Q&A Wet langdurige zorg

Tijdelijke beleidslijnen zorgkantoren tijdens Coronacrisis
De verspreiding van het coronacrisis vraagt veel van zorgaanbieders in de langdurige zorg. Zorgkantoren zien de enorme inzet, toewijding en flexibiliteit van zorgaanbieders en spreken daarvoor waardering uit. In de langdurige zorg wordt veilige zorg geleverd aan de meest kwetsbare mensen in onze samenleving. Zorgkantoren willen waar mogelijk ondersteunen om die zorg te kunnen blijven bieden.

Zorgkantoren hebben daarom tijdelijke beleidslijnen opgesteld voor zorgaanbieders van langdurige zorg (Wlz). De tijdelijke beleidslijnen geven een antwoord op vragen die momenteel veel door zorgverleners en brancheverenigingen aan de zorgkantoren worden gesteld. 

Disclaimer: Onderstaande antwoorden geldig zijn tot en met 31 dec. 2021.


 •   Dagbesteding/stopzetten dagbesteding - Mogen aanbieders dagbesteding stopzetten? (07-05-2020)

  Ja. Dit moet wel gemeld worden bij het zorgkantoor. Wij willen zorgaanbieders oproepen om per situatie in te schatten welke zorg en ondersteuning noodzakelijk is in verband met het wegvallen van de dagbesteding en afhankelijk van de situatie kijken hoe passende zorg geregeld kan worden (bijv. signaal naar oco).

  Toelichting
  Op de website van Actiz staat volgende aangegeven: Daar waar kan geen of een zeer beperkt programma aan bieden. Wanneer dit leidt tot een onevenredige vraag aan mantelzorg en thuiszorg zal worden gezocht naar een passende oplossing.

   

  VGNgeeft aan: Tijdelijke sluiting dagbestedingslocaties - Om verspreiding van het virus te voorkomen en onze cliënten en medewerkers te beschermen, is na een zorgvuldige afweging besloten om de dagbestedingslocaties te sluiten tot 6 april. Dit is in lijn met het beleid van collega-instellingen. Cliënten blijven voorlopig thuis. Dagbesteding zal zoveel mogelijk op de eigen locatie of op de eigen woongroep worden aangeboden. Hierbij worden zoveel mogelijk de normale routines gevolgd en hoeven cliënten niet op de eigen kamer te blijven. Collega’s die normaal gesproken werken op de dagbesteding springen indien nodig bij om op de woonlocaties te ondersteunen. Samen met cliënten en verwanten zoeken we naar passende oplossingen en bieden we waar mogelijk maatwerk.