Organisatie

Zorgverzekeraars Nederland behartigt de belangen van alle zorgverzekeraars. De vereniging heeft als doel om de zorgverzekeraars te ondersteunen bij hun missie: het realiseren van goede, betaalbare en toegankelijke zorg voor alle verzekerden, gericht op het bevorderen van gezondheid en kwaliteit van leven. ZN ondersteunt de zorgverzekeraars bij het verwezenlijken van deze missie door zich de komende jaren voor de branche in te zetten voor versterking van de maatschappelijke verankering van zorgverzekeraars en acceptatie van de rol en verantwoordelijkheid van zorgverzekeraars in ons stelsel

Onze leden
Alle zorgverzekeraars in Nederland zijn lid van ZN. Op dit moment zijn dat elf zorgverzekeraars: ASR, CZ, DSW, Eno, EUCARE, IptiQ, ONVZ, Menzis, VGZ, Zilveren Kruis en Zorg en Zekerheid.

Visie
Zorgverzekeraars behartigen als maatschappelijke ondernemers de belangen van hun verzekerden. ZN ondersteunt de zorgverzekeraars door effectieve belangenbehartiging en collectieve dienstverlening vanuit een gemeenschappelijke visie met de volgende uitgangspunten:

  • Zorgverzekeraars hanteren solidariteit en voor iedereen gelijke toegankelijkheid van de zorg als uitgangspunten binnen een privaat verzekeringsstelsel
  • Zorgverzekeraars streven naar voortdurende verbetering van kwaliteit van zorg, gezondheid en kwaliteit van leven van hun verzekerden
  • Zorgverzekeraars maken zich sterk voor doelmatige zorg en kostenbeheersing
  • Zorgverzekeraars zetten betrouwbaarheid, goede service en gemak voorop, zowel voor verzekerden als voor zorgaanbieders. De uitgangspunten zijn: zekerheid, zo min mogelijk administratieve lasten en glasheldere informatie
  • Zorgverzekeraars zijn niet primair gericht op het maken van winst. Ondernemerschap en onderlinge concurrentie staan in dienst van betere en betaalbare zorg en het bieden van keuzemogelijkheden aan verzekerden.

Geschiedenis
ZN bestaat sinds 1 januari 1995 en is voortgekomen uit een fusie van de Vereniging van Nederlandse Zorgverzekeraars (VNZ) en het Kontaktorgaan Landelijke Organisaties van Ziektekostenverzekeraars (KLOZ).


Organisatiestructuur


 

ZN is een vereniging.

Algemene ledenvergadering
De ledenvergadering is het hoogste orgaan en komt tenminste twee keer per jaar bij elkaar. Deze vergadering bespreekt de jaarrekening en de begroting. Ook benoemt de ledenvergadering het bestuur van ZN. 

Bestuur
Het bestuur van ZN bestaat uit een onafhankelijke voorzitter en acht leden die een bestuurlijke functie bekleden bij een zorgverzekeraar. Het bestuur komt eenmaal per maand bijeen voor gezamenlijk overleg. Het bestuur krijgt ondersteuning bij zijn werkzaamheden door drie bestuurscommissies (Zorg, Verzekeringen en Uitvoering en Arbeidszaken), verschillende commissies en werkgroepen.

Bureau
Op het ZN-bureau werken 90 personen onder leiding van de directie. De directie bestaat uit de algemeen directeur (mevrouw P.H. van Holst-Wormser) en de directeur zorg (de heer drs. W.J. Adema RA MBA). Directie en management geven leiding aan vijftien teams: Eerste lijn, Kwaliteit, Langdurige zorg, Medisch specialistische zorg, Risicoverevening, Juridische ondersteuning, GGZ, Controle en fraude, Informatiebeleid en uitvoering, Communicatie & PA, Bestuursondersteuning, P&O en werkgeverszaken, Automatisering, Financiële zaken, Facilitaire zaken. Daarnaast kent het ZN-bureau een programmateam Dure Geneesmiddelen.

De directie is, binnen de gegeven verantwoordelijkheden van het bestuur, belast met de dagelijkse leiding. Daarnaast is zij verantwoordelijk voor de voorbereiding en de uitvoering van het door het bestuur vastgestelde algemeen beleid. De managers, functioneel aangestuurd door de directie, geven leiding aan de respectievelijke teams.

ZN werkte in 2018 (het laatste jaar waarvan de jaarstukken zijn vastgesteld, de jaarstukken over 2019 worden in mei 2020 vastgesteld) met een budget van 15 miljoen euro. Ruim 11 miljoen daarvan betrof bureaukosten, iets minder dan 4 miljoen werd besteed aan projectkosten. De personeelsformatie bedroeg 67,8 FTE.

Alle in Nederland werkzame zorgverzekeraars zijn lid van ZN. In 2018 waren dat er 10 (inmiddels 11). De leden betalen contributie aan ZN naar rato van het aantal verzekerden. In 2018 bedroeg het bedrag per verzekerde voor de kosten van ZN nog geen 88 cent.

ZN legt jaarlijks financiële verantwoording af aan haar leden, de zorgverzekeraars, die (openbare) jaarverslagen publiceren. De zorgverzekeraars betalen de kosten voor ZN uit hun budget voor de bedrijfskosten. Van iedere euro premiegeld gaat circa 97 cent rechtstreeks naar de zorg, zo’n 3 cent is nodig voor de eigen bedrijfskosten (waaronder dus de kosten van ZN).