Zorgverzekeraars nemen verantwoordelijkheid in jaar van de transparantie
Kwaliteit 03-03-2015

Zorgverzekeraars nemen verantwoordelijkheid in jaar van de transparantie

ZN is blij dat minister Schippers prioriteit geeft aan het beschikbaar stellen van goede kwaliteits- en keuze-informatie voor patiënten. Net als de minister onderstrepen de zorgverzekeraars het belang voor patiënt, zorgaanbieder en zorgverzekeraar van het ontwikkelen van richtlijnen en indicatoren voor goede zorg. De minister van VWS liet gisteren in een brief aan de Tweede Kamer weten hoe zij invulling wil geven aan het jaar van de transparantie.

Voor zorgverzekeraars is een voorwaarde om zorg op basis van kwaliteit te kunnen inkopen, dat die kwaliteit ook transparant is. Zorgverzekeraars hebben zich, gezamenlijk en afzonderlijk, de afgelopen jaren zeer ingespannen om meer inzicht in kwaliteit te krijgen als basis voor hun zorginkoop. Anders dan soms gesuggereerd wordt, is het niet in de laatste plaats aan het initiatief van zorgverzekeraars te danken dat er op een aantal terreinen – vooral in de medisch specialistische zorg –goede voortgang wordt geboekt. Op andere terreinen, met name de GGZ, signaleren wij met de minister dat er nog een wereld te winnen is.

Zorgprofessionals in beweging
ZN is daarom ook zeer positief over de initiatieven van de minister om zorgprofessionals verder in beweging te krijgen om inzicht te geven in de kwaliteit van hun zorg. En waar beroepsgroepen het niet eens kunnen worden of blijven weigeren om inzicht te geven in hun kwaliteit, kijkt ZN uit naar hoe het Zorginstituut Nederland met snelheid en doorzettingsmacht de benodigde kwaliteitsinformatie gaat organiseren.

Inzet is dat betrouwbare kwaliteitsinformatie in de zorg wordt uitgebreid en steeds eenduidiger wordt. Het spreekt voor zich dat zorgverzekeraars eenduidige, door het Zorginstituut Nederland vastgestelde kwaliteitsindicatoren als uitgangspunt nemen voor hun zorginkoop en op die terreinen daarnaast geen andere indicatoren zullen gebruiken.

Programma Kwaliteit van zorgverzekeraars
Binnen het Programma Kwaliteit hebben zorgverzekeraars 30 aandoeningen benoemd waarvoor zij samen met zorgaanbieders en patiëntenorganisaties per aandoening kwaliteitsindicatoren vaststellen. Deze 30 aandoeningen zijn wat ZN betreft input voor de kwaliteits- en doelmatigheidsagenda van de gezamenlijke partijen: het ministerie van VWS, patiënten, zorgaanbieders en zorgverzekeraars.
In 2014 zijn door de gezamenlijke partijen voor 14 aandoeningen al indicatoren vastgesteld. Kwaliteitsinformatie over deze aandoeningen komt de komende jaren getrapt beschikbaar. De eerste kwaliteitsinformatie zullen zorgverzekeraars al voor de zorginkoop 2016 inzetten.

ZN vindt het goed dat de minister voor een groot aantal aandoeningen inzet op een permanente planmatige verbetercyclus, waarbij onder andere richtlijnontwikkeling, implementatie van richtlijnen, kwaliteitsregistratie, zorginkoop en zorgevaluatie kritisch onder de loep worden genomen en aangescherpt. Marianne Lensink: “Dit is een zorgvuldig en soms langdurig proces dat veel tijd en afstemming kost. De ervaring van de zorgverzekeraars met ons eigen programma is dat een pragmatische aanpak de snelste resultaten geeft. Het is goed dat het Kwaliteitsinstituut daarin waar nodig kan ondersteunen.”

Transparantie gecontracteerde zorg
De afgelopen maanden is ook veel gesproken over het verbeteren van de transparantie van de zorginkoop. Zorgverzekeraars onderschrijven de noodzaak van meer transparantie en hebben daarom besloten om dit jaar al uiterlijk 1 april hun inkoopbeleid voor verzekerden en zorgverleners transparant te maken, zodat zij kunnen zien welke voorwaarden en kwaliteitseisen elke zorgverzekeraar hanteert bij de contractering.