Q&A Meerkosten generiek


 •   Aanvragen - Kan ik mijn aanvraag voor de meerkostenbijdrage nog intrekken?

  Als u na een succesvolle aanvraag toch geen gebruik (meer) wilt maken van de meerkostenregeling, dient u dit bij iedere zorgverzekeraar individueel aan te geven.

 •   Aanvragen - Mijn AGB-code is gewijzigd in de periode mei t/m december 2020, hoe geef ik dat aan?

   

  Onderstaande informatie is niet meer actueel, de aanvraagmogelijkheid is gesloten.

  Wanneer uw AGB-code is gewijzigd als gevolg van een rechtsvormwijziging, fusie of splitsing dan is het van belang dat u:

  1. Voor iedere geldige AGB-code in die periode (dus zowel de oude als de nieuwe) separaat een meerkostenbijdrage aanvraagt.
  2. Ervoor zorgt dat de start- en einddata van de verschillende AGB-codes bij Vektis juist zijn geregistreerd.

  Dit laatste is met name van belang om waar van toepassing de drempel naar rato te kunnen toepassen.

 •   Aanvragen - Mijn percentage is nog niet bekend, wat moet ik doen?

   

  Onderstaande informatie is niet meer actueel, de aanvraagmogelijkheid is gesloten.

  Ook als voor uw zorgsoort nog geen percentage bekend is, moet u in de reguliere periode de meerkostenbijdrage aanvragen. Deze liep tot 11 mei 2021, maar zorgverzekeraars hebben besloten uit coulance de aanvraagmogelijkheid te heropenen van 15 tot 29 juni 2021. Na deze periode is het niet meer mogelijk een aanvraag te doen. Zorg dat u dus in deze periode aanvraagt, óók als het percentage nog niet bekend is.

 •   Aanvragen - Moet ik nog ergens aangeven welke meerkosten ik heb gemaakt?
  • Nee, u hoeft geen overzicht van de door u gemaakte kosten bij te houden of door te geven.
  • Dit is een generieke regeling; op basis van informatie uit het veld wordt door een onafhankelijk onderzoeksbureau een inschatting gemaakt van de meerkosten per beroepsgroep. Vervolgens hebben de zorgverzekeraars per beroepsgroep een percentage van de omzet over mei tot en met december 2020 vastgesteld als bijdrage.
 •   Aanvragen - Waarom zijn de aanvragen voor de bijdrage voor meerkosten en de continuiteïtsbijdrage gescheiden?
  • De meerkostenregeling is een aparte regeling met eigen voorwaarden en eigen (contractuele) afspraken. Om die reden is een afzonderlijke aanvraag nodig, ondanks de administratieve lasten die daaruit voortkomen.
 •   Aanvragen - Wanneer en hoe lang kon ik aanvragen?

  Het loket stond open van 13 april tot en met 11 mei 2021. Iedereen die in aanmerking wil komen voor de meerkostenregeling moest in deze periode zijn aanvraag indienen, ook als het percentage nog niet bekend is. Uit coulance heropenen zorgverzekeraars het loket eenmalig tussen 15 en 29 juni 2021. Hebt u de eerste deadline gemist dan was dit een extra (en laatste) kans om alsnog een aanvraag in te dienen.

 •   Bijdrage - Gaat het om een eenmalige bijdrage of om een bedrag per periode?
  • Het gaat om een eenmalige tegemoetkoming in de meerkosten voor 2020.
  • De berekening van de bijdrage wordt dan ook gedaan op basis van de omzet van 2020. Bij het vaststellen van het juiste percentage wordt rekening gehouden met de uitval van zorg in 2020.
 •   Bijdrage - Hoe is de vertaling van meerkosten naar een percentage tot stand gekomen?

  De zorgverzekeraars hebben de hoogte van de tegemoetkoming laten bepalen door een onafhankelijk bureau, Gupta Strategists. Dat bureau heeft berekend wat per gemiddelde FTE een redelijke tegemoetkoming is in de meerkosten. Omdat zorgverzekeraars niet beschikken over het aantal FTE’s van zorgaanbieders, is de meerkostenvergoeding op basis van een gemiddelde omzet per FTE vertaald naar een percentage van de vergoede omzet  (uit de basisverzekeringen en de aanvullende verzekeringen). De vergoede omzet is bij de zorgverzekeraars bekend. Dit percentage is vervolgens nog eenmaal naar boven gecorrigeerd om dit te kunnen toepassen op de periode mei t/m december 2020. De meerkostenbijdrage betreft uiteindelijk dus een percentage van de omzet over de periode mei t/m december 2020. De percentages verschillen per zorgsoort.

 •   Bijdrage - Hoe kan het dat sommige niet-contactberoepen een hoger percentage vergoed krijgen dan een contact-beroep?

  ZN volgt de richtlijn voor het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen buiten het ziekenhuis (https://lci.rivm.nl/covid-19/PBMbuitenziekenhuis). Hierin wordt geadviseerd vanaf het inschalingsniveau ‘zorgelijk’ mondneusmaskers te gebruiken als de zorgverlener geen 1,5-meter afstand kan houden tot de patiënt. Dit komt natuurlijk vaker voor bij de contactberoepen, maar het komt ook voor bij andere zorgsoorten. We hebben daarom gekozen om alle beroepsgroepen tegemoet te komen in het gebruik van mondkapjes, handschoenen en desinfectiemiddelen. We willen graag dat alle zorgaanbieders zich zo goed mogelijk kunnen beschermen. De bijdragen waarmee we hebben gerekend voor persoonlijke beschermingsmiddelen zijn dan ook nagenoeg gelijk. De verschillen in percentages zijn te verklaren door de verschillen per zorgsoort in omzet per fte, zie ook het antwoord op de vraag ‘Hoe zijn de verschillen in percentage te verklaren?’

 •   Bijdrage - Hoe zijn de verschillen in percentage te verklaren?

  ZN heeft op basis van advies van Gupta per zorgsoort een bedrag vastgesteld voor de tegemoetkoming in de extra kosten door corona. Daarbij is gekeken naar de specifieke uitgaven die in iedere zorgsoort nodig waren. Het bedrag waar we op uitkwamen, is voor elke zorgsoort per medewerker (FTE) ongeveer vergelijkbaar. De bijdrage wordt vervolgens berekend als percentage van de omzet. En omdat sommige zorgsoorten per medewerker (FTE) een hogere omzet hebben, is het percentage lager dan bij een zorgsoort met een lagere omzet. Dat verklaart het verschil in percentages, meer dan de mate waarin we tegemoet komen aan de extra kosten.

 •   Bijdrage - Met welk percentage wordt mijn meerkostenbijdrage berekend?

  De vastgestelde percentages staan hier. Voor sommige zorgsoorten kon het percentage nog niet worden vastgesteld omdat de omzet nog niet volledig bekend is, of omdat het onderzoek nog loopt. Zodra deze bekend zijn, wordt dit hier en aan de betreffende brancheorganisatie gemeld.

   

 •   Bijdrage - Met welke meerkosten is rekening gehouden bij het bepalen van de bijdrage?
   • Voor het vaststellen van de percentages zijn de kosten meegewogen voor:
    • tijdelijke aanpassingen om te voldoen aan de anderhalvemeter-samenleving zoals stickers voor bewegwijzering en plexiglasschermen;
    • extra inhuur van personeel voor coronazorg of voor het garanderen van beschikbaarheid;
    • persoonlijke beschermingsmiddelen waaronder mondkapjes, handschoenen, desinfectiemiddel;
    • schoonmaak en afvalverwerking.

   

  Voor specifieke beroepsgroepen / zorgsectoren komen daar bovenop de extra kosten voor het bezorgen van medicijnen door apotheken en voor het uitvoeren of uitbesteden van coronatesten voor personeel die april en mei niet door de GGD konden worden uitgevoerd

 •   Bijdrage - Wat kan ik doen als ik het niet eens ben met de tegemoetkoming?

  Zorgverzekeraars hebben deze meerkostenregeling opgesteld om u tegemoet te komen. U maakt zelf de keuze of u wel of niet gebruik wilt maken van deze regeling. U kunt op de inhoud van de regeling of de hoogte van de percentages geen bezwaar maken. Wanneer u een bezwaar hebt tegen de uitvoering van de regeling door de zorgverzekeraar, kunt u een geschil indienen bij de zorgverzekeraar, op basis van de geschillenregeling.

 •   Bijdrage - Zijn de betaalde bedragen voor de CB-regeling inclusief of exclusief BTW?

  De bedragen die door de zorgverzekeraar worden vergoed aan de zorgaanbieder zijn altijd inclusief BTW. Het is aan de zorgaanbieder om zorg te dragen voor de afdracht van BTW. In het specifieke geval van de continuïteitsbijdrage geldt dat hier geen BTW over verschuldigd is. Indien een zorgaanbieder hier meer vragen over heeft of informatie over wenst, adviseren wij contact op te nemen met de eigen belastingadviseur.

 •   Doelgroep - Geldt de meerkostenregeling ook voor omzet uit de aanvullende verzekering?
  • De meerkostenregeling geldt voor alle zorg die uit de basisverzekering én de aanvullende verzekering is vergoed.
 •   Doelgroep - Hoe kan het dat de huisartsen- en de mondzorg niet opgenomen zijn in deze meerkostenregeling?

  Voor deze zorgsoorten is de tegemoetkoming in de meerkosten vorig jaar al via de NZa opgenomen in specifieke regelingen.

 •   Doelgroep - Voor wie geldt de generieke meerkostenregeling?

  De generieke meerkostenregeling geldt voor zorgaanbieders die ook in aanmerking kwamen voor de generieke CB-regeling. Dit betreft aanbieders in de volgende zorgsoorten:

   • Alternatieve geneeswijzen
   • Apotheken (farmaceutische zorg)
   • Dialyse
   • Diëtetiek
   • Eerstelijns diagnostiek / trombosezorg
   • Ergotherapie
   • Fysio- en oefentherapie
   • Gecontracteerde audiciens (gehoorzorg)
   • GLI-uitvoerders/leefstijlcoaches
   • Huidtherapie
   • Kraamzorg
   • Logopedie
   • Verloskunde
   • Voetzorg (podotherapie/podologie/ pedicure)
   • ZBC's
   • Zittend ziekenvervoer

  Daarnaast geldt de generieke meerkostenregeling voor zorgaanbieders met een vergoede jaaromzet minder dan 10 miljoen euro in de volgende zorgsoorten:

   • GGZ (-aanbieders die geen verblijfsfunctie hebben)
   • Wijkverpleging (incl. ELV en GRZ)
   • Hulpmiddelen (behalve zuurstoflevering, daarvoor zijn al andere afspraken gemaakt)

  Voor aanbieders met een grotere vergoede jaaromzet geldt een specifieke regeling, net als voor zorgaanbieders die in aanmerking kwamen voor specifieke continuïteitsbijdrageregelingen in hun segment.

 •   Uitbetalen - Wanneer wordt de meerkostenbijdrage uitbetaald?
  • Uitbetaling vindt plaats in 2021.
  • Het exacte moment van uitbetaling verschilt per beroepsgroep en is afhankelijk van het moment dat alle declaraties over 2020 binnen zijn.
  • Zorgverzekeraars informeren u over het moment van uitbetaling.
 •   Voorwaarden - Gelden aanvullende voorwaarden voor het aanvragen van de regeling?
   • Voor alle aanvragers geldt een drempelbedrag van 50 euro per zorgverzekeraarsconcern. Indien er sprake is van een AGB-wijziging als gevolg van bijvoorbeeld fusie of een andere rechtsvormwijziging, wordt het drempelbedrag toegepast naar rato van de periode dat de AGB geldig was in de periode mei t/m december 2020.
   • U kunt bovendien alleen een beroep doen op de regeling wanneer u de meerkosten niet al op een andere manier (deels) vergoed hebt gekregen (via de patiënt of via de zorgverzekeraar).
 •   Voorwaarden - Ik heb al aan mijn patiënten een toeslag gevraagd voor extra kosten door corona. Mag ik een beroep doen op deze bijdrage?
  • Nee, dat mag niet. U hebt immers al op een andere wijze een tegemoetkoming voor de meerkosten ontvangen. Om deze reden is tandheelkundige zorg uitgesloten van deze meerkostenregeling: voor deze sector was al eerder een regeling voor de meerkosten getroffen.
 •   Voorwaarden - Ik heb de continuïteitsbijdrage aangevraagd, ben ik nu ook verplicht de meerkostenregeling aan te vragen?

  Nee, u mag zelf kiezen of u ook aanspraak wilt maken op de meerkostenregeling. Dit zijn twee separate regelingen die u onafhankelijk van elkaar kunt aanvragen

 •   Voorwaarden - Ik werk (deels) als onderaannemer, krijg ik over die omzet ook een meerkostenbijdrage?

  Zorgverzekeraars kunnen alleen een meerkostenbijdrage bepalen op grond van de door hen rechtstreeks aan u vergoede zorg. Wanneer de zorg is geleverd via een onderaannemer dan dient u voor een meerkostenbijdrage over dat deel van de zorg in gesprek te treden met uw hoofdaannemer. Met zorggroepen wordt nog gesproken over hoe zij dit inzake ketenzorg kunnen realiseren.

 •   Voorwaarden - Kan ik de meerkostenregeling aanvragen als ik geen gebruik heb gemaakt van de continuïteitsbijdrage?

  Dat kan. Dit zijn twee separate regelingen die u onafhankelijk van elkaar kunt aanvragen.

 •   Voorwaarden - Kan ik gebruikmaken van de meerkostenregeling wanneer ik gebruik heb gemaakt van een rijksregeling (eventueel in plaats van de continuiteïtsbijdrage-regeling)?
  • Dat kan.
  • Ook als u geen gebruik hebt gemaakt van de continuïteitsbijdrageregeling kunt u – als u aan de voorwaarden voldoet – gebruik maken van de meerkostenregeling.
 •   Voorwaarden - U geeft aan dat de drempel van 50 euro per verzekeraarsconcern naar rato kan worden toegepast, wat bedoelt u daarmee?

  Wanneer u een AGB-wijziging hebt gehad in de periode mei t/m december 2020 (bijvoorbeeld als gevolg van een fusie) dan vraagt u voor alle geldige codes in die periode de meerkostenbijdrage aan (zowel de oude als de nieuwe). Omdat deze AGB-codes niet de gehele periode geldig waren, hebben zorgverzekeraars besloten in dat geval de drempel naar rato toe te passen. Voorwaarde is wel dat de start- en einddata juist zijn geregistreerd bij Vektis.

  Een voorbeeld:

  • Stel een AGB-code is in deze periode actief geweest volgens het Vektis AGB-register van 01-01-2008 t/m 31-08-2020. Dan is de drempel voor deze aanbieder de periode vanaf 01-05-2020  t/m 31-08-2020. Dat zijn 123 dagen. De totale omzetperiode (mei t/m december) bedraagt 245 dagen.
  • In dit voorbeeld is de drempel (123/245) × €50 = €25,10
  • De zorgaanbieder ontvangt in dit geval een meerkostenbijdrage wanneer deze hoger is dan € 25,10 
 •   Voorwaarden - Vanaf welke omzet kan ik erop rekenen dat ik de drempel haal?

  De meerkostenvergoeding waar u recht op heeft, wordt berekend op basis van het bedrag dat bij de zorgverzekeraar bekend is als vergoede omzet.

  1. Wanneer u rechtstreeks declareerde bij de zorgverzekeraar, dan kunt u een redelijke inschatting maken van de hoogte van deze omzet (let op: eigen betalingen van de verzekerde, bijvoorbeeld bij een eigen risico, tellen niet mee).
  2. Wanneer u de factuur aan de patiënt meegaf, is het voor u wellicht moeilijker in te schatten of en bij welke zorgverzekeraar deze is ingediend en wat de uiteindelijke vergoeding was.

  U kunt op de volgende manier inschatten of het zinvol is om de meerkostenbijdrage aan te vragen (rekening houdend met bovenstaande scenario’s):

  Wanneer uw meerkostenpercentage 1,0% is, dan kunt u een meerkostenbijdrage ontvangen als u bij ten minste één zorgverzekeraarsconcern in de periode mei t/m december 2020 minimaal € 50,-/0,01 = €5000,- vergoede omzet hebt gehad. Bij andere percentages kunt u de minimale vergoede omzet om in aanmerking te komen voor meerkosten op dezelfde manier berekenen. Levert u meerdere zorgsoorten, dan moet het bedrag over de verschillende zorgsoorten in totaal boven de drempel van €50 uitkomen om in aanmerking te komen voor meerkostenvergoeding.

 •   Voorwaarden - Waarom een drempel van 50 euro per zorgverzekeraarsconcern?
  • Een drempel maakt de regeling uitvoerbaar voor alle betrokkenen. De drempel is zo laag mogelijk vastgesteld. Deze drempel is een vergelijkbare drempel zoals die ook bij de continuïteitsbijdrageregeling is gehanteerd.