Q&A Regeling continuïteitsbijdrage generiek - GGZ


 •   Aanvragen - Hoe kan ik de continuïteitsbijdrage aanvragen?

  Dat kan via de Uitvraagmodule in het Zorginkoopportaal van VECOZO, op de AGB-code van de onderneming. Hiervoor heeft u het volgende nodig:

  - een aansluiting bij VECOZO
  - een persoonlijk certificaat van VECOZO

  Let op! Wilt u de continuïteitsbijdrage aanvragen, maar bent u nog niet aangesloten bij VECOZO? Regel uw aanmelding dan zo snel mogelijk via www.vecozo.nl/diensten/aanmelden. Want aanmelden kost extra doorlooptijd.

 •   Aanvragen - Vanaf wanneer kan ik de CB-regeling GGZ generiek aanvragen?

  Op dit moment wordt hard gewerkt om het aanvraagproces goed in te richten. Het aanvraagportaal opent op 23 juni 2020.

  Er wordt naar gestreefd om de eerste betalingen voor de continuïteitsbijdrage in de tweede helft van juli te realiseren. De eerste betaling betreft een betaling over de maanden maart, april, mei en juni 2020. De volgende betalingen geschieden per kwartaal over de afgelopen drie maanden tot en met oktober 2021.

 •   Berekening/verrekening - Wat is de hoogte van de continuïteitsbijdrage voor aanbieders in de CB-regeling GGZ generiek?

  De bijdrage is gebaseerd op de normale omzet die zorgverzekeraars zouden vergoeden uit de basisverzekering en aanvullende verzekeringen in een situatie zonder corona. Voor de zorgaanbieders in de GGZ vergoeden we hier 85% van. Zorgaanbieders die na de crisis weer hun normale (volledige) omzet hebben, krijgen deze volledig vergoed conform de afspraken die ze daarover hebben gemaakt met de zorgverzekeraars. Zorgaanbieders die niet in staat zijn gemiste omzet in te halen, hebben over het hele jaar door de regeling toch een bijna volledige omzet.

  Zorgverzekeraars verwachten wel dat zorgverleners waar mogelijk inhaalzorg gaan leveren. Alleen zo is er voldoende capaciteit om de wachtlijsten niet onnodig te laten oplopen. Op het moment dat zorgaanbieders de niet‐verleende zorg gaan inhalen bovenop de reguliere zorg, geldt daarvoor een aangepaste vergoeding (voor GGZ: 45%). Dat is ook logisch omdat anders dubbel betaald zou worden voor zorg en de zorgkosten (en dus de zorgpremies) verder zouden stijgen.

 •   Regeling - Ik wil graag aanspraak maken op de CB-regeling GGZ generiek. Aan welke voorwaarden moet ik voldoen?

  Een belangrijke voorwaarde is dat u op genezing gerichte ambulante ggz zorg levert die valt onder de basis- of de aanvullende zorgverzekering. Zowel generalistische ggz als gespecialiseerde ggz vallen onder de regeling. De precieze voorwaarden volgen snel

 •   Regeling - Voor wie geldt de CB-regeling GGZ generiek?

  De regeling is gericht op zorgaanbieders binnen de GGZ die zorg zonder verblijf leveren en een jaaromzet hebben van minder dan 10 miljoen euro.

 •   Regeling - Wat houdt de CB-regeling GGZ generiek in?

  Zorgverzekeraars bieden met de CB-regeling GGZ Generiek passende steun aan GGZ-aanbieders die door vraaguitval door de coronacrisis in financiële problemen komen. Met de bijdrage kunnen doorlopende kosten, zoals personeelskosten, huur en het loon van de praktijkhouder, betaald worden. GGZ-aanbieders die vallen onder de generieke CB-regeling bieden alleen zorg zonder verblijf (= ambulante zorg) met een jaaromzet van minder dan 10 miljoen euro. De regeling loopt van 1 april 2019 tot en met 30 juni 2020. De bijdrage kan vanaf 23 juni via VECOZO worden aangevraagd. Meer informatie over de inhoud van de regeling vindt u in deze brief die wij stuurden aan de branche- en beroepsorganisaties.

 •   Regeling - Wat is het verschil tussen de CB-regeling voor de CB regeling GGZ generiek en de CB regeling GGZ specifiek?

  De CB-regeling GGZ generiek is voor aanbieders die ambulante ggz leveren in de basisverzekering met een jaaromzet lager dan € 10 miljoen (gebaseerd op de omzet 2018). De CB-regeling GGZ specifiek is voor aanbieders die zorg met verblijf leveren en/of met een jaaromzet van 10 mln of hoger (gebaseerd op de omzet 2018). De inhoud van de specifieke regeling wordt op 1 juli 2020 bekend gemaakt.

 •   Regeling - Wat is het verschil tussen de generieke CB-regeling voor de overige zorgsoorten en de CB-regeling voor de GGZ generiek?

  De regelingen komen voor een groot deel overeen. Toch zijn er enkele elementen die anders zijn, omdat de langere doorlooptijden van de DBC’s en de producten voor de generalistische basis ggz dit nodig maakt. Deze verschillen zijn:

  • De looptijd van de CB-regeling is van 1 april 2019 t/m 30 juni 2020. DBCs die geopend zijn in 2019 hebben een maximale doorlooptijd van 12 maanden en kunnen dus aan het einde van de looptijd nog “geraakt” zijn door vraaguitval als gevolg van de corona-crisis.
  • Doordat de looptijd van de regeling twee kalenderjaren bestrijkt en zorgverzekeraars doorgaans per jaar een andere inkoopafspraak / contract met de zorgaanbieders overeenkomen, wordt de continuïteitsbijdrage gesplitst naar 2019 en 2020. Door de lange looptijd van DBC’s (maximaal 12 maanden) vindt de eindafrekening over 2019 plaats medio 2021; de eindafrekening over 2020 zal plaatsvinden medio 2022.
  • De voorlopige CB wordt niet maandelijks maar 1x per kwartaal (achteraf) betaald tot en met oktober 2021.
 •   Regeling - Zijn de betaalde bedragen voor de CB-regeling inclusief of exclusief BTW?

  De bedragen die door de zorgverzekeraar worden vergoed aan de zorgaanbieder zijn altijd inclusief BTW. Het is aan de zorgaanbieder om zorg te dragen voor de afdracht van BTW. In het specifieke geval van de continuïteitsbijdrage geldt dat hier geen BTW over verschuldigd is. Indien een zorgaanbieder hier meer vragen over heeft of informatie over wenst, adviseren wij contact op te nemen met de eigen belastingadviseur.

 •   Termijn - Voor welke periode geldt de CB-regeling GGZ generiek?

  De regeling loopt met terugwerkende kracht van 1 april 2019 tot en met 30 juni 2020.

 •   Vragen - Heeft u een vraag over de inhoud van de continuïteitsbijdrage-regeling?
 •   Vragen - Heeft u een vraag over het aanvraagproces van de continuïteitsbijdrage?

  Kijk dan op de website van VECOZO. 

 •   Vragen - Heeft u straks een vraag over de afhandeling (zoals toewijzing/afwijzing) van uw aanvragen?

  Kijk dan op de website van uw zorgverzekeraar(s). 

 •   Vragen - Kan ik Zorgverzekeraars Nederland bellen met vragen over de continuïteitsbijdrage?

  Nee, als branchevereniging heeft ZN niet de mogelijkheid om individuele vragen te beantwoorden van zorgaanbieders. Voor algemene vragen over de regeling kunt u contact opnemen met uw brancheorganisatie, die met ons in gesprek gaat. Voor specifieke vragen over uw aanvraag of beslissing daarop kunt u contact opnemen met de desbetreffende zorgverzekeraar.