Vragen naar aanleiding van geactualiseerd inkoopkader langdurige zorg 2021 - 2023

 1. Wat is de rol van de zorgkantoren in het verdelen van het budget in de langdurige zorg?
  De NZa stelt jaarlijks de maximale tarieven vast die zorgaanbieders in rekening mogen brengen voor het verlenen van zorg. Het ministerie van VWS stelt jaarlijks een totaal budget vast voor alle zorg in de Wlz (het Wlz-macro kader). Zorgkantoren hebben de rol om binnen dit budget voor alle Wlz-cliënten op een doelmatige wijze kwalitatief goede zorg in te kopen.

 

 1. Waarom een landelijke systematiek?
  Landelijk staan alle zorgkantoren voor dezelfde uitdagingen: vergrijzing, krappe arbeidsmarkt, complexere zorgvragen en noodzaak tot verduurzaming. Met één landelijke systematiek willen de zorgkantoren deze uitdagingen op een vergelijkbare manier aanpakken. Dat zorgt voor duidelijkheid en transparantie. Tegelijkertijd biedt de landelijke tariefsystematiek ruimte voor differentiatie en maatwerk in de regio. Specifieke aanvullingen op het landelijke inkoopkader publiceren alle zorgkantoren afzonderlijk in hun regionale inkoopkader.

Achtergrond: Tot nu hanteren zorgkantoren verschillende percentages van de NZa-tarieven in hun contractering. Dit is historisch zo gegroeid. Dit zorgde voor verschillen in contractering tussen zorgkantoren, die niet gebaseerd waren op daadwerkelijke regionale of demografische verschillen.

 

 1. Wat is een richttariefpercentage?
  Het richttariefpercentage is een percentage van de maximumtarieven die jaarlijks worden vastgesteld door de NZa. Het landelijke richttariefpercentage voor de langdurige zorg is nadrukkelijk géén gemiddeld, minimum-, basis- of maximumtarief, maar wel het vertrekpunt van het zorgkantoor in het maken van afspraken met zorgaanbieders. Er kunnen redenen zijn voor aanpassingen naar boven en naar beneden.

 

 1. Wat kunnen voor het zorgkantoor mogelijke redenen zijn om af te wijken van het richttariefpercentage?
  Afhankelijk van het beleid in de regio kan het zorgkantoor een aangepast percentage afspreken. Mogelijke redenen om een aangepast tarief af te spreken zijn:
 • Inhoudelijke verschillen tussen zorgaanbieders en hun positie. Denk hierbij aan nieuwe toetreders, de financiële positie van een zorgaanbieder, het bieden van nieuwe vormen van zorg, innoveren of oplossen van knelpunten in de regio.
 • Een zorgaanbieder die naar verwachting op een meer doelmatige wijze goede zorg kan leveren dan het richttariefpercentage rechtvaardigt
 • Het faciliteren van een gelijkmatige overgang naar het landelijk richttariefpercentage voor het jaar 2022.

Als zorgaanbieders echt niet uitkomen met het richttariefpercentage dan is het in uitzonderlijke gevallen mogelijk om een aangepast tarief af te spreken (hardheidsclausule).

 

 1. De kwaliteitsgelden V&V ‘landen in de NZa tarieven’: Wat betekent dat?
  Dat betekent dat de NZa de maximum tarieven voor de sector V&V vaststelt inclusief de kwaliteitsgelden V&V. De maximum NZa tarieven van de ZZP en VPT prestaties voor de sector V&V worden hierdoor dus hoger.

Achtergrond: De afgelopen jaren werden de kwaliteitsgelden afzonderlijk toegekend. Zorgaanbieders moesten kwaliteitsplannen opstellen om hiervoor in aanmerking te komen. Doordat de kwaliteitsgelden vanaf 2022 onderdeel zijn van de NZa tarieven,  worden de gelden niet meer afzonderlijk toegekend in de vorm van een lumpsumbedrag. Zorgaanbieders moeten nog wel voldoen aan het kwaliteitskader V&V. Zorgkantoren gaan hierover tijdens locatiebezoeken met zorgaanbieders en cliënten(vertegenwoordigers) in gesprek.

 

 1. Wat gebeurt er met het ontwikkelbudget voor de sector V&V?
  Dat is op het moment van publicatie van het aangepaste inkoopkader 2022 – 2023 nog niet bekend. Als het ontwikkelbudget wordt verlengd, informeren de zorgkantoren zorgaanbieders hier aanvullend over.