huisarts patient spreekkamer-abaa62c8-9f87-47d4-afd8-596be5f6af10.jpg
Medisch specialistische zorg 18-02-2019

Huisartsen en medisch specialisten ziekenhuis Tjongerschans bieden zorg dichter bij patiënten

Vanaf maart starten medisch specialisten van ziekenhuis Tjongerschans en huisartsen uit het zuidelijk deel van Friesland met meekijkconsulten. Hierover zijn met De Friesland Zorgverzekeraar afspraken gemaakt. De meekijkconsulten zijn de eerste concrete afspraken binnen een reeks aan plannen en ambities binnen het regioplan Integrale zorg, dat erop gericht is om de juiste zorg op de juiste plaats te organiseren voor burgers uit het zuidelijk deel van Friesland.

Een patiënt komt in aanmerking voor een meekijkconsult als de huisarts dit raadzaam acht. De huisarts kan de expertise van een medisch specialist inroepen, zonder dat sprake is van een verwijzing. De medisch specialist kijkt mee en geeft advies, maar de huisarts blijft hoofdbehandelaar. Dat verandert pas als uit het meekijkconsult blijkt dat een doorverwijzing naar het ziekenhuis noodzakelijk is.

Geen eigen risico bij meekijkconsult
Het voordeel van een meekijkconsult is dat minder patiënten bij twijfel direct worden doorverwezen naar het ziekenhuis. Hierdoor worden zorgkosten bespaard, ook voor de patiënt, aangezien voor een meekijkconsult geen eigen risico geldt. Bovendien kan in veel gevallen zorg dichter bij de patiënt worden gebracht, doordat medisch specialisten op vaste dagen aanwezig zijn in een buitenpoli, zoals bijvoorbeeld in Joure en Lemmer, waar ziekenhuis Tjongerschans onderzoeks- en behandelruimtes heeft.

Samenwerking in de hele zorgketen
Om de samenwerking mogelijk te maken, hebben de huisartsen en medisch specialisten uit de regio Heerenveen zich verenigd in de artsencoöperatie Tjongerzorg. Vanuit deze gezamenlijke coöperatie voeren zij de onderhandelingen met de zorgverzekeraar en geven zij samen met ziekenhuis Tjongerschans, zorginstelling Alliade  en de thuiszorgorganisaties invulling aan het bieden van de juiste zorg op de juiste plaats. “Dat is best uniek”, schetst Karin Groeneveld, huisarts in Lemmer, voorzitter van de regionale huisartsencoöperatie en bestuurslid van de Friese Huisartsen Vereniging. “De eerste, tweede én derde lijn werken in de regio Heerenveen samen vanuit één gedeelde ambitie: de best mogelijke zorg zo doelmatig mogelijk en dichtbij de burger organiseren. Dat is nodig, willen we het ook in de toekomst betaalbaar houden. Het meekijkconsult is hierin een belangrijke stap, die snel vervolg gaat krijgen. Zo onderzoeken we op dit moment bijvoorbeeld het anders organiseren van wondzorg, het uitvoeren van kleine verrichtingen, integrale behandeling van patiënten met chronische pijn, intensievere samenwerking met de wijkverpleegkundigen en specialisten ouderengeneeskunde. Ook starten we nog dit jaar met een mobiel team ouderenzorg.”

Sneller en effectiever overleg
Ook voor het meekijkconsult geldt dat het belang van de patiënt altijd voorop staat. “Het meekijkconsult vervangt dus niet de doorverwijzing naar een medisch specialist”, legt Xander de Vries, KNO-arts bij ziekenhuis Tjongerschans en voorzitter van het Medisch Specialistisch Bedrijf, uit. “Wat we beogen, is een sneller en effectiever overleg tussen huisarts en medisch specialist waar de patiënt baat bij heeft. Dat kan betekenen dat een overbodige verwijzing naar het ziekenhuis wordt voorkomen, maar ook het omgekeerde: dat een patiënt onnodig lang in onzekerheid leeft over een al dan niet noodzakelijk vervolgtraject in het ziekenhuis.”

Meerjarenafspraak staat model voor nieuwe meerjarenafspraken binnen Friesland
Het bieden van integrale zorg is een belangrijk speerpunt voor zowel De Friesland Zorgverzekeraar als de betrokken zorginstellingen, huisartsen en medisch specialisten. Intensievere samenwerking en verandering zijn hard nodig om de betaalbaarheid en de kwaliteit van zorg ook in de toekomst te kunnen borgen.  Om zorg anders in te richten, sloten De Friesland Zorgverzekeraar en ziekenhuis Tjongerschans eind 2018 een meerjarenovereenkomst met als doel om de lange termijn visie uit te rollen. De gesloten overeenkomst zal binnen Friesland model staan voor nieuwe meerjarenafspraken die De Friesland Zorgverzekeraar wil sluiten met andere zorgaanbieders.

Bronnen: Tjongerschans , De Friesland