Zorg staat voorop-ee4f27a2-6278-4615-a17f-630007036561.jpg
Medisch specialistische zorg 07-10-2020

Zorgverzekeraars: samen verantwoordelijkheid nemen om zorg toegankelijk te houden tijdens aanhoudende coronapandemie

De coronapandemie blijft de zorg voor grote uitdagingen stellen. Zorgverzekeraars zien de druk op medewerkers in de zorg weer toenemen en roepen alle betrokkenen, waaronder hun verzekerden, op om samen de zorg toegankelijk te houden. Dirk Jan van den Berg, voorzitter van Zorgverzekeraars Nederland: “Ga naar de dokter als het nodig is, stel zorg niet onnodig uit. En houd je aan de maatregelen van de overheid. Zo houden we de vraag naar zorg beheersbaar.”

Zorgverzekeraars onderstrepen het belang van een goede balans tussen de reguliere zorg en de zorg aan coronapatiënten. ZN schrijft namens de zorgverzekeraars in een brief aan ziekenhuiskoepels NVZ en NFU dat zorgaanbieders, zorgverzekeraars en andere betrokkenen samen de voorwaarden moeten creëren waardoor zorgprofessionals zich volledig op het verlenen van zorg kunnen blijven richten tijdens de coronapandemie. “Als zorgverzekeraars willen wij hieraan bijdragen door uit te spreken dat het onze intentie was, is en blijft om een passende vergoeding te bieden voor uitval van zorg en de meerkosten die de coronapandemie met zich meebrengt.” 

Aanvullende afspraken
Zorgverzekeraars boden voor de zomer al een continuiteïtsbijdrage aan ziekenhuizen als vergoeding voor gederfde inkomsten en extra kosten in het coronajaar 2020. Onlangs hebben de koepels van zorgverzekeraars en ziekenhuizen gezamenlijk vastgesteld dat het model van deze bijdrage goed werkt. De koepels hebben afgesproken om in januari 2021 gezamenlijk te bekijken of de tweede coronagolf impact heeft op de goede werking van het model. Zorgverzekeraars gaan daarnaast afspraken maken over hulp aan ziekenhuizen die mogelijk door corona in 2021 in de financiële problemen komen. Deze afspraken zijn een aanvulling op het gebruikelijke proces van het inkopen van zorg door zorgverzekeraars voor hun verzekerden. De zorgverzekeraars willen ziekenhuizen met de afspraken zoveel mogelijk zekerheid bieden in onzekere tijden. De zorgverzekeraars benadrukken daarbij wel dat ook andere partijen, waaronder banken, de overheid en zorgaanbieders zelf, een verantwoordelijkheid hebben in het opvangen van de extra kosten door corona. 

Contractering
Zorgverzekeraars willen hun verzekerden tijdig laten weten in welke ziekenhuizen zij met hun verzekeringspolis terecht kunnen in 2021. Verzekerden moeten deze informatie meewegen bij hun keuze voor een zorgverzekeraar voor het einde van het jaar. Zorgverzekeraars willen daarom zo snel mogelijk samen met de ziekenhuizen het sluiten van contracten voor 2021 afronden. Zij hopen dat de gemaakte afspraken over de kosten van corona bijdragen aan het bespoedigen daarvan. Van den Berg: “Goede afspraken tussen zorgverzekeraars en zorgaanbieders vormen de ruggengraat van ons zorgstelsel. Ze bieden zekerheid aan verzekerden, waarborgen de continuïteit van zorg en stimuleren vernieuwing en verbetering.”