Q&A Wet langdurige zorg

Tijdelijke beleidslijnen zorgkantoren tijdens Coronacrisis
De verspreiding van het coronacrisis vraagt veel van zorgaanbieders in de langdurige zorg. Zorgkantoren zien de enorme inzet, toewijding en flexibiliteit van zorgaanbieders en spreken daarvoor waardering uit. In de langdurige zorg wordt veilige zorg geleverd aan de meest kwetsbare mensen in onze samenleving. Zorgkantoren willen waar mogelijk ondersteunen om die zorg te kunnen blijven bieden.

Zorgkantoren hebben daarom tijdelijke beleidslijnen opgesteld voor zorgaanbieders van langdurige zorg (Wlz). De tijdelijke beleidslijnen geven een antwoord op vragen die momenteel veel door zorgverleners en brancheverenigingen aan de zorgkantoren worden gesteld. De beleidslijnen worden voortdurend geactualiseerd met nieuwe vragen en antwoorden.


 •   Dagbesteding/stopzetten dagbesteding - Mogen aanbieders dagbesteding stopzetten? (07-05-2020)

  Ja. Dit moet wel gemeld worden bij het zorgkantoor. Wij willen zorgaanbieders oproepen om per situatie in te schatten welke zorg en ondersteuning noodzakelijk is in verband met het wegvallen van de dagbesteding en afhankelijk van de situatie kijken hoe passende zorg geregeld kan worden (bijv. signaal naar oco).

  Toelichting
  Op de website van Actiz staat volgende aangegeven: Daar waar kan geen of een zeer beperkt programma aan bieden. Wanneer dit leidt tot een onevenredige vraag aan mantelzorg en thuiszorg zal worden gezocht naar een passende oplossing.

   

  VGNgeeft aan: Tijdelijke sluiting dagbestedingslocaties - Om verspreiding van het virus te voorkomen en onze cliënten en medewerkers te beschermen, is na een zorgvuldige afweging besloten om de dagbestedingslocaties te sluiten tot 6 april. Dit is in lijn met het beleid van collega-instellingen. Cliënten blijven voorlopig thuis. Dagbesteding zal zoveel mogelijk op de eigen locatie of op de eigen woongroep worden aangeboden. Hierbij worden zoveel mogelijk de normale routines gevolgd en hoeven cliënten niet op de eigen kamer te blijven. Collega’s die normaal gesproken werken op de dagbesteding springen indien nodig bij om op de woonlocaties te ondersteunen. Samen met cliënten en verwanten zoeken we naar passende oplossingen en bieden we waar mogelijk maatwerk.

 •   Dagbesteding/stopzetten dagbesteding - Situatie 1: Zorgaanbieder declareerde en leverde, voor het coronatijdperk, een ZZP inclusief dagbesteding. (30-04-2020)

  • De dagbesteding wordt door dezelfde aanbieder geleverd als de verblijfszorg. De dagbesteding zal in veel gevallen op een andere locatie, dan de woonlocatie, geleverd worden. Door de maatregelen is deze dagbesteding gesloten. De zorgaanbieder heeft daarom maatregelen genomen om binnen de woongroep, zoveel mogelijk te zorgen voor een gestructureerd dagprogramma. Het betreffende zzp inclusief dagbesteding kan, in deze bijzondere situatie, tijdelijk door gedeclareerd worden ook als er geen sprake is van een volwaardige dagbesteding. Er is dan sprake van substitutie tussen de dagbesteding en de zorg die op de woongroep wordt geleverd. De doorlopende kosten van de dagbesteding kunnen daarmee doorbetaald worden.
  • Om de meerkosten voor de “dagbesteding” op de woongroep te beperken maakt de aanbieder zoveel mogelijk gebruik van personeel vanuit onderdelen van de eigen organisatie (bijvoorbeeld de dagbesteding). Op die manier wordt het personeel dat voor de coronacrisis al beschikbaar was, tijdens de coronacrisis zo goed mogelijk ingezet om de zorg veilig te kunnen continueren.
  • Als er extra kosten gemaakt worden, doordat er meer personeel ingezet moet worden op de woongroep, naast de inzet van personeel vanuit de dagbesteding, dan kan een extra vergoeding vanuit de beleidsregel Covid-19 van toepassing zijn

 •   Dagbesteding/stopzetten dagbesteding - Situatie 2: Idem als bij situatie 1, maar de dagbesteding wordt geleverd door een onderaannemer. (30-04-2020)

  De dagbesteding wordt in situatie 2 door een onderaannemer geleverd. Door de maatregelen is deze dagbesteding gesloten. De zorgaanbieder heeft daarom maatregelen genomen om binnen de woongroep zoveel mogelijk te zorgen voor een gestructureerd dagprogramma. Het betreffende zzp inclusief dagbesteding kan, in deze bijzondere situatie, tijdelijk door gedeclareerd worden ook als er geen sprake is van een volwaardige dagbesteding. Er is dan sprake van substitutie tussen de dagbesteding en de zorg die op de woongroep wordt geleverd.
  • De doorlopende kosten van de onderaannemer, die de dagbesteding levert kunnen daarmee doorbetaald worden. De onderaannemer stelt zijn vrijgevallen  personeel “om niet” beschikbaar aan de hoofdaanbieder en collega-zorgaanbieders. Hierover worden tussen de hoofdaannemer en de onderaannemer afspraken gemaakt.
  • Als er extra kosten gemaakt worden door de hoofdaannemer, doordat er meer personeel ingezet moet worden op de woongroep, dan kan een extra vergoeding vanuit de beleidsregel Covid-19 van toepassing zijn. Om de meerkosten voor de “dagbesteding” op de woongroep te beperken maakt de aanbieder zoveel mogelijk gebruik van personeel van de onderaannemer of van personeel dat “om niet” (zonder tegenprestatie) beschikbaar bij andere zorgaanbieders waar sprake is van tijdelijke vraaguitval. Op die manier wordt het personeel dat voor de coronacrisis al beschikbaar was, tijdens de coronacrisis zo goed mogelijk ingezet om de zorg veilig te kunnen continueren. 

 •   Dagbesteding/stopzetten dagbesteding - Situatie 3: Zorgaanbieder declareerde, voor het coronatijdperk, een ZZP exclusief dagbesteding. De dagbesteding wordt geleverd en gedeclareerd door een andere aanbieder die ook een contractuele relatie met het zorgkantoor heeft. (30-04-2020)

  Hoofdaanbieder die de verblijfszorg levert
  • De zorgaanbieder die de verblijfszorg levert heeft maatregelen genomen om op de woongroep, zoveel mogelijk te zorgen voor een gestructureerd dagprogramma. De hoofdaanbieder blijft een zzp exclusief dagbesteding declareren.
  • Als er extra kosten gemaakt worden, doordat er meer personeel ingezet moet worden op de woongroep, dan kan een extra vergoeding vanuit de beleidsregel Covid-19 van toepassing zijn. Om de meerkosten voor de “dagbesteding” op de woongroep te beperken maakt de aanbieder zoveel mogelijk gebruik van personeel van de zorgaanbieder die normaal gesproken de dagbesteding levert of van personeel dat “om niet” (zonder tegenprestatie) beschikbaar bij andere zorgaanbieders waar sprake is van tijdelijke vraaguitval. Op die manier wordt het personeel dat pre corona al beschikbaar was, tijdens de coronacrisis zo goed mogelijk ingezet om de zorg veilig te kunnen continueren.

  Hoofdaanbieder die de dagbesteding levert
  • De dagbesteding wordt geleverd door een aanbieder die hiervoor een contract heeft met het zorgkantoor. Door de maatregelen is deze dagbesteding gesloten. De zorgaanbieder die de dagbesteding levert, kan in dit geval in aanmerking komen voor compensatie van omzetderving door middel van de beleidsregel Covid-19.
  • Om de meerkosten voor de “dagbesteding” op de woongroep te beperken maakt de zorgaanbieder die de dagbesteding levert afspraken met de zorgaanbieder die de verblijfszorg levert over de mogelijkheden om zijn personeel “om niet” beschikbaar te stellen. Op die manier wordt het personeel dat voor de coronacrisis al beschikbaar was, tijdens de coronacrisis zo goed mogelijk ingezet om de zorg veilig te kunnen continueren.

 •   Dagbesteding/stopzetten dagbesteding - Situatie 4: De dagbesteding is gesloten, de cliënt ontvangt geen alternatief aanbod omdat verwanten de zorg overnemen (20-05-2020)

  De aanbieder declareert de zorg niet door, maar voert de gemiste inkomsten op bij de beleidsregel SARS-CoV-2

 •   Dagbesteding/stopzetten dagbesteding - Situatie 6: De dagbesteding is gesloten, een andere aanbieder levert een al bekende cliënt individuele begeleiding en/of zorg-op-afstand aan huis (20-05-2020)

  De aanbieder die de begeleiding levert declareert de prestatie die hij levert ((individuele begeleiding of zorg-op-afstand) 
  De aanbieder die normaal de dagbesteding leverde voert de gemiste inkomsten (BG-groep) op bij de beleidsregel SARS-CoV-2

 •   Dagbesteding/stopzetten dagbesteding - Situatie 7: De dagbesteding is gesloten, een andere aanbieder levert een voor hem nieuwe cliënt individuele begeleiding en/of zorg-op-afstand aan huis (20-05-2020)

  De aanbieder die de begeleiding levert declareert de prestatie die hij levert ((individuele begeleiding of zorg-op-afstand) 
  De aanbieder die normaal de dagbesteding leverde voert de gemiste inkomsten (BG-groep) op bij de beleidsregel SARS-CoV-2

 •   Dagbesteding/stopzetten dagbesteding - Situatie 8: De ZIN-dagbesteding is gesloten, een PGB-aanbieder levert een al bekende cliënt individuele begeleiding aan huis (20=05-2020)

  PGB-betaling vanuit coronatoeslag aan PGB-aanbieder de begeleiding levert
  De aanbieder die normaal de dagbesteding leverde voert de gemiste inkomsten (BG-groep) op bij de beleidsregel SARS-CoV-2