Filmpjes zorgkantoor

Door de toegenomen aandacht voor en informatie over de kwaliteit van zorg, verandert ook de rol van de zorgkantoren. Zorgkantoren willen zich verder ontwikkelen tot inkopers van kwalitatief goede langdurige zorg (Wlz) en zijn hiervoor gezamenlijk een programma gestart. Zorgverzekeraars Nederland (ZN) coördineert dit. Het doel is om samen verder te ontwikkelen, van elkaar te leren en continue te verbeteren. In dat kader zijn vier korte filmpjes gemaakt om de (veranderende) rol van het zorgkantoor te laten zien.

Veranderende rol van het zorgkantoor
In dialoog met zorgaanbieders en cliënten/cliëntenraden willen zorgkantoren een hogere zorgkwaliteit stimuleren, die nadrukkelijk uitgaat van de wensen en behoeften van cliënten. Om dit te bereiken zijn veranderende kennis en vaardigheden bij zorgkantoormedewerkers nodig, naast een consistent eenduidig en herkenbaar beleid.

In onderstaande korte film laten we zien hoe de rol van het zorgkantoor verandert.

Wat doet een zorgkantoor?
Het zorgkantoor regelt de langdurige zorg (vastgelegd in de Wet langdurige zorg, Wlz). Het zorgkantoor sluit hiervoor contracten af met zorgverleners van langdurige zorg, zoals verpleeghuizen en instellingen in de gehandicaptensector. Zorgkantoren zijn gekoppeld aan een zorgverzekeraar, maar ze regelen de zorg voor iedereen die langdurige zorg nodig heeft en in de regio woont waar het zorgkantoor gevestigd is. In Nederland zijn 31 zorgkantoorregio’s.

In onderstaande korte animatie leggen we uit wat een zorgkantoor doet.

Waarom de cliëntenraad belangrijk is voor het zorgkantoor
Elke zorgaanbieder heeft een cliëntenraad, die gevraagd en ongevraagd advies geeft over alle onderwerpen die voor cliënten van het zorgkantoor van belang kunnen zijn. De cliëntenraad heeft daarom ook een belangrijke stem bij het opstellen van het ‘kwaliteitsplan’  of ‘kwaliteitsrapport’ van een zorgaanbieder. Voor zorgkantoren zijn cliëntenraden belangrijke gesprekspartners voor de inkoop van langdurige zorg. Zorgkantoren willen graag van hen weten of de zorg aansluit bij de wensen die cliënten hebben.

In onderstaande korte animatie leggen we uit waarom de cliëntenraad belangrijk is voor het zorgkantoor.

Hoe kopen zorgkantoren zorg in van goede kwaliteit?
Zorgkantoren zijn verantwoordelijk om voldoende zorg van goede kwaliteit in te kopen bij zorgaanbieders. Uitgangspunten zijn de  kwaliteitskaders voor de Gehandicaptenzorg en de Verpleeghuiszorg. Zorgkantoren krijgen zicht op kwaliteit door op locatie in gesprek te gaan met alle betrokkenen. Dat wil zeggen: met zowel management, zorgverleners, cliënten en de cliëntenraad. De wensen en behoeften van cliënten staan daarbij centraal. Daarnaast analyseren zorgkantoren landelijk beschikbare gegevens en beoordelen ze de kwaliteitsplannen van de zorgaanbieders.

Het kabinet heeft voor de verpleeghuiszorg vanaf 2019 extra geld beschikbaar gesteld. De zorgkantoren zijn verantwoordelijk voor de toekenning van dat geld. Van dit zogenoemde kwaliteitsbudget is 85% bestemd voor het aantrekken van nieuw personeel en 15% voor andere zaken.

In onderstaande korte animatie leggen we uit hoe zorgkantoren langdurige zorg van goede kwaliteit inkopen.