Vrouw duwt rolstoel met vrouw van stoep2-29d222e0-56e6-468f-8c1f-bf68343ecd74.jpg
Eerstelijnszorg 20-04-2016

ZN en VNG maken samenwerkingsagenda voor zorg en ondersteuning in de wijk

Zorgverzekeraars Nederland (ZN) en de VNG maken een samenwerkingsagenda die zorgverzekeraars en gemeenten gaat ondersteunen om effectiever samen te werken aan de zorg en ondersteuning voor mensen in de wijk. In de samenwerkingsagenda richten ZN en VNG zich op zorg op maat in de wijk, een goede GGZ-keten en meer mogelijkheden voor preventie. Zij kijken daarbij naar zowel landelijke als regionale samenwerking. Dat staat in een gezamenlijke brief die ZN en VNG vandaag aan de minister en staatssecretaris van VWS hebben gestuurd.

Zorgverzekeraars en gemeenten zijn respectievelijk verantwoordelijk voor de zorgverzekering en de maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp. In de praktijk zijn deze niet altijd te scheiden. De hulpvraag van een burger kan bijvoorbeeld alleen opgelost worden als de gemeente en de zorgverzekeraar gezamenlijk op zoek gaan naar een passend antwoord. Dat betekent dat de burger baat heeft bij een goede afstemming en samenwerking tussen alle betrokken professionals, zoals de huisarts, de wijkverpleegkundige en de welzijnsmedewerker van de gemeente.

Samenwerking
Op diverse plekken in het land zijn er goede voorbeelden van samenwerking tussen zorgverzekeraars en gemeenten. Tegelijk onderkennen ZN en VNG ook dat niet in álle afzonderlijke gemeenten een intensieve samenwerking tot stand kan komen. Het is namelijk niet haalbaar om 9 zorgverzekeraars en 390 gemeenten allemaal aparte, individuele samenwerkingsafspraken te laten maken. Veel gemeenten maken daarom vanuit regionale samenwerkingsverbanden afspraken met zorgverzekeraars. De ZN en VNG juichen het ontstaan van regionale samenwerking toe en willen daarom in een gezamenlijke agenda op drie belangrijke onderwerpen deze samenwerkingsverbanden ondersteunen:

  • Zorg in de wijk: ZN en VNG ondersteunen de samenwerking tussen zorgverzekeraars, zorgaanbieders en gemeenten om de brede en integrale verbinding van het medische en het sociale domein in de wijk regionaal/lokaal in te vullen.

  • GGZ-keten: ZN en VNG ondersteunen de GGZ-keten om een overgang tussen de stelsels soepel te laten verlopen zodat er sprake is van continuïteit in de zorg/ondersteuning.

  • Preventie: ZN en VNG onderzoeken hoe de afzonderlijke preventieprogramma’s van zorgverzekeraars en gemeenten organisatorisch en/of financieel meer in samenhang kunnen worden gebracht.

 De samenwerkingsagenda van ZN en VNG wordt in de loop van 2016 verder ontwikkeld.