De zes opgaven voor zorgverzekeraars

1. Ondersteunen van verzekerden bij de voor hen passende zorg en stimuleren van gezondheid

Zorgverzekeraars willen hun verzekerden helpen om zo goed mogelijk de weg te vinden en keuzes te maken in de zorg. En zij stimuleren preventie en gezond gedrag.

Agenda

 • Samen met zorgverleners zorgen dat patiënten kunnen beschikken over laagdrempelige en eenduidige keuze-informatie over behandeling en zorgverleners; zodat wie dat wil, zelf de regie kan nemen.
 • Informatiepunt zijn voor verzekerden bij het verkrijgen van zorg. Dit gaat over wachtlijstbemiddeling en zorg op maat over de financieringsschotten van Zvw,Wlz en WMO heen.
 • Werk maken van preventie voor de eigen verzekerden en stimuleren van gezond gedrag, in samenwerking met gemeenten.

 

2. Stimuleren van passend zorglandschap bij veranderende zorgvraag

Zorgverzekeraars hebben de ambitie partijen samen te brengen om te werken aan vernieuwing van het zorglandschap. Zij willen samen met zorgpartijen bewerkstelligen dat het zorgaanbod optimaal aansluit op de (toekomstige) vraag (kwantitatief en kwalitatief) met voldoende keuzemogelijkheden en oog voor innovatie.

 Agenda

 • Samen met zorgverleners en patiënten het toekomstige zorglandschap vormgeven: primair in de regio, op landelijk niveau waar noodzakelijk. Dit vereist van zorgverzekeraars samen met zorgverleners een gezamenlijke investering in ‘transitie’.
 • Eveneens samen met zorgverleners en patiënten verbeteren en versnellen van de digitale snelweg zodat informatie-uitwisseling tussen zorgverleners onderling en tussen zorgverlener en patiënt efficiënt en veilig verloopt. En zodat de patiënt makkelijk inzage heeft in zijn eigen medische gegevens.
 • Stimuleren van innovatie in de zorg (bijvoorbeeld op het gebied van eHealth). Succesvolle initiatieven – die aantoonbare meerwaarde hebben voor de patiënt en doelmatig zijn – belonen en bredere implementatie daarvan mogelijk maken. Tegelijkertijd bevorderen dat ondoelmatige behandelingen stoppen.

 

3. Samenwerken met zorgverleners vanuit gerechtvaardigd vertrouwen

3.1 Betrouwbare en deskundige zorginkoop gericht op goede en doelmatige zorg

Zorgverzekeraars garanderen goede en voldoende zorg. Tegelijkertijd willen zij elke euro zo zinnig mogelijk besteden, met maximale toegevoegde waarde voor de patiënt. Als zorginkoper onderhandelen zij namens hun verzekerden om zorgverleners te stimuleren kwalitatief goede en toegankelijke zorg tegen een aanvaardbare prijs te leveren. Zorgverzekeraars hebben de ambitie de zorginkoop vorm te geven op basis van wederzijds vertrouwen.

Agenda

 • Meerjarige duurzame relatie tussen zorgverzekeraar en zorgverleners.
 • Zorgverleners belonen op basis van toegevoegde waarde voor de patiënt en het effect van de geleverde zorg (in plaats van betalen voor productie).
 • Zorginkoop waarbij in samenhang wordt ingekocht, integraal over zorgvormen heen, en waar nodig samen met andere partijen.

 3.2  Vereenvoudigen en vergemakkelijken van de administratie voor zorgverleners

Zorgverzekeraars zijn degenen die vergoedingsvoorwaarden in contracten vastleggen, de rekeningen van zorgverleners betalen en controleren. Zorgverzekeraars hebben de ambitie zorgverleners te faciliteren (ontzorgen) zodat zij zoveel mogelijk tijd kunnen besteden aan het verlenen van goede zorg en de tijd voor administratieve handelingen zo beperkt mogelijk is.

Agenda

 • Regeldruk in de zorgketen wegnemen door deze aan de bron aan te pakken of de regeldruk als zorgverzekeraars overnemen waar dat efficiënter en mogelijk is.
 • Werken aan effectieve en efficiënte administratieve ketenprocessen door intensieve samenwerking tussen zorgverzekeraars, zorgverleners, overheid en andere betrokkenen.
 • Het afleggen van rekenschap door zorgverleners en het uitvoeren van controles door zorgverzekeraars inrichten vanuit gerechtvaardigd vertrouwen.

 

4. Vernieuwen verzekeraarschap

Zorgverzekeraars hebben de ambitie verzekerden optimaal te informeren over hun verzekering en hun wensen te betrekken bij de verzekering. Continu verbeteren en vernieuwen van het verzekeraarschap is dan ook de uitdaging.

Agenda

 • Verzekerden vanuit klantbelang actief betrekken bij polisvoorwaarden, dienstverlening en zorginkoopbeleid.
 • Zorgen voor een overzichtelijk polisaanbod en heldere polisinhoud, ook om de solidariteit te waarborgen.
 • Actief aanbieden van relevante informatie voor de verzekerde op een toegankelijke en laagdrempelige wijze.
   

5. Versterken van het vertrouwen in het zorgsysteem

Zorgverzekeraars kunnen hun ambitie voor de Nederlandse zorg in 2025 alleen realiseren als het zorgsysteem en de rol die zorgverzekeraars daarin hebben, op draagvlak in de samenleving kunnen rekenen.

Agenda

 • Verbinden, vertrouwen en vernieuwen als uitgangspunt hanteren en vanuit die principes de samenwerking zoeken met andere partijen.
 • Vanuit het belang van de patiënt en de verzekerde het beleid, de dilemma’s en keuzes van de zorgverzekeraars formuleren en proactief uitdragen aan politiek en andere partijen.
 • Inzichtelijk maken en uitdragen van de werking en prestaties van onze gezondheidszorg in ons huidige zorgsysteem.
 • Staan voor het behoud van solidariteit tussen gezonde en zieke mensen en waar nodig als zorgverzekeraars stelling nemen in het publieke debat, ook over zaken als financiering van zorg, de inhoud van het basispakket en de knellende keuzes in de zorg.

 

6. Borgen van de juiste randvoorwaarden in het zorgsysteem

De ambitie van de zorgverzekeraars voor de Nederlandse zorg in 2025 kan het beste worden gerealiseerd in ons zorgsysteem wanneer alle betrokkenen de juiste kaders, informatie en stimulans hebben om hun rollen optimaal te vervullen.

Agenda

 • Draagvlak behouden en vergroten voor de opvatting dat een goed werkende zorg gebaat is bij evolutie van het huidige stelsel in plaats van stelselwijziging of ingrijpende aanpassingen.
 • In samenwerking met zorgverleners steeds beter zicht krijgen op de geleverde zorg, de kwaliteit van de geleverde zorg en het effect van de geleverde zorg.
 • Borgen van een gelijk speelveld voor zorgverzekeraars, met name door optimalisering van de risicoverevening.
 • Voldoende sturingsmogelijkheden voor zorgverzekeraars bij de zorgcontractering en de juiste prikkels voor betrokkenen, met focus op schottenproblematiek en bekostiging.
 • Tegengaan van wet- en regelgeving die leidt tot onnodige controle en toezicht richting zorgverzekeraars en zorgverleners en daardoor ten koste gaat van de aandacht voor de zorg.