Opleidingen

ZN biedt verschillende opleidingen, cursussen en masterclasses aan:

  • Masterclasses Zorg & Verzekeringen voor leden van ledenraden van zorgverzekeraars.
  • De cursus Zorg & Verzekeringen voor beslissers en beleidsbepalers werkzaam bij zorgverzekeraars, zorgaanbieders, overheden, brancheorganisaties en adviesorganen.
  • De cursus Zorg en Gemeente voor inkopers, beleidsmedewerkers en projectleiders bij zorgverzekeraars en gemeenten, die verantwoordelijk zijn voor de onderlinge samenwerking en het maken van lokale afspraken.
  • De opleiding Fraudebeheersing voor medewerkers van zorgverzekeraars die verantwoordelijk zijn voor het ontwikkelen van beleid op het terrein van fraudebeheersing en voor het uitvoeren van fraudeonderzoek.
  • De Wft-opleiding adviseur Zorgverzekeringen voor medewerkers van zorgverzekeraars. Deze opleiding wordt verzorgd via de individuele zorgverzekeraars zelf.

Masterclasses Zorg & Verzekeringen voor ledenraden van zorgverzekeraars
Vanaf november 2016 is ZN gestart met een serie masterclasses voor alle leden van ledenraden van zorgverzekeraars. De studiereeks geeft deelnemers inzicht in het functioneren van het zorgstelsel en de rol van de zorgverzekeraar daarin. Dat draagt bij aan de kwaliteit en professionaliteit van het werk van de ledenraden. Zij hebben immers een belangrijke adviserende rolen kunnen invloed uitoefenen op de besluitvorming waarmee ze de koers van de zorgverzekeraar mede bepalen. De studiereeks bestaat uit een eendaagse basis masterclass en een aantal korte specifieke masterclasses aan de hand van een thema. Experts uit de wereld van de overheid, het zorgveld of de wetenschap behandelen de onderwerpen. Het aantal cursisten per masterclass bedraagt maximaal 30. De eerste serie masterclasses is inmiddels afgerond en goed ontvangen door deelnemers. ZN moet nog beslissen of er een volgende serie komt.
Download hier de brochure van de masterclasses 2016-2017.
 

Inzicht in het zorg- en zorgverzekeringsstelsel: de cursus Zorg & Verzekeringen
Al 38 jaar verzorgt Zorgverzekeraars Nederland (ZN) met succes de cursus Zorg en Verzekeringen. De cursus is bedoeld voor beslissers en beleidsbepalers werkzaam bij zorgverzekeraars, zorgaanbieders, overheden, brancheorganisaties en adviesorganen. De cursus heeft tot doel de deelnemers inzicht te geven in het zorg- en zorgverzekeringsstelsel in Nederland. Hiervoor verzorgt een groot aantal prominente sleutelfiguren uit de wereld van politiek, overheid, bedrijfsleven, wetenschap en financiële dienstverlening een inleiding.

De cursus wordt jaarlijks georganiseerd en bestaat uit zeven blokken van steeds twee cursusdagen. Het aantal cursisten bedraagt maximaal 25. Voor de toelating wordt gekeken naar ervaring en kennis en een evenwichtige samenstelling van de totale deelnemersgroep.
Download hier de brochure, inclusief inschrijfformulier.

Inzicht in elkaars werelden: de cursus Zorg en Gemeente
In januari 2016 is Zorgverzekeraars Nederland gestart met de nieuwe cursus Zorg en Gemeente. Na de herziening van de langdurige zorg is samenwerking en afstemming tussen gemeenten en zorgverzekeraars nog belangrijker geworden. De afbakening tussen de verschillende zorgwetten is (nog) niet altijd duidelijk. Tegelijkertijd verwachten cliënten, terecht, een integrale dienstverlening. Dit vergt goede afspraken en afstemming tussen gemeenten en zorgverzekeraars. Met de cursus Zorg en Gemeente wil Zorgverzekeraars Nederland deze samenwerking tussen gemeenten en zorgverzekeraars faciliteren.

De cursus is bestemd voor inkopers, beleidsmedewerkers en projectleiders bij zorgverzekeraars en gemeenten, die verantwoordelijk zijn voor de onderlinge samenwerking en het maken van lokale afspraken. De cursus heeft tot doel een brug te slaan tussen zorgverzekeraars en gemeenten en elkaars werelden te leren kennen. Dit wordt gerealiseerd via inhoudelijke inleidingen, discussies, succesvolle praktijkvoorbeelden en werkbezoeken. De docenten zijn sprekers van zorgverzekeraars, gemeenten, brancheorganisaties, adviesorganisaties, zorgaanbieders en uit de politiek en de wetenschap.

De cursus bestaat uit vijf blokken van steeds twee cursusdagen. Het aantal cursisten bedraagt maximaal 26. Bij de inschrijving wordt vooral gekeken naar een zo breed mogelijke vertegenwoordiging van de verschillende zorgverzekeraars en gemeenten. In 2018 wordt de cursus wederom gegeven.
Download hier de brochure, inclusief inschrijfformulier

Opleiding fraudebeheersing
Bij elke zorgverzekeraar zijn medewerkers verantwoordelijk voor het ontwikkelen van beleid op het terrein van fraudebeheersing en voor het uitvoeren van fraudeonderzoek. Om de professionaliteit te waarborgen, hebben zorgverzekeraars in samenwerking met SPV  de opleiding Fraudebeheersing in de zorg ontwikkeld. De opleiding is gericht op de coördinatoren fraudebeheersing en de fraudeonderzoekers.

De opleiding fraudebeheersing in de zorg is erkend door het Register Coördinator Fraudebeheersing (RCF). Het certificaat voor de opleiding geeft recht op inschrijving in het RCF. Voor het onderhoud op de opleiding is een redactiegroep in het leven geroepen, waarmee geborgd wordt dat de opleiding steeds aansluit bij de actualiteit.

Daarnaast zijn er ook fraudecontactpersonen op diverse plaatsen in de organisatie met een extra alertheid voor het signaleren van fraudevermoedens. Voor hen wordt momenteel een cursus ontwikkeld, zodat zij hun signalerende rol voor mogelijke fraudegevallen nog beter kunnen vervullen.
Meer informatie over de opleiding fraudebeheersing is te vinden de website van SPV.

Vakkennis geborgd via verplichte Wft-module Zorgverzekering
Op 1 januari 2014 zijn nieuwe vakbekwaamheidseisen van kracht geworden binnen de Wet op het financieel toezicht (Wft). Deze wijzigingen hebben ook consequenties voor de zorgverzekeraars. Alle medewerkers bij zorgverzekeraars die volgens de definitie van de Wft als adviseur werkzaam zijn, moeten over het nieuwe Wft-diploma Adviseur Zorgverzekering beschikken. Iedereen die na 1 januari 2014 een of meer beroepskwalificaties wil verkrijgen, moet voor 1 januari 2017 voldoen aan de nieuwe stringentere vakbekwaamheidseisen.

Met de nieuwe Wft-eisen zijn de bestaande vakopleidingen van de zorgverzekeraars vervallen. De vakopleidingen (Klantadvisering, Polisbeheer en Aanspraken) zijn wel gelijkgesteld aan de nieuwe Wft-module Zorgverzekering. Medewerkers die in bezit zijn van een diploma voor één van de vakopleidingen, kunnen deze na het succesvol afleggen van het PE-plusexamen Zorgverzekering, inwisselen voor het nieuwe Wft-diploma Adviseur Zorgverzekering. Iedere zorgverzekeraar is zelf verantwoordelijk voor het opleiden van zijn medewerkers.