handtekening ondertekening-8abf89c7-08fb-4c96-a33c-103ca09a5694.jpg
Zorgverzekering 11-07-2018

ZN tekent hoofdlijnenakkoorden huisartsenzorg en GGZ 2019-2022

Vandaag heeft voorzitter André Rouvoet van Zorgverzekeraars Nederland (ZN) namens de zorgverzekeraars zijn handtekening gezet onder het hoofdlijnenakkoord huisartsenzorg 2019-2022 en het hoofdlijnenakkoord geestelijke gezondheidszorg 2019-2022. “De zorgverzekeraars zijn tevreden over beide akkoorden, want hiermee wordt in lijn met eerder afgesloten akkoorden een beweging in gang gezet naar de juiste zorg op de juiste plek. Dit is belangrijk om de stijgende en veranderende zorgvraag goed met elkaar op te kunnen vangen. De samenwerkende partijen zullen hier regionaal invulling aan geven”, aldus Rouvoet.

Het is van groot belang om de komende jaren te kunnen voldoen aan de toekomstige zorgvraag binnen houdbare financiële kaders. De hoofdlijnenakkoorden zorgen voor randvoorwaarden die de hiervoor noodzakelijke verandering en innovatie van het zorglandschap kunnen versnellen. De partijen zijn in staat om dit met elkaar in de regio in te vullen.

Hoofdlijnenakkoord huisartsenzorg
Binnen het akkoord voor huisartsenzorg zijn afspraken gemaakt over een versterking van de organisatie en infrastructuur van de eerste lijn om zo een belangrijke bijdrage te kunnen leveren aan het opvangen van de veranderende zorgvraag. Verder zijn er afspraken gemaakt dat huisartsen voldoende ruimte en tijd krijgen om de stijgende zorgvraag goed op te kunnen vangen, bijvoorbeeld rondom zorg voor mensen in achterstandswijken. Om invulling te kunnen geven aan de gemaakte afspraken is het ook belangrijk dat zorgverleners, patiënten en zorgverzekeraars op het juiste moment beschikken over de juiste informatie. Daarom is afgesproken om de ICT-infrastructuur te verbeteren en informatie te standaardiseren bij de uitwisseling van gegevens. Dit draagt bij aan verbetering van de ervaren kwaliteit van zorg en leidt ook tot minder administratieve lasten voor zorgverleners en patiënten.

De afspraken zijn gemaakt tussen het ministerie van VWS, de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV), InEen, Patiëntenfederatie Nederland en ZN.

Hoofdlijnenakkoord GGZ
Binnen het hoofdlijnenakkoord voor de GGZ is afgesproken om de wachttijden op zo kort mogelijke termijn binnen de Treeknormen terug te brengen. Ten aanzien Ondertekening hoofdlijnenakkoord GGZvan beveiligde zorg nemen de betrokken partijen hun verantwoordelijkheid om de juiste zorg te bieden en de samenleving daarmee veiligheid te bieden. Ook hebben de betrokken partijen constructieve afspraken gemaakt over de wijze waarop de zorgverzekeraars de rechtmatigheid van de geleverde zorg controleren en over het wegnemen van regeldruk bij zorgverleners. Het ministerie van VWS heeft daarnaast toegezegd dat de NZa de opdracht krijgt om marktverstorende prikkels uit het huidige systeem te halen. Tot slot zijn er goede afspraken gemaakt over niet-gecontracteerde zorg en daarmee samenhangend de noodzaak tot tariefherijking. De zorgverzekeraars zijn blij met deze afspraken, want hierdoor kunnen zij hun rol en taak in de Zorgverzekeringswet beter waarmaken.

De afspraken zijn gemaakt tussen het ministerie van VWS, GGZ Nederland, MIND, de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP), de Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen en Psychotherapeuten (LVVP), het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP), de Federatie van Psychologen, Psychotherapeuten en Pedagogen (P3NL), Platform MEERGGZ, Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN), InEen, Federatie Opvang (FO), RIBW Alliantie en ZN.

Eerder tekende ZN namens de zorgverzekeraars het hoofdlijnenakkoord medisch specialistische zorg 2019-2022 en het hoofdlijnenakkoord wijkverpleging 2019-2022.

Lees hier de brief die ZN in april aan de Tweede Kamer stuurde ter voorbereiding op het rondetafelgesprek over de hoofdlijnenakkoorden.