Q&A Regeling continuïteitsbijdrage overige zorgaanbieders


 •   Toewijzing/afwijzing en betaling - Zijn de betaalde bedragen voor de CB-regeling inclusief of exclusief BTW?

  De bedragen die door de zorgverzekeraar worden vergoed aan de zorgaanbieder zijn altijd inclusief BTW. Het is aan de zorgaanbieder om zorg te dragen voor de afdracht van BTW. In het specifieke geval van de continuïteitsbijdrage geldt dat hier geen BTW over verschuldigd is. Indien een zorgaanbieder hier meer vragen over heeft of informatie over wenst, adviseren wij contact op te nemen met de eigen belastingadviseur.

 •   Aanvragen - Als zelfstandig behandelcentrum nemen wij patiënten over van reguliere ziekenhuizen, maar we hebben niet met alle zorgverzekeraars een contract. Hoe moeten we hiermee omgaan?

  In dat geval moet u twee overeenkomsten aangaan voor de continuïteitsbijdrage: een met een deel van de zorgverzekeraars als gecontracteerde aanbieder en een als ongecontracteerde aanbieder met de overige zorgverzekeraars.

 •   Aanvragen - Er staat geen vragenlijst klaar in het Zorginkoopportaal van VECOZO. Wat moet ik doen?

  We adviseren u nog een keer te checken of u bij de juiste AGB-code kijkt. De continuïteitsbijdrage vraagt u aan op ondernemingsniveau. Staat er voor uw onderneming inderdaad geen vragenlijst klaar? Neem dan contact op met de zorgverzekeraar waar u het meeste contact mee heeft. Die kan VECOZO verzoeken een vragenlijst klaar te zetten als u valt onder de doelgroep van de continuïteitsbijdrage.

 •   Aanvragen - Hoe kan ik de continuïteitsbijdrage aanvragen?

  Dat kan via de Uitvraagmodule in het Zorginkoopportaal van VECOZO, op de AGB-code van de onderneming. Hiervoor heeft u het volgende nodig:

   

  • een aansluiting bij VECOZO
  • een persoonlijk certificaat van VECOZO

  Let op! Wilt u de continuïteitsbijdrage aanvragen, maar bent u nog niet aangesloten bij VECOZO? Regel uw aanmelding dan zo snel mogelijk via www.vecozo.nl/diensten/aanmelden. Want aanmelden kost extra doorlooptijd

 •   Aanvragen - Ik behoor tot de door ZN aangewezen categorie maar de omzet van onze organisatie bedraagt meer dan 10 miljoen euro. Kom ik toch in aanmerking voor deze regeling?

  Ja. Begin juli heeft ZN laten weten, hoe een aantal grotere zorgaanbieders, die tot dan toe niet waren ingedeeld in een van de lopende regelingen, konden worden voorzien van een continuïteitsbijdrage. In veel gevallen bleek de meeste pragmatische en snelste oplossing om de bestaande continuïteitsbijdrage-regeling, die aanvankelijk alleen bestemd was voor zorgaanbieders met een omzet van minder dan 10 miljoen, ook voor hen open te stellen. De desbetreffende zorgaanbieders zijn daarover ook door hun brancheorganisaties geïnformeerd. In de informatie en documenten op de ZN website werd in een aantal gevallen de grens van 10 miljoen nog genoemd. Waar mogelijk is dit aangepast. Bij enkele juridische documenten is ervoor gekozen de oorspronkelijke tekst te handhaven.  Zorgverzekeraars zullen het criterium  ‘omzet minder dan 10 miljoen’ voor deze zorgaanbieders niet hanteren en aanvragen gewoon in behandeling nemen.

 •   Aanvragen - Ik heb een bijzondere situatie (Bv: ik ben langdurig ziek geweest). Kan ik dit bij jullie aangeven?

  Nee, dat kan helaas niet. Er wordt gekeken naar de referentieperiode. Als u het niet eens bent met de uitkomst van uw aanvraag, kunt u een bezwaar indienen

 •   Aanvragen - Ik heb een continuïteitsbijdrage aangevraagd. Kan ik mijn aanvraag nog intrekken?

  Ja, dat kan. Als u een continuïteitsbijdrage heeft aangevraagd, dan kunt u deze tot maximaal 5 kalenderdagen na uw aanvraag intrekken. Een aanvraag intrekken doet u door een ondertekend verzoek in te dienen bij de grootste zorgverzekeraar in de regio. Deze zorgverzekeraar zal dan de andere zorgverzekeraars infomeren over het intrekken van de aanvraag

 •   Aanvragen - Ik heb tijdens het aanvraagproces een vraag verkeerd ingevuld en ik kreeg hierop een afwijzing. Kan ik mijn aanvraag wijzigen/opnieuw indienen?

  Heeft een u aanvraag ingediend voor gecontracteerde en ongecontracteerde zorg? En is daarvan 1 aanvraag afgewezen tijdens het aanvraagproces in VECOZO? Dan kunt u geen nieuwe aanvraag indienen voor de afwijzing. Kijk of u voor dit deel in aanmerking komt voor de financiële noodregelingen van de Rijksoverheid.

  Heeft een u aanvraag ingediend voor gecontracteerde en ongecontracteerde zorg? En zijn beide aanvragen afgewezen tijdens het aanvraagproces in VECOZO? Neem dan contact op met de zorgverzekeraar waar u het meeste contact mee heeft met het verzoek om de vragenlijst opnieuw open te stellen. Zij geven dit door aan VECOZO, waarna u opnieuw een aanvraag kunt indienen. Binnen twee dagen na het verzoek van de zorgverzekeraar staat er een nieuwe vragenlijst klaar. U krijgt hier geen melding van.

 •   Aanvragen - Ik kan niet inloggen op VECOZO, want ik heb geen aansluiting. Wat moet ik doen?

  Een aansluiting regelt u via www.vecozo.nl/diensten/aanmelden. Ook moet de VECOZO contactpersoon een persoonlijk certificaat installeren.

 •   Aanvragen - Ik weet mijn AGB-code niet. Waar kan ik deze vinden?

  U kunt uw AGB-code checken op www.agbcode.nl. Hier kunt u gegevens die bij uw AGB-code horen, zo nodig wijzigen.

 •   Aanvragen - Ik wil de continuïteitsbijdrage aanvragen. Op welke moment verbind ik me echt aan de regeling? En tot wanneer kan ik er nog vanaf zien?

  Zodra u de bijdrage aanvraagt via VECOZO, verbindt u zich aan de regeling. Na aanvraag wordt de regeling automatisch uitgekeerd, waarbij rekening wordt gehouden met de ingediende declaraties over looptijd van de regeling

 •   Aanvragen - Ik wil graag een continuïteitsbijdrage aanvragen, maar ik ben als zorgaanbieder nog niet aangesloten bij VECOZO. Wat moet ik doen?

  Om de continuïteitsbijdrage aan te kunnen vragen, moet uw organisatie aangesloten zijn bij VECOZO. Aanmelden doet u via www.vecozo.nl/diensten/aanmelden. Ook moet de VECOZO contactpersoon een persoonlijk certificaat installeren

 •   Aanvragen - Kan ik ook kiezen om alleen een continuïteitsbijdrage aan te vragen bij zorgverzekeraars waarmee ik een zorgcontract heb?

  Ja, dat kan. Zorg dan dat u de betaalovereenkomst, het addendum voor niet-gecontracteerde zorgaanbieders en de bijbehorende declaratieparagrafen niet aanvaardt. De zorgverzekeraars waarmee u geen zorgcontract heeft, maken dan geen continuïteitsbijdrage aan u over.

  Let op! Dit werkt alleen voor zorgverzekeraars waarmee u helemaal geen zorgcontract heeft. Heeft u met zorgverzekeraars een zorgcontract voor een gedeelte van de geleverde zorg? Dan zullen zij de continuïteitsbijdrage over de gehele vergoede zorg vaststellen.

 •   Aanvragen - Mijn AGB is veranderd (wijziging, net gestart, gesplitst, samengevoegd), waar kan ik dit aangeven?

  Dit kunt u aangeven tijdens het aanvragen van de continuïteitsbijdrage.

 •   Aanvragen - Moet ik autorisatie aanvragen voor het Zorginkoopportaal?

  Nee, dat is niet nodig. VECOZO heeft dit voor de continuïteitsbijdrage automatisch geregeld voor de VECOZO contactpersoon van uw organisatie. Zowel voor zorgaanbieders die al bij ons zijn aangesloten, als voor nieuwe aanmeldingen.

 •   Aanvragen - Tot wanneer kan ik de continuïteitsbijdrage aanvragen?

  U kunt de continuïteitsbijdrage aanvragen tot en met 21 augustus 2020, met uitzondering van poliklinische en dienstapotheken. Zij kunnen aanvragen van 28 augustus tot en met 11 september.

 •   Berekening/verrekening - De continuïteitsbijdrage wordt bepaald op basis van de praktijkomzet 2019. Maar in 2020 verwacht ik met dezelfde praktijk een omzetstijging. Kunnen jullie hier rekening mee houden bij het bepalen van de continuïteitsbijdrage 2020?

  Het is niet mogelijk om de continuïteitsbijdrage 2020 te baseren op de verwachte praktijkomzet 2020. Alleen in geval van een fusie/praktijkovername of een wijziging in de AGB kan er maatwerk worden aangevraagd.

 •   Berekening/verrekening - De uitbetaling die ik heb ontvangen is lager dan ik had verwacht op basis van de berekende continuïteitsbijdrage, hoe kan dit?

  Mogelijk heeft u een vooruitbetaling aangevraagd. Als dat het geval is dan is de continuïteitsbijdrage verrekend met deze vooruitbetaling.

 •   Berekening/verrekening - Hoe lang geldt de aangepaste vergoeding voor inhaalzorg?

  De aangepaste vergoeding voor inhaalzorg geldt maximaal tot 31-12-2020 (maximaal 6 maanden na de laatste maand waarover continuïteitsbijdrage is uitgekeerd) en stopt als de som van de eerder verstrekte continuïteitsbijdrage is bereikt. De inhaalzorg wordt vergoed volgens de specifieke percentages per zorgsector.

 •   Berekening/verrekening - Hoe wordt er geïndexeerd?

  De normomzet wordt geïndexeerd van de stand 2019 naar 2020 op basis van de ZN zorgkostenramingen van eind 2019. Klik hier voor het overzicht van indexatiepercentages per zorgsoort

 •   Berekening/verrekening - Hoe wordt het bedrag declaraties van de zorgsoorten met een DBC-structuur of trajectbekostiging bepaald – met welke omzetdaling wordt gerekend?

  Voor de zorg die geleverd wordt door ZBC’s, voor GRZ en Verloskunde wordt gebruik gemaakt van het geschatte niveau waarop tijdens de coronacrisis zorg geleverd kan worden. Deze worden iedere maand door ZN vastgesteld op basis van expertise van Gupta. In de onderstaande tabel staan de percentages geschatte omzetdaling die geldig zijn voor de maanden maart en april en de percentages voor mei.

    mrt/apr mei juni juli augustus september  
  ZBC's 66 30 0 0 0 0  
  GRZ 35 35 35 20* 20 20  
  Verloskunde 5 5 0 0 0 0  
                 

  * voor de maand juli is het omzetdervingspercentage vastgesteld op het moment dat sommige zorgverzekeraars al hebben betaald, rekenend met de "oude" 35%. Dit wordt bij de eindafrekening gecorrigeerd, en dus niet tussentijds.

 •   Berekening/verrekening - Hoe wordt omgegaan met afwijkingen ten gevolge van andere omstandigheden (bijvoorbeeld overname of fusie)?

  Voor wijzigingen in de AGB ten opzichte van vorig jaar vanwege fusie, rechtsvormverandering/nieuwe AGB of een in 2020 nieuw gestarte praktijk is maatwerk nodig. U kunt bij de aanvraag aangeven welke van deze wijzigingen op u van toepassing zijn.

 •   Berekening/verrekening - Houden jullie bij het bepalen van de hoogte van de continuïteitsbijdrage rekening met toekomstige wijzigingen zoals fusies en overnames?

  Nee, bij het bepalen van de hoogte van de voorlopige continuïteitsbijdrage houden we hier geen rekening mee. De voorlopige bijdrage wordt door de zorgverzekeraar geschat op basis van de declaraties die de zorgverzekeraar over de referentieperiode voor de zorgaanbieder heeft vergoed. Dit staat beschreven in de regeling continuïteitsbijdrage.

  Bij het berekenen van de normomzet wordt rekening gehouden met een aantal elementen, zoals de verzekerdenmutatie, de vergoede zorg en restitutienota’s. U kunt daarom de voorlopige bijdrage niet precies narekenen. Daardoor kan de uitkomst van uw berekening anders zijn dan de uitkomst van de berekening van de zorgverzekeraar.

 •   Berekening/verrekening - Is bij de verrekening van de continuïteitsbijdrage de datum van prestaties leidend en niet de datum van het indienen van de declaratie

  Ja, dat klopt.

 •   Berekening/verrekening - Is de hoogte van mijn continuïteitsbijdrage iedere maand hetzelfde?

  Nee, die is niet iedere maand hetzelfde. De hoogte van de bijdrage per maand hangt af van de declaraties die u die maand indient.

 •   Berekening/verrekening - Moet ik de continuïteitsbijdrage terugbetalen?

  De continuïteitsbijdrage hoeft niet te worden terugbetaald, maar bij vaststelling van de voorlopige continuïteitsbijdrage wordt wel rekening gehouden met de reguliere productie gedurende de maanden dat deze van toepassing is. Ook de eventuele hogere productie als gevolg van inhaaleffecten daarna wordt later verrekend. Hiermee zorgen we ervoor dat de zorgkosten en de inkomsten van de zorgaanbieders niet hoger zijn dan in de situatie zonder vraaguitval ten gevolge van de coronacrisis.

 •   Berekening/verrekening - Op basis van welke omzet(periode) wordt de bijdrage bepaald?

  De definitieve bijdrage wordt gebaseerd op de omzet over 2019 met een indexatie voor 2020. De voorlopige bijdrage (die in de maanden mei – juli wordt uitgekeerd) is mogelijk voor een deel gebaseerd op 2018 en een deel op 2019. Dit hangt samen met de volledigheid van data die al bekend zijn en kan dus verschillen per zorgsoort.

   

  Bij het berekenen van de normomzet wordt rekening gehouden met een aantal elementen, zoals de verzekerdenmutatie, de vergoede zorg en restitutienota’s. U kunt daarom de voorlopige bijdrage niet precies narekenen. Daardoor kan de uitkomst van uw berekening anders zijn dan de uitkomst van de berekening van de zorgverzekeraar.  

 •   Berekening/verrekening - Tellen eigen betalingen mee?

  Eigen betalingen (ook wanneer die als zodanig zijn beschreven in de Zorgverzekeringswet, zoals de eerste 20 behandelingen fysio-/oefentherapie), worden niet meegenomen in de omzet. Het gaat hier alleen om de zorg die door zorgverzekeraars vergoed wordt

 •   Berekening/verrekening - U spreekt over een voorlopige continuïteitsbijdrage. Hoe zit dat precies?

  In eerste instantie wordt inderdaad een voorlopige continuïteitsbijdrage vastgesteld, op basis van de parameters die voor uw zorgsoort gelden. Medio volgend jaar vindt de eindafrekening plaats en wordt de definitieve bijdrage vastgesteld. Houd er rekening mee dat u dan mogelijk een deel van de ontvangen bijdrage moet terugbetalen. Om te voorkomen dat er grote correcties volgen in 2021 wordt in de tweede helft van dit jaar een tussentijdse verrekening uitgevoerd.

 •   Berekening/verrekening - Waarom verschillen de percentages tussen zorgsoorten?

  Zorgsoorten verschillen van elkaar in bijvoorbeeld bedrijfsvoering en de zorg die geleverd wordt, waardoor de verhouding tussen variabele kosten en doorlopende kosten per zorgsoort kan verschillen. Dat leidt tot verschillen in percentages.

   

 •   Berekening/verrekening - Waarom wordt een continuïteitsbijdrage lager dan 50 euro niet uitbetaald?

  Om de regeling uitvoerbaar te maken is het nodig dat er een minimumbedrag wordt gehanteerd. Dit is zo laag mogelijk vastgesteld.

 •   Berekening/verrekening - Waarom wordt voor inhaalzorg een lagere vergoeding betaald?

  Door in te stemmen met de voorwaarden voor de regeling gaat u er ook mee akkoord dat u zich zult inspannen om de opgelopen achterstanden en wachtlijsten in de zorg in te halen. Dat kan betekenen dat u in de komende maanden meer zorg levert dat gebruikelijk in deze periode. Omdat via de continuïteitsbijdrage de vaste lasten van uw praktijk al zijn vergoed, kan voor deze inhaalzorg volstaan worden met een lagere vergoeding. Anders zou immers dubbel worden betaald. De vergoeding van inhaalzorg is zo gekozen dat de loonkosten van medewerkers daardoor gedekt worden

 •   Berekening/verrekening - Waarop zijn de percentages voor de berekening van de continuïteitsbijdrage gebaseerd?

  Door een onafhankelijk bureau (Gupta) is onderzoek gedaan naar de hoogte van de doorlopende kosten. Hierbij is onderscheid gemaakt naar verschillende zorgsoorten. Bronnen voor dit onderzoek betroffen jaarrekeningen van zorgaanbieders, kostenonderzoeken, e.d. Op basis van deze inzichten zijn de verschillende percentages vastgesteld

 •   Berekening/verrekening - Wat is de hoogte van de continuïteitsbijdrage?

  Zorgaanbieders ontvangen de continuïteitsbijdrage voor het deel van de omzet dat daalt door de coronacrisis. Uitgangspunt is de normale omzet die zorgverzekeraars zouden vergoeden uit de basisverzekering en aanvullende verzekeringen. Bij het bepalen van de omzetdaling wordt rekening gehouden met de declaraties die de zorgaanbieder nog wel heeft ingediend over de corona periode. Van de omzetdaling vergoeden we een percentage dat voor de meeste zorgsoorten ligt tussen de 75% en 87%. De percentages per zorgsoort vindt u hier.

 •   Berekening/verrekening - Wat wordt bedoeld met ‘verzekerdenmutatie’?

  De continuïteitsbijdrage is gebaseerd op het totale bedrag dat zorgverzekeraars uitbetalen aan zorgaanbieders voor de zorg die zij geleverd hebben in de referentieperiode. Het kan zijn dat verzekerden van zorgverzekeraar veranderd zijn in de tijd tussen de referentieperiode en de periode waarover de continuïteitsbijdrage wordt betaald (2020). Daarom vindt er een correctie plaats. Dit noemen we ook wel ‘verzekerdenmutatie’.

 •   De regeling - Ik ben zorgaanbieder en door de coronacrisis loop ik inkomsten mis. Hierdoor kom ik nu in financiële problemen. Is hier een regeling voor?

  Ja, zorgverzekeraars komen zorgaanbieders, die in financiële problemen komen door vraaguitval tijdens de coronacrisis, financieel tegemoet. Zorgaanbieders die zorg leveren die vergoed wordt vanuit de basisverzekering of een aanvullende verzekering kunnen een continuïteitsbijdrage aanvragen. Deze bijdrage is een bedrag om de vaste lasten te kunnen dragen tijdens de crisis voor dat deel van de zorg dat vergoed wordt uit de basis- of aanvullende zorgverzekering. Daarnaast zijn er algemene regelingen vanuit de rijksoverheid. Daarop kan een beroep worden gedaan voor het deel dat niet voor een continuïteitsbijdrage in aanmerking komt, bijvoorbeeld omdat het geen zorg uit de Zorgverzekeringswet en/of aanvullende ziektekostenverzekering betreft

 •   De regeling - Ik ben zorgaanbieder en wil graag aanspraak maken op de continuïteitsbijdrage. Aan welke voorwaarden moet ik voldoen?

  Een belangrijke voorwaarde is dat u tot de doelgroep behoort en dat u zorg levert die valt onder de basis- of de aanvullende zorgverzekering. De precieze voorwaarden treft u aan in de juridische documenten die u accordeert bij het aanvragen van een bijdrage. Deze documenten zijn hier in te zien.

 •   De regeling - Ik moet aangeven of mijn UBO (Ultimate Beneficial Owner) geregistreerd is. Ik weet dat niet, hoe kan ik dat controleren?

  Voor alle zorgaanbieders van wie de UBO niet bekend is bij de zorgverzekeraars is de afgelopen maand een uitvraag gedaan door Vektis. Als u die mail heeft gehad is het zaak hier snel op te reageren om een continuïteitsbijdrage te kunnen aanvragen. Vektis heeft alleen een mail of brief verstuurd als de UBO niet bekend is en deze moet worden aangeleverd. Als u van Vektis geen mail of brief hebt ontvangen, is er geen actie nodig. Met betrekking tot het aanvragen van de continuïteitsbijdrage en het doorgeven van de UBO aan Vektis heeft het geen zin om contact op te nemen met de Kamer van Koophandel of VECOZO

 •   De regeling - Welke continuïteitsbijdrage-regelingen (CB-regelingen) zijn er?

  Er zijn verschillende regelingen. Een totaaloverzicht op hoofdlijnen vindt u hier

 •   Digitaal declareren - Hoe moet ik rechtstreeks declareren wanneer ik geen BSN mag gebruiken?

  Sommige zorgverleners (veelal zorg die vergoed wordt uit de aanvullende verzekering) mogen wettelijk geen BSN verwerken (zie onder andere de Wet gebruik BSN in de zorg). Zij kunnen inderdaad geen gebruik maken van het BSN van de patiënt/cliënt bij het declareren van de zorg. Zij dienen deze zorg te declareren met vermelding van het verzekerdennummer.

  Wanneer het verzekerdennummer niet bekend is, dan kan deze worden achterhaald via de COV-check bij VECOZO (zie hier voor meer informatie: https://www.vecozo.nl/diensten/controle-op-verzekeringsgegevens/).

 •   Digitaal declareren - Ik heb geen brief of mail van Vektis ontvangen over het doorgeven van mijn UBO. Wat nu?

  Heeft u van Vektis geen mail of brief ontvangen? Dan kunt u ervan uitgaan dat uw UBO bekend is en hoeft u verder niets te doen.

 •   Digitaal declareren - Moet ik álle declaraties digitaal indienen bij de zorgverzekeraar?

  Alle zorg die op basis van de polisvoorwaarden vergoed wordt moet u rechtstreeks digitaal declareren bij de zorgverzekeraar (zelf of eventueel via een servicebureau).

 •   Digitaal declareren - Moet ik als zorgaanbieder zonder zorgcontract rechtstreeks declareren vanaf het moment dat ik de continuïteitsbijdrage via VECOZO heb aangevraagd?

  Nee, in uw geval kunt u pas rechtstreeks declareren (via VECOZO) vanaf het moment dat u de bevestigingsbrief van de zorgverzekeraar(s) heeft ontvangen. Wel is het belangrijk dat u vanaf de aanvraag van de continuïteitsbijdrage geen nota’s meer meegeeft aan verzekerde patiënten/cliënten. Meer informatie over het rechtstreeks declareren leest u in de declaratieparagrafen op www.zn.nl/corona/documenten/continuiteitsbijdrage.

 •   Digitaal declareren - Moet ik bij een aanvraag voor de continuïteitsbijdrage ook digitaal bij de zorgverzekeraar gaan declareren?

  Ja. Om te zorgen dat declaraties tijdig binnen zijn bij de zorgverzekeraar en om verrekenen mogelijk te maken is het nodig dat de zorgaanbieder vanaf het moment dat hij de bevestiging van de continuïteitsbijdrage heeft ontvangen,  de declaraties rechtstreeks indient bij de zorgverzekeraar. Dit geldt voor alle declaraties over de periode vanaf het moment dat de bevestiging van de continuïteitsbijdrage-aanvraag is verzonden. Dit rechtstreeks declareren kan via het Elektronisch Declaratieportaal (EPD) van VECOZO, via een servicebureau of – in sommige gevallen – via een gratis declaratieprogramma dat Promeetec in samenwerking met de zorgverzekeraars aanbiedt. Kijk hier om te zien of die software ook voor uw zorgsoort beschikbaar is.

 •   Digitaal declareren - Moet ik een zorgcontract afsluiten met zorgverzekeraars voor het digitaal declareren?

  Nee, de betaalovereenkomst die u ondertekent bij het aanvragen van de continuïteitsbijdrage zorgt voor een juiste vastlegging van de betaalrelatie. Meer informatie over het rechtstreeks declareren leest u in de declaratieparagrafen op www.zn.nl/corona/documenten/continuiteitsbijdrage

 •   Digitaal declareren - Moet ik voor het direct declareren nog iets aanvragen bij VECOZO?

  Kunt u de declaraties rechtstreeks vanuit uw softwarepakket indienen en raadplegen? Dan heeft dat programma daarvoor een eigen systeemcertificaat of (als het systeemcertificaat van de softwareleveranciers zelf bij het indienen wordt gebruikt) een toestemmingsverklaring nodig. Hiervoor kunt u contact opnemen met uw softwareleverancier.

  Kunt u de declaraties via uw softwarepakket alleen maar aanmaken en moet u de bestanden daarna zelf (‘handmatig’) via het declaratieportaal op de VECOZO-website indienen, dan hebt u daarvoor een persoonlijk certificaat nodig.

  Voor meer informatie hierover kunt u terecht op de website van VECOZO.

 •   Digitaal declareren - Waar vind ik meer informatie over de UBO?

  Meer informatie over de UBO vindt u op de website van Vektis

 •   Doelgroep - De omzet van onze organisatie bedraagt meer dan 10 miljoen euro.Kom ik toch in aanmerking voor deze regeling?

  Ja. Begin juli heeft ZN laten weten, hoe een aantal grotere zorgaanbieders, die tot dan toe niet waren ingedeeld in een van de lopende regelingen, het beste konden worden voorzien van een continuïteitsbijdrage. In veel gevallen bleek de beste oplossing om de bestaande continuïteitsbijdrage-regeling, die aanvankelijk alleen bestemd was voor zorgaanbieders met een omzet van minder dan 10 miljoen, ook voor hen open te stellen. De desbetreffende zorgaanbieders zijn daarover ook door hun brancheorganisaties geïnformeerd. In de informatie en documenten op de ZN website werd in een aantal gevallen de grens van 10 miljoen nog genoemd. Waar mogelijk is dit aangepast. Bij enkele juridische documenten is ervoor gekozen de oorspronkelijke tekst te handhaven.  Zorgverzekeraars zullen het criterium  ‘omzet minder dan 10 miljoen’ voor deze door ZN aangewezen zorgaanbieders niet hanteren en aanvragen gewoon in behandeling nemen.

  Wellicht ten overvloede merken we op dat het bovenstaande dus uitsluitend van toepassing is voor de categorie zorgaanbieders die hiervoor door ZN worden aangewezen. Andere die niet tot deze categorie behoren kunnen hier geen rechten aan ontlenen.

 •   Doelgroep - Er is soms sprake van hoofd-/onderaanneemsituaties. Wat betekent dit voor de continuïteitsbijdrage?

  Als u structureel gebruikmaakt van onderaannemers voor de verlening van zorg, of iemand neemt tijdelijk uw praktijk waar, dan dient u hen te betalen met de ontvangen continuïteitsbijdrage. Een uitzondering wordt gemaakt wanneer u kunt aantonen dat dit niet van u gevergd kan worden omdat daardoor de continuïteit van uw eigen bedrijf in gevaar komt. Door de voorwaarden voor de continuïteitsbijdrage te accepteren gaat u ook met deze voorwaarde akkoord en kan de zorgverzekeraar (met terugwerkende kracht tot 1 maart) nakoming ervan afdwingen.

 •   Doelgroep - Het is verplicht om onderaannemers te blijven doorbetalen. Hoe moet ik deze verplichting zien?

  De verplichting om onderaannemers te betalen tijdens de coronacrisis zorgt ervoor dat de zorg in stand gehouden kan worden. Bovendien kunnen onderaannemers zelf geen aanspraak maken op de continuïteitsbijdrage-regeling. Structureel ingeschakelde onderaannemers spelen ook een belangrijke rol. Verder zijn de mensuren die worden ingezet voor het leveren van de zorg meegenomen in de bepaling van het CB-percentage en dus verwerkt in de ontvangen continuïteitsbijdrage van de hoofdaannemer.

  Hoe deze verplichting wordt ingevuld, moet passen binnen de (contractuele) afspraken die al zijn gemaakt tussen de hoofdaannemer en de onderaannemer en daar moet onderling afstemming over komen. Vanzelfsprekend zijn hier de principes van redelijkheid en billijkheid van toepassing. Zorgaanbieders die een percentage van de omzet als continuïteitsbijdrage vergoed krijgen, zijn niet verplicht hun onderaannemers voor 100% door te betalen. De afspraken, die de hoofd- en onderaannemer met elkaar maken, moeten ervoor zorgen dat de zorg door kan gaan. Verder moeten de afspraken passen binnen de financiële ruimte die de continuïteitsbijdrage hiervoor biedt en voor dat deel van de continuïteitsbijdrage waar de onderaannemer toe heeft bijgedragen.

  Ook kan de verplichting om onderaannemers te betalen niet verlangd worden van de hoofdaannemer als blijkt dat dit de continuïteit van de hoofdaannemer in gevaar brengt.

  Keuzes en afspraken hierover moeten duidelijk schriftelijk vastgelegd worden en ondertekend door partijen, zodat deze bij latere toetsing of bezwaren inzichtelijk zijn en beoordeeld kunnen worden.

 •   Doelgroep - Hoe wordt omgegaan met ketenzorg?

  In principe geldt voor ketenzorg het uitgangspunt dat ook hierboven is genoemd voor onderaannemers. Het is ook van belang te controleren wat u contractueel bent overeengekomen. U zult hiervoor contact moeten opnemen met de hoofdaannemer. Als de hoofdaannemer u niet kan bijstaan, kunt u een beroep doen op de overheidsregelingen. Neem daarover contact op met elkaar, zodat iedereen weet waar hij aan toe is.

 •   Doelgroep - Hoe wordt omgegaan met zzp’ers die bijvoorbeeld voor meerdere praktijken werken?

  Zij zullen bij iedere praktijk waarvoor ze werken hun deel van de continuïteitsbijdrage moeten regelen.

 •   Doelgroep - Hoe zit het met de doorbetaling van onderaannemers van zorggroepen?

  Bij structurele gebruikmaking van onderaannemers moeten zorgaanbieders hun onderaannemers doorbetalen, ook als de zorg niet wordt geleverd. Dat geldt dus ook voor zorggroepen. Het rechtstreeks compenseren van onderaannemers door zorgverzekeraars is niet uitvoerbaar, omdat verzekeraars niet zien wat de productie (in onderaannemerschap) is.

  Zorggroepen wordt gevraagd hierover transparante afspraken te maken met onderaannemers. Zij kunnen vanuit redelijkheid en billijkheid bepalen op welke manier ze dit willen vormgeven. Zorgverzekeraars zullen bij het beoordelen van de jaarrekening rekening houden met gelden die zijn doorbetaald aan onderaannemers. Van belang is dat zorggroepen goed registreren, zodat de administratie de betalingen inzichtelijk maakt.

 •   Doelgroep - Ik heb een onderneming met een (groot) aantal vestigingen. Kan ik in één keer voor alle vestigingen de continuïteitsbijdrage aanvragen?

  Ja

 •   Doelgroep - Ik heb geen zorgcontract met een zorgverzekeraar. Kan ik toch een continuïteitsbijdrage aanvragen?

  Ja, zowel zorgaanbieders met als zonder zorgcontract kunnen een continuïteitsbijdrage aanvragen

 •   Doelgroep - Ik heb zzp’ers ‘in dienst’ die voor mij werken. Moet ik hen ook een deel van de continuïteitsbijdrage betalen?

  Als u structureel gebruik maakt van zzp’ers voor de verlening van zorg moet u hen betalen met de ontvangen continuïteitsbijdrage. Een uitzondering wordt gemaakt wanneer u kunt aantonen dat dit niet van u gevergd kan worden omdat daardoor de continuïteit van uw eigen bedrijf in gevaar komt. Door de voorwaarden voor de continuïteitsbijdrage te accepteren gaat u ook met deze voorwaarde akkoord en kan de zorgverzekeraar (met terugwerkende kracht tot 1 maart) nakoming ervan afdwingen. Ook is het verstandig te kijken naar de contractuele afspraken die u heeft gemaakt met de onderaannemer.

 •   Doelgroep - Ik voldoe door bijzondere omstandigheden niet aan de voorwaarden voor de regeling maar wil hier wel een beroep op doen, kan dat?

  Indien zich voorwaarden voordoen die ertoe leiden dat u geen beroep op de regeling kunt doen en u dat in redelijkheid niet verweten kan worden, bestaat de mogelijkheid een beroep te doen op de hardheidsclausule. U kunt zich daarvoor wenden tot de zorgverzekeraar met wie u het meest samenwerkt. Deze zal dan in elk geval wel om een onderbouwing van uw bijzondere situatie vragen.

 •   Doelgroep - Kan ik de continuïteitsbijdrage aanvragen per zorgverlener?

  Nee, de continuïteitsbijdrage kunt u alleen aanvragen op het niveau van de onderneming.

 •   Geschillen - Ik ben het niet eens met de hoogte van de continuïteitsbijdrage die door de zorgverzekeraar is toegekend. Wat kan ik doen?

  Als u het niet eens bent met de uitkomst in de bevestigingsbrief kunt u schriftelijk een klacht indienen bij de desbetreffende zorgverzekeraar. Dit dient u te doen binnen 4 weken na dagtekening van de brief. De zorgverzekeraar zal in principe binnen 4 weken inhoudelijk op uw klacht reageren. Meer informatie over de geschillenregeling vindt u hier. Tegen de regeling continuïteitsbijdrage-regeling zelf kunt u geen klacht indienen

 •   Geschillen - In de brief van de zorgverzekeraar lees ik dat ik geen continuïteitsbijdrage ontvang. Wat kan ik doen?

  Als u het niet eens bent met de uitkomst in de bevestigingsbrief kunt u schriftelijk een klacht indienen bij de desbetreffende zorgverzekeraar. Dit dient u te doen binnen 4 weken na dagtekening van de brief. De zorgverzekeraar zal in principe binnen 4 weken inhoudelijk op uw klacht reageren. Meer informatie over de geschillenregeling vindt u hier. Tegen de regeling continuïteitsbijdrage-regeling zelf kunt u geen klacht indienen.

  LET OP: de brief van de zorgverzekeraar zegt alleen iets over het besluit van de desbetreffende zorgverzekeraar. Iedere zorgverzekeraar informeert u over zijn eigen besluit.

 •   Inhaalzorg - Waarop zijn de percentages voor de berekening van de inhaalzorg gebaseerd?

  De percentages voor de berekening van de inhaalzorg zijn gebaseerd op hetzelfde  onderzoek van Gupta dat gebruikt is voor de berekening van de percentages voor de continuïteitsbijdrage.

 •   Inhaalzorg - Wat wordt verstaan onder ‘inhaalzorg’?

  Na de coronaperiode start het wegwerken van ontstane wachtlijsten en achterstallige zorg. Dit noemen we ‘inhaalzorg’. In de berekening van de continuïteitsbijdrage wordt alle zorg, die in de 6 maanden na afloop van de continuïteitsbijdrage boven de normomzet wordt geleverd, behandeld als inhaalzorg.

 •   Inhaalzorg - Worden de omzetderving en de inhaalzorg per maand of per periode berekend?

  Zorgverzekeraars hebben gekeken naar de twee mogelijke berekeningsvormen en hebben besloten de werkwijze te volgen die voor zorgaanbieders het gunstigst uitpakt. De omzetderving en de inhaalzorg worden als volgt vastgesteld:

  Omzetderving wordt over de gehele periode (4 maanden: 1 maart t/m 30 juni 2020) gerelateerd aan viermaal de normomzet;

  Inhaalzorg wordt over de gehele periode (6 maanden: 1 juli t/m 31 december 2020) gerelateerd aan zesmaal de normomzet.

 •   Inhaalzorg - Wordt de inhaalzorg per zorgverzekeraar bepaald?

  Op basis van Vektis‐data wordt, rekening houdend met omzetderving en inhaalzorg, de definitieve continuïteitsbijdrage eerst per AGB (zorgaanbieder) bepaald. Het bedrag wordt vervolgens verdeeld over de zorgverzekeraars. Het is dus niet zo dat wanneer een zorgaanbieder in een maand ‘normale’ productie draait, maar toevallig wat meer verzekerden van zorgverzekeraar X behandelt dan verzekerden van zorgverzekeraar Y, de zorgaanbieder bij zorgverzekeraar X inhaalzorg heeft en dus wat moet terugbetalen en bij zorgverzekeraar Y niet.

 •   Samenhang met Rijksregelingen - Niet-verzekerde zorg valt niet onder de continuïteitsbijdrage-regeling. Moeten/mogen zorgaanbieders de ‘niet-verzekerde zorg’ indienen onder de NOW-regeling van de overheid?

  Zorgaanbieders kunnen een beroep doen op de rijksregelingen voor het deel van de omzet dat normaal gesproken niet door zorgverzekeraars wordt vergoed op grond van de basisverzekering en aanvullende ziektekostenverzekering, bijvoorbeeld omdat het geen verzekerde zorg is.

 •   Samenhang met Rijksregelingen - Als er veel inkomsten zijn uit eigen betalingen van patiënten. Kunnen we voor dat deel dan terecht bij de overheid?

  Ja, dat kan voor het deel omzetderving dat resteert na ontvangst van de continuïteitsbijdrage. Voor meer informatie verwijzen we u graag naar de Rijksoverheid

 •   Samenhang met Rijksregelingen - Hoe verhoudt de continuïteitsbijdrage-regeling zich tot de Rijksregelingen?

  In de infographic op deze pagina is toegelicht hoe deze regelingen zich voor zorgaanbieders tot elkaar verhouden. Zoals u kunt zien worden zorgaanbieders die financiële ondersteuning nodig hebben en tot de doelgroep van de continuïteitsbijdrageregeling behoren, geacht als eerste stap een beroep te doen op de continuïteitsbijdrageregeling. Deze volgorde is van belang, om onnodige verrekeningen van de overheidsbijdrage te voorkomen. Voor de Tozo-regeling is het verplicht om eerst aanspraak te maken op de continuïteitsbijdrage. Voor zorgaanbieders die afzien van de continuïteitsbijdrageregeling kan de NOW als alternatief gelden.

 •   Samenhang met Rijksregelingen - Ik heb al een NOW-aanvraag ingediend en toegekend gekregen. Kan ik dan nog een continuïteitsbijdrage aanvragen?

  Ja, dat kan. Het is wel belangrijk op een aantal zaken te letten:

  Het is nadrukkelijk niet de bedoeling dat uw omzetderving dubbel gecompenseerd wordt. Als u in uw aanvraag voor de NOW geen of onvoldoende rekening gehouden heeft met de continuïteitsbijdrage dan kan het zijn dat u een te hoge bijdrage heeft gekregen dan waar u in combinatie met de continuïteitsbijdrage recht op heeft. Dit moet gecorrigeerd worden. De overheid verrekent aan het eind met de werkelijke omzetderving. U moet er rekening mee houden dat u dan (substantiële) bedragen terug moet betalen. U doet er zelf alles aan om te voorkomen dat u dubbele financiering krijgt voor uw omzetderving.

 •   Samenhang met Rijksregelingen - Ik wil graag gebruikmaken van de continuïteitsbijdrage. Kan ik daarnaast ook steun krijgen vanuit de overheid?

  Een voorwaarde om in aanmerking te komen voor de continuïteitsbijdrage is dat de zorgaanbieder voor het deel van de omzet dat valt onder de Zorgverzekeringswet en de aanvullende ziektekostenverzekering geen aanspraak maakt op relevante rijksregelingen in het kader van de coronacrisis. Wel kan daarop een beroep worden gedaan voor de omzetderving die resteert na ontvangst van de continuïteitsbijdrage. De hoogte van de continuïteitsbijdrage dient wel meegenomen te worden in de schatting van de omzetderving bij het aanvragen van een overheidsregeling.

 •   Samenhang met Rijksregelingen - Kan ik een beroep doen op de Tozo, wanneer ik ook in aanmerking kom voor de continuïteitsbijdrage-regeling?

  Voor de Tozo is de continuïteitsbijdrageregeling een voorliggende voorziening. Dit betekent dat zorgaanbieders die in aanmerking kunnen voor deze regeling (zie daartoe de infographic) eerst een beroep moeten doen op deze regeling voordat zij in aanmerking kunnen komen voor de Tozo. Ook wanneer de continuïteitsbijdrage naar verwachting lager zal uitvallen dan het bedrag dat op basis van de Tozo uitgekeerd wordt, moet de continuïteitsbijdrage worden aangevraagd. Vanuit de Tozo kan dan het inkomen verder worden aangevuld tot aan het sociaal minimum. Zorgaanbieders die niet in aanmerking komen voor de continuïteitsbijdrageregeling kunnen – mits voldaan aan de voorwaarden voor de Tozo – direct in aanmerking komen voor de Tozo.

 •   Samenhang met Rijksregelingen - Kan ik in mijn specifieke situatie nog aanspraak maken op de relevante overheidsregelingen?

  Het kan zijn dat u voor het deel dat niet valt onder de basisverzekering of de aanvullende verzekering nog voldoet aan de voorwaarden van de overheidsregelingen. Dit kunt u het best controleren op de websites van de verschillende regelingen:

 •   Samenhang met Rijksregelingen - Kunt u in een rekenvoorbeeld laten zien voor welk deel van de omzetderving ik aanspraak kan maken op de regelingen van de overheid?

  Een sterk vereenvoudigd voorbeeld:

  Als u in 2020 een omzet heeft van 110, en uw normomzet is bepaald op 100 (bijvoorbeeld omdat u een deel niet-vergoede zorg levert of omdat er sprake is van groei die niet meegenomen wordt in de normomzet)  en voor uw situatie is een CB-percentage van 70% bepaald dan geldt het volgende:

  U ontvangt een continuïteitsbijdrage van 70 (uw declaraties zijn hierin verwerkt).De resterende omzetdaling is dan 40, waarvoor u naar de overheid kunt – als u aan de voorwaarden voldoet

 •   Samenhang met Rijksregelingen - Mag ik tegelijk gebruikmaken van de continuïteitsbijdrage en de Rijksregelingen?

  Als u gebruikmaakt van de continuïteitsbijdrage-regeling dan ontvangt u van de zorgverzekeraars een maandelijkse continuïteitsbijdrage. Deze bijdrage moet u optellen bij uw omzet om te kunnen vaststellen of er na ontvangst van de continuïteitsbijdrage nog omzetderving overblijft. Voor de omzetderving die overblijft, kunt u eventueel (wanneer u aan de voorwaarden voldoet) aanspraak maken op de Rijksregelingen.

  Aanspraak op fiscale regelingen vanuit de overheid is in zijn geheel niet uitgesloten.

 •   Samenhang met Rijksregelingen - Voor welk deel van mijn omzetderving kan ik naar de overheid?

  U kunt eventueel aanspraak maken op de Rijksregelingen voor alle omzetderving die overblijft na ontvangst van de continuïteitsbijdrage. Dat kan dus zijn niet-vergoede zorg (uit AV of BV), maar bijvoorbeeld ook voor een resterend deel omzetderving dat door eventuele verschillen tussen normomzet en de feitelijke omzet 2020 ontstaat. Dit lijstje is niet limitatief. Dubbele financiering moet te allen tijde voorkomen worden.

 •   Samenhang met Rijksregelingen - Wat betekent het voor mij als ik in het aanvraagformulier invul dat ik geen NOW aanvraag?

  Als u invult dat u geen NOW aanvraagt, verklaart u dat u geen NOW aanvraagt voor dat gedeelte dat via de continuïteitsbijdrage gecompenseerd wordt. Als u die aanvraag al heeft gedaan dan zal dat achteraf gecorrigeerd moeten worden. U verklaart dat u ervoor zorgt dat die correctie juist zal verlopen en dat u voorkomt dat u dubbel gefinancierd wordt. In het licht van het voorgaande kunt u de stelling bevestigend beantwoorden.

 •   Termijn - Vanaf wanneer kan ik een continuïteitsbijdrage aanvragen?

  De meeste zorgaanbieders die onder de nog openstaande regelingen vallen kunnen vanaf 21 juli een continuïteitsbijdrage aanvragen. 

 •   Termijn - Voor welke periode geldt de continuïteitsbijdrage-regeling?

  De continuïteitsbijdrage-regeling geldt voor verschillende soorten zorgaanbieders voor verschillende perioden. Zie hier voor het overzicht

   
 •   Toewijzen/afwijzen en betaling - Ik declareer via een servicebureau. Hoe verloopt het proces dan?

  De continuïteitsbijdrage wordt gestort op de rekening van het servicebureau. Zij moeten het bedrag vervolgens zo snel mogelijk aan u overmaken. Let op: zorgaanbieders die via een servicebureau declareren, blijven zélf aansprakelijk voor het juist naleven van de voorwaarden die door hen gesloten zijn in het kader van de regeling en ook voor eventuele vorderingen van de zorgverzekeraar mocht achteraf blijken dat u teveel ontvangen heeft

 •   Toewijzen/afwijzen en betaling - Ik heb de continuïteitsbijdrage aangevraagd. Wanneer hoor ik of ik een continuïteitsbijdrage ontvang of niet? En van wie?

  Wij vragen u rekening te houden met een reactietermijn van de zorgverzekeraar van 10 tot 15 werkdagen. Deze periode is langer dan u normaal zou kunnen verwachten omdat door de vele processen de aanlevering tussen VECOZO en de zorgverzekeraar iets langer kan duren. U hoort van de zorgverzekeraar of u in aanmerking komt voor de continuïteitsbijdrage. Mocht er voor u maatwerk nodig zijn dan zal er meer tijd nodig zijn.

 •   Toewijzen/afwijzen en betaling - Kunnen de besluiten per verzekeraar verschillen?

  Ja, dat kan. Iedere verzekeraar besluit zelf over de aanvraag voor zijn situatie. Omdat de omstandigheden per zorgverzekeraar kunnen verschillen, is het inderdaad mogelijk dat afzonderlijke zorgverzekeraars tot verschillende besluiten komen.

 •   Toewijzen/afwijzen en betaling - Mag ik mij als niet-gecontracteerde zorgaanbieder na het aanvragen van een continuïteitsbijdrage nog aansluiten bij een servicebureau?

  Ja dat mag. U moet dan wel aan een aantal voorwaarden voldoen. In de betaalovereenkomst is opgenomen dat gebruik van een servicebureau is toegestaan als u daar vóór de aanvraag van de continuïteitsbijdrage ook al gebruik van maakte. Wilt u na het aanvragen van de continuïteitsbijdrage alsnog overstappen ? Dan kan dat. Maar let op:

  1.  U moet voorafgaand aan de overstap bij de zorgverzekeraars deze overstap melden. (dit doet u door de machtiging van het servicebureau toe te sturen waaruit blijkt dat er overeenstemming is tussen de zorgaanbieder en het servicebureau);

  2.   Als u de vordering wilt overdragen aan een factoringbureau, moet u vóóraf toestemming verkrijgen van de zorgverzekeraars. Deze vraagt u door de machtiging op te sturen (onder vermelding van ‘overdracht vordering)

  Verder geldt dat alle overige artikelen in de betaalovereenkomst onverkort van kracht blijven. Vanaf het moment dat de zorgverzekeraar het rekeningnummer heeft verwerkt (meestal na afhandeling van de eerste declaratie via het servicebureau), zal ook de continuïteitsbijdrage worden overgemaakt via het servicebureau.

 •   Toewijzen/afwijzen en betaling - Wat is het verschil tussen de hardheidsclausule en de geschillenregeling?

  De hardheidsclausule houdt in dat u, in het geval dat u (ondanks het besluit in het kader van de CB-regeling) in financiële problemen komt ten gevolge van de coronacrisis, contact kunt opnemen met de zorgverzekeraar waar u het meeste contact mee heeft, om deze te vragen mee te denken over een oplossing. De geschillenregeling is een regeling waar u een beroep op kunt doen als u van mening bent dat de zorgverzekeraar de regeling continuïteitsbijdrage niet correct uitvoert.

 •   Toewijzen/afwijzen en betaling - Worden servicebureaus geïnformeerd dat hun klanten zich hebben aangemeld voor de regeling en wel/niet in aanmerking komen?

  Nee, servicebureaus worden daarvan niet op de hoogte gesteld. De aanvragende zorgaanbieder wordt door elke zorgverzekeraar geïnformeerd of hij voor de continuïteitsbijdrage in aanmerking komt. Servicebureaus zijn daarin geen partij.

 •   Vragen - Heeft u een vraag over de inhoud van de continuïteitsbijdrage-regeling?
 •   Vragen - Heeft u een vraag over het aanvraagproces van de continuïteitsbijdrage?

  Kijk dan op de website van VECOZO

 •   Vragen - Heeft u straks een vraag over de afhandeling (zoals toewijzing/afwijzing) van uw aanvragen?

  Kijk dan op de website van uw zorgverzekeraar(s).

 •   Vragen - Kan ik Zorgverzekeraars Nederland bellen met vragen over de continuïteitsbijdrage?

  Nee, als branchevereniging heeft ZN niet de mogelijkheid om individuele vragen te beantwoorden van zorgaanbieders. Voor algemene vragen over de regeling kunt u contact opnemen met uw brancheorganisatie, die met ons in gesprek gaat. Voor specifieke vragen over uw aanvraag of beslissing daarop kunt u contact opnemen met de desbetreffende zorgverzekeraar.