Zorg staat voorop-7d5046ee-a3b1-4235-ad16-c975ba3c89dc.jpg
Zorgverzekering 27-10-2020

Zorgverzekeraars mogen extra kosten corona-aanpak onderling verdelen

Zorgverzekeraars mogen dit jaar de extra kosten van de corona-aanpak onderling verdelen. Dat
vindt de Autoriteit Consument & Markt (ACM) naar aanleiding van vragen van de zorgverzekeraars.
Zonder onderlinge verdeling bestaat het risico dat de continuïteit van de zorg in gevaar komt.

Martijn Snoep, bestuursvoorzitter van de ACM: “Zorgverzekeraars moeten normaal gesproken zelf
opdraaien voor financiële risico’s bij hun zorguitgaven. Dat geeft zorgverzekeraars een prikkel om
doelmatig in te kopen, de zorguitgaven te beheersen en de premies zo laag mogelijk te houden.
Daar hoort het onderling verrekenen van kosten niet bij. Maar 2020 is geen normaal jaar. De uitbraak
van de coronacrisis heeft grote financiële gevolgen voor de zorg gehad en bij zorgverzekeraars
uitzonderlijke onzekerheden over financiële risico’s veroorzaakt. Verzekeraars mogen daarom voor
2020 afspraken maken om de extra kosten van de corona-aanpak onderling te verdelen.
Uitzonderlijke tijden vragen om uitzonderlijke maatregelen.”

Wat was er aan de hand?
De zorgverzekeraars hebben in een vroeg stadium van de coronacrisis gezamenlijk aan
zorgaanbieders financiële steun gegarandeerd voor het wegvallen van reguliere zorg. Er zijn ook
afspraken gemaakt over de vergoeding van extra kosten voor bijvoorbeeld aparte afdelingen voor
coronazorg, het opschalen van IC-capaciteit en beschermingsmiddelen. Die steun was nodig om
ervoor te zorgen dat patiënten tijdens en na de crisis zorg kunnen blijven krijgen en zorgverzekeraars
aan hun zorgplicht kunnen voldoen. Over de omvang van deze extra kosten en hoe die de
verschillende verzekeraars zouden treffen, bestond nog veel onzekerheid. Over de verdeling zijn
toen geen afspraken gemaakt.

Zonder onderlinge verrekening dreigen sommige zorgverzekeraars met aanzienlijk hogere kosten
geconfronteerd te worden dan andere zorgverzekeraars, terwijl ze in hun individuele beleid voor
2020 weinig tot geen ruimte meer hebben om nog invloed op die kosten uit te oefenen. De
zorgverzekeraars willen daarom de kosten die het gevolg zijn van de coronacrisis voor het jaar 2020
onderling verdelen.

Wat vindt de ACM?
Afspraken over onderlinge financiële verrekening van kosten tussen zorgverzekeraars zijn in
normale tijden in strijd met de concurrentieregels. De uitbraak van het coronavirus leidde dit
voorjaar echter tot ongekende onzekerheden en urgentie. De ACM oordeelt dat een afspraak over
onderlinge verrekening voor het jaar 2020 noodzakelijk is vanuit het oogpunt van de continuïteit
van de zorg. Daarom mogen zorgverzekeraars de extra kosten voor de corona-aanpak in 2020
onderling verdelen.

ACM en corona
De wetten waarop de ACM toeziet, bieden veel ruimte om in deze uitzonderlijke tijden samen te
werken om te voorkomen dat mensen en bedrijven de dupe worden van de coronacrisis.
Verschillende bedrijven en brancheorganisaties hebben de ACM benaderd met vragen over
samenwerking in tijden van corona. De ACM treedt niet op als de samenwerking in het algemene
belang is van mensen en bedrijven.

Bronnen: Autoriteit Consument & Markt (ACM)