Vermoeden van fraude

Hebt u een vermoeden van fraude?
Wanneer u een vermoeden hebt van fraude of andere misstanden in de zorg, raden wij u aan het volgende te doen.

Hebt u de nota ontvangen via uw zorgverzekeraar? Dan kunt u direct contact opnemen met uw zorgverzekeraar (stap 2). Indien u de nota heeft ontvangen van uw zorgaanbieder en deze nog niet is verwerkt door uw zorgverzekeraar, start dan bij stap 1.

1. Overleg met zorgaanbieder, instelling of bemiddelingsbureau
Indien u een nota erg hoog vindt of onjuistheden in een nota of (PGB-)verantwoording vermoedt, is de eerste stap hierover in gesprek te gaan met degene die de nota of verantwoording heeft opgesteld. Een eventueel misverstand over de gehanteerde tarieven of in rekening gebrachte behandeling kan op deze manier snel uit de weg geruimd worden.

2. Contact met uw zorgverzekeraar
Mocht het overleg met de zorgaanbieder geen uitkomst bieden, dan is uw zorgverzekeraar of zorgkantoor de aangewezen organisatie om uw melding in behandeling te nemen. Om een melding bij uw zorgverzekeraar of zorgkantoor te doen, kunt u telefonisch, via e-mail of via de website contact met hen opnemen. Geeft u daarbij aan dat u fraude vermoedt. Elke zorgverzekeraar beschikt over een coördinator fraudebeheersing en (een team van) onderzoekers op dit gebied. Zij kunnen uw melding beoordelen en op basis van uw informatie besluiten of zij onderzoek gaan verrichten.

3. Contact met Kenniscentrum Fraudebeheersing in de Zorg
Mocht het contact met de zorgverzekeraar of het zorgkantoor niet mogelijk zijn (bijvoorbeeld als de melding niet over u zelf gaat en u dus niet weet bij welke zorgverzekeraar of zorgkantoor u moet zijn), dan kunt u contact opnemen met het Kenniscentrum Fraudebeheersing in de Zorg, onderdeel van Zorgverzekeraars Nederland. Zorgverzekeraars Nederland (ZN) is een brancheorganisatie waarbij alle zorgverzekeraars zijn aangesloten. Daarom behandelen wij individuele meldingen niet zelf. Wel geven wij uw melding door aan de coördinator(en) fraudebeheersing van de betreffende zorgverzekeraar of het betreffende zorgkantoor. Meldingen die meerdere zorgverzekeraars betreffen, verspreidt ZN in een werkgroep waar fraudeonderzoekers van alle zorgverzekeraars zitting in hebben. Om uw melding nader te kunnen laten beoordelen en eventueel onderzoeken door de coördinator(en) fraudebeheersing, is de volgende informatie nodig:

Wie fraudeert er volgens u?

  • zorgverlener, zo ja wat voor zorgverlener
  • verzekerde
  • anders…..

Welke gegevens heeft u van de mogelijke fraudepleger?

  • Naam/adres/woonplaats/telefoon/e-mail
  • Bij zorgverlener: KvK-nummer/AGB-code (indien bekend)
  • Bij verzekerde: BSN (indien bekend)

Waarom denkt u dat er sprake is van fraude? Wat is volgens u de aard en eventueel de omvang van de mogelijke fraude?

Beschikt u over onderliggende informatie, zoals data, notanummers, behandelcodes et cetera over de vermoedelijke fraude?

Als er aanleiding toe is, benadert de zorgverzekeraar u voor nadere informatie over uw melding. Zorgverzekeraars Nederland heeft verder geen rol meer in het onderzoek en de afhandeling van uw melding. U kunt bovenstaande informatie insturen per mail naar fraudebeheersing@zn.nl.

4. Anoniem fraude melden?
U kunt bij het kenniscentrum melden zonder uw contactgegevens aan ons kenbaar te maken en wij kunnen de melding zonder uw gegevens doorzetten. Ondanks dat kunnen wij uw anonimiteit niet volledig garanderen. Indien een melding bijvoorbeeld leidt tot een strafrechtelijk onderzoek, is het mogelijk dat het Openbaar Ministerie achterliggende informatie bij ons opvraagt waaraan uw identiteit wellicht ontleend kan worden.

Een andere mogelijkheid is dat u uw melding via een brief zonder afzender aan ons stuurt:

Zorgverzekeraars Nederland Kenniscentrum Fraudebeheersing
Postbus 520
3700 AM Zeist

U kunt u uw melding ook doorgeven aan Meld Misdaad Anoniem. Meld Misdaad Anoniem is er ook voor meldingen over fraude in de zorg. Zie voor informatie: www.meldmisdaadanoniem.nl