Opleidingen

Zorgverzekeraars Nederland (ZN) is erkend als instelling voor kort beroepsonderwijs en om deze reden opgenomen in het Centrale Register Kort Beroeps Onderwijs (CRKBO). ZN voldoet hiermee aan de Kwaliteitscode voor Opleidingsinstituten voor Kort Beroepsonderwijs en de door ZN georganiseerde cursussen vallen  onder BTW-vrijstelling.

ZN biedt verschillende opleidingen en cursussen aan:

  • De cursus Zorg & Verzekeringen voor beslissers en beleidsbepalers werkzaam bij zorgverzekeraars, zorgaanbieders, overheden, brancheorganisaties en adviesorganen..
  • De opleiding Fraudebeheersing voor medewerkers van zorgverzekeraars die verantwoordelijk zijn voor het ontwikkelen van beleid op het terrein van fraudebeheersing en voor het uitvoeren van fraudeonderzoek.
  • De Wft-opleiding adviseur Zorgverzekeringen voor medewerkers van zorgverzekeraars. Deze opleiding wordt verzorgd via de individuele zorgverzekeraars zelf.

 

Cursus Zorg en Verzekeringen: inzicht in het zorg- en zorgverzekeringsstelsel
Zorgverzekeraars Nederland (ZN) verzorgt al 43 jaar lang met succes de cursus Zorg en Verzekeringen. In 2020 hebben we door COVID-19 helaas een gedwongen pauze jaar gehad, maar in het najaar van 2021 heeft alsnog de 43ste jaargang plaatsgevonden.

De cursus is bestemd voor managers, adviseurs en beleidsmakers (op academisch of vergelijkbaar niveau) werkzaam bij zorgverzekeraars, zorgverlenende instellingen, overheden, brancheorganisaties en adviesorganen. Het doel van de cursus is de deelnemers inzicht te geven in het zorg- en zorgverzekeringsstelsel in Nederland. Hiervoor verzorgt een groot aantal prominente sleutelfiguren uit de wereld van politiek, overheid, zorg, bedrijfsleven, wetenschap en financiële dienstverlening een inleiding. De cursus vindt één keer per jaar plaats en bestaat uit zeven blokken van steeds twee cursusdagen. Het aantal cursisten bedraagt maximaal 25. Voor de toelating wordt gekeken naar ervaring en kennis en een evenwichtige samenstelling van de totale deelnemersgroep.

Download hier de brochure van de cursus 2022-2023 voor meer informatie. Aanmelden voor de volgende jaargang (44ste) is weer mogelijk vanaf ongeveer juni/juli 2022.

 

Opleiding Fraudebeheersing
Bij elke zorgverzekeraar zijn medewerkers verantwoordelijk voor het ontwikkelen van beleid op het terrein van fraudebeheersing en voor het uitvoeren van fraudeonderzoek. Om de professionaliteit te waarborgen, hebben zorgverzekeraars in samenwerking met SPV  de opleiding Fraudebeheersing in de zorg ontwikkeld. De opleiding is gericht op de coördinatoren fraudebeheersing en de fraudeonderzoekers. Daarnaast zijn er ook fraudecontactpersonen op diverse plaatsen in de organisatie met een extra alertheid voor het signaleren van fraudevermoedens. Voor hen is ook een cursus ontwikkeld, zodat zij hun signalerende rol voor mogelijke fraudegevallen nog beter kunnen vervullen. Deze cursus wordt binnen de zorgverzekeraars zelf op een passende manier aangeboden aan het eigen personeel.


De opleiding fraudebeheersing in de zorg is erkend door het Register Coördinator Fraudebeheersing (RCF). Het certificaat voor de opleiding geeft recht op inschrijving in het RCF. Voor het onderhoud op de opleiding is een redactiegroep in het leven geroepen, waarmee geborgd wordt dat de opleiding steeds aansluit bij de actualiteit.

Meer informatie over de opleiding fraudebeheersing is te vinden op de website van SPV
 

Vakkennis geborgd via verplichte Wft-module Zorgverzekering
Op 1 januari 2014 zijn nieuwe vakbekwaamheidseisen van kracht geworden binnen de Wet op het financieel toezicht (Wft). Deze wijzigingen hebben ook consequenties voor de zorgverzekeraars. Alle medewerkers bij zorgverzekeraars die volgens de definitie van de Wft als adviseur werkzaam zijn, moeten over het nieuwe Wft-diploma Adviseur Zorgverzekering beschikken.

Met de nieuwe Wft-eisen zijn de bestaande vakopleidingen van de zorgverzekeraars vervallen. De vakopleidingen (Klantadvisering, Polisbeheer en Aanspraken) zijn wel gelijkgesteld aan de nieuwe Wft-module Zorgverzekering. De Wft bepaalt dat elke diplomahouder periodiek een PE-examen moet behalen om zijn Wft-diploma geldig te houden. PE staat voor Permanente Educatie. Iedere zorgverzekeraar is zelf verantwoordelijk voor het opleiden van zijn medewerkers. De zorgverzekeraar kan de opleiding tot Adviseur Zorgverzekeraar zelf organiseren, maar medewerkers kunnen de opleiding ook volgen bij opleidingsorganisaties. Het examen vindt plaats via het College Deskundigheid Financiële Dienstverlening (CDFD).