Q&A Regeling continuïteitsbijdrage generiek

Zorgaanbieders kunnen een continuïteitsbijdrage aanvragen voor omzetdaling vanuit de basisverzekering en/of aanvullende verzekering door COVID-19. Hiermee is er financiële continuïteit tijdens de coronacrisis en zorgen we er met elkaar voor dat de zorginfrastructuur ook na de crisis beschikbaar is.

Hieronder vindt u antwoorden op veel gestelde vragen over de continuïteitsbijdrage van zorgverzekeraars.
Alle relevante documenten m.b.t. de continuïteitsbijdrage-regeling vindt u hier >>

Wij attenderen u er op dat ZN uitsluitend aanspreekpunt is voor andere branche- en beroepsverenigingen en helaas niet de capaciteit heeft om individuele zorgaanbieders te woord te staan of casuïstiek per zorgaanbieder te behandelen. Zorgaanbieders met vragen over de continuïteitsbijdrage-regeling worden dan ook verzocht deze neer te leggen bij de eigen branche- of beroepsvereniging.  


 •   Aanvragen - Welke gegevens heb ik nodig om mijn organisatie aan te melden bij VECOZO?

  Om uw onderneming aan te melden bij VECOZO zijn onderstaande gegevens nodig. Hiermee kan VECOZO onder andere de tekenbevoegde en hoofdcontactpersoon identificeren.

  •           E-mailadres van de aanvrager
  •           Kamer van Koophandel nummer (KvK-nummer) van uw onderneming
  •            AGB-code van de onderneming
  •            Gegevens van de tekenbevoegde als vermeld op een geldig legitimatiebewijs
  •            Gegevens van de hoofdcontactpersoon als vermeld op een geldig legitimatiebewijs
  •            Gegevens van de ICT-beheerder
  •            Gegevens van de contactpersoon per AGB-code

  Let op!

  Het is belangrijk dat al deze gegevens up-to-date zijn. Check dit tijdig, want aanpassingen kosten tijd. Met name:

  • Wijzigen van uw AGB-registratie. Hiervoor gaat u naar www.agbcode.nl. Als u een bevestiging heeft gehad van een wijziging in de AGB-code, kunt u ná 24-48 uur het aanmeldproces bij VECOZO doorlopen
  • U kunt uw KvK-gegevens checken in het handelsregister en eventuele wijzigingen doorgeven via www.kvk.n

   

 •   Berekening/verrekening - Wat is de hoogte van de continuïteitsbijdrage?

  Zorgaanbieders ontvangen de continuïteitsbijdrage voor het deel van de omzet dat daalt door de coronacrisis. Uitgangspunt is de normale omzet die zorgverzekeraars zouden vergoeden uit de basisverzekering en aanvullende verzekeringen. Bij het bepalen van de omzetdaling wordt rekening gehouden met de declaraties die de zorgaanbieder nog wel heeft ingediend over de corona periode. Van de omzetdaling vergoeden we een percentage dat voor de meeste zorgsoorten ligt tussen de 75% en 87%. De percentages per zorgsoort vindt u hier.

 •   Berekening/verrekening - Wat wordt bedoeld met ‘verzekerdenmutatie’?

  De continuïteitsbijdrage is gebaseerd op het totale bedrag dat zorgverzekeraars uitbetalen aan zorgaanbieders voor de zorg die zij geleverd hebben in de referentieperiode. Het kan zijn dat verzekerden van zorgverzekeraar veranderd zijn in de tijd tussen de referentieperiode en de periode waarover de continuïteitsbijdrage wordt betaald (2020). Daarom vindt er een correctie plaats. Dit noemen we ook wel ‘verzekerdenmutatie’.

 •   Berekening/verrekening - Wat wordt verstaan onder ‘inhaalzorg’?

  Na de coronaperiode start het wegwerken van ontstane wachtlijsten en achterstallige zorg. Dit noemen we ‘inhaalzorg’. In de berekening van de continuïteitsbijdrage wordt alle zorg, die in de 6 maanden na afloop van de continuïteitsbijdrage boven de normomzet wordt geleverd, behandeld als inhaalzorg.

 •   Berekening/verrekening - Wordt de omzetgrens van 10 mln euro bepaald op AGB-niveau of instellingsniveau?

  De omzetgrens wordt op AGB-niveau vastgesteld. Kijk hier voor de gepubliceerde lijst van instellingen die in aanmerking komen voor de specifieke continuïteitsbijdrageregeling.

 •   Berekening/verrekening - Wordt inhaalzorg nu helemaal niet meer verrekend?
  Inhaalzorg is – met uitzondering van de ZBC’s – voor die  zorgaanbieders die de generieke CB hebben aangevraagd op nul gezet. Dat betekent dat er in de definitieve berekening geen  inhaalzorg uit de periode na de CB wordt verrekend met de  uitgekeerde CB.
 •   Berekening/verrekening - Zijn de betaalde bedragen voor de CB-regeling inclusief of exclusief BTW?

  De bedragen die door de zorgverzekeraar worden vergoed aan de zorgaanbieder zijn altijd inclusief BTW. Het is aan de zorgaanbieder om zorg te dragen voor de afdracht van BTW. In het specifieke geval van de continuïteitsbijdrage geldt dat hier geen BTW over verschuldigd is. Indien een zorgaanbieder hier meer vragen over heeft of informatie over wenst, adviseren wij contact op te nemen met de eigen belastingadviseur.

 •   De regeling - Wat houdt de continuïteitsbijdrage in?

  Met de continuïteitsbijdrage komen zorgverzekeraars zorgaanbieders tegemoet die door vraaguitval door de coronacrisis in financiële problemen komen. Met de bijdrage kunnen doorlopende kosten, zoals personeelskosten, huur en het loon van de praktijkhouder, betaald worden. 

 •   De regeling - Welke continuïteitsbijdrage-regelingen (CB-regelingen) zijn er?

  Er zijn drie verschillende regelingen:

  1) de CB-regeling Generiek

  2) de CB-regeling Specifiek

  3) de CB-regeling ggz

   

  De CB-regeling Generiek is bedoeld voor zorgaanbieders met een jaaromzet van minder dan 10 miljoen euro. De regeling geldt niet voor ggz-zorgaanbieders en huisartsen. De bijdrage van deze regeling kan sinds 15 mei aangevraagd worden en eind mei/begin juni vinden de eerste uitbetalingen plaats. De regeling loopt tot en met 30 juni.

  De CB-regeling Specifiek geldt voor zorgaanbieders met een jaaromzet van meer dan 10 miljoen euro. Het gaat dan om ggz-aanbieders, zorgaanbieders in de medisch-specialistische zorg en organisaties in een aantal andere segmenten met een jaaromzet > 10 miljoen euro. Op dit moment kunnen ziekenhuizen en overige instellingen een vooruitbetaling aanvragen. De regeling loopt tot en met 30 juni.

  De CB-regeling ggz is er voor zorgaanbieders van ‘ggz zonder verblijf’ met een jaaromzet onder de 10 miljoen euro. Binnenkort kunnen ggz-zorgaanbieders de bijdrage aanvragen. In deze brief leest u meer over de inhoud van de regeling. De regeling loopt tot en met 30 juni.

 •   Inhaalzorg - Worden de omzetderving en de inhaalzorg per maand of per periode berekend?

  Zorgverzekeraars hebben gekeken naar de twee mogelijke berekeningsvormen en hebben besloten de werkwijze te volgen die voor zorgaanbieders het gunstigst uitpakt. De omzetderving en de inhaalzorg worden als volgt vastgesteld:

  1. Omzetderving wordt over de gehele periode (4 maanden: 1 maart t/m 30 juni 2020) gerelateerd aan viermaal de normomzet;
  2. Inhaalzorg wordt over de gehele periode (6 maanden: 1 juli t/m 31 december 2020) gerelateerd aan zesmaal de normomzet;
 •   Inhaalzorg - Wordt de inhaalzorg per zorgverzekeraar bepaald?

  Op basis van Vektis‐data wordt, rekening houdend met omzetderving en inhaalzorg, de definitieve continuïteitsbijdrage eerst per AGB (zorgaanbieder) bepaald. Het bedrag wordt vervolgens verdeeld over de zorgverzekeraars. Het is dus niet zo dat wanneer een zorgaanbieder in een maand ‘normale’ productie draait, maar toevallig wat meer verzekerden van zorgverzekeraar X behandelt dan verzekerden van zorgverzekeraar Y, de zorgaanbieder bij zorgverzekeraar X inhaalzorg heeft en dus wat moet terugbetalen en bij zorgverzekeraar Y niet.

 •   Toewijzing/afwijzing en betaling - Wat is het verschil tussen de hardheidsclausule en de geschillenregeling?

  De hardheidsclausule houdt in dat u, in het geval dat u (ondanks het besluit in het kader van de CB-regeling) in financiële problemen komt ten gevolge van de coronacrisis, contact kunt opnemen met de zorgverzekeraar waar u het meeste contact mee heeft, om deze te vragen mee te denken over een oplossing. De geschillenregeling is een regeling waar u een beroep op kunt doen als u van mening bent dat de zorgverzekeraar de regeling continuïteitsbijdrage niet correct uitvoert.

 •   Toewijzing/afwijzing en betaling - Worden servicebureaus geïnformeerd dat hun klanten zich hebben aangemeld voor de regeling en wel/niet in aanmerking komen?

  Nee, servicebureaus worden daarvan niet op de hoogte gesteld. De aanvragende zorgaanbieder wordt door elke zorgverzekeraar geïnformeerd of hij voor de continuïteitsbijdrage in aanmerking komt. Servicebureaus zijn daarin geen partij.

 •   Tussentijdse afrekening - Wat is er in de tussentijdse afrekening precies berekend?

  In de tussentijdse afrekening hebben zorgverzekeraars – op basis van uw aangeleverde en verwerkte declaraties – uw gerealiseerde omzet opnieuw beoordeeld. Dit kan bijvoorbeeld zijn op basis van declaraties die pas na de laatste betaling van de voorlopige continuïteitsbijdrage zijn binnengekomen of doordat de gehele periode van de continuïteitsbijdrageregeling nu in zijn geheel kan worden bekeken. De opnieuw berekende voorlopige continuïteitsbijdrage op basis van de meest actuele gegevens, is vervolgens afgezet tegen de voorlopige continuïteitsbijdrage die u eerder hebt ontvangen.

 •   Tussentijdse afrekening - Wat kan ik verwachten bij de eindafrekening?

  Bij de eindafrekening wordt, naast de definitieve berekening van de daadwerkelijk geleverde omzet in de CB-periode, bekeken hoeveel inhaalzorg u hebt geleverd. Op basis van de deze gegevens wordt de definitieve continuïteitsbijdrage vastgesteld. Indien de definitieve continuïteitsbijdrage verschilt van de eerder berekende en betaalde voorlopige continuïteitsbijdrage, wordt dit gecorrigeerd.

   

 •   Zorgaanbieders met jaaromzet >10 miljoen’ - Wat is het verschil tussen de regeling voor aanbieders onder de 10 miljoen euro omzet en daarboven?

  Voor zorgaanbieders met een omzet minder dan 10 miljoen wordt een generieke regeling gehanteerd met vaste parameters per zorgsoort. Hierbij kan dus geen rekening worden gehouden met de specifieke situatie van een zorgaanbieder. Voor zorgaanbieders met een omzet van meer dan 10 miljoen is het mogelijk om de parameters aan te passen aan de specifieke situatie van een zorgaanbieder of groep zorgaanbieders. Overigens wordt in sommige gevallen afgeweken van de 10 miljoen-grens. Kijk in de lijst welke zorgaanbieders boven de 10-miljoen grens vallen.

 •   Zorgaanbieders met jaaromzet >10 miljoen’ - Welke zorgaanbieders vallen onder de specifieke regeling voor zorgaanbieders met een jaaromzet boven de 10 miljoen euro?

  In deze lijst ziet u om welke zorgaanbieders het gaat.

1 2