weegschaal-ec68fba9-2c40-4af7-89c9-9c5552a8d9c5.jpg
Eerstelijnszorg 12-07-2016

Selectiecriteria geven duidelijkheid over deelname aan ketenzorg

InEen, expertgroepen van kaderhuisartsen voor diabetes, hart- en vaatziekten en astma/COPD en zorgverzekeraars hebben selectiecriteria opgesteld die eenduidig aangeven welke patiënten voor ketenzorg in aanmerking komen. Door deze criteria is ook betere registratie mogelijk die inzicht kan geven in de inzet, effecten en doelmatigheid van ketenzorg.

De huisarts gebruikt de zogenoemde in- en exclusiecriteria om te bepalen of iemand kan deelnemen aan een ketenprogramma en of het relevant is de deelname aan zo’n programma voort te zetten. Hij doet dit bij voorkeur samen met de patiënt. Zorgverzekeraars en zorggroepen gebruiken de criteria bij de inkoop van ketenzorg. De zorgverzekeraar heeft daarbij nog steeds de beleidsvrijheid om een ketenzorgprogramma wel of niet te contracteren en nadere kwaliteits- en doelmatigheidsafspraken te maken. Zorggroepen en zorgverzekeraars gebruiken de criteria daarnaast voor registratie, benchmarkinformatie en declaraties.

De groeiende groep chronische patiënten en de praktijkvariatie maakt meer eenduidigheid over ketenzorg van belang. De inclusie- en  exclusiecriteria voor deelname aan ketenzorgprogramma’s zijn afgeleid van de richtlijnen en (zorg)standaarden en geven aan welke patiënten thuis horen in een zorgprogramma. Ineen, de koepel van de zorggroepen en aanbieders van ketenzorg, is initiatiefnemer voor het opstellen van de criteria.

Voor meer informatie download de Handleiding voor inclusie en exclusie van patiënten in ketenzorgprogramma’s.