Q&A Regeling continuïteitsbijdrage generiek

Zorgaanbieders kunnen een continuïteitsbijdrage aanvragen voor omzetdaling vanuit de basisverzekering en/of aanvullende verzekering door COVID-19. Hiermee is er financiële continuïteit tijdens de coronacrisis en zorgen we er met elkaar voor dat de zorginfrastructuur ook na de crisis beschikbaar is.

Hieronder vindt u antwoorden op veel gestelde vragen over de continuïteitsbijdrage van zorgverzekeraars.
Alle relevante documenten m.b.t. de continuïteitsbijdrage-regeling vindt u hier >>

Wij attenderen u er op dat ZN uitsluitend aanspreekpunt is voor andere branche- en beroepsverenigingen en helaas niet de capaciteit heeft om individuele zorgaanbieders te woord te staan of casuïstiek per zorgaanbieder te behandelen. Zorgaanbieders met vragen over de continuïteitsbijdrage-regeling worden dan ook verzocht deze neer te leggen bij de eigen branche- of beroepsvereniging.  


 •   Aanvragen - Ik wil graag een continuïteitsbijdrage aanvragen, maar ik ben als zorgaanbieder nog niet aangesloten bij VECOZO. Wat moet ik doen?

  Om de continuïteitsbijdrage aan te kunnen vragen, moet uw organisatie aangesloten zijn bij VECOZO. Aanmelden doet u via www.vecozo.nl/diensten/aanmelden. Ook moet de VECOZO contactpersoon een persoonlijk certificaat installeren.

 •   Aanvragen - Als zelfstandig behandelcentrum nemen wij patiënten over van reguliere ziekenhuizen, maar we hebben niet met alle zorgverzekeraars een contract. Hoe moeten we hiermee omgaan?


  Onderstaande informatie is niet meer actueel, de aanvraagmogelijkheid is gesloten.

  In dat geval moet u twee overeenkomsten aangaan voor de continuïteitsbijdrage: een met een deel van de zorgverzekeraars als gecontracteerde aanbieder en een als ongecontracteerde aanbieder met de overige zorgverzekeraars.

 •   Aanvragen - Er staat geen formulier klaar in het Zorginkoopportaal van VECOZO. Hoe kan ik dat herstellen?

   

  Onderstaande informatie is niet meer actueel, de aanvraagmogelijkheid is gesloten.

  Misschien kunt u nog een keer checken of u bij de juiste AGB-code kijkt. De continuïteitsbijdrage vraagt u aan op ondernemingsniveau. Staat er voor uw onderneming inderdaad geen formulier klaar? Neem dan contact op met de zorgverzekeraar waar u het meeste contact mee heeft. Deze kan een verzoek tot toevoegen van een vragenlijst indienen bij VECOZO wanneer u valt onder de doelgroep van de continuïteitsbijdrage.

 •   Aanvragen - Ik heb een bijzondere situatie (Bv: ik ben langdurig ziek geweest). Kan ik dit bij jullie aangeven?

   

  Onderstaande informatie is niet meer actueel, de aanvraagmogelijkheid is gesloten.

  Nee, dat kan helaas niet. Er wordt gekeken naar de referentieperiode. Als u het niet eens bent met de uitkomst van uw aanvraag, kunt u een bezwaar indienen

 •   Aanvragen - Ik heb tijdens het aanvraagproces een vraag verkeerd ingevuld en ik kreeg hierop een afwijzing. Kan ik mijn aanvraag wijzigen/opnieuw indienen?

   

  Onderstaande informatie is niet meer actueel, de aanvraagmogelijkheid is gesloten.

  1. Heeft een u aanvraag ingediend voor gecontracteerde en ongecontracteerde zorg? En is daarvan 1 aanvraag afgewezen tijdens het aanvraagproces in VECOZO? Dan kunt u geen nieuwe aanvraag indienen voor de afwijzing. Kijk of u voor dit deel in aanmerking komt voor de financiële noodregelingen van de Rijksoverheid.
  2. Heeft een u aanvraag ingediend voor gecontracteerde en ongecontracteerde zorg? En zijn beide aanvragen afgewezen tijdens het aanvraagproces in VECOZO? Neem dan contact op met de zorgverzekeraar waar u het meeste contact mee heeft met het verzoek om de vragenlijst opnieuw open te stellen. Zij geven dit door aan VECOZO, waarna u opnieuw een aanvraag kunt indienen. Binnen twee dagen na het verzoek van de zorgverzekeraar staat er een nieuwe vragenlijst klaar. U krijgt hier geen melding van.
 •   Aanvragen - Ik kan niet inloggen op VECOZO, want ik heb geen aansluiting. Wat moet ik doen?

   

  Onderstaande informatie is niet meer actueel, de aanvraagmogelijkheid is gesloten.

  Een aansluiting regelt u via www.vecozo.nl/diensten/aanmelden. Ook moet de VECOZO contactpersoon een persoonlijk certificaat installeren.

 •   Aanvragen - Ik weet mijn AGB-code niet. Waar kan ik deze vinden?

   

  Onderstaande informatie is niet meer actueel, de aanvraagmogelijkheid is gesloten.

  U kunt uw AGB-code checken op www.agbcode.nl. Hier kunt u gegevens die bij uw AGB-code horen, zo nodig wijzigen.

 •   Aanvragen - Ik wil de continuïteitsbijdrage aanvragen. Op welke moment verbind ik me echt aan de regeling? En tot wanneer kan ik er nog vanaf zien?

   

  Onderstaande informatie is niet meer actueel, de aanvraagmogelijkheid is gesloten.

  Zodra u de bijdrage aanvraagt via VECOZO, verbindt u zich aan de regeling. De regeling loopt tot en met juni 2020. Na aanvraag wordt de regeling automatisch uitgekeerd, waarbij rekening wordt gehouden met de ingediende declaraties over die maanden. 

 •   Aanvragen - Is er nog een CB-regeling voor 2021?

  Er is voor 2021 geen CB-regeling beschikbaar. In de laatste lockdown mochten vrijwel alle zorgaanbieders gelukkig open blijven.

 •   Aanvragen - Kan ik de CB-regeling 2020 nog aanvragen?

  De loketten voor de generieke CB-regeling 2020 zijn in juli 2020  gesloten. Sinds die datum is het al niet meer mogelijk om gebruik te  maken van de CB-regeling. De CB-regeling was bedoeld om  zorgaanbieders te ondersteunen in de periode maart t/m juni 2020.

 •   Aanvragen - Kan ik ook kiezen om alleen een continuïteitsbijdrage aan te vragen bij zorgverzekeraars waarmee ik een zorgcontract heb?

  Ja, dat kan. Zorg dan dat u de betaalovereenkomst, het addendum voor niet-gecontracteerde zorgaanbieders en de bijbehorende declaratieparagrafen niet aanvaardt. De zorgverzekeraars waarmee u geen zorgcontract heeft, maken dan geen continuïteitsbijdrage aan u over.

  Let op! Dit werkt alleen voor zorgverzekeraars waarmee u helemaal geen zorgcontract heeft. Heeft u met zorgverzekeraars een zorgcontract voor een gedeelte van de geleverde zorg? Dan zullen zij de continuïteitsbijdrage over de gehele vergoede zorg vaststellen.

 •   Aanvragen - Mijn AGB is veranderd (wijziging, net gestart, gesplitst, samengevoegd), waar kan ik dit aangeven?

   

  Onderstaande informatie is niet meer actueel, de aanvraagmogelijkheid is gesloten.

  Dit kunt u aangeven tijdens het aanvragen van de continuïteitsbijdrage.

 •   Aanvragen - Moet ik autorisatie aanvragen voor het Zorginkoopportaal?

   

  Onderstaande informatie is niet meer actueel, de aanvraagmogelijkheid is gesloten.

  Nee, dat is niet nodig. VECOZO heeft dit voor de continuïteitsbijdrage automatisch geregeld voor de VECOZO contactpersoon van uw organisatie. Zowel voor zorgaanbieders die al bij ons zijn aangesloten, als voor nieuwe aanmeldingen.

 •   Aanvragen - Tot wanneer kan ik de continuïteitsbijdrage aanvragen?

   

  Onderstaande informatie is niet meer actueel, de aanvraagmogelijkheid is gesloten.

  U kunt de continuïteitsbijdrage aanvragen tot en met dinsdag 14 juli 2020.

 •   Berekening/verrekening - De continuïteitsbijdrage wordt bepaald op basis van de praktijkomzet 2019. Maar in 2020 verwacht ik met dezelfde praktijk een omzetstijging. Kunnen jullie hier rekening mee houden bij het bepalen van de continuïteitsbijdrage 2020?

  Het is niet mogelijk om de continuïteitsbijdrage 2020 te baseren op de verwachte praktijkomzet 2020. Alleen in geval van een fusie/praktijkovername of een wijziging in de AGB kon er maatwerk worden aangevraagd. De aanvraagmogelijkheid is gesloten.

 •   Berekening/verrekening - De uitbetaling die ik heb ontvangen is lager dan ik had verwacht op basis van de berekende continuïteitsbijdrage, hoe kan dit?

   

  Onderstaand antwoord was van toepassing op de eerste voorlopige CB-uitbetaling, waarbij deze voorlopige CB met de vooruitbetaling werd verrekend. Dit antwoord gaat dus niet over de definitieve CB.

  Mogelijk heeft u een vooruitbetaling aangevraagd. Als dat het geval is dan is de continuïteitsbijdrage verrekend met deze vooruitbetaling.

 •   Berekening/verrekening - Hoe lang geldt de aangepaste vergoeding voor inhaalzorg?

   

  Zorgverzekeraars hebben besloten de inhaalzorg voor ZBC’s te handhaven en voor overige zorgaanbieders op nihil te stellen. Onderstaand antwoord is daarmee niet meer actueel. 

  De aangepaste vergoeding voor inhaalzorg geldt voor maximaal 6 maanden na de laatste betaling van de continuïteitsbijdrage en stopt als de som van de eerder verstrekte continuïteitsbijdrage is bereikt. De inhaalzorg wordt vergoed volgens de specifieke percentages per zorgsector. 

 •   Berekening/verrekening - Hoe wordt er geïndexeerd?

  De normomzet wordt geïndexeerd van de stand 2019 naar 2020 op basis van de ZN zorgkostenramingen van eind 2019. Klik hier voor het overzicht van indexatiepercentages per zorgsoort

 •   Berekening/verrekening - Hoe wordt het bedrag declaraties van de zorgsoorten met een DBC-structuur of trajectbekostiging bepaald – met welke omzetdaling wordt gerekend?

   

  Onderstaande informatie was van toepassing op de voorlopige CB en is niet meer actueel.

  Voor de zorg die geleverd wordt door ZBC’s, voor GRZ en Verloskunde wordt gebruik gemaakt van het geschatte niveau waarop tijdens de coronacrisis zorg geleverd kan worden. Deze worden iedere maand door ZN vastgesteld op basis van expertise van Gupta. In de onderstaande tabel staan de percentages geschatte omzetdaling die geldig zijn voor de maanden maart en april en de percentages voor mei.

    mrt/apr mei juni juli augustus september
  ZBC's 66 30 0 0 0 0
  GRZ 35 35 35 20* 20 20
  Verloskunde 5 5 0 0 0 0

  * voor de maand juli is het omzetdervingspercentage vastgesteld op het moment dat sommige zorgverzekeraars al hebben betaald, rekenend met de "oude" 35%. Dit wordt bij de eindafrekening gecorrigeerd, en dus niet tussentijds.

   

 •   Berekening/verrekening - Hoe wordt het onderscheid gemaakt tussen gebruik en uitleen hulpmiddelen?

  Het onderscheid wordt gemaakt op basis van het veld ‘soort kosten hulpmiddel’(rubriek 0428) in het declaratiebericht.

 •   Berekening/verrekening - Hoe wordt omgegaan met afwijkingen ten gevolge van andere omstandigheden (bijvoorbeeld overname of fusie)?

   

  Onderstaande informatie is niet meer actueel, de aanvraagmogelijkheid is gesloten.

  Voor wijzigingen in de AGB ten op zichte van vorig jaar vanwege fusie, rechtsvormverandering/nieuwe AGB of een in 2020 nieuw gestarte praktijk is maatwerk nodig. U kunt bij de aanvraag aangeven welke van deze wijzigingen op u van toepassing zijn.

 •   Berekening/verrekening - Houden jullie bij het bepalen van de hoogte van de continuïteitsbijdrage rekening met toekomstige wijzigingen zoals fusies en overnames?

  Nee, bij het bepalen van de hoogte van de voorlopige continuïteitsbijdrage houden we hier geen rekening mee. De voorlopige bijdrage (die in de maanden mei tot en met juli wordt uitgekeerd) wordt door de zorgverzekeraar geschat op basis van de declaraties die de zorgverzekeraar over de referentieperiode voor de zorgaanbieder heeft vergoed. Dit staat beschreven in de regeling continuïteitsbijdrage.

  Bij het berekenen van de normomzet wordt rekening gehouden met een aantal elementen, zoals de verzekerdenmutatie, de vergoede zorg en restitutienota’s. U kunt daarom de voorlopige bijdrage niet precies narekenen. Daardoor kan de uitkomst van uw berekening anders zijn dan de uitkomst van de berekening van de zorgverzekeraar. 

 •   Berekening/verrekening - Is bij de verrekening van de continuïteitsbijdrage de datum van prestaties leidend en niet de datum van het indienen van de declaratie

  Ja, dat klopt.

 •   Berekening/verrekening - Is de hoogte van mijn continuïteitsbijdrage iedere maand hetzelfde?

  Nee, die is niet iedere maand hetzelfde. De hoogte van de bijdrage per maand hangt af van de declaraties die u die maand indient. 

 •   Berekening/verrekening - Kan ik ergens berekenen hoe mijn CB er nu uit komt te zien?
  De werkwijze voor de definitieve CB-berekening is behoudens de (in de brief “definitieve afrekening van de generieke continuïteitsbijdrage”)  benoemde wijzigingen gelijk gebleven. Als u een tussentijdse afrekening hebt gehad, dan zal de definitieve CB daar zeer dicht bij in  de buurt liggen. Anders kunt u met de informatie in onze Q&A en uw  eigen administratie een realistische inschatting maken, gebruik  makend van de normomzet die is gecommuniceerd bij de voorlopige  CB.
 •   Berekening/verrekening - Kunnen de achterliggende rapporten van Vektis en Gupta gedeeld worden?

  Deze rapporten zijn niet openbaar. De rapporten zijn gebruikt als input door ZN en de zorgverzekeraars. Mede op basis van deze informatie is de regeling uitgewerkt die door ZN is gepubliceerd. 

 •   Berekening/verrekening - Moet ik de continuïteitsbijdrage terugbetalen?

  De continuïteitsbijdrage hoeft niet te worden terugbetaald, maar bij vaststelling van de voorlopige continuïteitsbijdrage wordt wel rekening gehouden met de reguliere productie gedurende de maanden dat deze van toepassing is. Ook de eventuele hogere productie als gevolg van inhaaleffecten daarna wordt later verrekend. Hiermee zorgen we ervoor dat de zorgkosten en de inkomsten van de zorgaanbieders niet hoger zijn dan in de situatie zonder vraaguitval ten gevolge van de coronacrisis.

 •   Berekening/verrekening - Op basis van welke omzet(periode) wordt de bijdrage bepaald?

  De definitieve bijdrage wordt gebaseerd op de omzet over 2019 met een indexatie voor 2020. De voorlopige bijdrage (die in de maanden mei – juli wordt uitgekeerd) is mogelijk voor een deel gebaseerd op 2018 en een deel op 2019. Dit hangt samen met de volledigheid van data die al bekend zijn en kan dus verschillen per zorgsoort.

  Bij het berekenen van de normomzet wordt rekening gehouden met een aantal elementen, zoals de verzekerdenmutatie, de vergoede zorg en restitutienota’s. U kunt daarom de voorlopige bijdrage niet precies narekenen. Daardoor kan de uitkomst van uw berekening anders zijn dan de uitkomst van de berekening van de zorgverzekeraar.   

   

 •   Berekening/verrekening - Tellen eigen betalingen mee?

  Eigen betalingen (ook wanneer die als zodanig zijn beschreven in de Zorgverzekeringswet, zoals de eerste 20 behandelingen fysio-/oefentherapie), worden niet meegenomen in de omzet. Het gaat hier alleen om de zorg die door zorgverzekeraars vergoed wordt.

 •   Berekening/verrekening - U spreekt over een voorlopige continuïteitsbijdrage. Hoe zit dat precies?

  In eerste instantie wordt inderdaad een voorlopige continuïteitsbijdrage vastgesteld, op basis van de parameters die voor uw zorgsoort gelden. Medio volgend jaar vindt de eindafrekening plaats en wordt de definitieve bijdrage vastgesteld. Houd er rekening mee dat u dan mogelijk een deel van de ontvangen bijdrage moet terugbetalen. Om te voorkomen dat er grote correcties volgen in 2021 wordt in sommige gevallen een tussentijdse verrekening uitgevoerd.

 •   Berekening/verrekening - Voor onder andere paramedie worden voor de berekening van de voorlopige continuïteitsbijdrage andere percentages gebruikt dan de percentages die eerder door ZN zijn gepubliceerd. Hoe zit dat?

  Een aanbieder die zorg uit verschillende sectoren levert, krijgt voor iedere zorgsoort het bijbehorende vergoedingspercentage. Bij de voorlopige continuïteitsbijdrage wordt hier op grond van de uitvoeringswegingen deels van afgeweken. Zo wordt bijvoorbeeld voor alle paramedische zorg het vergoedingspercentage voor fysio- en oefentherapie gebruikt. Op deze manier houden we de berekening van de voorlopige continuïteitsbijdrage uitvoerbaar.

 •   Berekening/verrekening - Waarom kan mijn definitieve continuïteitsbijdrage verschillen van de voorlopige?

  Ten opzichte van de voorlopige continuïteitsbijdrage (CB) die u eerder van ons hebt ontvangen, kan het definitief vastgestelde bedrag verschillen. Dit kan verschillende redenen hebben:

  We hebben op dit moment een beter overzicht van al uw declaraties dan we hadden ten tijde van de voorlopige CB. Toen waren nog niet alle declaraties en/of correcties binnen;

  De definitieve continuïteitsbijdrage wordt berekend over de gehele periode waarover u CB hebt ontvangen. In de meeste gevallen betreft dit vier maanden, waarmee de CB wordt berekend als: ([4 * normomzet] - [vergoede omzet in die periode van vier maanden]) * [uw CB-percentage] = uw CB. De voorlopige CB werd per maand berekend, waardoor de uitkomst kan verschillen;

  De normomzet is gebaseerd op de gerealiseerde omzet over 2019. Bij de voorlopige CB hebben we bij een aantal zorgsoorten een afwijkende periode gehanteerd omdat de declaratiedata over 2019 nog niet volledig was. Bij de definitieve CB gaan we wel uit van geheel 2019, waardoor de berekende CB iets kan afwijken

  Ten opzichte van de voorlopige continuïteitsbijdrage (CB) die u eerder van ons hebt ontvangen, kan het definitief vastgestelde bedrag verschillen. Dit kan verschillende redenen hebben:

  • We hebben op dit moment een beter overzicht van al uw declaraties dan we hadden ten tijde van de voorlopige CB. Toen waren nog niet alle declaraties en/of correcties binnen;
  • De definitieve continuïteitsbijdrage wordt berekend over de gehele periode waarover u CB hebt ontvangen. In de meeste gevallen betreft dit vier maanden, waarmee de CB wordt berekend als: ([4 * normomzet] - [vergoede omzet in die periode van vier maanden]) * [uw CB-percentage] = uw CB. De voorlopige CB werd per maand berekend, waardoor de uitkomst kan verschillen;

  De normomzet is gebaseerd op de gerealiseerde omzet over 2019. Bij de voorlopige CB hebben we bij een aantal zorgsoorten een afwijkende periode gehanteerd omdat de declaratiedata over 2019 nog niet volledig was. Bij de definitieve CB gaan we wel uit van geheel 2019, waardoor de berekende CB iets kan afwijken

 •   Berekening/verrekening - Waarom verschillen de percentages tussen zorgsoorten?

  Zorgsoorten verschillen van elkaar in bijvoorbeeld bedrijfsvoering en de zorg die geleverd wordt, waardoor de verhouding tussen variabele kosten en doorlopende kosten per zorgsoort kan verschillen. Dat leidt tot verschillen in percentages.

 •   Berekening/verrekening - Waarom wordt een continuïteitsbijdrage lager dan 50 euro niet uitbetaald?

  Om de regeling uitvoerbaar te maken is het nodig dat er een minimumbedrag wordt gehanteerd. Dit is zo laag mogelijk vastgesteld.

 •   Berekening/verrekening - Waarom wordt voor inhaalzorg een lagere vergoeding betaald?

   

  Zorgverzekeraars hebben besloten de inhaalzorg voor ZBC’s te handhaven en voor overige zorgaanbieders op nihil te stellen. Onderstaand antwoord is daarmee niet meer actueel. 

  Door in te stemmen met de voorwaarden voor de regeling gaat u er ook mee akkoord dat u zich zult inspannen om de opgelopen achterstanden en wachtlijsten in de zorg in te halen. Dat kan betekenen dat u in de komende maanden meer zorg levert dat gebruikelijk in deze periode. Omdat via de continuïteitsbijdrage de vaste lasten van uw praktijk al zijn vergoed, kan voor deze inhaalzorg volstaan worden met een lagere vergoeding. Anders zou immers dubbel worden betaald. De vergoeding van inhaalzorg is zo gekozen dat de loonkosten van medewerkers daardoor gedekt worden

 •   Berekening/verrekening - Waarop zijn de percentages voor de berekening van de continuïteitsbijdrage gebaseerd?

  Door een onafhankelijk bureau (Gupta) is onderzoek gedaan naar de hoogte van de doorlopende kosten. Hierbij is onderscheid gemaakt naar verschillende zorgsoorten. Bronnen voor dit onderzoek betroffen jaarrekeningen van zorgaanbieders, kostenonderzoeken, e.d. Op basis van deze inzichten zijn de verschillende percentages vastgesteld

 •   Berekening/verrekening - Waarop zijn de percentages voor de berekening van de inhaalzorg gebaseerd?

  De percentages voor de berekening van de inhaalzorg zijn gebaseerd op hetzelfde  onderzoek van Gupta dat gebruikt is voor de berekening van de percentages voor de continuïteitsbijdrage.

 •   Berekening/verrekening - Wat betekent decentrale berekening voor mij?

  Dit betekent dat de zorgverzekeraar aan de hand van normomzet van  Vektis en zijn eigen declaratiedata de definitieve CB vaststelt. Deze  berekening is vergelijkbaar met de werkwijze die bij de voorlopige CB  en de (eventuele) tussentijdse afrekening is toegepast.

 •   Berekening/verrekening - Wat is de hoogte van de continuïteitsbijdrage?

  Zorgaanbieders ontvangen de continuïteitsbijdrage voor het deel van de omzet dat daalt door de coronacrisis. Uitgangspunt is de normale omzet die zorgverzekeraars zouden vergoeden uit de basisverzekering en aanvullende verzekeringen. Bij het bepalen van de omzetdaling wordt rekening gehouden met de declaraties die de zorgaanbieder nog wel heeft ingediend over de corona periode. Van de omzetdaling vergoeden we een percentage dat voor de meeste zorgsoorten ligt tussen de 75% en 87%. De percentages per zorgsoort vindt u hier.

 •   Berekening/verrekening - Wat wordt bedoeld met ‘verzekerdenmutatie’?

  De continuïteitsbijdrage is gebaseerd op het totale bedrag dat zorgverzekeraars uitbetalen aan zorgaanbieders voor de zorg die zij geleverd hebben in de referentieperiode. Het kan zijn dat verzekerden van zorgverzekeraar veranderd zijn in de tijd tussen de referentieperiode en de periode waarover de continuïteitsbijdrage wordt betaald (2020). Daarom vindt er een correctie plaats. Dit noemen we ook wel ‘verzekerdenmutatie’.

 •   Berekening/verrekening - Wat wordt verstaan onder ‘inhaalzorg’?

  Na de coronaperiode start het wegwerken van ontstane wachtlijsten en achterstallige zorg. Dit noemen we ‘inhaalzorg’. In de berekening van de continuïteitsbijdrage wordt alle zorg, die in de 6 maanden na afloop van de continuïteitsbijdrage boven de normomzet wordt geleverd, behandeld als inhaalzorg.

 •   Berekening/verrekening - Wordt inhaalzorg nu helemaal niet meer verrekend?
  Inhaalzorg is – met uitzondering van de ZBC’s – voor die  zorgaanbieders die de generieke CB hebben aangevraagd op nul gezet. Dat betekent dat er in de definitieve berekening geen  inhaalzorg uit de periode na de CB wordt verrekend met de  uitgekeerde CB.
 •   Berekening/verrekening - Zijn de betaalde bedragen voor de CB-regeling inclusief of exclusief BTW?

  De bedragen die door de zorgverzekeraar worden vergoed aan de zorgaanbieder zijn altijd inclusief BTW. Het is aan de zorgaanbieder om zorg te dragen voor de afdracht van BTW. In het specifieke geval van de continuïteitsbijdrage geldt dat hier geen BTW over verschuldigd is. Indien een zorgaanbieder hier meer vragen over heeft of informatie over wenst, adviseren wij contact op te nemen met de eigen belastingadviseur.

 •   De regeling - Ik moet aangeven of mijn UBO (Ultimate Beneficial Owner) geregistreerd is. Ik weet dat niet, hoe kan ik dat controleren?

  Voor alle zorgaanbieders van wie de UBO niet bekend is bij de zorgverzekeraars is de afgelopen maand een uitvraag gedaan door Vektis. Als u die mail heeft gehad is het zaak hier snel op te reageren om een continuïteitsbijdrage te kunnen aanvragen. Vektis heeft alleen een mail of brief verstuurd als de UBO niet bekend is en deze moet worden aangeleverd. Als u van Vektis geen mail of brief hebt ontvangen, is er geen actie nodig. Met betrekking tot het aanvragen van de continuïteitsbijdrage en het doorgeven van de UBO aan Vektis heeft het geen zin om contact op te nemen met de Kamer van Koophandel of VECOZO.

 •   Digitaal declareren - Moet ik álle declaraties digitaal indienen bij de zorgverzekeraar?

  Alle zorg die op basis van de polisvoorwaarden vergoed wordt moet u rechtstreeks digitaal declareren bij de zorgverzekeraar (zelf of eventueel via een servicebureau).

 •   Digitaal declareren - Moet ik bij een aanvraag voor de continuïteitsbijdrage ook digitaal bij de zorgverzekeraar gaan declareren?

  Ja. Om te zorgen dat declaraties tijdig binnen zijn bij de zorgverzekeraar en om verrekenen mogelijk te maken is het nodig dat de zorgaanbieder vanaf het moment dat hij de bevestiging van de continuïteitsbijdrage heeft ontvangen,  de declaraties rechtstreeks indient bij de zorgverzekeraar. Dit geldt voor alle declaraties over de periode vanaf het moment dat de bevestiging van de continuïteitsbijdrage-aanvraag is verzonden. Dit rechtstreeks declareren kan via het Elektronisch Declaratieportaal (EPD) van VECOZO, via een servicebureau of – in sommige gevallen – via een gratis declaratieprogramma dat Promeetec in samenwerking met de zorgverzekeraars aanbiedt. Kijk hier om te zien of die software ook voor uw zorgsoort beschikbaar is.

 •   Digitaal declareren - Moet ik voor het direct declareren nog iets aanvragen bij VECOZO?

  Kunt u de declaraties rechtstreeks vanuit uw softwarepakket indienen en raadplegen? Dan heeft dat programma daarvoor een eigen systeemcertificaat of (als het systeemcertificaat van de softwareleveranciers zelf bij het indienen wordt gebruikt) een toestemmingsverklaring nodig. Hiervoor kunt u contact opnemen met uw softwareleverancier.

  Kunt u de declaraties via uw softwarepakket alleen maar aanmaken en moet u de bestanden daarna zelf (‘handmatig’) via het declaratieportaal op de VECOZO-website indienen, dan hebt u daarvoor een persoonlijk certificaat nodig.

  Voor meer informatie hierover kunt u terecht op de website van VECOZO.

 •   Digitaal declareren - Waar vind ik meer informatie over de UBO?

  Meer informatie over de UBO vindt u op de website van Vektis

 •   Doelgroep - Ik heb geen zorgcontract met een zorgverzekeraar. Kan ik toch een continuïteitsbijdrage aanvragen?

  Ja, zowel zorgaanbieders met als zonder zorgcontract kunnen een continuïteitsbijdrage aanvragen

 •   Doelgroep - Kan ik de continuïteitsbijdrage aanvragen per zorgverlener?

  Nee, de continuïteitsbijdrage kunt u alleen aanvragen op het niveau van de onderneming.

 •   Doelgroep - Voor wie is de continuïteitsbijdrage niet bedoeld?

  De continuïteitsbijdrage is niet bedoeld voor zorgaanbieders die vallen onder één van de specifieke regelingen. Ook voor zorgaanbieders die werkzaam zijn in de geestelijke gezondheidszorg wordt een aangepaste regeling getroffen. Met huisartsen (niet apotheekhoudend) zijn al afzonderlijke afspraken gemaakt.

  De bijdrage is ook niet bedoeld voor opticiens en voor audiciens zonder zorgcontract; deze worden verwezen naar de bestaande rijksregelingen. De bijdrage is evenmin bedoeld voor compensatie van kosten die zonder coronacrisis ook niet door zorgverzekeraars worden vergoed

 •   Doelgroep - Er is soms sprake van hoofd-/onderaanneemsituaties. Wat betekent dit voor de continuïteitsbijdrage?

  Als u structureel gebruikmaakt van onderaannemers voor de verlening van zorg, of iemand neemt tijdelijk uw praktijk waar, dan dient u hen te betalen met de ontvangen continuïteitsbijdrage. Een uitzondering wordt gemaakt wanneer u kunt aantonen dat dit niet van u gevergd kan worden omdat daardoor de continuïteit van uw eigen bedrijf in gevaar komt. Door de voorwaarden voor de continuïteitsbijdrage te accepteren gaat u ook met deze voorwaarde akkoord en kan de zorgverzekeraar (met terugwerkende kracht tot 1 maart) nakoming ervan afdwingen.

 •   Doelgroep - Het is verplicht om onderaannemers te blijven doorbetalen. Hoe moet ik deze verplichting zien?

  De verplichting om onderaannemers te betalen tijdens de coronacrisis zorgt ervoor dat de zorg in stand gehouden kan worden. Bovendien kunnen onderaannemers zelf geen aanspraak maken op de continuïteitsbijdrage-regeling. Structureel ingeschakelde onderaannemers spelen ook een belangrijke rol. Verder zijn de mensuren die worden ingezet voor het leveren van de zorg meegenomen in de bepaling van het CB-percentage en dus verwerkt in de ontvangen continuïteitsbijdrage van de hoofdaannemer.

  Hoe deze verplichting wordt ingevuld, moet passen binnen de (contractuele) afspraken die al zijn gemaakt tussen de hoofdaannemer en de onderaannemer en daar moet onderling afstemming over komen. Vanzelfsprekend zijn hier de principes van redelijkheid en billijkheid van toepassing. Zorgaanbieders die een percentage van de omzet als continuïteitsbijdrage vergoed krijgen, zijn niet verplicht hun onderaannemers voor 100% door te betalen. De afspraken, die de hoofd- en onderaannemer met elkaar maken, moeten ervoor zorgen dat de zorg door kan gaan. Verder moeten de afspraken passen binnen de financiële ruimte die de continuïteitsbijdrage hiervoor biedt en voor dat deel van de continuïteitsbijdrage waar de onderaannemer toe heeft bijgedragen.

  Ook kan de verplichting om onderaannemers te betalen niet verlangd worden van de hoofdaannemer als blijkt dat dit de continuïteit van de hoofdaannemer in gevaar brengt.

  Keuzes en afspraken hierover moeten duidelijk schriftelijk vastgelegd worden en ondertekend door partijen, zodat deze bij latere toetsing of bezwaren inzichtelijk zijn en beoordeeld kunnen worden.

 •   Doelgroep - Hoe wordt de omzet van 10 miljoen euro bepaald?

  Dit wordt bepaald op basis van de omzet die bij de gezamenlijke zorgverzekeraars bekend is op het niveau van de AGB-code waarmee de zorgaanbieder in het register is ingeschreven. 

 •   Doelgroep - Hoe wordt omgegaan met ketenzorg?

  In principe geldt voor ketenzorg het uitgangspunt dat ook hierboven is genoemd voor onderaannemers. Het is ook van belang te controleren wat u contractueel bent overeengekomen. U zult hiervoor contact moeten opnemen met de hoofdaannemer. Als de hoofdaannemer u niet kan bijstaan, kunt u een beroep doen op de overheidsregelingen. Neem daarover contact op met elkaar, zodat iedereen weet waar hij aan toe is.

 •   Doelgroep - Hoe wordt omgegaan met zzp’ers die bijvoorbeeld voor meerdere praktijken werken?

  Zij zullen bij iedere praktijk waarvoor ze werken hun deel van de continuïteitsbijdrage moeten regelen.

 •   Doelgroep - Hoe zit het met de doorbetaling van onderaannemers van zorggroepen?

  Bij structurele gebruikmaking van onderaannemers moeten zorgaanbieders hun onderaannemers doorbetalen, ook als de zorg niet wordt geleverd. Dat geldt dus ook voor zorggroepen. Het rechtstreeks compenseren van onderaannemers door zorgverzekeraars is niet uitvoerbaar, omdat verzekeraars niet zien wat de productie (in onderaannemerschap) is.

  Zorggroepen wordt gevraagd hierover transparante afspraken te maken met onderaannemers. Zij kunnen vanuit redelijkheid en billijkheid bepalen op welke manier ze dit willen vormgeven. Zorgverzekeraars zullen bij het beoordelen van de jaarrekening rekening houden met gelden die zijn doorbetaald aan onderaannemers. Van belang is dat zorggroepen goed registreren, zodat de administratie de betalingen inzichtelijk maakt.

 •   Doelgroep - Ik ben een leefstijlcoach/GLI-aanbieder. Met welk percentage wordt mijn continuïteitsbijdrage berekend?

  De leefstijlcoaches/GLI-aanbieders zijn n het overzicht opgenomen.

  Echter, een groot deel van de leefstijlcoaches/GLI-aanbieders wordt via de zorggroepen gecontracteerd en niet rechtstreeks door de zorgverzekeraar. Er is dan sprake van hoofd-onderaannemerschap. Hiervoor geldt dat de hoofdaannemer (de zorggroep in dit geval) de onderaannemer (leefstijlcoach/GLI-aanbieder) een continuïteitsbijdrage kan verstrekken, ook als er door coronamaatregelen geen zorg wordt geleverd. De zorggroepen kunnen hiervoor de continuïteitsbijdrage aanvragen. Het rechtstreeks compenseren van onderaannemers door zorgverzekeraars is niet uitvoerbaar, omdat verzekeraars niet zien wat de productie (in onderaannemerschap) is. Zorgverzekeraars vragen zorggroepen om hierover transparante afspraken te maken met onderaannemers. Zorggroepen zullen vanuit redelijkheid en billijkheid bepalen op welke wijze ze dit kunnen vormgeven.

 •   Doelgroep - Ik heb zzp’ers ‘in dienst’ die voor mij werken. Moet ik hen ook een deel van de continuïteitsbijdrage betalen?

  Als u structureel gebruik maakt van zzp’ers voor de verlening van zorg moet u hen betalen met de ontvangen continuïteitsbijdrage. Een uitzondering wordt gemaakt wanneer u kunt aantonen dat dit niet van u gevergd kan worden omdat daardoor de continuïteit van uw eigen bedrijf in gevaar komt. Door de voorwaarden voor de continuïteitsbijdrage te accepteren gaat u ook met deze voorwaarde akkoord en kan de zorgverzekeraar (met terugwerkende kracht tot 1 maart) nakoming ervan afdwingen. Ook is het verstandig te kijken naar de contractuele afspraken die u heeft gemaakt met de onderaannemer.

 •   Doelgroep - Voor wie is de continuïteitsbijdrage bedoeld

  De continuïteitsbijdrage is bedoeld voor zorgaanbieders die zorg verlenen die op dit moment valt onder de basisverzekering of de aanvullende zorgverzekering (polisjaar 2020). De regeling geldt voor vrijwel alle zorgaanbieders die een jaarlijkse omzet hebben lager dan 10 miljoen euro. Een precieze omschrijving van wie onder deze regeling valt vindt u hier.

 •   Doelgroep - Waarom wordt voor zorgaanbieders in de geestelijke gezondheidszorg een afzonderlijke regeling getroffen?

  Zorgverzekeraars willen ook aan de ggz-sector graag passende steun bieden. Het is gebleken dat dit niet lukt met de opzet van de huidige regeling, die gebaseerd is op een declaratiepatroon van consulten of vergelijkbare kortdurende prestaties. In de ggz wordt gewerkt met dbc’s en gb ggz-producten die een lange doorlooptijd (tot maximaal 12 maanden) kennen. Als de huidige regeling op hen van toepassing zou zijn, krijgen ggz-aanbieders niet de bijdragen waar de regeling voor bedoeld is. Zorgverzekeraars willen dat voorkomen. Voor de ggz wordt daarom gewerkt aan een aangepaste regeling voor de continuïteitsbijdrage, die rekening houdt met de trajectbekostiging in de ggz. Zodra de aangepaste regeling klaar is, zullen branche- en beroepsorganisaties in de ggz daarover door ZN onmiddellijk geïnformeerd worden.

 •   Geschillen - Ik ben het niet eens met de hoogte van de continuïteitsbijdrage die door de zorgverzekeraar is toegekend. Wat kan ik doen?

  Als u het niet eens bent met de uitkomst in de bevestigingsbrief kunt u schriftelijk een klacht indienen bij de desbetreffende zorgverzekeraar. Dit dient u te doen binnen 4 weken na dagtekening van de brief. De zorgverzekeraar zal in principe binnen 4 weken inhoudelijk op uw klacht reageren. Meer informatie over de geschillenregeling vindt u hier. Tegen de regeling continuïteitsbijdrage-regeling zelf kunt u geen klacht indienen.

 •   Inhaalzorg - Wordt de inhaalzorg per zorgverzekeraar bepaald?

  Op basis van Vektis‐data wordt, rekening houdend met omzetderving en inhaalzorg, de definitieve continuïteitsbijdrage eerst per AGB (zorgaanbieder) bepaald. Het bedrag wordt vervolgens verdeeld over de zorgverzekeraars. Het is dus niet zo dat wanneer een zorgaanbieder in een maand ‘normale’ productie draait, maar toevallig wat meer verzekerden van zorgverzekeraar X behandelt dan verzekerden van zorgverzekeraar Y, de zorgaanbieder bij zorgverzekeraar X inhaalzorg heeft en dus wat moet terugbetalen en bij zorgverzekeraar Y niet.

 •   Samenhang met Rijksregelingen - Als er veel inkomsten zijn uit eigen betalingen van patiënten. Kunnen we voor dat deel dan terecht bij de overheid?

  Ja, dat kan voor het deel omzetderving dat resteert na ontvangst van de continuïteitsbijdrage. Voor meer informatie verwijzen we u graag naar de Rijksoverheid

 •   Samenhang met Rijksregelingen - Hoe verhoudt de continuïteitsbijdrage-regeling zich tot de Rijksregelingen?

  In de infographic op deze pagina is toegelicht hoe deze regelingen zich voor zorgaanbieders tot elkaar verhouden. Zoals u kunt zien worden zorgaanbieders die financiële ondersteuning nodig hebben en tot de doelgroep van de continuïteitsbijdrageregeling behoren, geacht als eerste stap een beroep te doen op de continuïteitsbijdrageregeling. Deze volgorde is van belang, om onnodige verrekeningen van de overheidsbijdrage te voorkomen. Voor de Tozo-regeling is het verplicht om eerst aanspraak te maken op de continuïteitsbijdrage. Voor zorgaanbieders die afzien van de continuïteitsbijdrageregeling kan de NOW als alternatief gelden.

 •   Samenhang met Rijksregelingen - Ik heb al een NOW-aanvraag ingediend en toegekend gekregen. Kan ik dan nog een continuïteitsbijdrage aanvragen?

  Ja, dat kan. Het is wel belangrijk op een aantal zaken te letten:

  1. Het is nadrukkelijk niet de bedoeling dat uw omzetderving dubbel gecompenseerd wordt. Als u in uw aanvraag voor de NOW geen of onvoldoende rekening gehouden heeft met de continuïteitsbijdrage dan kan het zijn dat u een te hoge bijdrage heeft gekregen dan waar u in combinatie met de continuïteitsbijdrage recht op heeft. Dit moet gecorrigeerd worden. De overheid verrekent aan het eind met de werkelijke omzetderving. U moet er rekening mee houden dat u dan (substantiële) bedragen terug moet betalen.
  2. U doet er zelf alles aan om te voorkomen dat u dubbele financiering krijgt voor uw omzetderving.
 •   Samenhang met Rijksregelingen - Ik heb NOW én CB aangevraagd, maar de CB kent een andere periode dan de NOW, hoe moet ik de CB meenemen in mijn omzetopgave voor de NOW?

  Wij hebben UWV en SZW hierover gevraagd. Zij zijn eigenaar van de NOW-regeling en gaan hierover. Van hen hebben wij begrepen dat in dit geval (de definitieve CB wordt over de gehele CB-periode berekend) u de CB naar rato kunt toerekenen. Dat wil zeggen: u deelt de ontvangen CB door het aantal maanden dat de CB-periode duurde (standaard is dat 4 maanden) en vermenigvuldigt het resultaat met het aantal maanden NOW waarvoor u de aanvraag doet (in de meeste gevallen is dat 3 maanden).

  UWV/SZW geven aan dat andere rekenwijzen mogelijk ook valide kunnen zijn. Hier kunnen wij u helaas niet bij helpen. Als bovenstaande werkwijze voor u niet werkt, raden wij u aan contact op te nemen met de NOW-telefoon: 088 - 898 20 04.

 •   Samenhang met Rijksregelingen - Ik wil graag gebruikmaken van de continuïteitsbijdrage. Kan ik daarnaast ook steun krijgen vanuit de overheid?

  Een voorwaarde om in aanmerking te komen voor de continuïteitsbijdrage is dat de zorgaanbieder voor het deel van de omzet dat valt onder de Zorgverzekeringswet en de aanvullende ziektekostenverzekering geen aanspraak maakt op relevante rijksregelingen in het kader van de coronacrisis. Wel kan daarop een beroep worden gedaan voor de omzetderving die resteert na ontvangst van de continuïteitsbijdrage. De hoogte van de continuïteitsbijdrage dient wel meegenomen te worden in de schatting van de omzetderving bij het aanvragen van een overheidsregeling. 

 •   Samenhang met Rijksregelingen - Kan ik een beroep doen op de Tozo, wanneer ik ook in aanmerking kom voor de continuïteitsbijdrage-regeling?

  Voor de Tozo is de continuïteitsbijdrageregeling een voorliggende voorziening. Dit betekent dat zorgaanbieders die in aanmerking kunnen voor deze regeling (zie daartoe de infographic) eerst een beroep moeten doen op deze regeling voordat zij in aanmerking kunnen komen voor de Tozo. Ook wanneer de continuïteitsbijdrage naar verwachting lager zal uitvallen dan het bedrag dat op basis van de Tozo uitgekeerd wordt, moet de continuïteitsbijdrage worden aangevraagd. Vanuit de Tozo kan dan het inkomen verder worden aangevuld tot aan het sociaal minimum. Zorgaanbieders die niet in aanmerking komen voor de continuïteitsbijdrageregeling kunnen – mits voldaan aan de voorwaarden voor de Tozo – direct in aanmerking komen voor de Tozo.

 •   Samenhang met Rijksregelingen - Kan ik in mijn specifieke situatie nog aanspraak maken op de relevante overheidsregelingen?

  Het kan zijn dat u voor het deel dat niet valt onder de basisverzekering of de aanvullende verzekering nog voldoet aan de voorwaarden van de overheidsregelingen. Dit kunt u het best controleren op de websites van de verschillende regelingen:

 •   Samenhang met Rijksregelingen - Kunt u in een rekenvoorbeeld laten zien voor welk deel van de omzetderving ik aanspraak kan maken op de regelingen van de overheid?

  Een sterk vereenvoudigd voorbeeld:

  Als u in 2020 een omzet heeft van 110, en uw normomzet is bepaald op 100 (bijvoorbeeld omdat u een deel niet-vergoede zorg levert of omdat er sprake is van groei die niet meegenomen wordt in de normomzet)  en voor uw situatie is een CB-percentage van 70% bepaald dan geldt het volgende:

  U ontvangt een continuïteitsbijdrage van 70 (uw declaraties zijn hierin verwerkt).

  De resterende omzetdaling is dan 40, waarvoor u naar de overheid kunt – als u aan de voorwaarden voldoet.

 •   Samenhang met Rijksregelingen - Mag ik tegelijk gebruikmaken van de continuïteitsbijdrage en de Rijksregelingen?

  Als u gebruikmaakt van de continuïteitsbijdrage-regeling dan ontvangt u van de zorgverzekeraars een maandelijkse continuïteitsbijdrage. Deze bijdrage moet u optellen bij uw omzet om te kunnen vaststellen of er na ontvangst van de continuïteitsbijdrage nog omzetderving overblijft. Voor de omzetderving die overblijft, kunt u eventueel (wanneer u aan de voorwaarden voldoet) aanspraak maken op de Rijksregelingen.

  Aanspraak op fiscale regelingen vanuit de overheid is in zijn geheel niet uitgesloten.

 •   Samenhang met Rijksregelingen - Niet-verzekerde zorg valt niet onder de continuïteitsbijdrage-regeling. Moeten/mogen zorgaanbieders de ‘niet-verzekerde zorg’ indienen onder de NOW-regeling van de overheid?

  Zorgaanbieders kunnen een beroep doen op de rijksregelingen voor het deel van de omzet dat normaal gesproken niet door zorgverzekeraars wordt vergoed op grond van de basisverzekering en aanvullende ziektekostenverzekering, bijvoorbeeld omdat het geen verzekerde zorg is.

 •   Samenhang met Rijksregelingen - Voor welk deel van mijn omzetderving kan ik naar de overheid?

  U kunt eventueel aanspraak maken op de Rijksregelingen voor alle omzetderving die overblijft na ontvangst van de continuïteitsbijdrage. Dat kan dus zijn niet-vergoede zorg (uit AV of BV), maar bijvoorbeeld ook voor een resterend deel omzetderving dat door eventuele verschillen tussen normomzet en de feitelijke omzet 2020 ontstaat. Dit lijstje is niet limitatief. Dubbele financiering moet te allen tijde voorkomen worden.

 •   Samenhang met Rijksregelingen - Wat betekent het voor mij als ik in het aanvraagformulier invul dat ik geen NOW aanvraag?

  Als u invult dat u geen NOW aanvraagt, verklaart u dat u geen NOW aanvraagt voor dat gedeelte dat via de continuïteitsbijdrage gecompenseerd wordt. Als u die aanvraag al heeft gedaan dan zal dat achteraf gecorrigeerd moeten worden. U verklaart dat u ervoor zorgt dat die correctie juist zal verlopen en dat u voorkomt dat u dubbel gefinancierd wordt. In het licht van het voorgaande kunt u de stelling bevestigend beantwoorden.

 •   Termijn - Voor welke periode geldt de continuïteitsbijdrage-regeling?

  De continuïteitsbijdrage-regeling geldt voor verschillende soorten zorgaanbieders voor verschillende perioden. Zie hier voor het overzicht

 •   Toewijzing/afwijzing en betaling - Hoe kan het dat ik van de ene zorgverzekeraar een afwijzing krijg vanwege het ontbreken van een UBO en van een ander niet?

  Het ontbreken van een UBO is een mogelijke afwijzingsgrond voor een zorgverzekeraar. Wanneer een UBO ontbreekt beoordeelt de zorgverzekeraar wat hij gaat doen. Het is mogelijk dat een zorgverzekeraar in eerste instantie coulant omgaat met het ontbreken van een UBO wanneer er al een (langdurige) relatie is tussen zorgaanbieder en zorgverzekeraar – bijvoorbeeld in de vorm van een zorgcontract. Wanneer deze relatie er niet is bij een andere zorgverzekeraar kan dit dus leiden tot verschillende besluiten tussen de zorgverzekeraars. Dit laat onverlet dat het wel degelijk noodzakelijk is om alsnog een UBO te registreren.

  Wanneer u een afwijzing heeft gehad op grond van de UBO en u, na het alsnog registreren van de UBO, alsnog in aanmerking wilt komen voor de CB kunt u een beroep doen op de geschillenregeling (stuur dan meteen de UBO mee). Wanneer een zorgverzekeraar u niet meteen heeft afgewezen, maar u op een andere manier heeft gevraagd alsnog een UBO aan te leveren, dan dient u de door die zorgverzekeraar beschreven werkwijze te volgen. Overigens geldt ook bij een mogelijk langdurige relatie tussen een zorgaanbieder en een zorgverzekeraar dat de zorgverzekeraar op enig moment gevolgen gaat verbinden aan het niet beschikken van een geregistreerde UBO. Verzekeraars moeten hier namelijk op toetsen.

   

 •   Toewijzing/afwijzing en betaling - Ik declareer via een servicebureau. Hoe verloopt het proces dan?

  De continuïteitsbijdrage wordt gestort op de rekening van het servicebureau. Zij moeten het bedrag vervolgens zo snel mogelijk aan u overmaken. Let op: zorgaanbieders die via een servicebureau declareren, blijven zélf aansprakelijk voor het juist naleven van de voorwaarden die door hen gesloten zijn in het kader van de regeling en ook voor eventuele vorderingen van de zorgverzekeraar mocht achteraf blijken dat u teveel ontvangen heeft.

 •   Toewijzing/afwijzing en betaling - Ik heb de continuïteitsbijdrage aangevraagd. Wanneer hoor ik of ik een continuïteitsbijdrage ontvang of niet? En van wie?

  Binnen 5 tot 10 werkdagen nadat u de bijdrage heeft aangevraagd, hoort u van de zorgverzekeraar of u in aanmerking komt voor de continuïteitsbijdrage. Mocht er voor u maatwerk nodig zijn dan is het niet altijd te voorkomen dat deze termijn wordt overschreden.

 •   Toewijzing/afwijzing en betaling - Kunnen de besluiten per verzekeraar verschillen?

  Ja, dat kan. Iedere verzekeraar besluit zelf over de aanvraag voor zijn situatie. Omdat de omstandigheden per zorgverzekeraar kunnen verschillen, is het inderdaad mogelijk dat afzonderlijke zorgverzekeraars tot verschillende besluiten komen.

 •   Toewijzing/afwijzing en betaling - Wat is het verschil tussen de hardheidsclausule en de geschillenregeling?

  De hardheidsclausule houdt in dat u, in het geval dat u (ondanks het besluit in het kader van de CB-regeling) in financiële problemen komt ten gevolge van de coronacrisis, contact kunt opnemen met de zorgverzekeraar waar u het meeste contact mee heeft, om deze te vragen mee te denken over een oplossing. De geschillenregeling is een regeling waar u een beroep op kunt doen als u van mening bent dat de zorgverzekeraar de regeling continuïteitsbijdrage niet correct uitvoert.

 •   Toewijzing/afwijzing en betaling - Worden servicebureaus geïnformeerd dat hun klanten zich hebben aangemeld voor de regeling en wel/niet in aanmerking komen?

  Nee, servicebureaus worden daarvan niet op de hoogte gesteld. De aanvragende zorgaanbieder wordt door elke zorgverzekeraar geïnformeerd of hij voor de continuïteitsbijdrage in aanmerking komt. Servicebureaus zijn daarin geen partij.

 •   Tussentijdse afrekening - Ik heb een brief gehad over een tussentijdse afrekening, hoe zit dit?

  De continuïteitsbijdrage hoeft u niet terug te betalen. De bijdrage die u tot nu toe hebt gekregen betreft echter een voorlopige continuïteitsbijdrage. Bij de vaststelling van die voorlopige continuïteitsbijdrage is gekeken naar uw te verwachten productie (de normomzet) en de werkelijke productie in de betreffende maanden. Op basis daarvan is bepaald hoe hoog de continuïteitsbijdrage zou moeten zijn. In de tussentijdse afrekening wordt met actuele informatie gekeken of deze voorlopige continuïteitsbijdrage nog steeds klopt, of dat deze in feite te hoog of te laag was.

  Wanneer het verschil tussen de voorlopige continuïteitsbijdrage en de tussentijds opnieuw berekende continuïteitsbijdrage daartoe aanleiding geeft, kan een zorgverzekeraar overgaan tot een tussentijdse afrekening. Dit om te voorkomen dat er bij de eindafrekening in 2021 te grote correcties moeten plaatsvinden.

 •   Tussentijdse afrekening - Ik heb van de ene zorgverzekeraar wel een tussentijdse afrekening gehad en van een ander niet, hoe kan dat

  Of er over wordt gegaan tot een tussentijdse afrekening is een besluit dat iedere zorgverzekeraar zelf kan nemen. Er kan dus een verschil zijn tussen zorgverzekeraars of zij overgaan tot een tussentijdse afrekening en wanneer zij dat doen. We verwachten dat de eerste berichten vanaf medio november 2020 worden verzonden. Ook kan het natuurlijk zijn dat uw situatie per zorgverzekeraar verschilt, waardoor een tussentijdse afrekening niet bij iedere zorgverzekeraar nodig is. Voor meer informatie over hoe iedere zorgverzekeraar omgaat met de tussentijdse afrekening, verwijzen wij u naar de websites van de individuele zorgverzekeraars.

  Het feit dat zorgverzekeraars hier hun eigen keuze in kunnen maken is beschreven in het addendum dat u hebt ondertekend. Voor de uiteindelijke situatie maakt dit niet uit, omdat bij de eindafrekening alle zorgverzekeraars zorgen voor de juiste definitieve continuïteitsbijdrage

 •   Tussentijdse afrekening - Ik moet volgens de tussentijdse afrekening iets terugbetalen, maar ik hoefde de continuïteitsbijdrage toch niet terug te betalen?

  Zoals u in de regeling kunt nalezen wordt de continuïteitsbijdrage berekend op basis van uw normomzet (de door de zorgverzekeraars vergoede zorg in 2019) en de gedeclareerde omzet in de CB-periode (de gerealiseerde omzet). Bovendien is er in de regeling vastgesteld dat een gedeelte van de inhaalzorg (zorg die in de maanden na de continuïteitsbijdrage regeling boven de normomzet wordt geleverd) wordt verrekend met de continuïteitsbijdrage.

  De bijdrage die naar u is overgemaakt is een voorlopige bijdrage. De definitieve continuïteitsbijdrage kan, met medeneming van alle declaraties over 2020, pas in 2021 worden vastgesteld. Wanneer de definitieve continuïteitsbijdrage in 2021 lager blijkt te zijn dan uw voorlopig betaalde continuïteitsbijdrage dan zal het teveel betaalde worden teruggevorderd. Is de definitieve continuïteitsbijdrage hoger dan de voorlopige bijdrage, dan krijgt u het verschil nog uitbetaald. De tussentijdse afrekening die nu plaatsvind is bedoeld om (te) grote verrekeningen in 2021 te voorkomen.

  De definitieve continuïteitsbijdrage hoeft u niet terug te betalen.
   

 •   Tussentijdse afrekening - Wat is er in de tussentijdse afrekening precies berekend?

  In de tussentijdse afrekening hebben zorgverzekeraars – op basis van uw aangeleverde en verwerkte declaraties – uw gerealiseerde omzet opnieuw beoordeeld. Dit kan bijvoorbeeld zijn op basis van declaraties die pas na de laatste betaling van de voorlopige continuïteitsbijdrage zijn binnengekomen of doordat de gehele periode van de continuïteitsbijdrageregeling nu in zijn geheel kan worden bekeken. De opnieuw berekende voorlopige continuïteitsbijdrage op basis van de meest actuele gegevens, is vervolgens afgezet tegen de voorlopige continuïteitsbijdrage die u eerder hebt ontvangen.

 •   Tussentijdse afrekening - Wat kan ik verwachten bij de eindafrekening?

  Bij de eindafrekening wordt, naast de definitieve berekening van de daadwerkelijk geleverde omzet in de CB-periode, bekeken hoeveel inhaalzorg u hebt geleverd. Op basis van de deze gegevens wordt de definitieve continuïteitsbijdrage vastgesteld. Indien de definitieve continuïteitsbijdrage verschilt van de eerder berekende en betaalde voorlopige continuïteitsbijdrage, wordt dit gecorrigeerd.

   

 •   Vragen - Kan ik Zorgverzekeraars Nederland bellen met vragen over de continuïteitsbijdrage?

  Nee, als branchevereniging heeft ZN niet de mogelijkheid om individuele vragen te beantwoorden van zorgaanbieders. Voor algemene vragen over de regeling kunt u contact opnemen met uw brancheorganisatie, die met ons in gesprek gaat. Voor specifieke vragen over uw aanvraag of beslissing daarop kunt u contact opnemen met de desbetreffende zorgverzekeraar