Q&A Wet langdurige zorg

Tijdelijke beleidslijnen zorgkantoren tijdens Coronacrisis
De verspreiding van het coronacrisis vraagt veel van zorgaanbieders in de langdurige zorg. Zorgkantoren zien de enorme inzet, toewijding en flexibiliteit van zorgaanbieders en spreken daarvoor waardering uit. In de langdurige zorg wordt veilige zorg geleverd aan de meest kwetsbare mensen in onze samenleving. Zorgkantoren willen waar mogelijk ondersteunen om die zorg te kunnen blijven bieden.

Zorgkantoren hebben daarom tijdelijke beleidslijnen opgesteld voor zorgaanbieders van langdurige zorg (Wlz). De tijdelijke beleidslijnen geven een antwoord op vragen die momenteel veel door zorgverleners en brancheverenigingen aan de zorgkantoren worden gesteld. 

Disclaimer: Onderstaande antwoorden geldig zijn tot en met 31 dec. 2021.


 •   Cliënten/cliënten met corona - Hoe kan de zorgaanbieder omgaan met de situatie als een verwante/(wettelijk) vertegenwoordiger een cliënt mee naar huis neemt? (21-12-2020)

  Indien een verwante/(wettelijk) vertegenwoordiger een cliënt mee naar huis neemt wanneer aanbieders daadwerkelijk een uitbraak op hun locatie kennen, dan kan de leegstand vanaf dag 15 gecompenseerd worden vanuit maatwerkregeling. Indien er geen besmettingen zijn, maar mensen toch naar huis gehaald worden, is er geen compensatie vanuit de beleidsregel mogelijk vanaf dag 15. 

 •   Cliënten/cliënten met corona - Kan de zorgaanbieder een terugkeergarantie afspreken met de verwante/(wettelijk) vertegenwoordiger? (07-05-2020)

  Ja dat kan. In onderling overleg kunnen afspraken gemaakt worden. Daarbij geldt als uitgangspunt dat als de cliënt zijn verblijf tijdelijk onderbreekt, hij niet kan terugkeren in de periode waarin de bezoekbeperkingen gelden. Dit om besmettingsgevaar voor andere cliënten en medewerkers te beperken. Ook is het belangrijk dat verwanten/(wettelijk) vertegenwoordiger zich realiseren dat in de huidige omstandigheden terugkeer naar de instelling kan beteken dat hun dierbare twee weken in quarantaine geplaatst moet worden. Dan wel dat andere maatregelen zoals geadviseerd door het RIVM en/of van overheidswege gelden. Zeker voor kwetsbare ouderen en jongeren is twee weken een lange periode. Zorgaanbieders houden in principe de plek van een cliënt gereserveerd, ook als hij langer dan 14 dagen (volgens reguliere regelgeving) weg is.

  Echter, voor deze uitzonderlijke periode van coronacrisis geldt dat in kaart wordt gebracht waar er vrije plekken zijn en in hoeverre deze gebruikt kunnen worden voor doorstroom. Dit alles gebeurt allemaal in overleg tussen betrokken partijen waaronder het ROAZ. Dit kan betekenen dat ook de leegstaande kamers in Wlz-instellingen ingezet worden

 •   Cliënten/cliënten met corona - Mogen zorgaanbieders voor met corona besmette cliënten in de terminale fase een ZZP 10VV declareren? (30-04-2020)

  Indien een cliënt met corona in de terminale fase zit, mag een ZZP 10 VV gedeclareerd worden. Hier wordt gewoon het voorschrift zorgtoewijzing (hoofdstuk 4.4 Palliatief terminale zorg)  gevolgd.
  Inzet van PTZ en declaratie van de prestatie VV10 kan in deze situaties zonder tussenkomst van het zorgkantoor plaatsvinden. Daarvoor hoeft dus géén zorgtoewijzing voor een VV10 te worden aangevraagd bij het zorgkantoor. Dit gebeurt op basis van het principe high trust high penalty en op voorwaarde dat de onderbouwing van de extra zorginzet (anders dan het toegewezen zorgprofiel), met de ingeschatte levensverwachting door de behandelend arts, wordt vastgelegd in het (digitale) zorgplan.

 •   Clientondersteuning - Hoe gaan zorgkantoren om met cliëntondersteuning in deze periode? (18-06-2020)

  OCO-organisaties moeten het beleid van RIVM volgen. Registratie en declaratie gaat volgens huidige werkwijze op de 7 diensten.

 •   Clientondersteuning - Mogen OCO's en CVP indien zij dit willen werk oppakken bij een zorgaanbieder om de zorgaanbieder te ontlasten tijdens deze Corona crisis? (30-04-2020)

  Ja, OCO's en CVP's mogen zich beschikbaar stellen voor 'handen aan het bed', zorgkantoren zien ten tijde van de Corona pandemie af van belangenverstrengeling. OCO/CVP kan zich beschikbaar stellen mits de beschikbaarheid van deze functie voldoende geborgd is en dat cliënten geen hinder ondervinden.

 •   Cohortverpleging - Mogen aanbieders met een intramurale Cohortafdeling VV een ZZP 10 declareren voor iedereen die op deze afdeling ligt? (30-04-2020)

  Nee, het liggen op een cohortafdeling is geen reden voor een aanbieders om een ZZP10 VV te declareren. De reguliere ZZP bekostiging van de cliënt blijft leidend. Extra kosten en mogelijke omzetderving mogen gedeclareerd worden vanuit de Nza beleidsregel COVID 19.

  Toelichting: We houden zo de reguliere bekostiging in stand en krijgen overzicht wat er aan extra COVID kosten door zorgaanbieders gemaakt zijn.

 •   Dagbesteding/stopzetten dagbesteding - Mogen aanbieders dagbesteding stopzetten? (07-05-2020)

  Ja. Dit moet wel gemeld worden bij het zorgkantoor. Wij willen zorgaanbieders oproepen om per situatie in te schatten welke zorg en ondersteuning noodzakelijk is in verband met het wegvallen van de dagbesteding en afhankelijk van de situatie kijken hoe passende zorg geregeld kan worden (bijv. signaal naar oco).

  Toelichting
  Op de website van Actiz staat volgende aangegeven: Daar waar kan geen of een zeer beperkt programma aan bieden. Wanneer dit leidt tot een onevenredige vraag aan mantelzorg en thuiszorg zal worden gezocht naar een passende oplossing.

   

  VGNgeeft aan: Tijdelijke sluiting dagbestedingslocaties - Om verspreiding van het virus te voorkomen en onze cliënten en medewerkers te beschermen, is na een zorgvuldige afweging besloten om de dagbestedingslocaties te sluiten tot 6 april. Dit is in lijn met het beleid van collega-instellingen. Cliënten blijven voorlopig thuis. Dagbesteding zal zoveel mogelijk op de eigen locatie of op de eigen woongroep worden aangeboden. Hierbij worden zoveel mogelijk de normale routines gevolgd en hoeven cliënten niet op de eigen kamer te blijven. Collega’s die normaal gesproken werken op de dagbesteding springen indien nodig bij om op de woonlocaties te ondersteunen. Samen met cliënten en verwanten zoeken we naar passende oplossingen en bieden we waar mogelijk maatwerk.

 •   Doorstroom/crisisbedden - Hoe gaan we om met beschikbaarheid crisisbedden in relatie tot doorstroommogelijkheden vanuit het ziekenhuis? (30-04-2020)

  Crisisbedden moeten beschikbaar blijven voor crisiszorg, tot landelijk of regionaal (in ROAZ) anders besloten wordt. In dat geval conform overeenkomst melden bij zorgkantoor (opnamestop moet gemeld worden).

  Toelichting:
  1.Voor de gehandicaptensector: Zoals vermeld in de crisisregeling bepalen de crisisregisseurs of er sprake is van crisiszorg, zij behouden zich het recht om per situatie te beoordelen wat de meest passende oplossing is. Het kan zijn dat een medische beoordeling en een antecedentenonderzoek worden uitgevoerd alvorens een cliënt wordt geplaatst. Mocht een cliënt ziekteverschijnselen hebben dan kan het zijn dat de GGD wordt ingeschakeld.

  2.Ons streven is om cliënten zo min mogelijk te verplaatsen. Dit kan betekenen dat cliënten langer verblijven op een crisisplek dan de geldende termijn. Dit geldt niet voor situaties waarin cliënten/wettelijk vertegenwoordigers zelf naar een andere passende (woon)plek willen verhuizen.

  3. Voor wat betreft inzet COT: De crisisregisseur bepaalt of er inzet van een COT mogelijk is en wat de beste manier is om dit in te zetten. Locatiebezoeken zullen zoveel mogelijk worden vermeden. Er kan voor gekozen worden om de inzet digitaal vorm te geven.

 •   Doorstroom/crisisbedden - Hoe gaan we om met de doorstroom 'gezonde' ouderen uit het ziekenhuis? (30-04-2020)

  Bespreek dit met het ROAZ, lokale coördinatiepunt om gezamenlijk naar oplossingen te zoeken.

  Voor zover mogelijk cliënten naar huis toe met eventuele ondoelmatigheid. Verder worden cliënten die op het verkeerde bed liggen met voorrang opgenomen in het verpleeghuis.

 •   Doorstroom/crisisbedden - Hoe gaan we om met opname stop van crisissen? (30-04-2020)

  De opnamestop van crisis kan 3 oorzaken hebben:

  1. De locatie waar de crisisbedden zich bevinden is besmet/in quarantaine. Hiermee is de capaciteit niet op die locatie beschikbaar. Binnen de regio nagaan waar opname wel mogelijk is. Wellicht al voorsorteren door overcapaciteit op te gaan zetten.

  2. Opnamestop crisis omdat de aangeboden client Corona heeft , dan de reguliere afspraken volgen.

  3. Zorgaanbieder beschikt over onvoldoende medewerkers om zorg te kunnen bieden (ziekteverzuim)

   

  Mogelijke opnamestop bespreken met ROAZ.
  Controleer of er nog andere opnamestops in de regio zijn. Vraag naar de maatregelen die de aanbieder genomen heeft en wat de verwachtingen zijn qua duur. Zorg dat crisiszorg gegarandeerd is. Dit kan eventueel ook via andere aanbieders.

 •   Doorstroom/crisisbedden - Is indicatiestelling wel of geen uitgangspunt voor opname bij een Wlz instelling? (30-04-2020)

  Wlz-indicatie blijft uitgangspunt en voorwaarde voor financiering uit de Wlz. Indicaties worden telefonisch, digitaal of op papier aangevraagd en worden heel snel door het CIZ afgeven voor een beperkte duur, zodat 'post-Corona' alsnog controle kan plaatsvinden. Hoogste prioriteit houden indicaties die uitstroom uit ziekenhuis bevorderen.

  Toelichting: https://www.ciz.nl/zorgprofessional/meer-informatie/wlz-registratie-vv-aanvragen-voor-mijn-client

 •   Extra kosten - De zorginstellingen zitten op slot. Persoonsgerichte zorg, activiteiten en randvoorwaarden om dit te creëren (bijv.om bezoekers op afstand te houden als cliënten naar buiten gaan) worden des te belangrijker. Hoe gaat het zorgkantoor hier financieel mee om en wat heb je aanvullend nodig qua registratie etc.? Denk hierbij ook aan de financiering van beeldbellen, wat eigenlijk nu een basisbehoefte is naast voeding. (30-04-2020)

  Zorgaanbieders kunnen verschillende soorten extra kosten maken in deze crisistijd. Te denken valt in ieder geval aan extra inzet van directe personele kosten en zorggebonden materiële kosten. De NZa is gevraagd op korte termijn duidelijk te maken welke kosten hier verder onder vallen. Op basis van een gezamenlijke aanvraag door de zorgaanbieder en het zorgkantoor worden deze kosten vergoed. De NZa is gevraagd duidelijkheid te geven over wat er verwacht wordt ten aanzien van de verantwoording van deze kosten.

 •   Kwaliteit/kwaliteistgelden - Mag de zorgaanbieder de zorgplanbesprekingen tot nader order uitstellen? (26-06-2020)

  Zorgkantoren vinden het belangrijk dat het zorgplan bij een wijziging in de zorg, wijziging in de wensen van de client en/of na evaluatie van het zorgplan (minimaal twee keer per jaar) wordt aangepast, dit is in lijn met het toetsingskader van de IGJ. Zorgkantoren verwachten ook in de huidige periode van zorgaanbieders dat zorgplannen worden aangepast als daar een zorg- en/of medisch inhoudelijke reden voor is. De IGJ ziet hier in haar toezicht op toe. Indien de zorgaanbieder de zorgplannen onvoldoende op orde heeft, gaat de IGJ met de zorgaanbieder in gesprek om de reden hiervoor te achterhalen. Deze reden neemt de IGJ mee in haar onderbouwing van de normbeoordeling. Dat houdt in dat de omstandigheden meewegen in de beoordeling. Zorgkantoren hanteren dezelfde lijn als het gaat om beoordelingen in het kader van de materiele controle.

 •   Kwaliteit/kwaliteistgelden - Vertraging uitvoering kwaliteitsplannen 2020 V&V (30-04-2020)

  Als gevolg van de Corona crisis hebben veel zorginstellingen hun prioriteiten moeten bijstellen. Op basis van signalen die zorgkantoren vanuit aanbieders daarover hebben bereikt zijn de afspraken voor 2020 voor wat betreft de indiening van de realisatiecijfers herzien. Zorgaanbieders hebben hun realisatie dit jaar maar 1x hoeven in te dienen bij het zorgkantoor (najaar 2020). Het herschikkingsproces voor dit jaar is inmiddels afgerond. Zorgkantoren vragen van aanbieders om de effecten van vertragingen zoveel mogelijk in het plan voor 2021 te verwerken.

 •   Opnamestop/selectieve opname - Hoe gaan we om met opname stops/zorgstops thuis? (30-04-2020)

  In de Wlz overeenkomst staat vermeld dat opname stops gemeld moeten worden bij Zorgkantoor. Zorgkantoor kan niet verplichten om locatie(s) open te houden, we gaan ervanuit dat zorgaanbieder een weloverwogen besluit neemt. In het kader van zorgplicht is er wel een dringend beroep op aanbieders om juist nu het systeem niet te laten opstoppen.

 •   Opnamestop/selectieve opname - Wat doen we met nieuwe cliënten die verdacht worden met het virus in aanraking te zijn geweest, maar die (nog) geen symptomen vertonen. Gaan we die plaatsen of mogen organisaties op die grond weigeren? (30-04-2020)

  Is afhankelijk van situatie, beoordeling ligt bij de professionals, eventueel afstemmen met ROAZ/GGD. Zorgkantoren hebben hier geen inzicht in

 •   Personeel - Hoe gaan we om met aanbieders die niet meer voldoende personeel beschikbaar hebben (zowel in instelling als voor zorg thuis)? (30-04-2020

  Actiz geeft op de website enkele tips met betrekking tot de continuïteit van de zorgverlening (https://www.actiz.nl/nieuws/dossier-coronavirus-voor-zorgorganisaties#zorgmedewerkers).

  Bespreken mogelijke opname stop met ROAZ, om in de regio naar een oplossing te zoeken. Controleer of er nog andere opnamestops in de regio zijn. Vraag naar de maatregelen die de aanbieder genomen heeft en wat de verwachtingen zijn qua duur. Zorg dat crisiszorg gegarandeerd is. Dit kan eventueel ook via andere aanbieders. Vragen of het zorgkantoor nog ergens bij kan helpen.

  Daarnaast gaan zorgkantoren ervan uit dat bestuurders een inschatting kunnen maken welke minimale bezetting verantwoord is . Hiermee laten wij de deskundigheidseisen los en vertrouwen op het oordeel van de professional.

  Zie ook de brief (Financiële helderheid zorgaanbieders langdurige zorg) die  vanuit ZN verstuurd is https://assets.zn.nl/p/32768//files/B-20-5241_.pdf

 •   Thuiszorg - Er wordt geen zorg meer geleverd aan klanten, omdat klanten griep/koorts hebben (niet getest op Corona). Hoe gaan we hiermee ? (30-04-2020)

  De zorgaanbieder heeft een zorgplicht. Zij moeten zich hier wel aan houden. De Zorgaanbieder moet kijken wat ze nodig hebben om passende zorg  en minimaal noodzakelijke zorg te kunnen blijven verlenen aan hun cliënten om verantwoordt te blijven wonen. Zorgaanbieder kan bij het ROAZ terecht voor advies en informatie hierover.

 •   Thuiszorg - Mag de SO of de AVG n.a.v. besmetting van cliënten die verblijven excl behandeling, de zorg voor deze bewoners (tijdelijk) overnemen, om verdere risico op besmetting in de regio zo klein mogelijk te houden? (30-04-2020)

  Ja, dat mag. Starten met prestatie H335 (behandeling som, pg, vg, lg, zg door de specialist ouderengeneeskunde) of H336 (behandeling som, pg, vg, lg, zg door de arts verstandelijk gehandicapten), zodat apotheek etc allemaal doorlopen zoals voorheen. Bij voorkeur niet omzetten naar incl. behandeling, dat is lastiger terug te draaien

 •   Vervoer en budgettaire hulpmiddelen - Liquiditeitsprobleem bij zorggebonden hulpleveranciers (vervoer en budgettaire hulpmiddelen leveranciers (contractering verloopt via zorgaanbieders) wegens stilvallen diensten door Corona. (30-04-2020)

  Conform afspraak met VWS is de Wlz voorliggend bij de zorggebonden hulpleveranciers. Dit betekent dat Wlz-instellingen volgens contract de hulpleveranciers financieren.

   

  Om dubbele bekostiging te voorkomen zullen hulpleveranciers voor het Wlz-deel van hun verrichtingen geen aanspraak moeten maken op regelingen van het Rijk zoals deeltijd WW. Deze beoordeling ligt bij de partij die de aanvragen voor de Rijksregeling(en) uitvoert.

  Toelichting
  De vergoeding op vervoer is tot maximaal de gemaakte kosten vanuit de zorgaanbieder aan de vervoerder. De zorgaanbieder en vervoerder maken in onderling overleg afspraken over de hoogte van dit bedrag.

 •   Zinipv PGB - Moeten klanten, die normaal dagbesteding in zin hebben en de rest van de indicatie in PGB, voor meer zorg thuis aanspraak gaan maken op de extra regeling pgb of eerst hun zorgprestatie dagbesteding om laten zetten in pgb en inzetten? (08-05-2020)

  Deze klanten moeten gebruik maken van de  maatregelen PGB.

 •   Zorgkantoren algemeen - Waar kunnen we terecht voor informatie over richtlijnen en informatie van het RIVM, de NZa, ActiZ, VGN? (30-04-2020)