Q&A Regeling continuïteitsbijdrage generiek

Zorgaanbieders kunnen een continuïteitsbijdrage aanvragen voor omzetdaling vanuit de basisverzekering en/of aanvullende verzekering door COVID-19. Hiermee is er financiële continuïteit tijdens de coronacrisis en zorgen we er met elkaar voor dat de zorginfrastructuur ook na de crisis beschikbaar is.

Hieronder vindt u antwoorden op veel gestelde vragen over de continuïteitsbijdrage van zorgverzekeraars.
Alle relevante documenten m.b.t. de continuïteitsbijdrage-regeling vindt u hier >>

Wij attenderen u er op dat ZN uitsluitend aanspreekpunt is voor andere branche- en beroepsverenigingen en helaas niet de capaciteit heeft om individuele zorgaanbieders te woord te staan of casuïstiek per zorgaanbieder te behandelen. Zorgaanbieders met vragen over de continuïteitsbijdrage-regeling worden dan ook verzocht deze neer te leggen bij de eigen branche- of beroepsvereniging.  


 •   Aanvragen - Hoe kan ik de continuïteitsbijdrage aanvragen?

  Dat kan via de Uitvraagmodule in het Zorginkoopportaal van VECOZO, op de AGB-code van de onderneming. Hiervoor heeft u het volgende nodig:

  •  een aansluiting bij VECOZO
  •  een persoonlijk certificaat van VECOZO

  Let op! Wilt u de continuïteitsbijdrage aanvragen, maar bent u nog niet aangesloten bij VECOZO? Regel uw aanmelding dan zo snel mogelijk via www.vecozo.nl/diensten/aanmelden. Want aanmelden kost extra doorlooptijd

 •   Aanvragen - Ik wil graag een continuïteitsbijdrage aanvragen, maar ik ben als zorgaanbieder nog niet aangesloten bij VECOZO. Wat moet ik doen?

  Om de continuïteitsbijdrage aan te kunnen vragen, moet uw organisatie aangesloten zijn bij VECOZO. Aanmelden doet u via www.vecozo.nl/diensten/aanmelden. Ook moet de VECOZO contactpersoon een persoonlijk certificaat installeren.

 •   Aanvragen - Als zelfstandig behandelcentrum nemen wij patiënten over van reguliere ziekenhuizen, maar we hebben niet met alle zorgverzekeraars een contract. Hoe moeten we hiermee omgaan?

  In dat geval moet u twee overeenkomsten aangaan voor de continuïteitsbijdrage: een met een deel van de zorgverzekeraars als gecontracteerde aanbieder en een als ongecontracteerde aanbieder met de overige zorgverzekeraars.

 •   Aanvragen - Er staat geen formulier klaar in het Zorginkoopportaal van VECOZO. Hoe kan ik dat herstellen?

  Misschien kunt u nog een keer checken of u bij de juiste AGB-code kijkt. De continuïteitsbijdrage vraagt u aan op ondernemingsniveau. Staat er voor uw onderneming inderdaad geen formulier klaar? Neem dan contact op met de zorgverzekeraar waar u het meeste contact mee heeft. Deze kan een verzoek tot toevoegen van een vragenlijst indienen bij VECOZO wanneer u valt onder de doelgroep van de continuïteitsbijdrage.

 •   Aanvragen - Ik weet mijn AGB-code niet. Waar kan ik deze vinden?

  U kunt uw AGB-code checken op www.agbcode.nl. Hier kunt u gegevens die bij uw AGB-code horen, zo nodig wijzigen.

 •   Aanvragen - Ik wil de continuïteitsbijdrage aanvragen. Op welke moment verbind ik me echt aan de regeling? En tot wanneer kan ik er nog vanaf zien?

  Zodra u de bijdrage aanvraagt via VECOZO, verbindt u zich aan de regeling. De regeling loopt tot en met juni 2020. Na aanvraag wordt de regeling automatisch uitgekeerd, waarbij rekening wordt gehouden met de ingediende declaraties over die maanden. 

 •   Aanvragen - Ik wil mijn aanvraag voor de continuïteitsbijdrage intrekken. Kan dat?

  Ja, dat is mogelijk. Momenteel kan dit alleen via de betrokken individuele zorgverzekeraar. Er vindt op dit moment overleg/besluitvorming plaats om te kijken of dit centraal geregeld kan worden.

 •   Aanvragen - Kan ik ook kiezen om alleen een continuïteitsbijdrage aan te vragen bij zorgverzekeraars waarmee ik een zorgcontract heb?

  Ja, dat kan. Zorg dan dat u de betaalovereenkomst, het addendum voor niet-gecontracteerde zorgaanbieders en de bijbehorende declaratieparagrafen niet aanvaardt. De zorgverzekeraars waarmee u geen zorgcontract heeft, maken dan geen continuïteitsbijdrage aan u over.

  Let op! Dit werkt alleen voor zorgverzekeraars waarmee u helemaal geen zorgcontract heeft. Heeft u met zorgverzekeraars een zorgcontract voor een gedeelte van de geleverde zorg? Dan zullen zij de continuïteitsbijdrage over de gehele vergoede zorg vaststellen.

 •   Aanvragen - Moet ik autorisatie aanvragen voor het Zorginkoopportaal?

  Nee, dat is niet nodig. VECOZO heeft dit voor de continuïteitsbijdrage automatisch geregeld voor de VECOZO contactpersoon van uw organisatie. Zowel voor zorgaanbieders die al bij ons zijn aangesloten, als voor nieuwe aanmeldingen.

 •   Aanvragen - Tot wanneer kan ik de continuïteitsbijdrage aanvragen?

  Daarvoor is nog geen einddatum bepaald, maar u kunt de bijdrage in elk geval aanvragen gedurende de huidige looptijd van de regeling, dus tot en met 30 juni 2020.

 •   Aanvragen - Welke gegevens heb ik nodig om mijn organisatie aan te melden bij VECOZO?

  Om uw onderneming aan te melden bij VECOZO zijn onderstaande gegevens nodig. Hiermee kan VECOZO onder andere de tekenbevoegde en hoofdcontactpersoon identificeren.

  •           E-mailadres van de aanvrager
  •           Kamer van Koophandel nummer (KvK-nummer) van uw onderneming
  •            AGB-code van de onderneming
  •            Gegevens van de tekenbevoegde als vermeld op een geldig legitimatiebewijs
  •            Gegevens van de hoofdcontactpersoon als vermeld op een geldig legitimatiebewijs
  •            Gegevens van de ICT-beheerder
  •            Gegevens van de contactpersoon per AGB-code

  Let op!

  Het is belangrijk dat al deze gegevens up-to-date zijn. Check dit tijdig, want aanpassingen kosten tijd. Met name:

  • Wijzigen van uw AGB-registratie. Hiervoor gaat u naar www.agbcode.nl. Als u een bevestiging heeft gehad van een wijziging in de AGB-code, kunt u ná 24-48 uur het aanmeldproces bij VECOZO doorlopen
  • U kunt uw KvK-gegevens checken in het handelsregister en eventuele wijzigingen doorgeven via www.kvk.n

   

 •   Berekening/verrekening - De uitbetaling die ik heb ontvangen is lager dan ik had verwacht op basis van de berekende continuïteitsbijdrage, hoe kan dit?

  Mogelijk heeft u een vooruitbetaling aangevraagd. Als dat het geval is dan is de continuïteitsbijdrage verrekend met deze vooruitbetaling.

 •   Berekening/verrekening - Hoe lang geldt de aangepaste vergoeding voor inhaalzorg?

  De aangepaste vergoeding voor inhaalzorg geldt voor maximaal 6 maanden na de laatste betaling van de continuïteitsbijdrage en stopt als de som van de eerder verstrekte continuïteitsbijdrage is bereikt. De inhaalzorg wordt vergoed volgens de specifieke percentages per zorgsector. 

 •   Berekening/verrekening - Hoe wordt er geïndexeerd?

  De normomzet wordt geïndexeerd van de stand 2019 naar 2020 op basis van de ZN zorgkostenramingen van eind 2019. Klik hier voor het overzicht van indexatiepercentages per zorgsoort

 •   Berekening/verrekening - Hoe wordt omgegaan met afwijkingen ten gevolge van andere omstandigheden (bijvoorbeeld overname of fusie)?

  Voor wijzigingen in de AGB ten op zichte van vorig jaar vanwege fusie, rechtsvormverandering/nieuwe AGB of een in 2020 nieuw gestarte praktijk is maatwerk nodig. U kunt bij de aanvraag aangeven welke van deze wijzigingen op u van toepassing zijn.

 •   Berekening/verrekening - Is bij de verrekening van de continuïteitsbijdrage de datum van prestaties leidend en niet de datum van het indienen van de declaratie

  Ja, dat klopt.

 •   Berekening/verrekening - Is de hoogte van mijn continuïteitsbijdrage iedere maand hetzelfde?

  Nee, die is niet iedere maand hetzelfde. De hoogte van de bijdrage per maand hangt af van de declaraties die u die maand indient. 

 •   Berekening/verrekening - Kunnen de achterliggende rapporten van Vektis en Gupta gedeeld worden?

  Deze rapporten zijn niet openbaar. De rapporten zijn gebruikt als input door ZN en de zorgverzekeraars. Mede op basis van deze informatie is de regeling uitgewerkt die door ZN is gepubliceerd. 

 •   Berekening/verrekening - Moet ik de continuïteitsbijdrage terugbetalen?

  De continuïteitsbijdrage hoeft niet te worden terugbetaald, maar bij vaststelling van de voorlopige continuïteitsbijdrage wordt wel rekening gehouden met de reguliere productie gedurende de maanden dat deze van toepassing is. Ook de eventuele hogere productie als gevolg van inhaaleffecten daarna wordt later verrekend. Hiermee zorgen we ervoor dat de zorgkosten en de inkomsten van de zorgaanbieders niet hoger zijn dan in de situatie zonder vraaguitval ten gevolge van de coronacrisis.

 •   Berekening/verrekening - Op basis van welke omzet(periode) wordt de bijdrage bepaald?

  De definitieve bijdrage wordt gebaseerd op de omzet over 2019 met een indexatie voor 2020. De voorlopige bijdrage (die in de maanden mei – juli wordt uitgekeerd) is mogelijk voor een deel gebaseerd op 2018 en een deel op 2019. Dit hangt samen met de volledigheid van data die al bekend zijn en kan dus verschillen per zorgsoort.

 •   Berekening/verrekening - Tellen eigen betalingen mee?

  Eigen betalingen (ook wanneer die als zodanig zijn beschreven in de Zorgverzekeringswet, zoals de eerste 20 behandelingen fysio-/oefentherapie), worden niet meegenomen in de omzet. Het gaat hier alleen om de zorg die door zorgverzekeraars vergoed wordt.

 •   Berekening/verrekening - U spreekt over een voorlopige continuïteitsbijdrage. Hoe zit dat precies?

  In eerste instantie wordt inderdaad een voorlopige continuïteitsbijdrage vastgesteld, op basis van de parameters die voor uw zorgsoort gelden. Medio volgend jaar vindt de eindafrekening plaats en wordt de definitieve bijdrage vastgesteld. Houd er rekening mee dat u dan mogelijk een deel van de ontvangen bijdrage moet terugbetalen. Om te voorkomen dat er grote correcties volgen in 2021 wordt in de tweede helft van dit jaar een tussentijdse verrekening uitgevoerd.

 •   Berekening/verrekening - Waarom verschillen de percentages tussen zorgsoorten?

  Zorgsoorten verschillen van elkaar in bijvoorbeeld bedrijfsvoering en de zorg die geleverd wordt, waardoor de verhouding tussen variabele kosten en doorlopende kosten per zorgsoort kan verschillen. Dat leidt tot verschillen in percentages.

 •   Berekening/verrekening - Waarom wordt een continuïteitsbijdrage lager dan 50 euro niet uitbetaald?

  Om de regeling uitvoerbaar te maken is het nodig dat er een minimumbedrag wordt gehanteerd. Dit is zo laag mogelijk vastgesteld.

 •   Berekening/verrekening - Waarom wordt voor inhaalzorg een lagere vergoeding betaald?

  Door in te stemmen met de voorwaarden voor de regeling gaat u er ook mee akkoord dat u zich zult inspannen om de opgelopen achterstanden en wachtlijsten in de zorg in te halen. Dat kan betekenen dat u in de komende maanden meer zorg levert dat gebruikelijk in deze periode. Omdat via de continuïteitsbijdrage de vaste lasten van uw praktijk al zijn vergoed, kan voor deze inhaalzorg volstaan worden met een lagere vergoeding. Anders zou immers dubbel worden betaald. De vergoeding van inhaalzorg is zo gekozen dat de loonkosten van medewerkers daardoor gedekt worden

 •   Berekening/verrekening - Waarop zijn de percentages voor de berekening van de continuïteitsbijdrage gebaseerd?

  Door een onafhankelijk bureau (Gupta) is onderzoek gedaan naar de hoogte van de doorlopende kosten. Hierbij is onderscheid gemaakt naar verschillende zorgsoorten. Bronnen voor dit onderzoek betroffen jaarrekeningen van zorgaanbieders, kostenonderzoeken, e.d. Op basis van deze inzichten zijn de verschillende percentages vastgesteld

 •   Berekening/verrekening - Waarop zijn de percentages voor de berekening van de inhaalzorg gebaseerd?

  De percentages voor de berekening van de inhaalzorg zijn gebaseerd op hetzelfde  onderzoek van Gupta dat gebruikt is voor de berekening van de percentages voor de continuïteitsbijdrage.

 •   Berekening/verrekening - Wat is de hoogte van de continuïteitsbijdrage?

  Zorgaanbieders ontvangen de continuïteitsbijdrage voor het deel van de omzet dat daalt door de coronacrisis. Uitgangspunt is de normale omzet die zorgverzekeraars zouden vergoeden uit de basisverzekering en aanvullende verzekeringen. Bij het bepalen van de omzetdaling wordt rekening gehouden met de declaraties die de zorgaanbieder nog wel heeft ingediend over de corona periode. Van de omzetdaling vergoeden we een percentage dat voor de meeste zorgsoorten ligt tussen de 75% en 87%. De percentages per zorgsoort vindt u hier.

 •   Berekening/verrekening - Wat wordt verstaan onder ‘inhaalzorg’?

  Na de coronaperiode start het wegwerken van ontstane wachtlijsten en achterstallige zorg. Dit noemen we ‘inhaalzorg’. In de berekening van de continuïteitsbijdrage wordt alle zorg, die in de 6 maanden na afloop van de continuïteitsbijdrage boven de normomzet wordt geleverd, behandeld als inhaalzorg.

 •   Berekening/verrekening - Wordt de omzetgrens van 10 mln euro bepaald op AGB-niveau of instellingsniveau?

  De omzetgrens wordt op AGB-niveau vastgesteld. Kijk hier voor de gepubliceerde lijst van instellingen die in aanmerking komen voor de specifieke continuïteitsbijdrageregeling.

 •   De regeling - Ik ben zorgaanbieder en door de coronacrisis loop ik inkomsten mis. Hierdoor kom ik nu in financiële problemen. Is hier een regeling voor?

  Ja, zorgverzekeraars komen zorgaanbieders, die in financiële problemen komen door vraaguitval tijdens de coronacrisis, financieel tegemoet. Zorgaanbieders die zorg leveren die vergoed wordt vanuit de basisverzekering of een aanvullende verzekering kunnen een continuïteitsbijdrage aanvragen. Deze bijdrage is een bedrag om de vaste lasten te kunnen dragen tijdens de crisis voor dat deel van de zorg dat vergoed wordt uit de basis- of aanvullende zorgverzekering. Daarnaast zijn er algemene regelingen vanuit de rijksoverheid. Daarop kan een beroep worden gedaan voor het deel dat niet voor een continuïteitsbijdrage in aanmerking komt, bijvoorbeeld omdat het geen zorg uit de Zorgverzekeringswet en/of aanvullende ziektekostenverzekering betreft.

 •   De regeling - Ik ben zorgaanbieder en wil graag aanspraak maken op de continuïteitsbijdrage. Aan welke voorwaarden moet ik voldoen?

  Een belangrijke voorwaarde is dat u tot de doelgroep behoort en dat u zorg levert die valt onder de basis- of de aanvullende zorgverzekering. De precieze voorwaarden treft u aan in de juridische documenten die u accordeert bij het aanvragen van een bijdrage. Deze documenten zijn vanaf vrijdag 15 mei hier in te zien. 

 •   De regeling - Ik moet aangeven of mijn UBO (Ultimate Beneficial Owner) geregistreerd is. Ik weet dat niet, hoe kan ik dat controleren?

  Voor alle zorgaanbieders van wie de UBO niet bekend is bij de zorgverzekeraars is de afgelopen maand een uitvraag gedaan door Vektis. Als u die mail heeft gehad is het zaak hier snel op te reageren om een continuïteitsbijdrage te kunnen aanvragen. Vektis heeft alleen een mail of brief verstuurd als de UBO niet bekend is en deze moet worden aangeleverd. Als u van Vektis geen mail of brief hebt ontvangen, is er geen actie nodig. Met betrekking tot het aanvragen van de continuïteitsbijdrage en het doorgeven van de UBO aan Vektis heeft het geen zin om contact op te nemen met de Kamer van Koophandel of VECOZO.

 •   De regeling - Wat houdt de continuïteitsbijdrage in?

  Met de continuïteitsbijdrage komen zorgverzekeraars zorgaanbieders tegemoet die door vraaguitval door de coronacrisis in financiële problemen komen. Met de bijdrage kunnen doorlopende kosten, zoals personeelskosten, huur en het loon van de praktijkhouder, betaald worden. 

 •   Digitaal declareren - Aan welke termijnen moet ik voor het declareren voldoen?

  Declaraties moeten over het algemeen zo spoedig mogelijk worden ingediend. Voor specifieke declaratie-eisen moet u de betreffende declaratieparagrafen per zorgverzekeraar raadplegen, die u vindt bij de voorwaarden bij de continuïteitsbijdrage.

 •   Digitaal declareren - Ik heb geen brief of mail van Vektis ontvangen over het doorgeven van mijn UBO. Wat nu?

  Heeft u van Vektis geen mail of brief ontvangen? Dan kunt u ervan uitgaan dat uw UBO bekend is en hoeft u verder niets te doen.

 •   Digitaal declareren - Moet ik álle declaraties digitaal indienen bij de zorgverzekeraar?

  Alle zorg die op basis van de polisvoorwaarden vergoed wordt moet u rechtstreeks digitaal declareren bij de zorgverzekeraar (zelf of eventueel via een servicebureau).

 •   Digitaal declareren - Moet ik als zorgaanbieder zonder zorgcontract rechtstreeks declareren vanaf het moment dat ik de continuïteitsbijdrage via VECOZO heb aangevraagd?

  Nee, in uw geval kunt u pas rechtstreeks declareren (via VECOZO) vanaf het moment dat u de bevestigingsbrief van de zorgverzekeraar(s) heeft ontvangen. Wel is het belangrijk dat u vanaf de aanvraag van de continuïteitsbijdrage geen nota’s meer meegeeft aan verzekerde patiënten/cliënten. Meer informatie over het rechtstreeks declareren leest u in de declaratieparagrafen op www.zn.nl/corona/documenten/continuiteitsbijdrage.

 •   Digitaal declareren - Moet ik bij een aanvraag voor de continuïteitsbijdrage ook digitaal bij de zorgverzekeraar gaan declareren?

  Ja. Om te zorgen dat declaraties tijdig binnen zijn bij de zorgverzekeraar en om verrekenen mogelijk te maken is het nodig dat de zorgaanbieder vanaf het moment dat hij de bevestiging van de continuïteitsbijdrage heeft ontvangen,  de declaraties rechtstreeks indient bij de zorgverzekeraar. Dit geldt voor alle declaraties over de periode vanaf het moment dat de bevestiging van de continuïteitsbijdrage-aanvraag is verzonden. Dit rechtstreeks declareren kan via het Elektronisch Declaratieportaal (EPD) van VECOZO, via een servicebureau of – in sommige gevallen – via een gratis declaratieprogramma dat Promeetec in samenwerking met de zorgverzekeraars aanbiedt. Kijk hier om te zien of die software ook voor uw zorgsoort beschikbaar is.

 •   Digitaal declareren - Moet ik een zorgcontract afsluiten met zorgverzekeraars voor het digitaal declareren?

  Nee, de betaalovereenkomst die u ondertekent bij het aanvragen van de continuïteitsbijdrage zorgt voor een juiste vastlegging van de betaalrelatie. Meer informatie over het rechtstreeks declareren leest u in de declaratieparagrafen op www.zn.nl/corona/documenten/continuiteitsbijdrage

 •   Digitaal declareren - Moet ik voor het direct declareren nog iets aanvragen bij VECOZO?

  Kunt u de declaraties rechtstreeks vanuit uw softwarepakket indienen en raadplegen? Dan heeft dat programma daarvoor een eigen systeemcertificaat of (als het systeemcertificaat van de softwareleveranciers zelf bij het indienen wordt gebruikt) een toestemmingsverklaring nodig. Hiervoor kunt u contact opnemen met uw softwareleverancier.

  Kunt u de declaraties via uw softwarepakket alleen maar aanmaken en moet u de bestanden daarna zelf (‘handmatig’) via het declaratieportaal op de VECOZO-website indienen, dan hebt u daarvoor een persoonlijk certificaat nodig.

  Voor meer informatie hierover kunt u terecht op de website van VECOZO.

 •   Digitaal declareren - Waar vind ik meer informatie over de UBO?

  Meer informatie over de UBO vindt u op de website van Vektis

 •   Doelgroep - Ik heb geen zorgcontract met een zorgverzekeraar. Kan ik toch een continuïteitsbijdrage aanvragen?

  Ja, zowel zorgaanbieders met als zonder zorgcontract kunnen een continuïteitsbijdrage aanvragen

 •   Doelgroep - Kan ik de continuïteitsbijdrage aanvragen per zorgverlener?

  Nee, de continuïteitsbijdrage kunt u alleen aanvragen op het niveau van de onderneming.

 •   Doelgroep - Voor wie is de continuïteitsbijdrage niet bedoeld?

  De continuïteitsbijdrage is niet bedoeld voor zorgaanbieders met een jaaromzet hoger dan 10 miljoen euro en voor enkele andere grote zorgaanbieders. Met hen worden meer specifieke afspraken gemaakt. Ook voor zorgaanbieders die werkzaam zijn in de geestelijke gezondheidszorg wordt een aangepaste regeling getroffen. Met huisartsen (niet apotheekhoudend) zijn al afzonderlijke afspraken gemaakt.

  De bijdrage is ook niet bedoeld voor opticiens en voor audiciens zonder zorgcontract; deze worden verwezen naar de bestaande rijksregelingen. De bijdrage is evenmin bedoeld voor compensatie van kosten die zonder coronacrisis ook niet door zorgverzekeraars worden vergoed

 •   Doelgroep - De continuïteitsbijdrage wordt bepaald op basis van de praktijkomzet 2019. Maar in 2020 verwacht ik met dezelfde praktijk een omzetstijging. Kunnen jullie hier rekening mee houden bij het bepalen van de continuïteitsbijdrage 2020?

  Het is niet mogelijk om de continuïteitsbijdrage 2020 te baseren op de verwachte praktijkomzet 2020. Alleen in geval van een fusie/praktijkovername of een wijziging in de AGB kan er maatwerk worden aangevraagd

 •   Doelgroep - Er is soms sprake van hoofd-/onderaanneemsituaties. Wat betekent dit voor de continuïteitsbijdrage?

  Als u structureel gebruik maakt van onderaannemers voor de verlening van zorg dient u deze onderaannemers te betalen met de ontvangen continuïteitsbijdrage. Een uitzondering wordt gemaakt wanneer u kunt aantonen dat dit niet van u gevergd kan worden omdat daardoor de continuïteit van uw eigen bedrijf in gevaar komt. Door de voorwaarden voor de continuïteitsbijdrage te accepteren gaat u ook met deze voorwaarde akkoord en kan de zorgverzekeraar (met terugwerkende kracht tot 1 maart) nakoming ervan afdwingen.

 •   Doelgroep - Het is verplicht om onderaannemers te blijven doorbetalen. Hoe moet ik deze verplichting zien?

  De verplichting om onderaannemers te betalen tijdens de coronacrisis zorgt ervoor dat de zorg in stand gehouden kan worden. Bovendien kunnen onderaannemers zelf geen aanspraak maken op de continuïteitsbijdrage-regeling. Structureel ingeschakelde onderaannemers spelen ook een belangrijke rol. Verder zijn de mensuren die worden ingezet voor het leveren van de zorg meegenomen in de bepaling van het CB-percentage en dus verwerkt in de ontvangen continuïteitsbijdrage van de hoofdaannemer.

  Hoe deze verplichting wordt ingevuld, moet passen binnen de (contractuele) afspraken die al zijn gemaakt tussen de hoofdaannemer en de onderaannemer en daar moet onderling afstemming over komen. Vanzelfsprekend zijn hier de principes van redelijkheid en billijkheid van toepassing. Zorgaanbieders die een percentage van de omzet als continuïteitsbijdrage vergoed krijgen, zijn niet verplicht hun onderaannemers voor 100% door te betalen. De afspraken, die de hoofd- en onderaannemer met elkaar maken, moeten ervoor zorgen dat de zorg door kan gaan. Verder moeten de afspraken passen binnen de financiële ruimte die de continuïteitsbijdrage hiervoor biedt en voor dat deel van de continuïteitsbijdrage waar de onderaannemer toe heeft bijgedragen.

  Ook kan de verplichting om onderaannemers te betalen niet verlangd worden van de hoofdaannemer als blijkt dat dit de continuïteit van de hoofdaannemer in gevaar brengt.

  Keuzes en afspraken hierover moeten duidelijk schriftelijk vastgelegd worden en ondertekend door partijen, zodat deze bij latere toetsing of bezwaren inzichtelijk zijn en beoordeeld kunnen worden.

 •   Doelgroep - Hoe wordt de omzet van 10 miljoen euro bepaald?

  Dit wordt bepaald op basis van de omzet die bij de gezamenlijke zorgverzekeraars bekend is op het niveau van de AGB-code waarmee de zorgaanbieder in het register is ingeschreven. Voor een aantal specifieke situaties waarbij individuele vestigingen deze grens niet halen, maar het concern wel, wordt nog bekeken hoe hiermee om te gaan.

 •   Doelgroep - Hoe wordt omgegaan met ketenzorg?

  In principe geldt voor ketenzorg het uitgangspunt dat ook hierboven is genoemd voor onderaannemers. Het is ook van belang te controleren wat u contractueel bent overeengekomen. U zult hiervoor contact moeten opnemen met de hoofdaannemer. Als de hoofdaannemer u niet kan bijstaan, kunt u een beroep doen op de overheidsregelingen. Neem daarover contact op met elkaar, zodat iedereen weet waar hij aan toe is.

 •   Doelgroep - Hoe wordt omgegaan met zzp’ers die bijvoorbeeld voor meerdere praktijken werken?

  Zij zullen bij iedere praktijk waarvoor ze werken hun deel van de continuïteitsbijdrage moeten regelen.

 •   Doelgroep - Ik ben een leefstijlcoach/GLI-aanbieder. Met welk percentage wordt mijn continuïteitsbijdrage berekend?

  De leefstijlcoaches/GLI-aanbieders zijn inmiddels in het overzicht opgenomen.

  Echter, een groot deel van de leefstijlcoaches/GLI-aanbieders wordt via de zorggroepen gecontracteerd en niet rechtstreeks door de zorgverzekeraar. Er is dan sprake van hoofd-onderaannemerschap. Hiervoor geldt dat de hoofdaannemer (de zorggroep in dit geval) de onderaannemer (leefstijlcoach/GLI-aanbieder) een continuïteitsbijdrage kan verstrekken, ook als er door coronamaatregelen geen zorg wordt geleverd. De zorggroepen kunnen hiervoor de continuïteitsbijdrage aanvragen. Het rechtstreeks compenseren van onderaannemers door zorgverzekeraars is niet uitvoerbaar, omdat verzekeraars niet zien wat de productie (in onderaannemerschap) is. Zorgverzekeraars vragen zorggroepen om hierover transparante afspraken te maken met onderaannemers. Zorggroepen zullen vanuit redelijkheid en billijkheid bepalen op welke wijze ze dit kunnen vormgeven.

 •   Doelgroep - Ik heb een onderneming met een (groot) aantal vestigingen. Kan ik in één keer voor alle vestigingen de continuïteitsbijdrage aanvragen?

  Ja.

 •   Doelgroep - Ik heb zzp’ers ‘in dienst’ die voor mij werken. Moet ik hen ook een deel van de continuïteitsbijdrage betalen?

  Als u structureel gebruik maakt van zzp’ers voor de verlening van zorg moet u hen betalen met de ontvangen continuïteitsbijdrage. Een uitzondering wordt gemaakt wanneer u kunt aantonen dat dit niet van u gevergd kan worden omdat daardoor de continuïteit van uw eigen bedrijf in gevaar komt. Door de voorwaarden voor de continuïteitsbijdrage te accepteren gaat u ook met deze voorwaarde akkoord en kan de zorgverzekeraar (met terugwerkende kracht tot 1 maart) nakoming ervan afdwingen. Ook is het verstandig te kijken naar de contractuele afspraken die u heeft gemaakt met de onderaannemer.

 •   Doelgroep - Ik voldoe door bijzondere omstandigheden niet aan de voorwaarden voor de regeling maar wil hier wel een beroep op doen, kan dat?

  Indien zich voorwaarden voordoen die ertoe leiden dat u geen beroep op de regeling kunt doen en u dat in redelijkheid niet verweten kan worden, bestaat de mogelijkheid een beroep te doen op de hardheidsclausule. U kunt zich daarvoor wenden tot de zorgverzekeraar met wie u het meest samenwerkt. Deze zal dan in elk geval wel om een onderbouwing van uw bijzondere situatie vragen. 

 •   Doelgroep - Voor wie is de continuïteitsbijdrage bedoeld

  De continuïteitsbijdrage is bedoeld voor zorgaanbieders die zorg verlenen die op dit moment valt onder de basisverzekering of de aanvullende zorgverzekering (polisjaar 2020). De regeling geldt voor vrijwel alle zorgaanbieders die een jaarlijkse omzet hebben lager dan 10 miljoen euro. Een precieze omschrijving van wie onder deze regeling valt vindt u hier.

 •   Doelgroep - Waarom wordt voor zorgaanbieders in de geestelijke gezondheidszorg een afzonderlijke regeling getroffen?

  Zorgverzekeraars willen ook aan de ggz-sector graag passende steun bieden. Het is gebleken dat dit niet lukt met de opzet van de huidige regeling, die gebaseerd is op een declaratiepatroon van consulten of vergelijkbare kortdurende prestaties. In de ggz wordt gewerkt met dbc’s en gb ggz-producten die een lange doorlooptijd (tot maximaal 12 maanden) kennen. Als de huidige regeling op hen van toepassing zou zijn, krijgen ggz-aanbieders niet de bijdragen waar de regeling voor bedoeld is. Zorgverzekeraars willen dat voorkomen. Voor de ggz wordt daarom gewerkt aan een aangepaste regeling voor de continuïteitsbijdrage, die rekening houdt met de trajectbekostiging in de ggz. Zodra de aangepaste regeling klaar is, zullen branche- en beroepsorganisaties in de ggz daarover door ZN onmiddellijk geïnformeerd worden.

 •   Geschillen - Ik ben het niet eens met de hoogte van de continuïteitsbijdrage die door de zorgverzekeraar is toegekend. Wat kan ik doen?

  Als u het niet eens bent met de uitkomst in de bevestigingsbrief kunt u schriftelijk een klacht indienen bij de desbetreffende zorgverzekeraar. Dit dient u te doen binnen 4 weken na dagtekening van de brief. De zorgverzekeraar zal in principe binnen 4 weken inhoudelijk op uw klacht reageren. Meer informatie over de geschillenregeling vindt u vanaf 15 mei hier. Tegen de regeling continuïteitsbijdrage-regeling zelf kunt u geen klacht indienen.

 •   Geschillen - In de brief van de zorgverzekeraar lees ik dat ik geen continuïteitsbijdrage ontvang. Wat kan ik doen?

  Als u het niet eens bent met de uitkomst in de bevestigingsbrief kunt u schriftelijk een klacht indienen bij de desbetreffende zorgverzekeraar. Dit dient u te doen binnen 4 weken na dagtekening van de brief. De zorgverzekeraar zal in principe binnen 4 weken inhoudelijk op uw klacht reageren. Meer informatie over de geschillenregeling vindt u vanaf 15 mei hier. Tegen de regeling continuïteitsbijdrage-regeling zelf kunt u geen klacht indienen.

  LET OP: de brief van de zorgverzekeraar zegt alleen iets over het besluit van de desbetreffende zorgverzekeraar. Iedere zorgverzekeraar informeert u over zijn eigen besluit.

 •   Samenhang met Rijksregelingen - Als er veel inkomsten zijn uit eigen betalingen van patiënten. Kunnen we voor dat deel dan terecht bij de overheid?

  Ja, dat kan voor het deel omzetderving dat resteert na ontvangst van de continuïteitsbijdrage. Voor meer informatie verwijzen we u graag naar de Rijksoverheid

 •   Samenhang met Rijksregelingen - Hoe verhoudt de continuïteitsbijdrage-regeling zich tot de Rijksregelingen?

  In de infographic op deze pagina kunt u zien dat de overheid verwacht dat zorgaanbieders zich voor de financiële ondersteuning eerst richten tot de continuïteitsbijdrage-regeling van de zorgverzekeraars. Het gaat hier nadrukkelijk om een voorkeursroute die niet wettelijk is verankerd. Zorgaanbieders die afzien van de continuïteitsbijdrage-regeling kunnen in de Rijksregelingen een alternatief vinden.

 •   Samenhang met Rijksregelingen - Ik heb al een NOW-aanvraag ingediend en toegekend gekregen. Kan ik dan nog een continuïteitsbijdrage aanvragen?

  Ja, dat kan. Het is wel belangrijk op een aantal zaken te letten:

  1. Het is nadrukkelijk niet de bedoeling dat uw omzetderving dubbel gecompenseerd wordt. Als u in uw aanvraag voor de NOW geen of onvoldoende rekening gehouden heeft met de continuïteitsbijdrage dan kan het zijn dat u een te hoge bijdrage heeft gekregen dan waar u in combinatie met de continuïteitsbijdrage recht op heeft. Dit moet gecorrigeerd worden. De overheid verrekent aan het eind met de werkelijke omzetderving. U moet er rekening mee houden dat u dan (substantiële) bedragen terug moet betalen.
  2. U doet er zelf alles aan om te voorkomen dat u dubbele financiering krijgt voor uw omzetderving.
 •   Samenhang met Rijksregelingen - Ik wil graag gebruikmaken van de continuïteitsbijdrage. Kan ik daarnaast ook steun krijgen vanuit de overheid?

  Een voorwaarde om in aanmerking te komen voor de continuïteitsbijdrage is dat de zorgaanbieder voor het deel van de omzet dat valt onder de Zorgverzekeringswet en de aanvullende ziektekostenverzekering geen aanspraak maakt op relevante rijksregelingen in het kader van de coronacrisis. Wel kan daarop een beroep worden gedaan voor de omzetderving die resteert na ontvangst van de continuïteitsbijdrage. De hoogte van de continuïteitsbijdrage dient wel meegenomen te worden in de schatting van de omzetderving bij het aanvragen van een overheidsregeling. 

 •   Samenhang met Rijksregelingen - Kan ik in mijn specifieke situatie nog aanspraak maken op de relevante overheidsregelingen?

  Het kan zijn dat u voor het deel dat niet valt onder de basisverzekering of de aanvullende verzekering nog voldoet aan de voorwaarden van de overheidsregelingen. Dit kunt u het best controleren op de websites van de verschillende regelingen:

 •   Samenhang met Rijksregelingen - Kunt u in een rekenvoorbeeld laten zien voor welk deel van de omzetderving ik aanspraak kan maken op de regelingen van de overheid?

  Een sterk vereenvoudigd voorbeeld:

  Als u in 2020 een omzet heeft van 110, en uw normomzet is bepaald op 100 (bijvoorbeeld omdat u een deel niet-vergoede zorg levert of omdat er sprake is van groei die niet meegenomen wordt in de normomzet)  en voor uw situatie is een CB-percentage van 70% bepaald dan geldt het volgende:

  U ontvangt een continuïteitsbijdrage van 70 (uw declaraties zijn hierin verwerkt).

  De resterende omzetdaling is dan 40, waarvoor u naar de overheid kunt – als u aan de voorwaarden voldoet.

 •   Samenhang met Rijksregelingen - Mag ik tegelijk gebruikmaken van de continuïteitsbijdrage en de Rijksregelingen?

  Als u gebruikmaakt van de continuïteitsbijdrage-regeling dan ontvangt u van de zorgverzekeraars een maandelijkse continuïteitsbijdrage. Deze bijdrage moet u optellen bij uw omzet om te kunnen vaststellen of er na ontvangst van de continuïteitsbijdrage nog omzetderving overblijft. Voor de omzetderving die overblijft, kunt u eventueel (wanneer u aan de voorwaarden voldoet) aanspraak maken op de Rijksregelingen.

  Aanspraak op fiscale regelingen vanuit de overheid is in zijn geheel niet uitgesloten.

 •   Samenhang met Rijksregelingen - Niet-verzekerde zorg valt niet onder de continuïteitsbijdrage-regeling. Moeten/mogen zorgaanbieders de ‘niet-verzekerde zorg’ indienen onder de NOW-regeling van de overheid?

  Zorgaanbieders kunnen een beroep doen op de rijksregelingen voor het deel van de omzet dat normaal gesproken niet door zorgverzekeraars wordt vergoed op grond van de basisverzekering en aanvullende ziektekostenverzekering, bijvoorbeeld omdat het geen verzekerde zorg is.

 •   Samenhang met Rijksregelingen - Voor welk deel van mijn omzetderving kan ik naar de overheid?

  U kunt eventueel aanspraak maken op de Rijksregelingen voor alle omzetderving die overblijft na ontvangst van de continuïteitsbijdrage. Dat kan dus zijn niet-vergoede zorg (uit AV of BV), maar bijvoorbeeld ook voor een resterend deel omzetderving dat door eventuele verschillen tussen normomzet en de feitelijke omzet 2020 ontstaat. Dit lijstje is niet limitatief. Dubbele financiering moet te allen tijde voorkomen worden.

 •   Samenhang met Rijksregelingen - Wat betekent het voor mij als ik in het aanvraagformulier invul dat ik geen NOW aanvraag?

  Als u invult dat u geen NOW aanvraagt, verklaart u dat u geen NOW aanvraagt voor dat gedeelte dat via de continuïteitsbijdrage gecompenseerd wordt. Als u die aanvraag al heeft gedaan dan zal dat achteraf gecorrigeerd moeten worden. U verklaart dat u ervoor zorgt dat die correctie juist zal verlopen en dat u voorkomt dat u dubbel gefinancierd wordt. In het licht van het voorgaande kunt u de stelling bevestigend beantwoorden.

 •   Termijn - Ik zit in ernstige financiële problemen en kan niet wachten op de eerste continuïteitsbijdrage. Kan ik nog een vooruitbetaling aanvragen?

  Voor zorgaanbieders met een omzet van meer dan 10 miljoen op jaarbasis is de continuïteitsbijdrage-regeling nog niet gereed. Als zij echt niet kunnen wachten op deze bijdrage en ze verwachten op korte termijn in dringende financiële problemen te komen, kunnen zij een vooruitbetaling aanvragen. In deze lijst staat hoe zij die aanvraag kunnen doen bij VECOZO of bij de zorgverzekeraar met wie zij het meest samenwerken. Binnenkort wordt er meer bekend over deze vooruitbetalingsregeling.

  Zorgaanbieders met een met een omzet van minder dan 10 miljoen kunnen vanaf 15 mei (gefaseerd) een aanvraag voor een bijdrage indienen. De regeling voor een vooruitbetaling is voor hen op 8 mei gesloten.

 •   Termijn - Stel dat de ‘lockdown’-maatregelen naar aanleiding van de coronacrisis langer duren. Wordt de continuïteitsbijdrage-regeling dan verlengd?

  Als zorgverzekeraars dat noodzakelijk vinden, kan de regeling verlengd worden.

 •   Termijn - Vanaf wanneer kan ik een continuïteitsbijdrage aanvragen?

  Zorgaanbieders kunnen vanaf 15 mei een continuïteitsbijdrage aanvragen. Dit zal gefaseerd gebeuren. De fasering is als volgt:

  • Vanaf 15 mei: fysiotherapie;
  • Vanaf 18 mei: mondzorg, eerstelijns laboratoria, kraamzorg, oefentherapie, ergotherapie, wijkverpleging, zittend ziekenvervoer en zelfstandige behandelcentra in de medisch specialistische zorg;
  • Vanaf 20 mei: alle overige zorgaanbieders die onder de regeling vallen.
 •   Termijn - Voor welke periode geldt de continuïteitsbijdrage-regeling?

  De continuïteitsbijdrage-regeling geldt met terugwerkende kracht van 1 maart tot en met 30 juni 2020.

 •   Toewijzing/afwijzing en betaling - Ik declareer via een servicebureau. Hoe verloopt het proces dan?

  De continuïteitsbijdrage wordt gestort op de rekening van het servicebureau. Zij moeten het bedrag vervolgens zo snel mogelijk aan u overmaken. Let op: zorgaanbieders die via een servicebureau declareren, blijven zélf aansprakelijk voor het juist naleven van de voorwaarden die door hen gesloten zijn in het kader van de regeling en ook voor eventuele vorderingen van de zorgverzekeraar mocht achteraf blijken dat u teveel ontvangen heeft.

 •   Toewijzing/afwijzing en betaling - Ik heb de continuïteitsbijdrage aangevraagd. Wanneer hoor ik of ik een continuïteitsbijdrage ontvang of niet? En van wie?

  Binnen 5 tot 10 werkdagen nadat u de bijdrage heeft aangevraagd, hoort u van de zorgverzekeraar of u in aanmerking komt voor de continuïteitsbijdrage. Mocht er voor u maatwerk nodig zijn dan is het niet altijd te voorkomen dat deze termijn wordt overschreden.

 •   Toewijzing/afwijzing en betaling - Kunnen de besluiten per verzekeraar verschillen?

  Ja, dat kan. Iedere verzekeraar besluit zelf over de aanvraag voor zijn situatie. Omdat de omstandigheden per zorgverzekeraar kunnen verschillen, is het inderdaad mogelijk dat afzonderlijke zorgverzekeraars tot verschillende besluiten komen.

 •   Toewijzing/afwijzing en betaling - Mag ik mij als niet-gecontracteerde zorgaanbieder na het aanvragen van een continuïteitsbijdrage nog aansluiten bij een servicebureau?

  Ja dat mag. U moet dan wel aan een aantal voorwaarden voldoen. In de betaalovereenkomst is opgenomen dat gebruik van een servicebureau is toegestaan als u daar vóór de aanvraag van de continuïteitsbijdrage ook al gebruik van maakte. Wilt u na het aanvragen van de continuïteitsbijdrage alsnog overstappen ? Dan kan dat. Maar let op:

  1.  U moet voorafgaand aan de overstap bij de zorgverzekeraars deze overstap melden. (dit doet u door de machtiging van het servicebureau toe te sturen waaruit blijkt dat er overeenstemming is tussen de zorgaanbieder en het servicebureau);
  2.   Als u de vordering wilt overdragen aan een factoringbureau, moet u vóóraf toestemming verkrijgen van de zorgverzekeraars. Deze vraagt u door de machtiging op te sturen (onder vermelding van ‘overdracht vordering)

  Verder geldt dat alle overige artikelen in de betaalovereenkomst onverkort van kracht blijven. Vanaf het moment dat de zorgverzekeraar het rekeningnummer heeft verwerkt (meestal na afhandeling van de eerste declaratie via het servicebureau), zal ook de continuïteitsbijdrage worden overgemaakt via het servicebureau.

 •   Toewijzing/afwijzing en betaling - Wanneer ontvang ik de eerste bijdrage op mijn rekening?

  Alle inspanningen zijn erop gericht de eerste uitbetaling (de continuïteitsbijdrage over de maanden maart en april) te doen in de maand mei en vervolgens elke maand zolang de regeling van kracht is. Uiteraard hangt het ook af van het tijdstip van uw aanvraag en van uw tijdige aansluiting bij VECOZO wanneer de eerste uitbetaling kan plaatsvinden.

 •   Toewijzing/afwijzing en betaling - Worden servicebureaus geïnformeerd dat hun klanten zich hebben aangemeld voor de regeling en wel/niet in aanmerking komen?

  Nee, servicebureaus worden daarvan niet op de hoogte gesteld. De aanvragende zorgaanbieder wordt door elke zorgverzekeraar geïnformeerd of hij voor de continuïteitsbijdrage in aanmerking komt. Servicebureaus zijn daarin geen partij.

 •   Vragen - Heeft u een vraag over de inhoud van de continuïteitsbijdrage-regeling?

  Kijk dan op de website van Zorgverzekeraars Nederland

   

   

   

   

 •   Vragen - Heeft u een vraag over het aanvraagproces van de continuïteitsbijdrage?

  Kijk dan op de website van VECOZO. 

 •   Vragen - Heeft u straks een vraag over de afhandeling (zoals toewijzing/afwijzing) van uw aanvragen?

  Kijk dan op de website van uw zorgverzekeraar(s). 

 •   Vragen - Kan ik Zorgverzekeraars Nederland bellen met vragen over de continuïteitsbijdrage?

  Nee, als branchevereniging heeft ZN niet de mogelijkheid om individuele vragen te beantwoorden van zorgaanbieders. Voor algemene vragen over de regeling kunt u contact opnemen met uw brancheorganisatie, die met ons in gesprek gaat. Voor specifieke vragen over uw aanvraag of beslissing daarop kunt u contact opnemen met de desbetreffende zorgverzekeraar

 •   Zorgaanbieders met jaaromzet >10 miljoen’ - Ik ben een zorgaanbieder met meer dan 10 miljoen euro omzet. Mag ik er ook voor kiezen gebruik te maken van de generieke regeling?

  Ja, u kunt er ook voor kiezen om gebruik te maken van de generieke continuïteitsbijdrage-regeling. Dit is echter een eenmalige keuze die u bewust moet maken. U kunt deze niet meer wijzigen en ziet daarmee dus definitief af van de mogelijkheid te kiezen voor een specifieke regeling. U kunt via uw preferente zorgverzekeraar een verzoek indienen voor deze generieke CB-regeling.

 •   Zorgaanbieders met jaaromzet >10 miljoen’ - Ik heb als zorgaanbieder wel een jaaromzet van meer dan 10 miljoen euro. Maar ik sta niet op de lijst met aanbieders die vallen onder de specifieke regeling. Hoe kan dat?

  Het kan zijn dat dit komt doordat op AGB-niveau is gekeken. Ook kan het zijn dat de vergoede zorg zoals die over 2019 bekend is bij Vektis, afwijkt van de totale omzet die de onderneming zelf kent. Of het gaat om een combinatie hiervan.

 •   Zorgaanbieders met jaaromzet >10 miljoen’ - Waarom is gekozen voor het bedrag van 10 miljoen omzet om onderscheid te maken in de CB regeling?

  Door de regeling voor grote zorgaanbieders specifiek te maken is deze zo veel mogelijk toegesneden op de betreffende organisatie. Dit betekent echter ook een extra inspanning. De zorgverzekeraars hebben op basis van de bij hun bekende gegevens geconcludeerd dat zij dit kunnen realiseren voor organisaties die een omzet kennen van meer dan 10 miljoen euro.

 •   Zorgaanbieders met jaaromzet >10 miljoen’ - Wanneer is de continuïteitsbijdrage-regeling gereed voor zorgaanbieders met een jaaromzet van meer dan 10 miljoen euro?

  We werken momenteel hard aan de regeling voor zorgaanbieders met een jaaromzet van meer dan 10 miljoen euro. Zodra er meer bekend is over de regeling, informeren wij daarover. Deze zorgaanbieders kunnen zo nodig wel een vooruitbetaling aanvragen. Hun branches zijn/worden geïnformeerd over de procedure daarvoor.

 •   Zorgaanbieders met jaaromzet >10 miljoen’ - Wat is het verschil tussen de regeling voor aanbieders onder de 10 miljoen euro omzet en daarboven?

  Voor zorgaanbieders met een omzet minder dan 10 miljoen wordt een generieke regeling gehanteerd met vaste parameters per zorgsoort. Hierbij kan dus geen rekening worden gehouden met de specifieke situatie van een zorgaanbieder. Voor zorgaanbieders met een omzet van meer dan 10 miljoen is het mogelijk om de parameters aan te passen aan de specifieke situatie van een zorgaanbieder of groep zorgaanbieders. Overigens wordt in sommige gevallen afgeweken van de 10 miljoen-grens. Kijk in de lijst welke zorgaanbieders boven de 10-miljoen grens vallen.

 •   Zorgaanbieders met jaaromzet >10 miljoen’ - Welke zorgaanbieders vallen onder de specifieke regeling voor zorgaanbieders met een jaaromzet boven de 10 miljoen euro?

  In deze lijst ziet u om welke zorgaanbieders het gaat.