Q&A Zorgverzekeringswet

De komst en verspreiding van het coronavirus in Nederland heeft grote gevolgen voor iedereen. Dagelijks is er nieuws over de impact van het virus en over de maatregelen ter bestrijding ervan.Zorgverzekeraars Nederland is, samen met haar leden, in overleg met onder meer VWS, NZa en brancheorganisaties over de impact van het coronavirus en de consequenties voor de korte en lange termijn. Zorgverzekeraars op hun beurt houden nauw contact met het ROAZ.

Hieronder vindt u  de veel gestelde vragen die zorgverzekeraars hebben ontvangen van zorgverleners, waar mogelijk voorzien van een concreet antwoord. Antwoorden zullen worden aangepast aan de ontwikkelingen.
Deze situatie is voor iedereen nieuw en uitdagend. Goede samenwerking, maar ook zorgvuldige afstemming is cruciaal om dit zo goed mogelijk met elkaar te kunnen doorstaand. Wij doen onze uiterste best om alle betrokken zo snel mogelijk van informatie en antwoord te voorzien. 


 •   Geestelijke gezondheidszorg - Hoe worden mijn patiënten op dit moment geholpen met zorgadvies en bemiddeling?

  Indien uw patiënt contact met zijn/haar zorgverzekeraar opneemt voor zorgadvies, informeert de zorgverzekeraar uw patiënt zo uitgebreid mogelijk over de gevolgen van het coronavirus op de ziekenhuiszorg. Contactgegevens van de afdelingen zorgadvies zijn te vinden op de website www.mijnzorgverzekeraar.nl 

 •   Geestelijke gezondheidszorg - Ik ben psycholoog en wil graag als vrijwilliger aan de slag om anderen te helpen

  Juist in deze tijd hebben mensen behoefte aan hulp en advies. Bent u psycholoog en wilt u tijdens deze coronacrisis aan de slag als vrijwilliger? Dan kunt u wellicht iets betekenen voor MIND Korrelatie. Voor meer informatie verwijzen wij u graag door naar de website www.mindkorrelatie.nl

 •   Geestelijke gezondheidszorg - Kan ik digitale consulten of zorg op afstand declareren bij mijn zorgverzekeraar?

  Ja, dit kan. Zorgverzekeraars volgen hierin de richtlijnen van de NZa waarin het volgende wordt vermeld: “Het maakt niet uit of een consult digitaal, telefonisch of fysiek plaatsvindt omdat de zorgprestaties algemeen omschreven zijn. Behandeling en intake mogen volledig digitaal, deels digitaal (blended care) of fysiek plaatsvinden om te kunnen declareren.” Voor zorg op afstand mag dus directe tijd geschreven worden. Voor meer informatie verwijzen wij u door naar de website van de NZa

 •   Geestelijke gezondheidszorg - Op welke ondersteuning kan ik rekenen bij het investeren in extra digitale toepassingen voor ondersteuning en zorg op afstand?

  Het ministerie van VWS maakt direct geld vrij voor extra digitale toepassingen voor ondersteuning en zorg op afstand. Binnen de Stimuleringsregeling E-health Thuis (SET) is een speciale noodregeling ingericht: SET Covid-19. Deze regeling is bedoeld voor zorg- en welzijnsorganisaties die nu extra willen investeren in digitale zorg op afstand. Aanvragen kunnen vanaf woensdag 25 maart worden ingediend en per aanvraag is €50.000 beschikbaar. Voor meer informatie en het aanvragen van deze subsidie verwijzen wij u door naar de websites van het ministerie van VWS en de RVO.

 •   Geestelijke gezondheidszorg - Zijn er mogelijkheden om te kunnen beeldbellen? En zo ja, welke?

  Ja, die mogelijkheden zijn er. Door de uitbraak van COVID-19 komt er steeds meer nadruk te liggen op mogelijkheden voor digitale zorg en ondersteuning op afstand, waaronder beeldbellen in de zorg. Het ministerie van VWS heeft een aantal concrete voorbeelden van mogelijkheden uiteengezet. Bekijk de concrete voorbeelden van beeldbellen op de website www.zorgvannu.nl.   

 •   Huisartsenzorg - Krijg ik als huisarts extra ondersteuning van de zorgverzekeraar in deze crisistijd?

  Ja. Zorgverzekeraars hebben veel waardering voor het werk dat huisartsen in de frontlinie van de coronacrisis verzetten. Zij vinden het van groot belang dat huisartsen zich volledig kunnen richten op het verlenen van veilige zorg. Onvoorziene kosten, voor bijvoorbeeld beschermingsmateriaal, of juist teruglopende inkomsten mogen hier geen belemmering in zijn. Zorgverzekeraars Nederland heeft daarover, in afstemming met de NZa, daarom namens de zorgverzekeraars afspraken gemaakt met de LHV, InEen en de VPH. Hierover volgt binnenkort gezamenlijke berichtgeving.

 •   Huisartsenzorg - Mag ik als huisarts rechtstreeks een Corona test aanvragen bij een eerstelijns laboratorium?

  Ja, als de voorwaarden van het laboratorium voldoen aan de richtlijnen en het laboratorium bij een positieve test op Corona rapporteert aan de GGD is dit akkoord.

 •   Hulpmiddelen - Door de ontwikkelingen rondom het coronavirus is er een grote behoefte ontstaan aan beschermingsmiddelen voor het verzorgen van (mogelijke) coronapatiënten.

  Vragen rond de behoefte aan hulpmiddelen en leveringen daarvan stellen zorgprofessionals en instellingen via de bij hen bekende regiocoördinatoren bij de ROAZ. Meer informatie kunt u vinden op: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/beschermingsmiddelen-voor-professionals

  Het ministerie van VWS heeft daarnaast samen met een team van professionals uit ziekenhuizen, academische centra, leveranciers en producenten een gezamenlijk initiatief opgericht, het ‘Landelijk Consortium Hulpmiddelen’. Dit consortium heeft als doel om verschillende medische hulpmiddelen waaraan een tekort dreigt, gezamenlijk in te kopen, zonder winstoogmerk, in het landsbelang. Meer informatie kunt u vinden op: https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/03/24/opstart-initiatief-landelijk-consortium-hulpmiddelen

 •   Kraamzorg - Er is op dit moment een (dreigend) gebrek aan persoonlijke beschermingsmiddelen. Hoe kunnen de kraamzorgorganisaties zeker zijn van voldoende persoonlijke beschermingsmiddelen?

  Voor vragen met betrekking tot capaciteit of de beschikbaarheid van hulpmiddelen, materialen of faciliteiten verwijzen we u graag door naar uw eigen vertegenwoordiging in het Regionaal Overleg Acute Zorg (ROAZ). Daar kunt u ook terecht voor al uw zorginhoudelijke en organisatorische vragen.

 •   Kraamzorg - Er zijn minder thuisbevallingen, minder partusassistentie en direct minder inkomsten. Hoe zit dit precies?

  Dit moet zich nog gaan uitwijzen. Het kan namelijk ook wel andersom zijn. Dat er juist meer thuisbevallingen gaan komen. Dit ligt ook aan houding van de verzekerde en hoe het ziekenhuis inzake poliklinische bevallingen zich gaan organiseren

 •   Kraamzorg - Hoe zit het met extra investeringskosten in verband met het mogelijk maken van thuiswerken en extra overleg met ketenpartners?

  Het coronavirus kan geen aanleiding zijn voor een volledige herinrichting van de ICT, wel kan beeldbellen aanleiding zijn tot het versneld aangaan van een aantal investeringen. Het advies is om alle investeringen goed te gaan registeren en bij te houden in hoeverre deze gerelateerd zijn aan de huidige coronamaatregelen. 

 •   Kraamzorg - Hoe zit het met het testen op het coronavirus? Wat als ik verschijnselen krijg?

  Er zijn te weinig beschikbare testen om COVID-19 vast te stellen. De GGD adviseert nu om 14 dagen thuis te blijven bij griepachtige verschijnselen. Voor zorgpersoneel geldt dat ze met griepachtige verschijnselen aan het werk mogen blijven met uitzondering van personeel welke ook koorts hebben. Als zorgpersoneel gecheckt kan worden, kunnen zij mogelijk veel sneller dan de genoemde 14 dagen weer aan het werk. Gezien de capaciteitstekorten lijkt dit bijna noodzakelijk. RIVM maatregelen zijn hierbij leidend. Verder geeft het continuïteitsplan van BO Geboortezorg aan dat men met milde klachten aan het werk mag.

 •   Kraamzorg - Hoe zit het met het verstrekken van extra werkkleding en beschermingsmiddelen?

  Het verstrekken van werkkleding  is een verantwoordelijkheid van de zorgaanbieder. Extra persoonlijke beschermingsmiddelen gaat via het Regionale Overleg Acute Zorg (ROAZ). 

 •   Kraamzorg - Is meerdere zorgen op één dag, in verband met besmettingsgevaar, het maximum?

  Bij situaties waar er géén verdenking is op het coronavirus is, is het niet duidelijk waarom meerdere zorgen op een dag niet mogelijk zijn. Zorgverzekeraars hebben Bo Geboortezorg gevraagd om een duidelijk protocol, in welke situaties dit niet zou kunnen.

 •   Kraamzorg - Kraamzorg - Kan een deel van de kraamzorg digitaal worden aangeboden?

  Met een aantal zorgverzekeraars is afgesproken dat een deel van de voorlichting en instructie digitaal geleverd kan worden. Om deze zorg digitaal te kunnen leveren gelden een aantal voorwaarden zoals:

  • Digitale voorlichting en instructie is in geïntegreerd in de het aantal uren kraamzorg en wordt gedeclareerd door de kraamzorgaanbieder die ook de fysieke kraamzorg verleend.
  • De voorlichting en instructie is geïndiceerd conform het LIP.
  • De digitale voorlichting en voorlichting is geïntegreerd in het zorgplan en afgestemd met de kraamvrouw.
  • De inhoud van digitale voorlichting en instructie voldoet aan de KCKZ richtlijnen.
  • In de digitale omgeving waarin de voorlichting en instructie wordt gegeven is een controlemechanisme geïntegreerd waarmee gecontroleerd wordt dat de kraamvrouw de informatie goed begrepen heeft.  
  • De inzet van digitale voorlichting en instructie vervangt fysieke uren kraamzorg en mag niet leiden tot uitbreiding van het aantal uren.

  Het tarief waartegen deze zorg gedeclareerd kan worden is afhankelijk van de afspraken die met de individuele zorgverzekeraars zijn gemaakt.

 •   Kraamzorg - Mag zorg op afstand gedeclareerd worden als kraamzorguur in geval van corona bij cliënt of kraamverzorgende of wanneer er onvoldoende beschermende kleding beschikbaar?

  Indien er geen afspraken zijn gemaakt met de zorgverzekeraar over het leveren van digitale kraamzorg geldt het volgende. Het aanbieden van instructie en voorlichting via video’s of een app kan ook worden ingezet als coronamaatregel onder de voorwaarde dat:

  • Digitale voorlichting en instructie is in geïntegreerd in de het aantal uren kraamzorg en wordt gedeclareerd door de kraamzorgaanbieder die ook de fysieke kraamzorg verleend.
  • De voorlichting en instructie is geïndiceerd conform het LIP.
  • De digitale voorlichting en voorlichting is geïntegreerd in het zorgplan en afgestemd met de kraamvrouw.
  • De inhoud van digitale voorlichting en instructie voldoet aan de KCKZ richtlijnen.
  • In de digitale omgeving waarin de voorlichting en instructie wordt gegeven is een controlemechanisme geïntegreerd waarmee gecontroleerd wordt dat de kraamvrouw de informatie goed begrepen heeft.  
  • De inzet van digitale voorlichting en instructie vervangt fysieke uren kraamzorg en mag niet leiden tot uitbreiding van het aantal uren.

  Er mag via filmpjes voorlichting gegeven worden, dit mag maximaal als één uur kraamzorg gedeclareerd worden.

  Deze maatregel geldt tot 1 oktober 2021.

 •   Kraamzorg - Mogen de kraamzorgorganisaties een intake ‘bij de cliënt thuis’ declareren, als zij niet fysiek op huisbezoek gaan, maar bijvoorbeeld via beeldbellen de intake doen?

  Ja, dit mag. De voorwaarde ‘bij de cliënt thuis’ vervalt voor deze prestatie tijdelijk. Bekijk hiervoor de Prestatie- en tariefbeschikking kraamzorg (TB/REG-20609-01). De cliënt kan dan digitaal haar thuissituatie delen met de kraamzorgaanbieder. Deze intake is inhoudelijk hetzelfde als een thuisintake. Verzekeraars zijn het ermee eens om deze intake tegen het tarief intake thuis te honoreren. Let op: het beeldbellen moet wel middels een beveiligde omgeving. Verwijs de zorgaanbieder hiervoor naar deze website. De NZa heeft akkoord gegeven om de thuisintakes op deze manier te doen.
  Deze maatregel geldt tot 1 juli 2021.

 •   Kraamzorg - Mogen kraamverzorgenden in opleiding (alleen) ingezet worden?

  Dit vraagstuk kan worden voorgelegd aan Bo Geboortezorg. Indien Bo Geboortezorg dit onder bepaalde voorwaarden toestaat en de kwaliteit van zorg gewaarborgd kan worden, zijn de zorgverzekeraars het hiermee eens. 

 •   Kraamzorg - Mogen kraamverzorgenden zorg weigeren, indien er geen persoonlijke beschermingsmiddelen zijn en de bevallen vrouw gediagnostiseerd is met Corona, of er een verdenking is op Corona en de testresultaten nog niet terug zijn?

  Vraag om advies vanuit BO Geboortezorg. Tevens contact met het ROAZ op te nemen, indien er geen persoonlijke beschermingsmiddelen beschikbaar zijn. 

 •   Kraamzorg - Wat is er al bekend over de financiële ondersteuning die ik kan verwachten wanneer ik in de financiële problemen (dreig te) kom(en)?

  Op 5 april jl. kondigde ZN in een brief namens zorgverzekeraars aan zorgaanbieders financieel te compenseren voor de inkomsten die zij mislopen tijdens de coronacrisis. Zorgaanbieders die niet direct betrokken zijn bij de zorg aan coronapatiënten, krijgen een maandelijkse continuïteitsbijdrage. Deze regeling geldt voor dezelfde periode als de rijksregelingen en treedt op 1 mei in werking, met terugwerkende kracht tot 1 maart van dit jaar. Deze regeling geldt zowel voor gecontracteerde als ongecontracteerde zorgaanbieders. Op die manier worden zorgaanbieders gecompenseerd voor een lagere omzet als gevolg van de coronacrisis. Met de bijdrage kunnen ze onder meer hun vaste lasten blijven betalen, zoals personeels- en huisvestigingskosten. De zorgverzekeraars willen op die manier garanderen dat hun verzekerden de zorg krijgen die zij nodig hebben, nu én na de coronacrisis.

  Bepaalde groepen zorgaanbieders die nu al in acute financiële problemen dreigen te komen, kunnen een vooruitbetaling aanvragen. Deze vooruitbetaling betreft een gelimiteerd aantal zorgaanbieders en geldt voor:

  • de kraamzorg
  • de wijkverpleging
  • de mondzorg
  • de farmaceutische zorg
  • de geestelijke gezondheidszorg en 
  • binnen de paramedische zorgverlening voor de fysiotherapie, oefentherapie en ergotherapie
 •   Medisch specialistische zorg - Wat zijn de afspraken over poliklinische paramedische zorgverlening tijdens deze coronacrisis?

  Veel verzekerden kunnen momenteel niet naar de fysiotherapeut, ergotherapeut, diëtist, logopedist of oefentherapeut. Zorgverzekeraars en beroepsgroepen hebben daarom samen gezocht naar oplossingen. Samen met het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie, de Stichting Keurmerk Fysiotherapie en de bij Paramedisch Platform Nederland aangesloten koepels heeft Zorgverzekeraars Nederland, namens de zorgverzekeraars, na constructief overleg afspraken gemaakt over het veilig verlenen van paramedische zorgverlening tijdens de coronacrisis. Lees meer over de afspraken die zijn gemaakt ten aanzien van paramedische zorgverlening tijdens de coronacrisis. Deze afspraken gelden ook voor poliklinische paramedische zorg.

 •   Mondzorg - Moet onze praktijk tijdelijk sluiten?

  Nee, tenzij de praktijk in een risicogebied ligt of het coronavirus is vastgesteld. Dan bepaalt de GGD welke maatregelen er volgen, zoals bijvoorbeeld het sluiten van de praktijk. 

 •   Nazorg/herstelzorg/revalidatiezorg - Hoe registreer en declareer ik revalidatiezorg voor (ex) COVID-19 patiënten?

  Op dit moment is er nog geen betaaltitel voor het declareren van revalidatiezorg voor (post-) COVID-19 patiënten. Op basis van de uitkomsten van het onderzoek van de NZa zullen zorgverzekeraars samen met de NZa, het Zorginstituut en de betrokken branche- en beroepsverenigingen bekijken of een aanpassing van de huidige bekostiging nodig is.

  Om dit gesprek goed te laten verlopen verzoeken zorgverzekeraars aanbieders om in de registratie een onderscheid aan te brengen tussen de zorg geleverd aan (post-) COVID-19 patiënten en de zorg geleverd aan de reguliere patiënten.

 •   Nazorg/herstelzorg/revalidatiezorg - Onder welke voorwaarden kan ik een zorghotel openen of anderszins nieuwe, tijdelijke zorg aanbieden voor (post-) COVID-19 patiënten?

  Dat kan enkel op verzoek van het ROAZ. Het coronavirus heeft in sommige regio’s grote effecten op de gebruikelijke zorgverlening. Het ROAZ beoordeelt welke (nood)alternatieven nodig en reëel zijn voor de regio. Zorgverzekeraars zijn onderdeel van het ROAZ en werken maximaal flexibel mee om de noodzakelijke zorg mogelijk te maken.

 •   Nazorg/herstelzorg/revalidatiezorg - Onder welke voorwaarden mag ik nazorg, herstelzorg en medisch specialistische revalidatiezorg voor (post-) COVID-19 patiënten leveren?

  Als zorgverzekeraars gaan we ook in de coronacrisis uit van de reguliere indicatiecriteria en vragen zorgverzekeraars zorgverleners aan te sluiten op de reguliere processen. Dit betekent dat de verwijzende artsen op basis van de individuele zorgvraag en de bestaande indicatiecriteria bepalen op welke zorg de patiënt aangewezen is. Hierbij wordt de zorg zo veel als mogelijk in de thuisomgeving aangeboden eventueel met ondersteuning vanuit de wijkverpleging en zorg uit de eerste lijn.

  Wanneer verblijf in een instelling voor een patiënt noodzakelijk is beoordeelt de verwijzer of een plaatsing in de Wlz, ELV, GRZ of MSR passend is. Bij deze beoordeling/indicatie bekijkt de arts welke behandelintensiteit nodig is voor de patiënt.

 •   Nazorg/herstelzorg/revalidatiezorg - Wat is de status van de verschillende adviezen (voor het mogen declareren) die er gegeven worden door verschillende partijen op dit moment?

  Zorgverzekeraars constateren dat er vanuit het veld verschillende zorgpaden en behandeladviezen worden gepubliceerd waarvan voor zorgverzekeraars onduidelijk is hoe deze tot stand zijn gekomen, hoe de verschillende kaders zich tot elkaar verhouden en of deze daadwerkelijk borgen dat de zorg volgens de stand van wetenschap en praktijk wordt aangeboden. ZN heeft begrepen dat de NZa en ZonMw in opdracht van VWS de verschillende initiatieven in kaart gaat brengen om zorgverleners (financieel) te ondersteunen in het bieden van de juiste zorg op de juiste plek. Om de kwaliteit en eenduidigheid in de organisatie en bekostiging van zorg te borgen zullen zorgverzekeraars aansluiten op dit onderzoek van de NZa. In afwachting van de uitkomsten van dit onderzoek gaan zorgverzekeraars er vooralsnog van uit, dat zorgverleners zich houden aan de reguliere criteria en voorwaarden voor indicatiestelling en behandeling.

 •   Paramedische zorg - Kunnen de behandelingen gecombineerde leefstijlinterventie (GLI) doorgaan?

  Ja. De verruiming die de NZa biedt voor zorg op afstand, geldt ook voor de gecombineerde leefstijlinterventie (GLI). Veel patiënten kunnen niet meer naar hun zorgverlener. Voor een deel van de zorg is het mogelijk dat deze op afstand plaatsvindt. Vanuit Zorgverzekeraars Nederland is er daarom een gezamenlijke lijn voor zorgaanbieders opgesteld over het veilig verlenen van (digitale) GLI-zorg tijdens de coronacrisis.

 •   Paramedische zorg - Wat zijn de afspraken over (poliklinische) paramedische zorgverlening tijdens de coronacrisis?

  Veel verzekerden kunnen momenteel niet naar de fysiotherapeut, ergotherapeut, diëtist, logopedist of oefentherapeut. Zorgverzekeraars en beroepsgroepen hebben daarom samen gezocht naar oplossingen. Samen met het KNGF, de Stichting Keurmerk Fysiotherapie en de bij Paramedisch Platform Nederland aangesloten koepels heeft Zorgverzekeraars Nederland, namens de zorgverzekeraars, afspraken gemaakt over het veilig verlenen van paramedische zorgverlening tijdens de coronacrisis. Lees meer over de afspraken die zijn gemaakt ten aanzien van paramedische zorgverlening tijdens de coronacrisis. Deze afspraken gelden ook voor poliklinische paramedische zorg.

 •   Verloskunde - De prenatale screening counseling (code 1610) vindt op dit moment in verband met de COVID telefonisch plaats, mogen wij hiervoor wel dezelfde declaratie indienen?

  Wanneer de telefonische counseling inhoudelijk niet afwijkt van de fysieke prenatale screening counseling dan mag ten tijde van de Coronacrisis de declaratie alsnog worden ingediend. De voorkeur gaat uit naar een beeldbel consult via de beveiligde opties. Op deze website kunt u voorbeelden vinden van beveiligde beeldbel opties. Net als in een normale situatie kan alleen vergoeding plaatsvinden indien de cliënt daarvoor een aanvullende verzekering heeft afgesloten

 •   Verloskunde - Er is op dit moment een (dreigend) te kort aan beschermingsmiddelen, hoe kunnen verloskundigen zeker zijn van voldoende beschermingsmiddelen?

  Hierbij wordt geadviseerd contact op te nemen met het ROAZ.

 •   Verloskunde - Ik geef nu online een zwangerschapscursus, kan de verzekerde nog aanspraak maken op haar vergoeding voor de cursus nu deze niet fysiek plaatsvindt?

  Wanneer de digitale zwangerschapscursus qua inhoud niet afwijkt van de fysieke zwangerschapscursus, mag deze alsnog gedeclareerd worden. Wel dient rekening gehouden te worden met beeldbellen via een beveiligde omgeving. Op deze website kunt u voorbeelden vinden van beveiligde beeldbel opties. Net als in een normale situatie kan alleen vergoeding plaatsvinden indien de cliënt daarvoor een aanvullende verzekering heeft afgesloten.

 •   Verloskunde - In verband met het COVID gaan wij meer groeiecho’s maken, mogen wij deze allen declareren?

  Omdat er nog niet veel data beschikbaar is over zwangere vrouwen en hun kinderen hebben de KNOV, NVOG, NVK en het RIVM tezamen besloten de richtlijn van de RCOG te volgen.

  Hierin staat benoemd of en wanneer er een indicatie is voor een extra groeiecho. Indien die indicatie er is, zal een declaratie goedgekeurd worden.

 •   Verloskunde - Onze regio is zwaar getroffen door Corona waardoor we de geboortezorg niet als normaal kunnen continueren. Verloskundigen zijn ziek en/of de poliklinische bevalling is niet meer mogelijk en/of de ambulances zijn nauwelijks/beperkt beschikbaar. Hoe kunnen we hier als eerstelijns verloskundigen mee omgaan?

  Bespreek de problemen binnen het VSV en het ROAZ.

 •   Verloskunde - Wanneer mijn cliënt niet meer thuis kan bevallen vanwege de capaciteitsproblemen in de eerstelijn en de partussen gecentreerd worden, wat gebeurt er dan met de WEB van een poliklinische partus?

  Als de verantwoordelijke verloskundige (of de huisarts) heeft aangegeven de bevalling in het ziekenhuis (of geboortecentrum) te willen laten plaatsvinden om eventuele risico’s te vermijden, dan hoeft de cliënt geen WEB te betalen.

 •   Wijkverpleging - Waar kan ik terecht bij vragen met betrekking tot capaciteit, de beschikbaarheid van hulpmiddelen, materialen of faciliteiten?

  Voor vragen met betrekking tot capaciteit of de beschikbaarheid van hulpmiddelen, materialen of faciliteiten verwijzen we u graag door naar uw eigen vertegenwoordiging in het Regionaal Overleg Acute Zorg (ROAZ). Daar kunt u ook terecht voor al uw zorginhoudelijke en organisatorische vragen.

 •   Wijkverpleging - Zijn er afspraken gemaakt over indicatiestelling op afstand?

  Ja. In afstemming met V&VN en brancheorganisaties ActiZ, BINKZ en ZorgthuisNL hebben zorgverzekeraars (en zorgkantoren) gezamenlijk afspraken gemaakt over het stellen van (her)indicaties. Hoewel het uitgangspunt bij indicatiestelling is dat het indicatiegesprek plaatsvindt in de eigen omgeving van de cliënt, is het gezien de bijzondere omstandigheden aan de zorgprofessional om te beoordelen of beeldbellen/telefoon de voorkeur heeft boven een fysiek gesprek. Het blijft voor zorgprofessionals onverminderd van belang om de ‘op afstand’ gestelde indicaties te toetsen en vast te leggen in het zorgdossier. Lees hier meer over de gezamenlijke afspraken over verpleegkundige indicatiestelling

 •   Zorg algemeen - Vergoeden zorgverzekeraars telefonische en online behandelingen?

  Er waren al afspraken met huisartsen en specialisten in ziekenhuizen, recent zijn voor de paramedische zorg en de wijkverpleging ook gezamenlijke afspraken gemaakt. Het ministerie van VWS heeft via een noodregeling bovendien geld vrijgemaakt voor extra digitale toepassingen voor ondersteuning en zorg op afstand. Via het platform Zorg van Nu heeft het ministerie van VWS een overzicht gemaakt van initiatieven, deze wordt dagelijks aangevuld. Daar is ook informatie van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) te vinden over de verruiming van de mogelijkheden voor het leveren van zorg op afstand.

 •   Zorg algemeen - Wat doen de zorgverzekeraars om zorgverleners te ondersteunen?

  Zorgverzekeraars hebben grote waardering voor de inzet en de flexibiliteit van alle zorgverleners en zorgorganisaties. Daarom zorgen zij er op verschillende manieren voor dat zij acute en basiszorg kunnen blijven bieden. Op 17 maart jl. heeft Zorgverzekeraars Nederland in een brief aan verschillende branche- en beroepsorganisaties in de zorg gestuurd waarin zorgverzekeraars en zorgkantoren op hoofdlijnen aangeven wat zij (gaan) doen. Deze brief was gericht zorgaanbieders in de basisinfrastructuur van de zorg, zoals ziekenhuizen en huisartsen.

  Op 5 april jl. kondigde ZN in een brief namens zorgverzekeraars aan zorgaanbieders financieel te compenseren voor de inkomsten die zij mislopen tijdens de coronacrisis. Zorgaanbieders die niet direct betrokken zijn bij de zorg aan coronapatiënten, krijgen een maandelijkse continuïteitsbijdrage. Deze regeling geldt voor dezelfde periode als de rijksregelingen en treedt op 1 mei in werking, met terugwerkende kracht tot 1 maart van dit jaar. Deze regeling geldt zowel voor gecontracteerde als ongecontracteerde zorgaanbieders. Op die manier worden zorgaanbieders gecompenseerd voor een lagere omzet als gevolg van de coronacrisis. Met de bijdrage kunnen ze onder meer hun vaste lasten blijven betalen, zoals personeels- en huisvestigingskosten. De zorgverzekeraars willen op die manier garanderen dat hun verzekerden de zorg krijgen die zij nodig hebben, nu én na de coronacrisis.

  Bepaalde groepen zorgaanbieders die nu al in acute financiële problemen dreigen te komen, kunnen een vooruitbetaling aanvragen. Deze vooruitbetaling geldt voor een gelimiteerd aantal zorgaanbieders, namelijk: eerstelijns laboratoria, mondzorg, kraamzorg, fysiotherapie, oefentherapie, ergotherapie, wijkverpleging, zittend ziekenvervoer en zelfstandige behandelcentra in de medisch-specialistische zorg.