Q&A Regeling continuïteitsbijdrage generiek

Zorgaanbieders kunnen een continuïteitsbijdrage aanvragen voor omzetdaling vanuit de basisverzekering en/of aanvullende verzekering door COVID-19. Hiermee is er financiële continuïteit tijdens de coronacrisis en zorgen we er met elkaar voor dat de zorginfrastructuur ook na de crisis beschikbaar is.

Hieronder vindt u antwoorden op veel gestelde vragen over de continuïteitsbijdrage van zorgverzekeraars.
Alle relevante documenten m.b.t. de continuïteitsbijdrage-regeling vindt u hier >>

Wij attenderen u er op dat ZN uitsluitend aanspreekpunt is voor andere branche- en beroepsverenigingen en helaas niet de capaciteit heeft om individuele zorgaanbieders te woord te staan of casuïstiek per zorgaanbieder te behandelen. Zorgaanbieders met vragen over de continuïteitsbijdrage-regeling worden dan ook verzocht deze neer te leggen bij de eigen branche- of beroepsvereniging.  


 •   Tussentijdse afrekening - Ik heb een brief gehad over een tussentijdse afrekening, hoe zit dit?

  De continuïteitsbijdrage hoeft u niet terug te betalen. De bijdrage die u tot nu toe hebt gekregen betreft echter een voorlopige continuïteitsbijdrage. Bij de vaststelling van die voorlopige continuïteitsbijdrage is gekeken naar uw te verwachten productie (de normomzet) en de werkelijke productie in de betreffende maanden. Op basis daarvan is bepaald hoe hoog de continuïteitsbijdrage zou moeten zijn. In de tussentijdse afrekening wordt met actuele informatie gekeken of deze voorlopige continuïteitsbijdrage nog steeds klopt, of dat deze in feite te hoog of te laag was.

  Wanneer het verschil tussen de voorlopige continuïteitsbijdrage en de tussentijds opnieuw berekende continuïteitsbijdrage daartoe aanleiding geeft, kan een zorgverzekeraar overgaan tot een tussentijdse afrekening. Dit om te voorkomen dat er bij de eindafrekening in 2021 te grote correcties moeten plaatsvinden.

 •   Tussentijdse afrekening - Ik heb van de ene zorgverzekeraar wel een tussentijdse afrekening gehad en van een ander niet, hoe kan dat

  Of er over wordt gegaan tot een tussentijdse afrekening is een besluit dat iedere zorgverzekeraar zelf kan nemen. Er kan dus een verschil zijn tussen zorgverzekeraars of zij overgaan tot een tussentijdse afrekening en wanneer zij dat doen. We verwachten dat de eerste berichten vanaf medio november 2020 worden verzonden. Ook kan het natuurlijk zijn dat uw situatie per zorgverzekeraar verschilt, waardoor een tussentijdse afrekening niet bij iedere zorgverzekeraar nodig is. Voor meer informatie over hoe iedere zorgverzekeraar omgaat met de tussentijdse afrekening, verwijzen wij u naar de websites van de individuele zorgverzekeraars.

  Het feit dat zorgverzekeraars hier hun eigen keuze in kunnen maken is beschreven in het addendum dat u hebt ondertekend. Voor de uiteindelijke situatie maakt dit niet uit, omdat bij de eindafrekening alle zorgverzekeraars zorgen voor de juiste definitieve continuïteitsbijdrage

 •   Tussentijdse afrekening - Ik moet volgens de tussentijdse afrekening iets terugbetalen, maar ik hoefde de continuïteitsbijdrage toch niet terug te betalen?

  Zoals u in de regeling kunt nalezen wordt de continuïteitsbijdrage berekend op basis van uw normomzet (de door de zorgverzekeraars vergoede zorg in 2019) en de gedeclareerde omzet in de CB-periode (de gerealiseerde omzet). Bovendien is er in de regeling vastgesteld dat een gedeelte van de inhaalzorg (zorg die in de maanden na de continuïteitsbijdrage regeling boven de normomzet wordt geleverd) wordt verrekend met de continuïteitsbijdrage.

  De bijdrage die naar u is overgemaakt is een voorlopige bijdrage. De definitieve continuïteitsbijdrage kan, met medeneming van alle declaraties over 2020, pas in 2021 worden vastgesteld. Wanneer de definitieve continuïteitsbijdrage in 2021 lager blijkt te zijn dan uw voorlopig betaalde continuïteitsbijdrage dan zal het teveel betaalde worden teruggevorderd. Is de definitieve continuïteitsbijdrage hoger dan de voorlopige bijdrage, dan krijgt u het verschil nog uitbetaald. De tussentijdse afrekening die nu plaatsvind is bedoeld om (te) grote verrekeningen in 2021 te voorkomen.

  De definitieve continuïteitsbijdrage hoeft u niet terug te betalen.
   

 •   Tussentijdse afrekening - Wat is er in de tussentijdse afrekening precies berekend?

  In de tussentijdse afrekening hebben zorgverzekeraars – op basis van uw aangeleverde en verwerkte declaraties – uw gerealiseerde omzet opnieuw beoordeeld. Dit kan bijvoorbeeld zijn op basis van declaraties die pas na de laatste betaling van de voorlopige continuïteitsbijdrage zijn binnengekomen of doordat de gehele periode van de continuïteitsbijdrageregeling nu in zijn geheel kan worden bekeken. De opnieuw berekende voorlopige continuïteitsbijdrage op basis van de meest actuele gegevens, is vervolgens afgezet tegen de voorlopige continuïteitsbijdrage die u eerder hebt ontvangen.

 •   Tussentijdse afrekening - Wat kan ik verwachten bij de eindafrekening?

  Bij de eindafrekening wordt, naast de definitieve berekening van de daadwerkelijk geleverde omzet in de CB-periode, bekeken hoeveel inhaalzorg u hebt geleverd. Op basis van de deze gegevens wordt de definitieve continuïteitsbijdrage vastgesteld. Indien de definitieve continuïteitsbijdrage verschilt van de eerder berekende en betaalde voorlopige continuïteitsbijdrage, wordt dit gecorrigeerd.