laptop werken2-67859586-3d03-47f8-b72f-680f00ea0b97.jpg
Geestelijke gezondheidszorg 04-09-2017

Update voor de Checklist Langdurige GGZ 2017

De Checklist Langdurige GGZ bevalt goed. Het gaat om een checklist die zorgverleners invullen voor de zorgverzekeraar, voordat een verzekerde toestemming krijgt voor een langdurige behandeling in de geestelijke gezondheidszorg (GGZ). De vernieuwde Checklist Langdurige GGZ 2017 (LGGZ) is sinds februari van dit jaar in gebruik en is tot nu toe als pilot gebruikt. Naar aanleiding van een evaluatie van de pilot volgt nu wel een update van de lijst. Die zorgt voor enkele verbeteringen. 

De checklist is tot stand gekomen door samenwerking van GGZ Nederland en Zorgverzekeraars Nederland. De bestaande checklist is sinds begin dit jaar ingrijpend veranderd met de keuze om het behandelplan niet meer toe te voegen. Omdat dit resulteert in een compleet andere aanpak, is besloten dit in een pilotfase te testen. Met GGZ Nederland is destijds afgesproken om de checklist in juni 2017 te evalueren en te bezien hoe er gevolg aan wordt gegeven. Deze evaluatie vond eind juni plaats. Bij de evaluatie waren ZN en GGZ Nederland beide met een aantal van hun leden aanwezig.

De checklist in zijn nieuwe vorm wordt door de gebruikers als positief ervaren. Wel hebben de leden in het overleg van eind juni op een aantal punten verbeteringen voorgesteld. Deze verbeteringen zijn veelal doorgevoerd, wat resulteert in een update van de checklist LGGZ. Op een aantal punten vindt nog overleg plaats. Ook de handleiding van de checklist LGGZ is verder aangescherpt.  De oude versies van de checklist en de handleiding komen met deze nieuwe versies te vervallen.

Achtergrond
Minister Schippers van VWS heeft per 1 januari 2015 de aanspraak in de Zorgverzekeringswet (Zvw) voor medisch noodzakelijk verblijf in verband met de geneeskundige zorg in de GGZ uitgebreid van 1 naar 3 jaar. De zorgverzekeraar vergoedt dus de zorg voor nieuwe cliënten de eerste drie jaar dat zij in een zorginstelling verblijven. Met behulp van de checklist kan onder meer worden nagegaan of een patiënt blijft aangewezen op medisch noodzakelijk verblijf en welke zorgzwaarte passend is. In het verleden werd hiervoor het complete behandelplan opgevraagd, maar met behulp van de checklist wordt alleen die informatie opgevraagd die nodig geacht wordt voor het vaststellen van de te leveren zorg.

Download hier de checklist LGGZ en de bijbehorende handleiding.