ts_20150511_129_znbeeldbank-2f0830db-4272-4c82-a330-9cd1b20f5567.jpg
Eerstelijnszorg 02-09-2015

Zorgverzekeraars kopen extra wijkverpleging in

Zorgverzekeraars Nederland (ZN) verwacht dat de bezuinigingen van het kabinet van ruim 400 miljoen euro op de wijkverpleging in 2015 niet volledig worden gehaald. Dat concludeert ZN op basis van voorlopige productie- en declaratiecijfers van zorgverzekeraars voor de wijkverpleging. Zorgverzekeraars willen voorkomen dat verzekerden belemmerd worden in de toegang tot wijkverpleegkundige zorg door een tekort aan budgettaire ruimte. Zorgverzekeraars gaan daarom waar nodig extra zorg inkopen om ook in de laatste maanden van 2015 in de vraag naar verpleging en verzorging te kunnen blijven voorzien. Dit leidt mogelijk tot een overschrijding van het budgettair kader voor de wijkverpleging. ZN heeft het ministerie van VWS en de brancheorganisaties ActiZ en BTN hierover in een brief geïnformeerd.

Zorgverzekeraars hebben een zorgplicht voor hun verzekerden. Daarom krijgt iedere verzekerde die aanspraak maakt op wijkverpleegkundige zorg, zijn of haar zorg gewoon vergoed, ondanks mogelijke budgetoverschrijdingen. De continuïteit van de zorg voor deze kwetsbare groep mensen, die vaak afhankelijk is van verpleging en verzorging, staat voorop. Zorgverzekeraars gaan op korte termijn en afhankelijk van de regionale situatie met zorgaanbieders in gesprek, om waar nodig extra zorg in te kopen. Hiermee garanderen ze dat iedere verzekerde de wijkverpleegkundige zorg krijgt waarop hij of zij is aangewezen.

Oorzaak overschrijding te krap budgettair kader
Het ministerie van VWS, ActiZ, BTN (Branchebelang Thuiszorg), Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland (V&VN), Patiëntenfederatie NPCF en ZN, hebben in het voorjaar van 2014 de afspraak gemaakt zich in te spannen om de bezuiniging van ruim 400 miljoen euro te realiseren. Zorgverzekeraars hebben bij herhaling aangegeven dat zij zich zorgen maken over de haalbaarheid van de bezuinigingen van het kabinet op wijkverpleegkundige zorg. Zorgverzekeraars waarschuwden in juli vorig jaar al voor een te krap budget en voorspelden in oktober 2014 een overschrijding van ongeveer 200 miljoen euro. Het totale beschikbare budget voor wijkverpleging is voor 2015 iets minder dan 3,2 miljard euro.

De productie- en declaratiecijfers laten nu zien dat er in de eerste vier maanden van dit jaar in een aantal regio’s al tientallen miljoenen euro’s meer aan wijkverpleegkundige zorg is geleverd dan geraamd. ZN houdt op basis van deze eerste cijfers rekening met een overschrijding van het budgettair kader voor de wijkverpleging. Hoe groot de budgetoverschrijding exact zal zijn is nog onzeker. De wijkverpleging is op 1 januari 2015 van de AWBZ overgeheveld naar de Zorgverzekeringswet, waardoor er nog geen gegevens zijn over hoe de behoefte aan wijkverpleging zich gedurende een jaar ontwikkelt. Daarnaast is het ook nog onduidelijk wat het effect is van de herindicaties en hoeveel financiële ruimte ongecontracteerde zorg en pgb's gaan innemen binnen het budgettair kader wijkverpleging. 

Geen herhaling in 2016
Volgend jaar is het kabinet van plan om nog eens 100 miljoen euro extra te bezuinigen op de wijkverpleging bovenop de 400 miljoen euro van 2015. De totale bezuiniging op wijkverpleging komt daarmee op 500 miljoen euro. ZN vraagt het ministerie van VWS om voor 2016 een reëel budgettair kader vast te stellen, zodat de sector die volop in ontwikkeling is, niet opnieuw onnodig onder druk komt te staan door een te krap budgettair kader. Hierover gaat ZN in overleg met de partijen, waaronder Actiz, BTN en het ministerie van VWS.