Zorgpartijen vragen politieke steun uitvoeringsakkoord Gegevensuitwisseling

Deze week stemt de Tweede Kamer over een motie die zorgt dat het geld voor het uitvoeringsakkoord gegevensuitwisseling snel beschikbaar komt. Zorgpartijen en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) kunnen dankzij het geld aan de slag met het realiseren van een landelijk dekkend netwerk, het verbeteren van gegevensuitwisseling in de zorg én het verminderen van administratieve lasten. Zorgpartijen hopen dan ook op brede steun van de Tweede Kamer voor deze motie.

Digitalisering in de zorg is cruciaal om de zorg toegankelijk, van hoge kwaliteit en betaalbaar te houden. Dit is essentieel om de stijgende zorgvraag het hoofd te bieden. Bovendien levert digitalisering grote voordelen op voor patiënten en zorgmedewerkers. Bijvoorbeeld omdat patiënten eenvoudiger thuis zorg kunnen ontvangen of omdat medewerkers eenvoudiger het digitale dossier kunnen bijwerken. Zo zijn ze minder tijd kwijt aan administratieve rompslomp met overtypen van dossiers en opzoeken van informatie. Ook verkleint dit de kans op fouten in de informatieoverdracht en wordt hiermee de kwaliteit van zorg verbeterd.

Uitvoeringsakkoord

Met dat doel voor ogen hebben de brancheorganisaties in het IZA op 22 januari samen met het ministerie van VWS bindende afspraken gemaakt die zorgen dat zorgbreed en in afstemming met het sociaal domein gegevens veiliger en sneller uitgewisseld kunnen worden. De zorgpartijen willen het komende jaar grote slagen maken om met het uitvoeringsakkoord gegevensuitwisseling de basis op orde te brengen. Dit gaat specifiek om het realiseren van een landelijk dekkend netwerk (LDN), generieke functies en eenheid van taal.

VWS-begroting 2024

Actiz, de Nederlandse GGZ, InEen, Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV), Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU), Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ), Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN), Zelfstandige Klinieken Nederland (ZKN), ZorgthuisNL en Zorgverzekeraars Nederland (ZN) vragen de Tweede Kamer om deze aanpak op basis van de uitvoeringsplannen te steunen en de gereserveerde middelen (1 miljard euro) hiervoor vrij te maken.

Link naar motie Tweede Kamer.

Uitgelichte artikelen

Bekijk alle berichten

Zorgverzekeraars: samen zoeken naar oplossingen seh’s en ziekenhuiszorg

Door het tekort aan arbeidskrachten, de toenemende zorgvraag door vergrijzing en de hoge(re) kwaliteitseisen komen in diverse regio’s de medisch specialistische zorg en spoedeisende hulp (seh’s) van ziekenhuizen in de regio onder ernstige druk te staan. In sommige regio’s, zoals Limburg en Friesland, zijn deze ontwikkelingen actueel. In alle regio’s zijn ziekenhuizen, zorgverleners, gemeenten en zorgverzekeraars in gesprek om de zorg anders te organiseren.

Arts meet bloeddruk bij een patient

Bestuursverslag 2023: samenwerken, verbinden en vertrouwen

In 2023 heeft Zorgverzekeraars Nederland een belangrijke bijdrage geleverd op onderwerpen voortkomend uit de afgesloten Zorgakkoorden, zoals huisartsenzorg, wijkverpleging, visie eerste lijn, digitalisering en transformatiemiddelen. Allemaal belangrijke bouwstenen om de zorg ander te organiseren vanuit onze maatschappelijke opgave: duurzame toegang tot zorg en een gezonder leven voor iedereen. Het Bestuursverslag 2023 laat zien welke resultaten er zijn gehaald en welke uitdagingen zijn opgepakt.

Duurzaamheid

Terugkijken webinar CSRD van 1 juli 2024

Enkele honderden zorgaanbieders en andere geïnteresseerden namen op 1 juli 2024 deel aan het webinar van ZN over de impact van de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) op zorgaanbieders. De belangrijkste boodschap in het webinar was dat zorgverzekeraars en zorgkantoren voor hun wettelijk verplichte rapportages over ecologische en sociale duurzaamheid over het jaar 2024 geen aanvullende gegevens bij zorgaanbieders gaan uitvragen.

Bekijk alle berichten