Trends en uitdagingen

Zorgverzekeraars signaleren vier trends voor de toekomst. Tegen deze achtergrond zien wij vier grote uitdagingen voor alle bij de zorg betrokken partijen. Zorgverzekeraars willen uiteraard hun eigen verantwoordelijkheid nemen om deze uitdagingen aan te gaan en onderstrepen dat het slagen daarvan een goede en intensieve samenwerking vereist.

1. Veranderende zorgvraag
Het aantal chronisch zieken en kwetsbare ouderen neemt toe. En veel patiënten hebben vaak op meerdere terreinen problemen. Mensen willen vooral dat de zorg goed voor hen geregeld is. Steeds meer  mensen willen ook eigen regie en zeggenschap. Daarbij stellen ze hogere eisen: de zorg moet snel beschikbaar zijn en alleen het beste is goed genoeg.

Uitdaging:
Mogelijk maken dat iedereen op zijn eigen wijze invulling kan geven aan zijn (complexer wordende) zorgbehoefte, met zo min mogelijk hinder van organisatorische of institutionele belemmeringen.

 

2. Veranderend zorgaanbod
Nieuwe technologische mogelijkheden zullen leiden tot ingrijpende veranderingen. Aan de ene kant zien we in de zorg steeds verdergaande specialisatie. Tegelijkertijd zal de zorg zich ook steeds meer moeten richten op de wensen en behoeften van de patiënt en zal vaak thuis of dichtbij huis plaatsvinden. De harde grenzen tussen preventie, welzijn, care en cure zullen vervagen.

Uitdaging:
De zorg op een innovatieve wijze zodanig ‘slim’ organiseren dat optimaal tegemoet wordt gekomen aan de zorgbehoefte met ruimte voor de menselijke maat en compassie. En dat wel binnen de randvoorwaarden van beschikbaarheid, toegankelijkheid en betaalbaarheid.

 

3. Groei zorguitgaven, solidariteit onder druk
Hoewel het de afgelopen jaren gelukt is de groei van de zorguitgaven te beperken, zullen de totale zorgkosten ook de komende jaren blijven stijgen. Daarmee blijft het deel van het inkomen dat naar de zorg gaat, groeien. De zorg verdringt andere uitgaven. Ook bestaat het gevaar dat stijgende premies het maatschappelijk draagvlak voor de solidariteit onder druk zetten.

Uitdaging:
De solidariteit binnen het stelsel behouden en de groei van de zorguitgaven beheersen.

 

4. Draagvlak voor stelsel is kwetsbaar
Terwijl andere landen vaak met grote interesse naar het Nederlandse zorgstelsel kijken, lijkt het draagvlak in eigen land tamelijk wankel. Dat heeft onder meer te maken met de complexiteit van het stelsel. En met het feit dat veel aandacht uitgaat naar regels en procedures, waarbij het doel soms uit het zicht raakt. Mensen maken zich bovendien zorgen over de betaalbaarheid en de kwaliteit van de zorg, nu en in de toekomst. Het thema ‘zorg’ staat dan ook onverminderd hoog op de lijstjes van ervaren maatschappelijke problemen bij de bevolking.

Uitdaging:
De werking van het stelsel optimaliseren en het draagvlak voor het stelsel vergroten.