Ons laatste nieuws

Filter op dossier
Filter op periode

Lijst van alle artikelen

Hulp bij steunkousen aantrekken

Toegang van zorg hangt af van duidelijke keuzes en stabiele begroting nieuw kabinet

Zorgverzekeraars Nederland (ZN) pleit in een brief aan de Tweede Kamer voor duidelijke keuzes van het nieuwe kabinet. Er moet geïnvesteerd worden in een gezonde samenleving zodat de gezondheidszorg voor iedereen toegankelijk en betaalbaar blijft. Zorgverzekeraars benadrukken dat hun zorgplicht niet ‘stand-alone’ staat; de zorgplicht is steeds meer afhankelijk van de keuzes, informatie-uitwisseling en medewerking van de overheid en de zorgsector; of het gebrek hieraan. Zorgverzekeraars vragen al geruime tijd om actuele informatie over hun verzekerden op wachtlijsten van zorgaanbieders. Deze informatie is belangrijk voor de zorginkoop en zorgbemiddeling.

Oudere krijgt hulp van wijkverpleegkundige
Langdurige zorg

Nieuwe fase KIK-V: zorgaanbieders verpleeghuiszorg gezocht die ervaring willen opdoen met gegevensuitwisseling

Zorgkantoren zetten zich in om met het programma KIK-V automatische uitwisseling van kerngegevens over kwaliteit en bedrijfsvoering van zorgaanbieders te realiseren. Technisch zijn de zorgkantoren er klaar voor. Zij zoeken nu zorgaanbieders die samen met hun zorgkantoor ervaring willen opdoen met gegevensuitwisseling. Geïnteresseerde zorgaanbieders kunnen zich melden bij hun zorgkantoor.

Werkbezoek aan Archipel: Innovatie en digitalisering in Ouderenzorg

Op donderdag 30 mei brachten wij een werkbezoek aan zorggroep Archipel in Eindhoven. Gelegen in het hart van de stad, biedt Archipel haar bewoners een waardevol en comfortabel leven, waarbij zij streven naar zoveel mogelijk eigen regie voor de bewoners. Dit wordt gerealiseerd door gepassioneerde medewerkers en de inzet van verschillende technologische innovaties.

Duurzaamheid

Webinar over impact van CSRD op zorgaanbieders

Om zorgaanbieders te informeren over de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) wordt op 1 juli 2024 tussen 14:00 en 15:00 uur een webinar georganiseerd. Tijdens dit webinar komt u alles te weten over de impact van de CSRD op zorgaanbieders.

Vrouw aan het werk in de apotheek
Eerstelijns­zorg

Voorwaarden voor eigen digitale formulieren declaraties apothekers

Om declaraties van geneesmiddelen vergoed te krijgen door zorgverzekeraars vullen artsen en apothekers, en soms ook andere zorgverleners, formulieren in. Deze formulieren komen van brancheorganisatie Zorgverzekeraars Nederland (ZN). De ervaring uit de praktijk leert dat zorgverleners de formulieren digitaal maken. Om ervoor te zorgen dat deze formulieren alle benodigde informatie bevatten, zijn voorwaarden opgesteld waaraan deze formulieren moeten voldoen.

Oude man doet met veel plezier een spelletje met jongeren
Langdurige zorg

Zorgkantoren wijzigen Wlz-inkoopbeleid voor alle sectoren

Afgelopen jaar hebben de zorgkantoren een meerjarenbeleid gepubliceerd. De zorgkantoren continueren de ingezette koers. Er is wel een belangrijke wijziging voor 2024 en 2025. Dit gebeurt onder andere naar aanleiding van de uitspraak in het hoger beroep van februari 2024. De wijzigingen van het beleid gelden voor alle drie de Wlz-sectoren: gehandicaptenzorg, verpleging & verzorging en langdurige geestelijke gezondheidszorg. De wijzigingen voor 2024 worden met terugwerkende kracht per 1 januari dit jaar doorgevoerd. De aanpassingen voor 2024 zijn na te lezen in de Nota van Wijziging. Voor 2025 is het regionale beleid aangepast daar waar het uit de praktijk nodig bleek. Hierin zijn ook de wijzigingen naar aanleiding van het hoger beroep verwerkt. Alle wijzigingen voor 2025 zijn verwerkt in de regionale inkoopdocumenten van de zorgkantoren.

Man duwt rolstoel
Langdurige zorg

Vanaf 22 mei wijzigt het beheer van een pgb voor nieuwe budgethouders

De gewaarborgde hulp voor mensen met een persoonsgebonden budget (pgb) uit de Wet langdurige zorg (Wlz) wordt afgeschaft. Door een aanpassing in de wet- en regelgeving is het voor nieuwe budgethouders vanaf 22 mei niet mogelijk om het pgb te laten beheren door een gewaarborgde hulp. Een budgethouder die zijn eigen budget niet kan of wil beheren, kan een pgb-beheerder aanstellen om het pgb te beheren.

Vrouw bij de tandarts
Eerstelijns­zorg

Verminderen van ongewenste mijding van mondzorg vanwege financiële redenen

Eindverslag en aanvullende analyse over mijding van mondzorg om financiële redenen zijn beschikbaar.

Oudere krijgt hulp van wijkverpleegkundige

Oproep zorgpartijen: “Behoud middelen uit macrokader Wijkverpleging voor toekomstbestendige zorg thuis”

Het beschikbare macrobudget (het totale budget dat beschikbaar is) voor wijkverpleging is het afgelopen jaar niet volledig uitgegeven. Gezien de vergrijzing en de opgave om mensen langer zelfstandig thuis te kunnen laten wonen moet dit geld wel behouden blijven voor de sector. Wijkverpleging blijft immers cruciaal om mensen passende zorg thuis te bieden, ziekenhuiszorg te voorkomen en de huisarts te ontlasten. Dat is de oproep van brancheverenigingen Zorgthuisnl, ActiZ en Zorgverzekeraars Nederland (ZN).

Huisarts schrijft iets op

Reactie Zorgverzekeraars Nederland op hoofdlijnenakkoord

Zorgverzekeraars Nederland ziet veel goede elementen in de zorgparagraaf van PVV, VVD, NSC en BBB. In hun akkoord is veel aandacht voor de gezondheidszorg en wordt komende jaren doorgegaan met het Integraal Zorgakkoord (IZA).

Arts en patient in gesprek
Eerstelijns­zorg

Huisartsen en zorgverzekeraars maken nieuwe afspraken MTVP

Het anders werken in de praktijk met de mogelijkheid voor het nemen van meer tijd in de spreekkamer, is vanaf januari 2025 structureel verankerd in de basiszorg van huisartsen. Meer Tijd voor de Patiënt (MTVP), het landelijk programma dat in ongeveer een jaar tijd is uitgerold bij de huisartsen, wordt dan voor de huisarts structureel bekostigd. De brancheorganisaties in de huisartsenzorg en van de zorgverzekeraars hebben nieuwe afspraken gemaakt om MTVP verder door te ontwikkelen.

Molen met medicijnen in de apotheek

Medicijntekorten hebben mondiale oorzaken; ZN roept op tot gezamenlijke aanpak

Het geneesmiddelentekort is een wereldwijd probleem, dat volgens cijfers van het CBG uit maart 2024 voor 96 procent als belangrijkste oorzaken heeft: problemen met de productie, de wereldwijde stijgende vraag naar medicijnen en problemen met de planning en distributie. Oplossing van dit probleem is een 'veelkoppig monster’, waaraan alle betrokken partijen hun steentje bij moeten dragen. Recentelijk wijzen partijen in de media met enige regelmatig naar zorgverzekeraars als hoofdschuldige aan de medicijntekorten. Dat is onterecht en daarom willen we graag tekst en uitleg geven.

Medisch specialistische zorg

Zorgverzekeraars en kraamzorgorganisaties bundelen krachten in convenant voor kraamzorg in Nederland

Iedere kraamvrouw moet kunnen rekenen op minimaal 24 uur kraamzorg; zo luidt het doel van het nieuwe convenant voor 2024-2025 dat 25 april is gesloten. Bo Geboortezorg en Zorgverzekeraars Nederland hebben afspraken gemaakt om te zorgen dat zelfs in tijden van krapte, iedereen die dat nodig heeft kraamzorg kan krijgen.

Mensen houden elkaars handen vast
Langdurige zorg

Kwaliteitskader woonzorg in de langdurige GGZ deze maand ingediend bij Zorginstituut Nederland

Het kwaliteitskader woonzorg in de langdurige GGZ is af. Na goedkeuring door Zorginstituut Nederland wordt het kwaliteitskader naar verwachting per 1 juli 2024 van kracht.

Langdurige zorg

Nu ook informatie over zorgaanbieders te vinden op www.zorgkantoor.nl

De juiste informatie over langdurige zorg in Nederland staat op www.zorgkantoor.nl. Op dit platform kunnen mensen die op zoek zijn naar eenduidige en begrijpelijke informatie over langdurige zorg terecht. Nieuw op www.zorgkantoor.nl is dat er nu ook gezocht kan worden naar zorgaanbieders van langdurige zorg. Deze zorgaanbieders staan in de ZorgAtlas.

Gehandicapte vrouw maakt muziek
Langdurige zorg

NZa, ZN en VGN onderzoeken differentiatie in bekostiging van VG7-prestaties

De zorg voor mensen met een verstandelijke beperking die behoefte hebben aan zeer intensieve begeleiding, behandeling en verzorging vanwege ernstige psychische en/of gedragsproblemen (zorgprofiel VG7) staat al enkele jaren onder druk. De tarieven voor deze zorg sluiten niet goed aan bij de zorg die deze mensen nodig hebben. Daarom onderzoeken de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa), Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) en Zorgverzekeraars Nederland (ZN) gezamenlijk twee sporen op weg naar een passende oplossing.

Mensen houden elkaars handen vast
Geestelijke gezondheids­zorg

Zorgverzekeraars vragen stevige maatregelen om wachttijden gespecialiseerde ggz te verminderen

Zorgverzekeraars Nederland vraagt in een brief aan de Tweede Kamer om stevige maatregelen die helpen om de gespecialiseerde ggz beter toegankelijk te maken. Zorgverzekeraars werken al jaren intensief samen met de ggz-sector om de wachttijden voor gespecialiseerde ggz te verkorten. De huidige maatregelen zijn niet voldoende; veel mensen met ernstige mentale klachten moeten nog steeds te lang wachten (langer dan de Treeknorm) op diagnostiek en een gespecialiseerde behandeling.

Wandelen in het bos
Transformatieplannen

Oproep ZN aan informateurs: ga door met transformeren van de zorg

Onze gezondheidszorg staat onder druk. Daarom heeft Zorgverzekeraars Nederland informateurs Dijkgraaf en Van Zwol middels een brief gewezen op noodzakelijke keuzes die de zorg toegankelijk én betaalbaar houden voor alle Nederlanders, nu en in de toekomst. Daarvoor is het noodzakelijk om de transformatie van de zorg via zorgakkoorden voort te zetten, instroom in de zorg te beperken en de samenleving voor te bereiden op vergrijzing.

Een vrouw zit in de wachtkamer
Geestelijke gezondheids­zorg

Reactie ZN op berichtgeving over wachtlijsten in de GGZ

Vandaag publiceerde de Consumentenbond een bericht over (on)gecontracteerde GGZ-aanbieders. Dit bericht geeft deels een onjuist beeld, omdat niet gekeken wordt naar het soort zorg (bijvoorbeeld monodisciplinaire of multidisciplinaire zorg) dat verleend wordt door verschillende GGZ-aanbieders en omdat aanbieders soms dubbel geteld worden. 

Langdurige zorg

De Gesprekstafette: Wout Adema in gesprek over de ouder wordende samenleving

De ouder wordende samenleving is een groot maatschappelijk vraagstuk. Het aantal 65-plussers stijgt de komende twintig jaar met meer dan de helft tot bijna vijf miljoen. Het aantal 90-plussers stijgt zelfs met 200 procent, tot circa 340.000 in 2040. Deze demografische ontwikkelingen in combinatie met onder andere een groeiend personeelstekort en een voortdurend toenemende zorgzwaarte dwingen de samenleving tot nieuwe, fundamentele keuzes.

Medisch specialistische zorg

Belangrijke Wet Kwaliteitsregistraties Zorg staat centraal in Tweede Kamerdebat

Volgende week debatteert de Tweede Kamer over de Wet kwaliteitsregistraties zorg; een wijziging van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg. Kwaliteitsregistraties leveren in de medisch specialistische zorg een essentiële bijdrage aan het continu verbeteren van de kwaliteit van zorg voor patiënten. Zorgverzekeraars Nederland benadrukt daarom samen met FMS, NVZ, NFU, Patiëntenfederatie Nederland en ZKN het belang van deze wetswijziging.

Behandeling door fysiotherapeut
Eerstelijns­zorg

Zorgverzekeraars dragen bij aan kwaliteitskader fysio- en oefentherapie

Zorgverzekeraars zijn bereid te betalen voor de verdere ontwikkeling en invoering van het Kwaliteitskader voor fysio- en oefentherapie. Samen met de beroepsgroepen KNGF, VvOCM, Stichting Keurmerk Fysiotherapie en de Patiëntenfederatie heeft Zorgverzekeraars Nederland (ZN) afspraken gemaakt over passende zorg op het gebied van fysio- en oefentherapie.

Transformatieplannen

IZA voorbeelden Film 2

Stap binnen in de boeiende wereld van de zorgtransformatie! Ontdek hoe zorgverzekeraars en regionale partners samen werken aan een vernieuwende toekomst, waarin goede, toegankelijke, en betaalbare zorg centraal staat. In deze video nemen we je mee langs mooie en inspirerende praktijkvoorbeelden uit het Integraal Zorgakkoord.

Man en vrouw fietsen in het bos
Eerstelijns­zorg

Oproep ZN aan Tweede Kamer GALA debat

Op 29 februari debatteert de Tweede Kamer over het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA). Het GALA, waarbij zorgverzekeraars samenwerken met het ministerie van VWS en gemeenten, bestrijdt gezondheidsproblemen en bevordert een gezonde levensstijl door het versterken van domeinoverstijgende samenwerkingsverbanden.

Verpleegkundige en oudere wandelen buiten
Langdurige zorg

Regiomonitor capaciteitsplannen verpleegzorg 2023 gepubliceerd

Welke capaciteitsplannen er voor alle zorgkantoorregio’s voor de komende jaren liggen, is in beeld gebracht in de Regiomonitor Verpleegzorg 2023. Zorgkantoren hebben in oktober 2023 bij zorgaanbieders opgevraagd wat (vooralsnog) de capaciteitsplannen zijn voor de komende jaren. De input van de zorgaanbieders is verwerkt in de Regiomonitor 2023. Hierin staan de capaciteitsplannen tot en met 2027. De monitor vormt het uitgangspunt voor regionale en individuele gesprekken die zorgaanbieders en zorgkantoren met elkaar voeren over passende zorg voor ouderen.

Gehandicapte man krijgt hulp bij het eten
Langdurige zorg

Reactie zorgkantoren op uitspraak hoger beroep inkoop gehandicaptenzorg

De rechter heeft vandaag uitspraak gedaan in het hoger beroep dat de VGN en aanbieders van gehandicaptenzorg aanspanden tegen zorgkantoren*. Dit hoger beroep ging over elementen uit het inkoopbeleid voor langdurige zorg. De rechter geeft aan dat (een aantal onderdelen uit) dit inkoopbeleid van de zorgkantoren moet worden aangepast. Zorgkantoren gaan de komende dagen met de uitspraak en de toelichting aan de slag.

Gesprek tussen arts en patient

Zorgverzekeraars passen machtigingsbeleid voor tertiaire borstreconstructie na borstkanker aan

Zorgverzekeraars hebben besloten om vanaf 2024 het machtigingsbeleid voor een volledige tertiaire borstreconstructie na borstkanker gefaseerd aan te passen. Dit geldt voor de aanvragen binnen de gecontracteerde zorg, die voldoen aan de polisvoorwaarden van de zorgverzekeraar.

Wandelen in het bos

Reactie ZN op NOS berichtgeving foto’s bij borstreconstructie

Wij vinden het pijnlijk voor vrouwen, dat zij na een ernstige ziekte met ongewenste situaties zijn geconfronteerd. Medische foto’s worden door de arts gemaakt en verstuurd via Vecozo. Het beoordelen van medische foto’s wordt op een zorgvuldige en deskundige wijze gedaan door medewerkers die de juiste competenties hiervoor bezitten.

Vrouw aan het werk in de apotheek
Eerstelijns­zorg

Zorgverzekeraars en medicijnleveranciers trekken samen op in strijd tegen de medicijntekorten

Zorgverzekeraars passen hun inkoopbeleid, het zogeheten preferentie- of voorkeursbeleid, op punten aan om risico’s op leveringsproblemen van geneesmiddelen te verkleinen. Zorgverzekeraars Nederland (ZN) en de brancheorganisaties van leveranciers, Biosimilars en generieke geneesmiddelenindustrie Nederland (BOGIN) en Generieke Leveranciers Nederland (GLN), hebben hierover samen afspraken gemaakt. Hiermee willen de zorgverzekeraars en de leveranciers enkele problemen oplossen en daardoor de beschikbaarheid van medicijnen vergroten.

Zorgpartijen vragen politieke steun uitvoeringsakkoord Gegevensuitwisseling

Deze week stemt de Tweede Kamer over een motie die zorgt dat het geld voor het uitvoeringsakkoord gegevensuitwisseling snel beschikbaar komt. Zorgpartijen en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) kunnen dankzij het geld aan de slag met het realiseren van een landelijk dekkend netwerk, het verbeteren van gegevensuitwisseling in de zorg én het verminderen van administratieve lasten. Zorgpartijen hopen dan ook op brede steun van de Tweede Kamer voor deze motie.

Iemand werkt op een tablet

Definitief overstapcijfer bekend: 7,4% wisselt van zorgverzekeraar

In het overstapseizoen 2023/2024 zijn ruim 1,3 miljoen verzekerden gewisseld van zorgverzekeraar. Dat is 7,4% van de verzekerden. Dit betreft het één na hoogste overstappercentage vanaf de invoering van de Zorgverzekeringswet in 2006. Vorig jaar was het overstappercentage het hoogste tot nu toe met 8,2%.

Eerstelijns­zorg

Visie op eerstelijnszorg is vastgesteld

De eerstelijnszorg toegankelijk houden voor de mensen die dat nodig hebben en bijdragen aan gelijke kansen op goede gezondheid voor iedereen. Dat is het doel van de visie eerstelijnszorg 2030 die dinsdag 30 januari is vastgesteld. De visie is opgesteld voor en door partijen uit het veld. ZN is één van deze partijen. Dat de visie eerstelijnszorg er is, vindt ZN een mooie stap. Het is nu aan de betrokken partijen om gezamenlijk aan de slag te gaan met de uitvoering van de visie.

8 op de 10 mensen in 2023 succesvol geholpen met wachttijdbemiddeling

Steeds meer mensen maken gebruik van zorgbemiddeling door hun zorgverzekeraar. Dat blijkt uit een rondvraag bij de grootste zorgverzekeraars. Zorgbemiddeling helpt mensen bijvoorbeeld om een geschikte zorgaanbieder te vinden, ook als die zorgaanbieder niet in de buurt is. Daar kunnen ze dan wel eerder terecht voor de juiste zorg.

Dirk Jan van den Berg, voorzitter Zorgverzekeraars Nederland

‘Sleutelen aan het zorgstelsel is een schaamlap voor echte vraagstukken’

Voorzitter Dirk Jan van den Berg in gesprek met het Financieele Dagblad, Maarten van Poll. Hij wil verder met de zorgplannen. Discussies over het zorgstelsel leiden af van meer wezenlijke vraagstukken. Afschaffen van het eigen risico is een slecht idee, net als de terugkeer van het ziekenfonds.

Oude meneer steekt zijn duim op

Horizontaal Toezicht: administratieve lasten omlaag, vertrouwen omhoog

Voor het eerst is gemeten wat de effecten zijn van Horizontaal Toezicht in de zorg. De administratieve lasten zijn afgenomen en het vertrouwen tussen zorgaanbieders en zorgverzekeraars is toegenomen. Horizontaal Toezicht gaat over het correct registreren en declareren van zorg. Het is een graadmeter voor de rechtmatigheid van de zorguitgaven.

Langdurige zorg

Tante Louise deelt innovatieve ervaringen met ZN

Gelukkige cliënten en gelukkige medewerkers. Dat zijn twee van de doelen waar zorgorganisatie Tante Louise aan werkt. Tijdens een werkbezoek dat ZN aan de Brabantse zorgaanbieder bracht, liet Tante Louise zien hoe sociale en technologische innovatie hun daarbij helpt.

Oudere krijgt hulp van wijkverpleegkundige
Eerstelijns­zorg

Versterking wijkverpleging in volle gang

De wijkverpleging wordt versterkt om zo de vraag naar ziekenhuiszorg in te perken en beter in te spelen op de vergrijzende samenleving. ActiZ, Zorgthuisnl en ZN hebben hierover vorig jaar in het Integraal Zorgakkoord (IZA) afspraken gemaakt. Zij voeren deze volop uit. Zo krijgen bijna 700 aanbieders van wijkverpleging in totaal 73 miljoen euro uit het IZA-fonds Wijkverpleging dat vorig jaar door de drie partijen is opgericht. Ook hebben zorgverzekeraars uitvoering gegeven aan de afspraak om de wijkverpleging te versterken, de hiervoor beoogde structurele impuls van 175 miljoen is grotendeels gerealiseerd. Ook staat vanaf 15 januari 2024 het opleidingsfonds wijkverpleging open.

Overstapcijfer 2024 lager dan 2023 en gelijk aan overstapcijfers voor 2023

6,5% van de verzekerden zijn eind 2023 overgestapt naar een andere zorgverzekeraar. In totaal gaat het tot nu toe om 1,2 miljoen overstappers, zo blijkt uit een voorlopige analyse door Vektis van cijfers van alle zorgverzekeraars. (bron Vektis)

Ouders met baby bij de uitgang van het ziekenhuis
Medisch specialistische zorg

Verzekerde zorg gegarandeerd ook bij omzetplafond

De stelling van de Consumentenbond dat een omzetplafond automatisch leidt tot een patiëntenstop en het niet leveren van zorg is onjuist en geeft patiënten onnodige zorgen.

Verzorgende houdt hand vast van oude dame
Langdurige zorg

Zorginstituut reageert op Generiek Kompas

Zorginstituut Nederland heeft het Generiek Kompas 'Samen werken aan kwaliteit van bestaan' beoordeeld. In een nieuwsbericht deelt het Zorginstituut hun bevindingen.

Oudere krijgt hulp van wijkverpleegkundige
Eerstelijns­zorg

Zorgverzekeraars Nederland, Zorgthuisnl en ActiZ starten Opleidingsfonds Wijkverpleging 2024

ActiZ, Zorgthuisnl en Zorgverzekeraars Nederland (ZN) starten een opleidingsfonds voor het vergoeden van de werkgeverskosten die voortvloeien uit het opleiden van leerling-werknemers (mbo-bbl/hbo-v duaal) in de wijkverpleging.

Langdurige zorg

Zorgkantoren in gesprek met minister Helder over de verandering van de langdurige zorg

Demissionair minister Helder bracht maandagavond 11 december een bezoek aan Zorgverzekeraars Nederland (ZN). Daar sprak zij met de managers en verantwoordelijken van zorgkantoren en medewerkers van ZN onder meer over de toekomst van de langdurige zorg en de rol van de zorgkantoren daarin. Ook werd aandacht besteed aan de regionale samenwerking in het zorgdomein en aan de inhoudelijke afspraken die via de zorginkoop met aanbieders worden gemaakt over innovatie.

Oudere krijgt hulp van wijkverpleegkundige
Langdurige zorg

Gewaarborgde hulp voor pgb wordt afgeschaft

De Gewaarborgde hulp voor mensen met een persoonsgebonden budget (pgb) uit de Wet langdurige zorg (Wlz) wordt afgeschaft. Dat heeft het ministerie van VWS (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) onlangs besloten. Dit om beter aan te sluiten op de regels over vertegenwoordiging uit het Burgerlijk Wetboek. Voor nieuwe aanvragers van een pgb is het vanaf 1 juli 2024 niet meer mogelijk om een gewaarborgde hulp aan te wijzen. Voor bestaande budgethouders stopt uiterlijk 1 juli 2028 de gewaarborgde hulp. Deze maatregel heeft geen invloed op de hoogte van het budget.

Huisarts en patient bespreken iets samen
Eerstelijns­zorg

Handreiking voor zoektocht naar geschikte huisvesting huisartsen

Ongeveer drie op de vier huisartsen ervaren problemen met huisvesting. Ze vinden het bijvoorbeeld lastig om nieuwe praktijkruimte te vinden of groeien uit hun jasje bij de bestaande huisartsenpraktijk. Om huisartsen én gezondheidscentra te ondersteunen bij hun huisvestingsproblemen is de ‘handreiking huisvesting huisartsen en gezondheidscentra’ gemaakt.

Oudere vrouw aan tafel met een man die wat opschrijft
Langdurige zorg

Voorschrift zorgtoewijzing 2024 langdurige zorg is gepubliceerd

Het Voorschrift zorgtoewijzing voor 2024 is gepubliceerd. Dit voorschrift is onderdeel van afspraken tussen zorgkantoren en zorgaanbieders. Het beschrijft hoe iemand met een zorgvraag naar passende Wlz-zorg komt.

Verpleegkundige en oudere wandelen buiten
Langdurige zorg

Regiomonitor capaciteitsplannen verschijnt februari 2024

De zorgkantoren en Zorgverzekeraars Nederland publiceren sinds december 2021 jaarlijks de regiomonitor verpleegzorg. De regiomonitor geeft per zorgkantoorregio een compleet beeld van de huidige én benodigde capaciteit van de verpleegzorg in Nederland. De Regiomonitor 2023 verschijnt in februari 2024.

Oudere meneer steekt zijn duim op
Langdurige zorg

Nieuw Generiek Kompas “Samen werken aan kwaliteit van bestaan” bevordert een open gesprek over kwaliteit van bestaan en samenwerking

Een krachtige alliantie van diverse partijen heeft het Generiek Kompas "Samen werken aan kwaliteit van bestaan" ontwikkeld. Dit Kompas voor ouderenzorg is gericht op het optimaliseren van het leven van individuen in verschillende zorgfases. Het Zorginstituut toetst het Kompas. Het is de verwachting dat het Generiek Kompas per 1 januari 2024 in werking kan treden.

Vrouw aan het werk in de apotheek

ZN Formulieren overzichtelijk te vinden op ZN.nl

Alle ZN Formulieren voor onder andere CieBAG en Farmacie zijn nu overzichtelijk te vinden op deze website. Gebruikers kunnen hier eenvoudig zoeken op bijvoorbeeld geneesmiddel of indicatie.

Langdurige zorg

ZN in Gesprek met Teun Toebes: Verkenning van Dementiezorg in Nederland

Teun Toebes en Petra van Holst (ZN) gingen in gesprek over de toekomst van de ouderenzorg. Teun heeft samen Jonathan de Jong de documentaire Human Forever (2023) gemaakt. In de documentaire is te zien hoe Teun de wereld over reist om in beeld te krijgen hoe verschillende culturen omgaan met dementie. In gesprek met Teun kwamen de complexe uitdagingen ter sprake waarmee de dementiezorg in Nederland wordt geconfronteerd.

Medewerkers in een callcenter

Contractering: gezamenlijke verantwoordelijkheid

In de media is veel aandacht voor de contractering voor 2024. Naar aanleiding van de recente berichtgeving door de Consumentenbond over contractering heeft Zorgverzekeraars Nederland een reactie opgesteld.

Verzorgende houdt hand vast van oude dame
Langdurige zorg

Generiek Kompas ‘Samen werken aan kwaliteit van bestaan’ gereed voor achterbanraadpleging

Partijen hebben gewerkt aan het Kompas 'Samen werken aan kwaliteit van bestaan'. Nadat het in maart niet gelukt is dit tripartiet aan te bieden, hebben de partijen de tijd gekregen te werken aan een concretere versie. De betrokken partijen starten nu met de achterbanraadpleging. Deze loopt tot en met 29 november 2023.

Hoe kies je het beste je zorgverzekering?

ZN heeft een video gemaakt hoe je het beste je zorgverzekering kan kiezen. Welke data zijn belangrijk en moet je rekening mee houden? Wat moet je doen om onverwachte zorgkosten te voorkomen? En hoe weet je of je behandeling door je zorgverzekeraar wordt vergoed? En waar kan je de informatie vinden of je behandeling wordt vergoed? Je ziet het in deze video. En heb je toch nog vragen, neem contact op met je zorgverzekeraar.

Eerstelijns­zorg

ZN op bezoek bij Espria

Hoe kan de zorg vanuit alle betrokken partijen meer integraal worden benaderd, hoe wordt het langer thuis wonen van ouderen ondersteund met technologie en hoe wordt het leven van mensen centraal gesteld? Dit waren de onderwerpen van gesprek tijdens het werkbezoek dat Zorgverzekeraars Nederland op 27 oktober aan Espria bracht.

Moeder met gehandicapt meisje
Langdurige zorg

Bondgenoten helpen naasten en laten niet los

De juiste ondersteuning helpt mensen in de langdurig zorg de zorg vinden die bij hen past. Via zorgkantoren en organisaties voor onafhankelijke cliëntondersteuning is ondersteuning beschikbaar. Zorgkantoren zetten zich daarnaast in voor de doorontwikkeling van cliëntondersteuning. Zo hebben Menzis en CZ samen met Zorgverzekeraars Nederland meegewerkt aan Pilot5. Deze pilot onderzoekt de ondersteuning aan naasten van mensen met een beperking. In Pilot5 staan bondgenoten naasten op allerlei manieren bij. Dit blijkt een enorme meerwaarde te zijn. “Een bondgenoot is langdurig bij het gezin betrokken en haakt niet zomaar af”, vertelt Corine Boer, projectleider Pilot5.

Vrouw aan het werk in de apotheek
Eerstelijns­zorg

Zorgverzekeraars vergoeden medisch noodzakelijke mineralen-geneesmiddelen ook in 2024

Zorgverzekeraars vergoeden ook volgend jaar een aantal zogeheten mineralen-geneesmiddelen vanuit de basisverzekering. Het gaat om kaliumcitraat, magnesiumcitraat, magnesiumgluconaat, magnesiumlactaat en zinksulfaat (zogeheten mineralen), die een groep patiënten niet als voedingssupplement maar als geneesmiddel gebruikt.

Oudere dames aan tafel
Langdurige zorg

Reactie zorgkantoren op uitspraak kort geding inkoop ouderenzorg

De rechtbank in Den Haag heeft 31 oktober 2023 aangegeven dat zorgkantoren hun inkoopbeleid op twee kleine onderdelen na niet hoeven aan te passen. Ouderenzorgorganisaties hadden een kort geding aangespannen tegen het inkoopbeleid 2024 - 2026 van de zorgkantoren*. De zorgkantoren zijn blij met de duidelijkheid van de rechter maar erkennen ook dat de zorgvraag en de zorgkosten in de ouderenzorg knellen.

Langdurige zorg

Gehandicaptenzorgsector deelt kennis en ervaring met elkaar

Een zaal vol mensen met een beperking, naasten, zorgaanbieders en medewerkers van zorgkantoren deelden donderdag 12 oktober hun verhalen met elkaar. Deze verhalen over hoe zij de verandering die in de gehandicaptenzorg nodig is vormgeven, waren bedoeld om van elkaar te leren en om elkaar te inspireren. Met de kennis en ervaring die is opgedaan, willen organisatoren VGN en ZN de transitie in de gehandicaptenzorg versnellen.

Huisarts in gesprek met patient
Eerstelijns­zorg

Dashboard maakt knelpunten in huisartsenzorg inzichtelijk

De huisartsenzorg kampt met verschillende knelpunten op het gebied van tekort aan personeel en een toename van het zorggebruik. In opdracht van de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) en Zorgverzekeraars Nederland (ZN) biedt Vektis in het dashboard huisartsenzorg actuele inzichten in de knelpunten die kunnen ontstaan in de huisartsenzorg.

Dirk Jan van den Berg, voorzitter Zorgverzekeraars Nederland
Passende zorg

Update: Inspirerende mijlpaal bereikt door akkoord op transformatieplan Santeon.

Inspirerende mijlpaal bereikt met het akkoord van verzekeraars en VWS van het eerste transformatieplan van Santeon.

Iemand kijkt op smartphone en heeft papier op de schoot

Aanmelding voor Het Grote Zorgdebat van start

Wat zijn de ideeën van politieke partijen voor de toekomst van de zorg? Dit komt aan de orde tijdens Het Grote Zorgdebat op 13 november van 19.30 tot 21.00 uur. De aanmelding gaat van start op 11 oktober om 20.00 uur.

Oudere dame arriveert in verpleeghuis

Samenwerking in regio blijft urgent om toegankelijkheid zorg te behouden

Het Integraal Zorgakkoord (IZA) is iets meer dan een jaar geleden gesloten. De afgelopen maanden is door alle partners hard gewerkt om de afspraken om te zetten in concrete plannen. Het IZA geeft zichtbaar een versnelling aan de regionale samenwerking. De urgentie om in de regio samen te werken blijft onverminderd groot. Dit benadrukt Zorgverzekeraars Nederland (ZN) in een brief aan de vaste commissie VWS, die vandaag debatteert over het IZA.

Gehandicapt meisje en moeder
Langdurige zorg

Reactie zorgkantoren op uitspraak kort geding inkoop gehandicaptenzorg

Vandaag deed de rechter uitspraak in het kort geding dat de VGN en aanbieders van gehandicaptenzorg aanspanden tegen zorgkantoren*. Het kort geding ging over elementen uit het inkoopbeleid voor langdurige zorg. De rechter bepaalde dat zorgkantoren hun inkoopbeleid niet hoeven aan te passen. De zorgkantoren herkennen zich in de uitspraak van de rechter.

Dirk Jan van den Berg, voorzitter Zorgverzekeraars Nederland

Nieuwe termijn Dirk Jan van den Berg als voorzitter Zorgverzekeraars Nederland

Het bestuur en de Algemene Ledenvergadering van Zorgverzekeraars Nederland hebben op 2 oktober ingestemd met een nieuwe termijn voor Dirk Jan van den Berg als voorzitter. Dirk Jan van den Berg is sinds februari 2020 voorzitter van ZN, zijn tweede termijn gaat in per 1 februari 2024.

Gehandicapte man krijgt hulp bij het eten
Langdurige zorg

Pilot Morele Beraadkamer Meerzorg krijgt een vervolg

Wat is passende meerzorg? Wat speelt er in de beoordeling van meerzorg? En hoe houden we voldoende rekening met alle rechten, belangen en wensen van de betrokkenen bij meerzorg? Met morele oordeelsvorming probeert de pilot Morele Beraadkamer Meerzorg (MBM) handvatten te geven om deze vragen te beantwoorden. Zo is in één van de vijf dilemma’s die de Morele Beraadkamer Meerzorg heeft behandeld, gekeken naar het besluit om een zeer hoog budget meerzorg toe te kennen aan de zorgaanbieder versus het besluit om de meerzorg substantieel en verantwoord af te bouwen. Om nog meer inzicht te krijgen op wanneer je moreel het juiste doet, krijgt de pilot vanaf oktober 2023 een vervolg.

De Glazen Koets tijdens Prinsjesdag

ZN: gebrek aan bestaanszekerheid grote bedreiging gezondheid Nederlanders

Zorgverzekeraars maken zich zorgen over de groeiende groep Nederlanders die onvoldoende bestaanszekerheid hebben. Steeds meer volwassenen en kinderen lopen gezondheidsschade op omdat ze door geldgebrek geen toegang hebben tot bijvoorbeeld goede voeding, een geschikte woning, sport en lichamelijke verzorging. Door onvoldoende hulp bij maatschappelijke problemen is de gezondheidszorg het vangnet voor veel mensen. De zorg raakt hierdoor overbelast en door de toegenomen vergrijzing dreigt de toegang tot zorg in gevaar te komen.

Oudere krijgt hulp van wijkverpleegkundige
Eerstelijns­zorg

Nieuwe aanvragen IZA-fonds Wijkverpleging weer mogelijk

Van 4 oktober tot en met 8 november 2023 kunnen zorgaanbieders in de wijkverpleging opnieuw aanvragen bij het IZA-fonds Wijkverpleging indienen voor financiering van projecten die passende zorg in de wijkverpleging versterken. Na een succesvolle eerste ronde in het voorjaar is er nog ruim voldoende budget beschikbaar voor een tweede aanvraagronde in het najaar. Het streven is nog voor het nieuwe jaar aanvragers te berichten of hun project wordt gefinancierd vanuit het fonds.

Gehandicapte man krijgt hulp bij het eten
Langdurige zorg

Zorgkantoren passen richttariefpercentages voor 2024 aan

Zorgkantoren hebben besloten om de zogeheten richttariefpercentages voor 2024 te verhogen. Deze richttariefpercentages zijn het vertrekpunt voor de inkoopafspraken die zorgkantoren en zorgaanbieders regionaal met elkaar maken. Aanleiding voor de verhoging van de percentages is een analyse van de beschikbare jaarrekeningen van zorgaanbieders over 2022. Hieruit komt naar voren dat de vastgestelde richttariefpercentages voor 2024 niet voldoen aan de uitgangspunten van de tariefsystematiek die de zorgkantoren gebruiken. Zorgkantoren beoordelen de wijziging als substantieel en hebben besloten de wijziging niet pas in 2025, maar al in 2024 te laten ingaan.

IZA film

IZA krijgt vorm in de praktijk

Goede zorg moet voor alle Nederlanders toegankelijk en betaalbaar blijven. Daar werken zorgverzekeraars met partners in de regio samen aan. In het Integraal Zorgakkoord hebben ze hierover ook afspraken gemaakt, Steeds meer mooie initiatieven laten zien hoe het IZA in de praktijk vorm krijgt.

Medewerker en klant bij de balie in de apotheek
Eerstelijns­zorg

Werkafspraken Verantwoord Wisselen inhalatiemedicatie vastgesteld

Organisaties van patiënten, artsen, apothekers en zorgverzekeraars hebben werkafspraken gemaakt over het wisselen van inhalatiemedicatie.

Gezin samen met opa aan tafel

Zorgverzekeraars vragen politiek om duidelijke keuzes voor toegankelijke zorg

Om de zorg voor iedereen in Nederland toegankelijk en betaalbaar te houden, heeft Zorgverzekeraars Nederland de politieke partijen in een verkiezingspamflet aandacht gevraagd voor drie belangrijke pijlers.

Gesprek tussen arts en patient
Medisch specialistische zorg

Reactie ZN na berichtgeving NOS: borstreconstructie na kanker wel vergoed

Eerste en tweede borstreconstructies na kanker worden vergoed door de zorgverzekeraar. Voor de zogeheten tertiaire borstreconstructie wordt momenteel een machtiging gevraagd. ZN gaat in gesprek met de NVPC (Nederlandse Vereniging voor Plastisch Chirurgie).

Mensen gaan een gebouw uit en komen binnen
Geestelijke gezondheids­zorg

Regiomonitor eerste helft 2023 beschikbaar

Elk half jaar brengt de Stuurgroep Toegankelijkheid en wachttijden ggz de Regiomonitor uit. De monitor laat de wachttijdcijfers zien per regio (openbare databron Nederlandse Zorgautoriteit) en de voortgang op het instellen van ‘mechanismen’ die door de stuurgroep als randvoorwaardelijk worden beschouwd voor het bijdragen aan de toegankelijkheid van de ggz.

Verpleegkundige en oudere wandelen buiten
Langdurige zorg

Reactie zorgkantoren op rechtszaak ouderenzorgorganisaties

Zorgkantoren hebben de hoop dat zorgaanbieders zien dat we alleen gezamenlijk de grote maatschappelijke en personele uitdagingen in de langdurige zorg het hoofd kunnen bieden. Zorgkantoren begrijpen dat zorgaanbieders hun positie veilig willen stellen door de weg naar de rechter te maken.

Oproep zorg- en overheidspartijen IZA aan Tweede Kamer

Diverse IZA-partijen hebben vandaag een brief aan de Tweede Kamer ondertekend met als boodschap 'Zet zorguitdagingen niet in de ijskast.'

De huisarts prikt bloed bij een patient

Voorzitter ZN: IZA moet doorgaan ondanks politieke situatie

Zorgverzekeraars blijven zich inzetten voor een weerbare, gezonde samenleving waarin we elkaar ondersteunen, met gelijke kansen en toegang tot kwalitatieve zorg voor iedereen.

Oudere vrouw werkt op tablet
Langdurige zorg

Ingebruikname indicatieregister Wlz bevordert efficiënte gegevensuitwisseling

Cliënten in de langdurige zorg hebben behoefte aan meer overzicht en inzicht in hun eigen zorginformatie en zorgproces. Voor zorgprofessionals zijn minimale administratieve lasten en tijdige, volledige en betrouwbare informatie over langdurige zorg en hun cliënten van belang. De ingebruikname van het indicatieregister Wlz van het Actieprogramma iWlz op 5 juli 2023 brengt deze efficiëntere gegevensuitwisseling een stap dichterbij. En dat is goed nieuws voor cliënten, zorgaanbieders, zorgkantoren en andere Wlz-partijen.

Medewerkers van ZN op werkbezoek bij Mijzo
Eerstelijns­zorg

Zorgaanbieder Mijzo werkt aan toekomst wijkverpleging en ouderenzorg

Ouderen zo lang mogelijk zelfstandig in hun eigen woning laten functioneren. Dat is een belangrijk speerpunt van Mijzo. Deze zorgaanbieder in de ouderenzorg en wijkverpleging ontwikkelde het programma Langer Actief Thuis (LAT). Mijzo houdt zich al geruime tijd bezig met het voorbereiden op de toekomst van de wijkzorg. Daarom is ZN op bezoek gegaan bij Mijzo om te leren hoe zij met deze materie omgaan.

Vrouw achter de computer met telefoon in haar hand

Jaarverslag ZN: zorgakkoorden voeren de boventoon in 2022

De activiteiten van Zorgverzekeraars Nederland (ZN) in 2022 stonden voor een groot deel in het teken van de voorbereiding en eerste uitwerking van de bestuurlijke zorgakkoorden, zoals het Integraal Zorgakkoord. Dit blijkt uit het jaarverslag dat ZN vandaag publiceert.

Verpleegkundige en oudere wandelen buiten

Met Regiobeelden belangrijke stap gezet binnen IZA

Vanuit het Integraal Zorgakkoord (IZA) is afgesproken om gezamenlijk de urgente zorguitdagingen in de regio in kaart te brengen door middel van regiobeelden. Per 1 juli zijn in vrijwel alle regio’s deze regiobeelden af.

Man loopt met rollator
Langdurige zorg

Publicatie Nota van Inlichtingen meerjarig inkoopbeleid Wlz week uitgesteld

Het beantwoorden van de vele vragen over het inkoopbeleid Wlz van zorgkantoren kost meer tijd omdat zorgkantoren het belangrijk vinden om dit secuur te doen. De publicatie van de beantwoording wordt daarom een week uitgesteld. Zorgaanbieders worden via de Nota van Inlichtingen op 7 juli geïnformeerd.

Huisarts onderzoekt patient
Eerstelijns­zorg

Zorgverzekeraars waarborgen financiering Meer Tijd voor de Patiënt

In steeds meer huisartsenpraktijken kunnen patiënten die dat nodig hebben, langere consulten krijgen bij hun huisarts. De opschaling van de werkwijze Meer Tijd voor de Patiënt (MTVP) verloopt volgens verwachting. Ongeveer een kwart van de huisartsen is sinds april met MTVP gestart, per 1 juli volgt een tweede groep en per 1 januari 2024 zijn alle huisartsen in staat een MTVP-contract te sluiten. Zorgverzekeraars hebben vertrouwen in de werkwijze MTVP en zetten de huidige afspraken voort in 2024.

Ambulance
Medisch specialistische zorg

Zorgverzekeraars reiken minister de hand bij zorgcoördinatie

Zorgverzekeraars hebben minister Ernst Kuipers een brief gestuurd waarin zij aangeven bereid te zijn een voortrekkersrol te vervullen bij de implementatie van zorgcoördinatie. Dit willen zij doen vanuit een functionele aanpak, wat naar verwachting zorgt voor het benodigde draagvlak bij de betrokken zorgaanbieders in de regio’s. Draagvlak is de sleutel om op korte termijn tot een succesvolle uitvoering te komen.

Oudere krijgt hulp van wijkverpleegkundige
Eerstelijns­zorg

Veel belangstelling voor IZA-fonds Wijkverpleging

Ruim vijfhonderd zorgaanbieders in de wijkverpleging hebben een aanvraag ingediend voor financiële steun uit het IZA-fonds Wijkverpleging, dat brancheorganisaties ActiZ en Zorgthuisnl en Zorgverzekeraars Nederland (ZN) in maart hebben opgericht om de wijkverpleging een ‘’boost’’ te geven. Met de ingediende aanvragen is een totaalbedrag van ruim 50 miljoen euro gemoeid. In het fonds zit in totaal 75 miljoen euro.

Ouders met baby bij de uitgang van het ziekenhuis
Eerstelijns­zorg

Zorgverzekeraars en Bo Geboortezorg sluiten convenant om voldoende kraamzorg te garanderen

Door continuïteits- en capaciteitsproblemen staat de kraamzorgsector ernstig onder druk. Dit blijkt uit een quickscan door branchevereniging (Bo) Geboortezorg en signalen die verzekerden afgeven aan hun zorgverzekeraars. Bo Geboortezorg en Zorgverzekeraars Nederland (ZN) hebben nu een convenant getekend dat er voor moet zorgen dat de kraamzorg op de korte en langere termijn gegarandeerd blijft.

Mensen houden elkaars handen vast
Langdurige zorg

Inkoop langdurige zorg vanaf 2024: meerjarig inkoopbeleid per regio op basis van landelijke visie

Zorgkantoren publiceren op 1 juni hun meerjarig inkoopbeleid. In dit inkoopbeleid heeft elk zorgkantoor voor hun regio uitgewerkt hoe de uitdagingen waarmee de langdurige zorg te maken heeft regionaal worden aangegaan. Daarin ligt de nadruk op het toegankelijk en betaalbaar houden van langdurige zorg voor iedereen die deze zorg nodig heeft. De gezamenlijke landelijke visie op duurzame toegang tot langdurige zorg vormt het uitgangspunt voor het meerjarig inkoopbeleid per zorgkantoorregio. Het inkoopbeleid gaat in op 1 januari 2024.

Oudere vrouw en man zitten aan tafel
Langdurige zorg

Inkoopbeleid onafhankelijke cliëntondersteuning 2024 en 2025 is gereed

Steeds meer mensen met een indicatie voor de Wet langdurige zorg (Wlz) doen een beroep op cliëntondersteuning. Voor de inkoop van onafhankelijke cliëntondersteuning (OCO) hebben de zorgkantoren een landelijke inkoopbeleid voor 2024 en 2025 opgesteld. Dit inkoopbeleid beschrijft de doelen en uitgangspunten van onafhankelijke cliëntondersteuning.

John Rijsdijk wint Jan Taco te Gusselinklo Prijs

ZN-beleidsadviseur John Rijsdijk wint zorginnovatieprijs

John Rijsdijk, beleidsadviseur bij Zorgverzekeraars Nederland, heeft de Jan Taco te Gussinklo Prijs gewonnen als baanbrekende persoon in de zorg. De prijs werd aan hem toegekend voor zijn initiatiefrijke karakter en voor het vele grondwerk in zijn rol als kwartiermaker van het Kenniscentrum Digitale Zorg. De Jan Taco te Gussinklo prijs werd dit jaar voor het eerst uitgereikt ter nagedachtenis aan deze in 2021 overleden internist, innovator, schrijver en onderzoeksjournalist.

Twee vrouwen in gesprek
Langdurige zorg

In de regio gezamenlijk aan de slag voor passende langdurige ggz

Mensen die langdurig en intensieve geestelijke gezondheidszorg nodig hebben, moeten nu en in de toekomst passende zorg en ondersteuning krijgen. Dat vraagt om goede samenwerking en inzet van alle betrokken partijen. Zorgverzekeraars Nederland en de zorgkantoren zijn blij met de afspraken die Valente, de Nederlandse GGZ, MIND, VNG, ZN en VWS hebben gemaakt. “Deze afspraken zijn het vertrekpunt om met elkaar passende zorg en ondersteuning te bieden”, aldus Ingrid Schouw, clustermanager bij van zorgkantoor Midden IJssel (Salland Zorgkantoor).

Handen bij elkaar
Geestelijke gezondheids­zorg

Zorgverzekeraars: mentale gezondheidscentra in de strijd tegen toename mentale klachten

Zorgverzekeraars maken zich grote zorgen over de toename van mentale klachten, dit staat in een brief van Zorgverzekeraars Nederland (ZN) aan de Tweede kamer voor het debat over de geestelijke gezondheidszorg.

Man duwt rolstoel

Toekenning PGB’s voor deel budgethouders met chronische zorg naar maximaal 5 jaar

Voor een deel van de chronische patiënten die hun zorg betalen met een persoonsgebonden budget (PGB) uit de Zorgverzekeringswet (Zvw) is het vanaf half mei niet meer nodig om elke twee jaar opnieuw een indicatie te krijgen voor een nieuwe toekenning van het zorgbudget.

Vrouw achter de computer met telefoon in haar hand
Digitalisering

Nationale visie op gezondheidsinformatiestelsel naar de Tweede Kamer

De nationale visie op het gezondheidsinformatiestelsel is klaar. Op 6 april stuurde minister Kuipers de visie naar de Tweede Kamer. De nationale visie is opgesteld onder regie van het ministerie van VWS, samen met Nictiz, VZVZ en ZN. Zorgverzekeraars Nederland (ZN) is trots op het gezamenlijk bereikte resultaat. Er ligt nu een visie die voor de korte en langere termijn richting kan geven aan de ontwikkeling van het gezondheidsinformatiestelsel. Een belangrijke stap voor het inrichten van het toekomstige gezondheidsinformatiestelsel.

Duurzame toegang tot zorg voor iedereen

Zorgverzekeraars zetten zich in voor duurzame toegang tot zorg voor alle Nederlanders. Samen met alle zorgverleners, verzekerden én de politiek willen we nu de keuzes maken die noodzakelijk zijn voor goede en solidaire zorg morgen. Bekijk in deze animatie waarom duurzame toegang ons speerpunt is.

Een man in de gang van een ziekenhuis
Medisch specialistische zorg

Rapport landelijke inrichting zorgcoördinatie aangeboden aan minister Kuipers

Om de toenemende druk op de acute zorg het hoofd te bieden, is het essentieel dat niet-levensbedreigende zorgvragen domeinoverstijgend en regionaal worden georganiseerd. Dit staat in het rapport ‘Advies landelijke inrichting zorgcoördinatie’ dat ActiZ, Ambulancezorg Nederland (AZN), InEen, Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ) en Zorgverzekeraars Nederland (ZN) op 28 maart hebben aangeboden aan minister Kuipers.

Verpleegkundige en oudere wandelen buiten
Langdurige zorg

Inkoopvisie langdurige zorg voor 2024 en verder krijgt steeds meer vorm

Om de uitdagingen in de langdurige zorg aan te gaan en deze zorg toegankelijk en betaalbaar te houden, werken zorgkantoren aan een nieuw meerjarig inkoopbeleid. Om te komen tot dit inkoopbeleid zijn een gezamenlijke visie, een uniform contracteerproces, een landelijke onderbouwing van de richttariefpercentages en aanvullende inkoopvoorwaarden opgesteld.

Online gesprek tussen arts en patient

Reactie ZN brief NVB/NBA over financiële situatie in de zorg

Op 27 maart hebben wij een afschrift van de brief aan minister Kuipers en minister Helder ontvangen,waarin de besturen NVB en NBA hun zorgen uiten over de financiële situatie in de zorgsector in het algemeen en de GGZ in het bijzonder. ZN heeft op 4 april een reactie op deze brief aan de NVB en NBA gestuurd.

Man en vrouw fietsen in het bos

Opiniestuk Het Financieele Dagblad: Wen er maar aan, onze zorg zal flink veranderen

Door Dirk Jan van den Berg, voorzitter Zorgverzekeraars Nederland

Een man in de gang van een ziekenhuis
Medisch specialistische zorg

Reactie ZN CAO-akkoord ziekenhuizen

Zorgverzekeraars vinden het belangrijk dat er nu duidelijkheid is over de cao voor de ziekenhuizen.

Met de rollator door de gang lopen
Langdurige zorg

ZN doet beroep op Zorginstituut om Kwaliteitskompas goed fundament te geven

Het nieuwe Generiek kompas 'Samen werken aan kwaliteit van bestaan' is door een brede groep partijen, ingediend bij het Zorginstituut. Ook ZN is betrokken bij het opstellen en uitwerken van het kwaliteitskompas. ZN steunt de beweging die is ingezet, maar heeft meer houvast nodig op het vervolgproces en de tijdlijn. Daarom heeft ZN op dit moment nog niet definitief ingestemd met het kwaliteitskompas en een 'ja, mits' afgegeven.

Oudere dames aan tafel
Langdurige zorg

Op weg naar passende ondersteuning en zorg voor ouderen

De ondersteuning en zorg aan ouderen kent – net als andere zorgsectoren – veel uitdagingen. Door de landelijke programma’s WOZO en Wonen en Zorg voor Ouderen is een beweging ingezet om deze uitdagingen met alle betrokken partijen gezamenlijk het hoofd te bieden. De Tweede Kamer debatteert op 23 maart over de woon- en zorgplannen die er voor de ouderenzorg liggen.

Oudere krijgt medicijn
Eerstelijns­zorg

ZN, Zorgthuisnl en ActiZ starten samen IZA-fonds wijkverpleging

Om de toegankelijkheid van de wijkverpleging te versterken, hebben ActiZ, Zorgthuisnl en Zorgverzekeraars Nederland (ZN), aanvullend aan de afspraken in het Integraal Zorgakkoord, afgesproken om in 2023 een IZA-fonds Wijkverpleging op te zetten van 75 miljoen euro. De drie brancheverenigingen hebben dit fonds gezamenlijk opgericht.

Vrouw achter de computer met telefoon in haar hand
Medisch specialistische zorg

Reactie berichtgeving CAO-overleg ziekenhuizen

Alle zorgverzekeraars in Nederland zijn voorstander van een passende beloning voor zorgmedewerkers. We vinden het belangrijk dat hierover zo snel mogelijk duidelijkheid komt, ook in het belang van patiënten en verzekerden. Uiteindelijk is niemand erbij gebaat als, door ziekteverzuim of stakingen, zorg wordt uitgesteld. Maar we vinden ook dat het aan de ziekenhuizen zelf is om met hun medewerkers en de vakbonden tot goede afspraken te komen.

Man in rolstoel in het ziekenhuis

Zorgcontractering 2023

Zorgverzekeraars kopen elk jaar voor miljarden aan zorg in voor hun verzekerden. Daarbij is het uitgangspunt voor verzekeraars om de betaalbaarheid van de zorgpremie en de toegankelijkheid van zorg voor verzekerden te kunnen waarborgen.

Op 1 april maken zorgverzekeraars hun inkoopbeleid voor het komende jaar bekend. Zorgaanbieders leveren normaal gesproken de offerte begin september aan bij de zorgverzekeraar.

Mensen gaan een gebouw uit en komen binnen

Reactie zorgverzekeraars op uitzending Op1 d.d. 15 februari 2023

Het programma Op1 heeft op 15 februari in de uitzending aandacht besteed aan een item over o.a. bureaucratie in de zorg en regelgeving rondom hulpmiddelen. Zorgverzekeraars Nederland was niet uitgenodigd om aan tafel te zitten en is gevraagd om een schriftelijke reactie, die niet in de uitzending is gebruikt.

Vrouw werkt op laptop
Controle en fraudebeheersing

Wet verbetert strijd tegen ‘domeinoverstijgende’ zorgfraude

De Tweede Kamer debatteert op 14 februari over de Wet bevorderen samenwerken en rechtmatige zorg. Deze nieuwe wet stelt gemeenten, zorgverzekeraars en zorgkantoren in staat om zorgvuldig en gecontroleerd fraudesignalen met elkaar te delen. Hierdoor kunnen zij beter samenwerken bij de bestrijding van ‘domeinoverstijgende’ zorgfraude.

Ondertekenaars van het Gezond en Actief Leven Akkoord
Eerstelijns­zorg

Zorgverzekeraars tekenen integraal akkoord preventie

Zorgverzekeraars hebben hun handtekening gezet onder het Gezond & Actief Leven Akkoord (GALA), waarmee het rijk, gemeenten en belangrijke partijen in de zorg gaan samenwerken op het gebied van preventie. Georgette Fijneman, directievoorzitter Zilveren Kruis en bestuurslid van Zorgverzekeraars Nederland (ZN), deed dit namens de zorgverzekeraars.

Verpleegkundige en oudere wandelen buiten
Langdurige zorg

Caro Verlaan: De zorg en ondersteuning voor ouderen zo goed mogelijk regelen vraagt om verandering

De toegang tot zorg staat steeds meer onder druk. Verhalen over de gevolgen van wachtlijsten, personeelstekorten en stijgende kosten zijn aan de orde van de dag. Het groeiend aantal ouderen is voor de ouderenzorg nog een extra uitdaging. Zorgkantoren werken eraan om de langdurige zorg nu en in de toekomst toegankelijk, van goede kwaliteit en betaalbaar te houden.

Arts meet de bloeddruk bij een patient
Eerstelijns­zorg

Zorgverzekeraars zijn verheugd met handtekening huisartsen voor Integraal Zorgakkoord

Zorgverzekeraars zijn verheugd dat de huisartsen het Integraal Zorgakkoord ondertekenen. Samen met hen en met de andere partijen in de zorg willen zorgverzekeraars werken aan toekomstbestendige zorg. Meer tijd voor de Patiënt is daarbij een belangrijk onderdeel, waarmee een belangrijke stap richting de toekomst wordt gezet. Samen met de huisartsen- en regio-organisaties gaan zorgverzekeraars verder uitvoering geven aan de gemaakte afspraken.

Vrouw aan het werk in de apotheek
Eerstelijns­zorg

Zorgverzekeraars vergoeden medisch noodzakelijke mineralen-geneesmiddelen toch

Een bepaalde groep geneesmiddelen, namelijk kaliumcitraat, magnesiumcitraat, magnesiumgluconaat, magnesiumlactaat en zinksulfaat (zogeheten mineralen) wordt sinds 1 januari 2023 onterecht niet meer vergoed uit de basisverzekering.
Zorgverzekeraars gaan dit herstellen. Verzekerden die deze geneesmiddelen in januari of februari hebben moeten betalen of nog moeten betalen en die op basis van de voorwaarden voor vergoeding in aanmerking komen, kunnen hun nota indienen bij hun verzekeraar.

Meisje met handicap snijdt groente
Langdurige zorg

Inkoop langdurige zorg vanaf 2024: landelijke koers, regionale invulling

Zorgkantoren werken aan een nieuw meerjarig inkoopbeleid. Dat doen zij om zorgaanbieders voor een langere periode duidelijkheid te geven over de gezamenlijke koers en om de inkoop van zorg nog beter te laten aansluiten op de situatie in de regio. Het nieuwe inkoopbeleid gaat in op 1 januari 2024 en vervangt het huidige landelijke inkoopkader dat eind 2023 afloopt.

Arts voert online gesprek met patient

2023 wordt het jaar van stevige keuzes in de zorg!

2022 is een veel bewogen jaar geweest. De oorlog in de Oekraïne brak uit, gepaard gaande met onbegrensde wreedheden en groot menselijk lijden. De oorlog liet ook Nederland niet onberoerd door de opvang van Oekraïners die hier geborgenheid zochten en vonden. De onzekerheid over onze energievoorziening en de energieprijsontwikkeling als gevolg daarvan hebben veel mensen ongerust gemaakt.

Gezin samen met opa aan tafel

Aantal overstappers hoger dan voorgaande jaren

Het aantal verzekerden dat voor een andere zorgverzekeraar heeft gekozen, is groter dan in voorgaande jaren. In het najaar van 2022 heeft 8,0% van de verzekerden gekozen voor een andere zorgverzekeraar, zo blijkt uit een voorlopige analyse door Vektis, gebaseerd op de cijfers van alle zorgverzekeraars. In totaal gaat het tot nu toe om 1,4 miljoen verzekerden.

Levering medicijnen niet in gevaar door faillissement InnoGenerics B.V.

Zorgverzekeraars hebben kennis genomen van het faillissement van InnoGenerics B.V. en hebben daarover contact gehad met het ministerie van VWS en de curator.

Hulp bij steunkousen aantrekken
Langdurige zorg

Plannen voor extra verpleegzorg blijven achter op de vraag

Om aan de groeiende zorgvraag te blijven voldoen, is uitbreiding van de capaciteit van de verpleegzorg nodig.

Handen bij elkaar

Zorgverzekeraars blijven komende tijd extra inzetten op transgenderzorg

De Kwartiermaker Transgenderzorg die door Zorgverzekeraars Nederland en het ministerie van VWS is aangesteld om de transgenderzorg in Nederland te verbeteren, rondt na ruim vier jaar per 1 januari 2023 zijn werkzaamheden af.

Mensen houden elkaars handen vast

Kabinet sluit met Zorgverzekeraars Nederland zorgconvenant arbeidsmigranten af

Arbeidsmigranten krijgen niet altijd de zorg die zij nodig hebben.

Man in rolstoel in het ziekenhuis
Medisch specialistische zorg

Ziekenhuizen moeten nu constructief bijdragen aan blijvende toegankelijke zorg

Vandaag publiceerde het Financieele Dagblad onderstaand opinieartikel door Dirk Jan van den Berg in reactie op het artikel in het Financieele Dagblad van 25 november over de financiële situatie van ziekenhuizen.

Ideeën en ervaringen delen over transitie van de gehandicaptenzorg
Langdurige zorg

Samen aan de slag voor passende en betekenisvolle gehandicaptenzorg

Cliënten, cliëntvertegenwoordigers, zorgaanbieders en medewerkers van zorgkantoren kwamen op vrijdag 2 december bijeen om hun ideeën en ervaringen over de transitie van de gehandicaptenzorg met elkaar te delen.

Jongeren, medewerkers van inloophuis TEJO en bestuurder Petra van Holst van ZN gingen tijdens het werkbezoek van ZN aan MIND Us met elkaar in gesprek in Breda.
Geestelijke gezondheids­zorg

ZN steunt MIND Us om de mentale gezondheid van jongeren te bevorderen

ZN ondersteunt sinds kort MIND Us zowel financieel als inhoudelijk. Dit platform voor en door jongeren richt zich op het bevorderen van de mentale gezondheid van de jeugd.

Verpleegkundige werkt op een tablet. Op de achtergrond een patient aan het infuus.
Dure geneesmiddelen

Europese ziektekosten­verzekeraars steunen onderzoek naar ‘fair pricing’ dure geneesmiddelen

De Europese koepel van ziektekostenverzekeraars (AIM) doet mee met een belangrijk onderzoeksproject naar ‘fair pricing’ van dure geneesmiddelen.

Medewerkers in een callcenter

ZN spreekt Aidsfonds na campagne nep-verzekeraar Selectivia Zorg

Petra van Holst, algemeen directeur van ZN, sprak vandaag met Mark Vermeulen, directeur van het Aidsfonds over de Aidsfonds-campagne waarin een nep-zorgverzekeraar Selectivia werd geïntroduceerd in de landelijke media.

Oudere dame arriveert in verpleeghuis
Langdurige zorg

ZN werkt mee aan het realiseren van passende woonruimte voor ouderen

Passende woonruimte creëren voor ouderen door woningbouw te versnellen, ouderen beter te informeren en te ontzorgen in hun verhuizing en de leefomgeving te verbeteren.

Gehandicapte man krijgt hulp bij het eten
Langdurige zorg

Zorgkantoren werken aan nieuw meerjarig inkoopbeleid voor langdurige zorg

De zorg in Nederland kent flinke uitdagingen, zoals vergrijzing, personeelsschaarste en stijgende kosten. Om de zorg in de toekomst goed, betaalbaar en toegankelijk te houden, is betere samenwerking in de regio nodig. Daarom gaan de zorgkantoren voor de langdurige zorg met betrokken partners nog meer de regio in.

ZN-voorzitter Dirk Jan van den Berg ondertekent de Green Deal Duurzame Zorg
Duurzaamheid

Ook zorgverzekeraars en zorgkantoren zetten extra stappen voor verduurzaming zorg

Zorgverzekeraars Nederland heeft de nieuwe Green Deal Duurzame Zorg ondertekend, net als verschillende andere partijen uit de zorgsector en minister van VWS Ernst Kuipers.

Detail van een ambulance met opschrift 1-1-2
Medisch specialistische zorg

ZN: Acute zorg anders organiseren, is van levensbelang

Het is van levensbelang dat we de acute zorg anders organiseren, dat schrijft Zorgverzekeraars Nederland in een brief aan de Tweede Kamer.

Man legt zijn arm om de schouder van zijn vrouw
Langdurige zorg

De cliëntondersteuner helpt de juiste weg te vinden

Een cliëntondersteuner helpt en adviseert mensen die zorg zoeken die bij hen past.

Oudere vrouw en man zitten aan tafel

Zorgverzekeraars: verzekerden in schuldregeling kunnen op ons rekenen

Zorgverzekeraars Nederland heeft de intentie uitgesproken om mensen in of op weg naar een schuldregeling zo goed mogelijk te ondersteunen.

Arts voert online gesprek met patient
Medisch specialistische zorg

Ziekenhuizen, umc’s en zorgverzekeraars maken financiële afspraken voor pandemische crisissituatie

Koepels van zorgverzekeraars (ZN) en ziekenhuizen (NVZ en NFU) hebben afspraken gemaakt voor het geval corona opnieuw leidt tot een pandemische crisis in de medisch specialistische zorg.

Oudere vrouw werkt op tablet
Langdurige zorg

Het PGB Portaal wordt nu in heel Nederland gebruikt

In alle zorgkantoorregio’s wordt vanaf 12 oktober het PGB Portaal ingezet.

Vrouw achter de computer met telefoon in haar hand
Controle en fraudebeheersing

Zorgverzekeraars: meer zicht op fraude door samenwerking

Zorgverzekeraars hebben in 2021 ruim duizend fraudeonderzoeken afgerond.

Een man in de gang van een ziekenhuis
Medisch specialistische zorg

Zorgverzekeraars reageren op onderzoek NZa over wachttijden MSZ

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft onderzocht in welke mate zorgverzekeraars op dit moment sturen op het verkorten van de wachtlijsten en wachttijden in de medisch specialistische zorg.

Opa wandelt met kleinkinderen

ZN: Integraal Zorgakkoord is belangrijke werkagenda, succes hangt af van kabinetsbrede inzet

De vergrijzing en personeelskrapte betekenen dat er in vrijwel alle sectoren van de zorg lastige en acute knelpunten ontstaan. Met het Integraal Zorgakkoord (IZA) gaan zorgpartijen, zorgverzekeraars en het ministerie van VWS deze knelpunten oplossen. Verzekerden moeten ook in de toekomst kunnen blijven rekenen op toegang tot goede en betaalbare zorg.

Minister Helder sprak tijdens een bezoek aan ZN met de commissie Langdurige Zorg over hoe de zorgkantoren eraan werken om de zorg toegankelijk, van goede kwaliteit en betaalbaar te houden.
Langdurige zorg

Zorgkantoren ontvangen minister Helder

Minister Helder bracht maandagavond een bezoek aan Zorgverzekeraars Nederland (ZN). Zij sprak met de commissie Langdurige Zorg over hoe de zorgkantoren eraan werken om de zorg toegankelijk, van goede kwaliteit en betaalbaar te houden.

Medewerkers in een callcenter
Medisch specialistische zorg

Sector verkent coördinatie van acute zorg

ActiZ, Ambulancezorg Nederland, InEen, Landelijk Netwerk Acute Zorg en Zorgverzekeraars Nederland gaan mogelijkheden uitwerken voor coördinatie van acute zorg.

Gehandicapte man krijgt hulp bij het eten

Zorgverzekeraars verkennen langere indicatiestelling voor pgb-houders

Zorgverzekeraars Nederland onderzoekt samen met vertegenwoordigers van cliënten en wijkverpleeg-kundigen of een persoonsgebonden budget (PGB) voor langer dan twee jaar kan worden afgegeven voor chronisch zieken of gehandicapten in de Zorgverzekeringswet. In de richtlijnen van en voor zorgverzekeraars staat nu dat binnen twee jaar het volgende budget wordt vastgesteld aan de hand van een nieuwe indicatiestelling.

De Glazen Koets tijdens Prinsjesdag

Zorgverzekeraars: betaalbaarheid van zorg blijft belangrijke randvoorwaarde, juist in de deze tijd

De presentatie van de Haagse miljoenennota staat in het teken van de stijgende prijzen.

Gezin wandelt in de natuur

Zorgverzekeraars Nederland ondertekent Integraal Zorgakkoord

Vertegenwoordigers van de hele sector hebben met het Integraal Zorgakkoord (IZA) vooruitgekeken naar de zorg voor de komende vier jaar.

Vrouw met laptop op de bank
Digitalisering

NVZ, NFU en ZN pleiten voor ‘geen bezwaar’-systeem bij gegevensuitwisseling in de zorg

Op 15 september spreekt de Tweede kamer over de gegevensuitwisseling in de zorg.

Verpleegkundige werkt op een tablet
Digitalisering

Belangrijke rol voor ZN bij einde faxgebruik in de zorg

In 2025 moet het definitief afgelopen zijn met het faxgebruik in de zorg.

Jonge vrouwen lopen hard door woonwijk
Geestelijke gezondheids­zorg

Versnellers helpen bij verminderen wachttijden in de ggz

ZonMw start een nieuw programma om de inzet van zogenoemde versnellers in de ggz voort te zetten en uit te bereiden.

Oudere dame arriveert in verpleeghuis
Langdurige zorg

Aanvulling landelijk inkoopkader 2022 en 2023 voor transitiemiddelen Wlz

VWS stelt voor 2022-2026 transitiemiddelen beschikbaar voor de Wlz om een aantal veranderingen in de langdurige zorg mogelijk te maken.

Medicijnen innemen met een glas water
Dure geneesmiddelen

Immuuntherapie vergoed voor kankerpatiënten zonder andere behandelopties

Het kankermedicijn nivolumab wordt voortaan uit het basispakket vergoed voor volwassen patiënten die een tumor met een zeldzame afwijking (dMMR of MSI) hebben en voor wie geen andere behandeling meer beschikbaar is.

Twee vrouwen in gesprek
Geestelijke gezondheids­zorg

Brief ZN aan Tweede Kamer over ggz

Naar aanleiding van diverse berichten over sluitende afdelingen van ggz-instellingen en een persbericht van De Nederlandse GGZ (dNggz) over dreigende financiële verliezen in de ggzsector, debatteert de vaste Kamercommissie VWS woensdag 11 mei over de geestelijke gezondheidszorg (ggz).

Twee vrouwen in gesprek
Geestelijke gezondheids­zorg

Regionale Doorzettingsmacht: minder wachtenden ggz tussen wal en schip

Vanaf 1 mei moet iedereen met psychische klachten voor wie er geen passend zorgaanbod is, hulp kunnen inroepen om te zorgen dat die zorg er wél komt.

Wachtruimte
Geestelijke gezondheids­zorg

Appèl op meer preventie om ggz toegankelijk te houden en wachttijden te bekorten

Om de veel te lange wachttijden in de ggz te bekorten is een maatschappelijke omslag nodig.

Oudere meneer steekt zijn duim op
Langdurige zorg

Zorgkantoren lanceren landelijke website met informatie over langdurige zorg

Zorgkantoren, verenigd in Zorgverzekeraars Nederland, hebben vandaag een nieuwe landelijke website gelanceerd met publieksinformatie over de langdurige zorg: www.zorgkantoor.nl. Zij willen daarmee mensen tijdig voorzien van begrijpelijke informatie. Voor veel mensen is het een zoektocht om alle relevante informatie te vinden. Zeker als zij nog aan het begin staan van het zorgtraject en zich willen oriënteren op langdurige zorg. Daarom is het initiatief genomen voor deze nieuwe landelijke website. De site leidt mensen ook door naar het zorgkantoor van hun regio zodat zij daar vervolgens verder geholpen kunnen worden.

Man legt zijn arm om de schouder van zijn vrouw
Langdurige zorg

Zorgkantoren: kader voor inkoop langdurige zorg geactualiseerd

De zorgkantoren hebben hun meerjarige inkoopkader voor de langdurige zorg geactualiseerd. In dit kader staat hoe de zorgkantoren inkoopafspraken maken voor 2021-2023. Jaarlijks passen de zorgkantoren dit kader aan op de ontwikkelingen en uitdagingen in de langdurige zorg. Vanaf volgend jaar werken de zorgkantoren* voor alle sectoren en voor alle regio’s met één richttariefpercentage voor de vergoeding van langdurige zorg. Zorgkantoren gaan daarbij in hun regio aanvullende afspraken maken met zorgaanbieders over de zorg en de exacte financiering daarvan. 

Voorpagina van 'Zo werkt de geestelijke gezondheidszorg'
Geestelijke gezondheids­zorg

Nieuw boek: Zó werkt de geestelijke gezondheidszorg

Vier op de tien Nederlanders krijgen in hun leven te maken met psychische problemen. Welke vormen van zorg en ondersteuning kunnen zij krijgen? Welke wetten regelen dit en wie betaalt wat? Dit en nog veel meer staat in het nieuwe boek Zó werkt de geestelijke gezondheidszorg.

Vrouw werkt op laptop
Geestelijke gezondheids­zorg

Openbaar maken van cliëntervaringen maakt kwaliteit ggz-zorg inzichtelijker

Cliënten die hun ervaringen in de ambulante geestelijke gezondheidszorg (ggz) en verslavingszorg (vz) invullen via een vragenlijst, geven op die manier andere cliënten inzicht hun ervaringen met de zorgaanbieder.

Met de rollator door de gang lopen
Langdurige zorg

Zorgkantoren: Gerechtshof spreekt zich niet uit over motiveringsplicht toekomstige tarieven langdurige zorg

De betrokken zorgkantoren* hebben op 31 maart 2021 kennisgenomen van de uitspraak van het Gerechtshof Den Haag in het hoger beroep over het inkoopkader voor de Wet langdurige zorg. Zij gaan de uitspraak en de toelichting daarop bestuderen

Een vrouw zit in de wachtkamer
Geestelijke gezondheids­zorg

Meer inzicht in wachtlijsten voor ggz-behandelingen

Meer zicht op het aantal wachtenden, minder lange wachttijden en snellere verwijzing naar waar nog wel plek is voor behandeling in de ggz: voor dat doel hebben aanbieders van geestelijke gezondheidszorg en sociaal werk, gemeenten, huisartsen, patiëntenverenigingen en zorgverzekeraars hun krachten gebundeld.

Handen bij elkaar
Geestelijke gezondheids­zorg

Gezamenlijke visie zorgverzekeraars op de ggz in 2025

Zorgverzekeraars geven in 'De ggz in 2025. Vergezicht op de geestelijke gezondheidszorg' hun gezamenlijke visie op de toekomst van onze geestelijke gezondheidszorg.

Een vrouw zit in de wachtkamer
Geestelijke gezondheids­zorg

Eigenaarschap en commitment in de regio sleutels tot terugdringen GGZ-wachttijden

Eigenaarschap en commitment in de regio zijn sleutels om wachttijden in de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) terug te dringen. Omdat er in steeds meer regio’s eigenaarschap en commitment is, lukt het ook om tot concrete en gezamenlijke plannen te komen.

Helaas, we hebben geen artikelen gevonden.

Verwijder jouw geselecteerde filters en zoek opnieuw!