oude moeder en dochter, internetformaat-824294e1-1c26-4b82-b4cb-481cf7880d81.jpg
Langdurige zorg 03-06-2021

Overheid, zorg- en woonkoepels: woningen voor ouderen krijgen prioriteit

Zorg- en woonkoepels hebben met de overheid bestuurlijke afspraken gemaakt over doelstellingen voor wonen en zorg tot en met 2040. Zij willen daarmee toekomstige tekorten in de ouderenzorg voorkomen. Alleen al de komende vijf jaar moet Nederland 60.000 extra woningen voor ouderen en 25.000 extra verpleegzorgplekken erbij krijgen. Zorgverzekeraars Nederland maakte deze afspraken, namens de zorgkantoren, met ActiZ, Aedes, VNG en de ministeries van Binnenlandse Zaken en van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. 

De doelstelling voor de komende vijf jaar is een eerste stap. Omdat het aantal 80+’ers tot en met 2040 verdubbelt naar 1.6 miljoen, zijn er ook afspraken voor de jaren daarna gemaakt. Zo komen er voor 2031 komen nog eens 100.000 extra woningen en 25.000 verpleegzorgplekken bij. Of het ook daadwerkelijk lukt om deze extra woningen te realiseren, is afhankelijk van verschillende randvoorwaarden, waaronder financiering voor de korte en lange termijn, de beschikbaarheid van zorgmedewerkers en van locaties om te bouwen of uit te breiden. 

Koppelen wonen en zorg
In het bestuurlijk akkoord is afgesproken dat alle gemeenten medio 2021 een woonzorgvisie hebben. In deze visie omschrijven gemeenten hoe zij in de regio met zorgorganisaties en woningcorporaties willen werken aan voldoende woningen voor ouderen en de benodigde bijbehorende voorzieningen. Alle zorgkantoren hebben eerder al regioplannen opgesteld waarin zij de verwachte vraag naar wonen en zorg in kaart hebben gebracht. 

Alle partijen samen, waaronder gemeenten en zorgkantoren, gaan met elkaar in overleg over de beste combinatie van wonen en (verpleeg)zorg in de verschillende regio’s. Het is de bedoeling dat zowel woningen geschikt voor verpleegzorg als verpleeghuizen worden gebouwd. Op basis van de regioplannen en visies worden gezamenlijke afspraken over de uitvoering gemaakt. De zorgkantoren hebben zorgplicht; zij zijn verantwoordelijk voor de inkoop van zorg en het samenbrengen van de zorgvraag met het aanbod, ook voor de toekomst. 

Toekomstige zorgplicht
Jan Megens (Menzis zorgkantoor) vertegenwoordigt alle zorgkantoren als het gaat over de capaciteit voor verpleegzorg, onder andere in de taskforce wonen en zorg. Hij licht toe: “Zorgkantoren kunnen alleen samen met andere partijen voldoende verpleegzorgplekken voor ouderen organiseren en realiseren. Het is daarom een goede zaak dat we hierover landelijke afspraken hebben gemaakt en daarbij vooruitkijken naar de komende twintig jaar. Nu moeten we daarmee in de regio’s aan de slag. Zorgkantoren zien natuurlijk graag dat gemeenten en woningcorporaties aanschuiven bij de gesprekken over capaciteit die we al langer voeren met de zorgaanbieders. Op die manier zitten we met alle verantwoordelijke partijen aan tafel. Dat vergroot de slagkracht voor het oplossen van deze maatschappelijke opgave enorm.”