Q&A Regeling continuïteitsbijdrage generiek

Zorgaanbieders kunnen een continuïteitsbijdrage aanvragen voor omzetdaling vanuit de basisverzekering en/of aanvullende verzekering door COVID-19. Hiermee is er financiële continuïteit tijdens de coronacrisis en zorgen we er met elkaar voor dat de zorginfrastructuur ook na de crisis beschikbaar is.

Hieronder vindt u antwoorden op veel gestelde vragen over de continuïteitsbijdrage van zorgverzekeraars.
Alle relevante documenten m.b.t. de continuïteitsbijdrage-regeling vindt u hier >>

Wij attenderen u er op dat ZN uitsluitend aanspreekpunt is voor andere branche- en beroepsverenigingen en helaas niet de capaciteit heeft om individuele zorgaanbieders te woord te staan of casuïstiek per zorgaanbieder te behandelen. Zorgaanbieders met vragen over de continuïteitsbijdrage-regeling worden dan ook verzocht deze neer te leggen bij de eigen branche- of beroepsvereniging.  


 •   Berekening/verrekening - Zijn de betaalde bedragen voor de CB-regeling inclusief of exclusief BTW?

  De bedragen die door de zorgverzekeraar worden vergoed aan de zorgaanbieder zijn altijd inclusief BTW. Het is aan de zorgaanbieder om zorg te dragen voor de afdracht van BTW. In het specifieke geval van de continuïteitsbijdrage geldt dat hier geen BTW over verschuldigd is. Indien een zorgaanbieder hier meer vragen over heeft of informatie over wenst, adviseren wij contact op te nemen met de eigen belastingadviseur.

 •   Digitaal declareren - Hoe kan het dat ik van de ene zorgverzekeraar een afwijzing krijg vanwege het ontbreken van een UBO en van een ander niet?

  Het ontbreken van een UBO is een mogelijke afwijzingsgrond voor een zorgverzekeraar. Wanneer een UBO ontbreekt beoordeelt de zorgverzekeraar wat hij gaat doen. Het is mogelijk dat een zorgverzekeraar in eerste instantie coulant omgaat met het ontbreken van een UBO wanneer er al een (langdurige) relatie is tussen zorgaanbieder en zorgverzekeraar – bijvoorbeeld in de vorm van een zorgcontract. Wanneer deze relatie er niet is bij een andere zorgverzekeraar kan dit dus leiden tot verschillende besluiten tussen de zorgverzekeraars. Dit laat onverlet dat het wel degelijk noodzakelijk is om alsnog een UBO te registreren.

  Wanneer u een afwijzing heeft gehad op grond van de UBO en u, na het alsnog registreren van de UBO, alsnog in aanmerking wilt komen voor de CB kunt u een beroep doen op de geschillenregeling (stuur dan meteen de UBO mee). Wanneer een zorgverzekeraar u niet meteen heeft afgewezen, maar u op een andere manier heeft gevraagd alsnog een UBO aan te leveren, dan dient u de door die zorgverzekeraar beschreven werkwijze te volgen. Overigens geldt ook bij een mogelijk langdurige relatie tussen een zorgaanbieder en een zorgverzekeraar dat de zorgverzekeraar op enig moment gevolgen gaat verbinden aan het niet beschikken van een geregistreerde UBO. Verzekeraars moeten hier namelijk op toetsen.

   

 •   Toewijzing/afwijzing en betaling - Ik declareer via een servicebureau. Hoe verloopt het proces dan?

  De continuïteitsbijdrage wordt gestort op de rekening van het servicebureau. Zij moeten het bedrag vervolgens zo snel mogelijk aan u overmaken. Let op: zorgaanbieders die via een servicebureau declareren, blijven zélf aansprakelijk voor het juist naleven van de voorwaarden die door hen gesloten zijn in het kader van de regeling en ook voor eventuele vorderingen van de zorgverzekeraar mocht achteraf blijken dat u teveel ontvangen heeft.

 •   Toewijzing/afwijzing en betaling - Ik heb de continuïteitsbijdrage aangevraagd. Wanneer hoor ik of ik een continuïteitsbijdrage ontvang of niet? En van wie?

  Binnen 5 tot 10 werkdagen nadat u de bijdrage heeft aangevraagd, hoort u van de zorgverzekeraar of u in aanmerking komt voor de continuïteitsbijdrage. Mocht er voor u maatwerk nodig zijn dan is het niet altijd te voorkomen dat deze termijn wordt overschreden.

 •   Toewijzing/afwijzing en betaling - Kunnen de besluiten per verzekeraar verschillen?

  Ja, dat kan. Iedere verzekeraar besluit zelf over de aanvraag voor zijn situatie. Omdat de omstandigheden per zorgverzekeraar kunnen verschillen, is het inderdaad mogelijk dat afzonderlijke zorgverzekeraars tot verschillende besluiten komen.

 •   Toewijzing/afwijzing en betaling - Mag ik mij als niet-gecontracteerde zorgaanbieder na het aanvragen van een continuïteitsbijdrage nog aansluiten bij een servicebureau?

  Ja dat mag. U moet dan wel aan een aantal voorwaarden voldoen. In de betaalovereenkomst is opgenomen dat gebruik van een servicebureau is toegestaan als u daar vóór de aanvraag van de continuïteitsbijdrage ook al gebruik van maakte. Wilt u na het aanvragen van de continuïteitsbijdrage alsnog overstappen ? Dan kan dat. Maar let op:

  1.  U moet voorafgaand aan de overstap bij de zorgverzekeraars deze overstap melden. (dit doet u door de machtiging van het servicebureau toe te sturen waaruit blijkt dat er overeenstemming is tussen de zorgaanbieder en het servicebureau);
  2.   Als u de vordering wilt overdragen aan een factoringbureau, moet u vóóraf toestemming verkrijgen van de zorgverzekeraars. Deze vraagt u door de machtiging op te sturen (onder vermelding van ‘overdracht vordering)

  Verder geldt dat alle overige artikelen in de betaalovereenkomst onverkort van kracht blijven. Vanaf het moment dat de zorgverzekeraar het rekeningnummer heeft verwerkt (meestal na afhandeling van de eerste declaratie via het servicebureau), zal ook de continuïteitsbijdrage worden overgemaakt via het servicebureau.

 •   Toewijzing/afwijzing en betaling - Wanneer ontvang ik de eerste bijdrage op mijn rekening?

  Alle inspanningen zijn erop gericht de eerste uitbetaling (de continuïteitsbijdrage over de maanden maart en april) te doen in de maand mei en vervolgens elke maand zolang de regeling van kracht is. Uiteraard hangt het ook af van het tijdstip van uw aanvraag en van uw tijdige aansluiting bij VECOZO wanneer de eerste uitbetaling kan plaatsvinden.

 •   Toewijzing/afwijzing en betaling - Wat is het verschil tussen de hardheidsclausule en de geschillenregeling?

  De hardheidsclausule houdt in dat u, in het geval dat u (ondanks het besluit in het kader van de CB-regeling) in financiële problemen komt ten gevolge van de coronacrisis, contact kunt opnemen met de zorgverzekeraar waar u het meeste contact mee heeft, om deze te vragen mee te denken over een oplossing. De geschillenregeling is een regeling waar u een beroep op kunt doen als u van mening bent dat de zorgverzekeraar de regeling continuïteitsbijdrage niet correct uitvoert.

 •   Toewijzing/afwijzing en betaling - Worden servicebureaus geïnformeerd dat hun klanten zich hebben aangemeld voor de regeling en wel/niet in aanmerking komen?

  Nee, servicebureaus worden daarvan niet op de hoogte gesteld. De aanvragende zorgaanbieder wordt door elke zorgverzekeraar geïnformeerd of hij voor de continuïteitsbijdrage in aanmerking komt. Servicebureaus zijn daarin geen partij.