Rollators (1)-3f7f9e87-e193-48a9-9d8f-647df338df3a.jpg
Langdurige zorg 19-06-2020

258 regionale projecten voor toekomstbestendige verpleeghuiszorg

Zorgaanbieders en zorgkantoren zijn in de afgelopen jaren intensiever gaan samenwerken met elkaar en met regionale partners als gemeenten en onderwijsinstellingen. Met 258 projecten is in vrijwel alle regio’s gewerkt aan het oplossen van regionale knelpunten, zoals krapte op de arbeidsmarkt voor zorgpersoneel, en het beter toespitsen van het aanbod op de specifieke zorgvraag. Het programma Waardigheid en trots In de Regio (WIR) en Zorgverzekeraars Nederland hebben bijgedragen aan het opzetten en uitvoeren van de projecten, met budget behorend bij het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg. Zorgverzekeraars Nederland heeft de tussenrapportage aangeboden aan het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

In 2017 introduceerde het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg en vroeg betrokken partijen om samen de kwaliteit van de zorg te verbeteren en daarbij van elkaar te leren. Zorgkantoren willen door regionale samenwerking in de toekomst passende en kwalitatief goede zorg kunnen blijven bieden aan een groeiende groep ouderen. Met de projecten hebben zorgkantoren daaraan samen met zorgaanbieders uitvoering aan gegeven. De samenwerking in de subregio’s van de zorgkantoren is daarmee verbeterd en geïntensiveerd.

Vervolg
Partijen in de regio’s hebben onder andere gesproken over het vergroten van de instroom van nieuwe medewerkers, behoud van personeel en gebruik van nieuwe technologieën. Samen ontwikkelden zij een gezamenlijke visie op de verpleeghuiszorg hun de regio. De volgende stap is samenwerking aan sector- en domein-overstijgende knelpunten, onder andere samen met de gehandicaptenzorg en de geestelijke gezondheidszorg.