Q&A Meerkosten generiek


 •   Aanvragen - Als ik niet precies aan de voorwaarden voldoe, heeft het dan zin om de bijdrage aan te vragen?
  • De voorwaarden zijn generiek en gelden dus voor alle zorgaanbieders. Als u niet aan de voorwaarden voldoet, wordt uw aanvraag afgewezen. De bijdrage aanvragen, heeft dan dus geen zin.
 •   Aanvragen - Moet ik nog ergens aangeven welke meerkosten ik heb gemaakt?
  • Nee, u hoeft geen overzicht van de door u gemaakte kosten bij te houden of door te geven.
  • Dit is een generieke regeling; op basis van informatie uit het veld wordt door een onafhankelijk onderzoeksbureau een inschatting gemaakt van de meerkosten per beroepsgroep. Vervolgens wordt door de zorgverzekeraars per beroepsgroep een bijdrage bepaald als percentage van de jaaromzet.
 •   Aanvragen - Waarom zijn de aanvragen voor de bijdrage voor meerkosten en de continuite├»tsbijdrage gescheiden?
  • De meerkostenregeling is een aparte regeling met eigen voorwaarden en eigen (contractuele) afspraken. Om die reden is een afzonderlijke aanvraag nodig, ondanks de administratieve lasten die daaruit voortkomen.
 •   Aanvragen - Wanneer kan ik de meerkostenregeling aanvragen?

  U kunt de regeling aanvragen in 2021. Begin 2021 worden de definitieve percentages per beroepsgroep vastgesteld. Vervolgens wordt het centrale aanvraagproces (via VECOZO) geopend. Meer informatie over het aanvragen van de bijdrage volgt

 •   Bijdrage - Gaat het om een eenmalige bijdrage of om een bedrag per periode?
  • Het gaat om een eenmalige tegemoetkoming in de meerkosten voor 2020.
  • De berekening van de bijdrage wordt dan ook gedaan op basis van de omzet van 2020. Bij het vaststellen van het juiste percentage wordt rekening gehouden met de uitval van zorg in 2020.
 •   Bijdrage - Hoe hoog is de bijdrage waar ik recht op heb?
  • De tegemoetkoming wordt berekend op basis van uw daadwerkelijke omzet[1] in 2020 (dat is de vergoede zorg uit de basisverzekering en/of aanvullende verzekering). Van die omzet krijgt u een percentage tussen de 0,20% en 0,80% als bijdrage voor de meerkosten.
  • Het percentage dat geldt voor uw beroepsgroep wordt vastgesteld nadat de omzet over 2020 duidelijk is. Op die manier wordt rekening gehouden met de impact van corona op uw omzet over 2020.

   

   

   

  [1] voor apothekers wordt alleen de farmaceutische zorg (en dus niet de medicatie) als basis gehanteerd voor de normomzet

   

 •   Bijdrage - Met welke meerkosten is rekening gehouden bij het bepalen van de bijdrage?
  • Voor het vaststellen van de percentages zijn de kosten meegewogen voor:
   • tijdelijke aanpassingen om te voldoen aan de anderhalvemeter-samenleving zoals stickers voor bewegwijzering en plexiglasschermen;
   • extra inhuur van personeel voor coronazorg of voor het garanderen van beschikbaarheid;
   • persoonlijke beschermingsmiddelen waaronder mondkapjes, handschoenen, desinfectiemiddel;
   • schoonmaak en afvalverwerking.

  Voor specifieke beroepsgroepen komen daar bovenop de extra kosten voor het bezorgen van medicijnen door apotheken en voor het uitvoeren of uitbesteden van coronatesten voor personeel die april en mei niet door de GGD konden worden uitgevoerd

 •   Bijdrage - Zijn de betaalde bedragen voor de CB-regeling inclusief of exclusief BTW?

  De bedragen die door de zorgverzekeraar worden vergoed aan de zorgaanbieder zijn altijd inclusief BTW. Het is aan de zorgaanbieder om zorg te dragen voor de afdracht van BTW. In het specifieke geval van de continuïteitsbijdrage geldt dat hier geen BTW over verschuldigd is. Indien een zorgaanbieder hier meer vragen over heeft of informatie over wenst, adviseren wij contact op te nemen met de eigen belastingadviseur.

 •   Doelgroep - Geldt de meerkostenregeling ook voor omzet uit de aanvullende verzekering?
  • De meerkostenregeling geldt voor alle zorg die uit de basisverzekering én de aanvullende verzekering is vergoed.
 •   Doelgroep - Ik ben een zorgaanbieder zonder contract met een zorgverzekeraar, kan ik ook de bijdrage aanvragen?
  • Dat kan.
  • Wanneer u zonder zorgcontract de bijdrage aanvraagt, ondertekent u een specifieke overeenkomst voor de meerkostenregeling.
 •   Doelgroep - Voor wie geldt de generieke meerkostenregeling?

  De generieke meerkostenregeling geldt voor zorgaanbieders die ook in aanmerking kwamen voor de generieke CB-regeling. Dit betreft aanbieders in de volgende zorgsoorten:

  • (medische) pedicure
  • Alternatieve geneeswijzen
  • Apotheken (farmaceutische zorg, excl. alle ziekenhuizen met dienstapotheken)
  • Diëtetiek
  • Eerstelijns diagnostiek
  • Ergotherapie
  • Fysio- en oefentherapie
  • Gecontracteerde audiciens (gehoorzorg)
  • GLI-uitvoerders/leefstijlcoaches
  • Huidtherapie
  • Hulpmiddelen
  • Kraamzorg
  • Logopedie
  • Optometrie
  • Podotherapie/podologie
  • Trombose
  • Verloskunde
  • ZBC's
  • Zittend ziekenvervoer

  Daarnaast geldt de generieke meerkostenregeling ook voor zorgaanbieders met een vergoede jaaromzet <10M in de volgende zorgsoorten:

  • GGZ
  • Wijkverpleging (incl. ELV en GRZ)

  Voor aanbieders met een grotere vergoede jaaromzet geldt een specifieke regeling, net als voor zorgaanbieders die in aanmerking kwamen voor specifieke continuïteitsbijdrageregelingen in hun segment.

 •   Uitbetalen - Hoe bepalen jullie de jaaromzet van 2020 (er is immers zorg weggevallen)?
  • We kiezen daarvoor per beroepsgroep een methode waarmee we de effecten van corona zo eerlijk mogelijk kunnen meewegen.
  • Dat kan door in de percentages te corrigeren voor de gemiddelde omzetderving of door naar de omzet in een periode van 2020 te kijken (een periode met beperkte zorguitval) en dat te extrapoleren naar het hele jaar.
  • We informeren u hierover nog nader.
 •   Uitbetalen - Wanneer wordt de meerkostenbijdrage uitbetaald?
  • Uitbetaling vindt plaats in 2021.
  • Het exacte moment van uitbetaling verschilt per beroepsgroep en is afhankelijk van het moment dat alle declaraties over 2020 binnen zijn.
  • Wij informeren u nog nader over het moment van uitbetaling.
 •   Voorwaarden - Gelden aanvullende voorwaarden voor het aanvragen van de regeling?
  • Voor alle aanvragers geldt een drempelbedrag van 50 euro per zorgverzekeraarsconcern.
  • U kunt bovendien alleen een beroep doen op de regeling wanneer u de meerkosten niet al op een andere manier (deels) vergoed hebt gekregen (via de patiënt of via de zorgverzekeraar).
 •   Voorwaarden - Ik heb al aan mijn pati├źnten een toeslag gevraagd voor extra kosten door corona. Mag ik een beroep doen op deze bijdrage?
  • Nee, dat mag niet. U hebt immers al op een andere wijze een tegemoetkoming voor de meerkosten ontvangen. Om deze reden is tandheelkundige zorg uitgesloten van deze meerkostenregeling: voor deze sector was al eerder een regeling voor de meerkosten getroffen.
 •   Voorwaarden - Kan ik gebruikmaken van de meerkostenregeling wanneer ik gebruik heb gemaakt van een rijksregeling (eventueel in plaats van de continuite├»tsbijdrage-regeling)?
  • Dat kan.
  • Ook als u geen gebruik hebt gemaakt van de continuïteitsbijdrageregeling kunt u – als u aan de voorwaarden voldoet – gebruik maken van de meerkostenregeling.
 •   Voorwaarden - Waarom een drempel van 50 euro per zorgverzekeraarsconcern?
  • Een drempel maakt de regeling uitvoerbaar voor alle betrokkenen. De drempel is zo laag mogelijk vastgesteld. Deze drempel is een vergelijkbare drempel zoals die ook bij de continuïteitsbijdrageregeling is gehanteerd.