Reactie ZN brief NVB/NBA over financiële situatie in de zorg

Reactie ZN brief NVB/NBA over financiële situatie in de zorg

Op 27 maart hebben wij een afschrift van de brief aan minister Kuipers en minister Helder ontvangen,waarin de besturen NVB en NBA hun zorgen uiten over de financiële situatie in de zorgsector in het algemeen en de GGZ in het bijzonder. ZN heeft op 4 april een reactie op deze brief aan de NVB en NBA gestuurd.

Algemene zorgen financiële ontwikkelingen zorgsector en impact op transformaties.

Zorgverzekeraars Nederland herkent de conclusie in de brief van NVB en NBA dat de zorgsector, net als andere sectoren in Nederland, te maken heeft met hoge energiekosten, inflatie en arbeidsmarkttekorten.

De zorgverzekeraars herkennen zich echter niet in het geschetste beeld dat in algemene zin de
continuïteit van zorg gevaar loopt als gevolg van deze ontwikkelingen. In de gesprekken met
zorginstellingen én GGZ‐instellingen zijn de uitdagende (economische) omstandigheden, hoge
energiekosten en inflatie en ook de uitkomsten van CAO overleggen uitvoerig onderwerp van gesprek. Wij menen dat met de voorliggende contractafspraken de continuïteit van zorg wordt geborgd. Zorgverzekeraars hebben natuurlijk oog voor de specifieke (financiële) situatie van zorginstellingen. Wanneer in individuele gevallen maatwerk nodig is, dan proberen zorgverzekeraars oplossingen aan te dragen. Zo hebben zorgverzekeraars o.a. naar ziekenhuizen met financiële problemen de helpende hand uitgestoken.

Gezien de ernstige schaarste aan personeel in de zorg en de oplopende kosten, nu en in de toekomst, werkt de sector aan belangrijke transformaties om de zorg betaalbaar en toegankelijk te houden voor iedere ingezetene. De zorgakkoorden IZA, WOZO en GALA geven daar richting aan. Deze transformaties en bijbehorende randvoorwaarden vragen de inzet van alle zorgpartijen en moeten samen gerealiseerd worden. De banken zijn zeer bepalend voor het creëren van randvoorwaarden.

De brief toont betrokkenheid en onderschrijft onze gezamenlijke verantwoordelijkheid in het realiseren van deze opdracht. Ik roep u dan ook op verder te gaan dan alleen het signaleren van uw zorgen. Zorgverzekeraars en de banken, als respectievelijk inkopers van zorg en financiers van investeringen, delen de verantwoordelijkheid de benodigde transformaties in goede financiële banen te leiden. Voor ons geldt dan nog als aanvullende opdracht de kosten voor de premiebetaler hanteerbaar te houden.

Zorgen GGZ

De invoering van een nieuw bekostigingsmodel (het Zorgprestatiemodel – ZPM) en de voortgang van de implementatie daarvan in de GGZ is gedurende geheel 2022 onderwerp van gesprek geweest in diverse bestuurlijke overleggen tussen de Nederlandse GGZ, ZN, NZa en het ministerie van VWS. ZN herkent het signaal dat de transitie van DBC’s naar het zorgprestatiemodel in de uitvoering bij GGZ‐instellingen veel voeten in de aarde heeft gehad. Een recente inventarisatie (dd. 15 maart) onder alle zorgverzekeraars toont ons dat de genoemde implementatie‐ en opstartproblemen inmiddels grotendeels verholpen zijn.
Declaraties over 2022 worden inmiddels in rap tempo ter facturering aangeboden en de verwachting is dat de meeste GGZ‐instellingen de achterstanden begin april hebben ingehaald. Instellingen waar sprake is van facturatie achterstanden na deze datum, betreffen individuele en specifieke gevallen, waar maatwerk op van toepassing is. Gedurende de hele transitieperiode hebben zorgverzekeraars gezorgd voor een adequate liquiditeitspositie van de GGZ‐instelling middels bevoorschotting. Er zijn in 2022 een tweetal door ZN geïnitieerde onderzoeken uitgevoerd (april en oktober), door een extern onderzoeksbureau, om de door DNGGZ benoemde omzetuitval en kostenproblematiek beter te kunnen duiden in aard en omvang. Daarnaast heeft de NZa in het voorjaar 2023 op basis van deze onderzoeken een traject gestart om vast te stellen of een tussentijdse tariefsaanpassing noodzakelijk is. Daarover wordt in juni 2023 meer
duidelijk. Wij zijn hier nauw bij betrokken.

Wij interpreteren de brief als een belangrijk signaal dat accountants en banken zeer betrokken zijn bij de toegankelijkheid en betaalbaarheid van de zorg. Wij hebben de NVB en NBA uitgenodigd met ons hierover nader van gedachten te wisselen, ook over de rol van de banken in de transformatie van de zorg.

Dirk Jan van den Berg,
Voorzitter Zorgverzekeraars Nederland

 

Uitgelichte artikelen

Bekijk alle berichten
De Glazen Koets tijdens Prinsjesdag

ZN: gebrek aan bestaanszekerheid grote bedreiging gezondheid Nederlanders

Zorgverzekeraars maken zich zorgen over de groeiende groep Nederlanders die onvoldoende bestaanszekerheid hebben. Steeds meer volwassenen en kinderen lopen gezondheidsschade op omdat ze door geldgebrek geen toegang hebben tot bijvoorbeeld goede voeding, een geschikte woning, sport en lichamelijke verzorging. Door onvoldoende hulp bij maatschappelijke problemen is de gezondheidszorg het vangnet voor veel mensen. De zorg raakt hierdoor overbelast en door de toegenomen vergrijzing dreigt de toegang tot zorg in gevaar te komen.

Oudere krijgt hulp van wijkverpleegkundige
Eerstelijns­zorg

Nieuwe aanvragen IZA-fonds Wijkverpleging weer mogelijk

Van 4 oktober tot en met 8 november 2023 kunnen zorgaanbieders in de wijkverpleging opnieuw aanvragen bij het IZA-fonds Wijkverpleging indienen voor financiering van projecten die passende zorg in de wijkverpleging versterken. Na een succesvolle eerste ronde in het voorjaar is er nog ruim voldoende budget beschikbaar voor een tweede aanvraagronde in het najaar. Het streven is nog voor het nieuwe jaar aanvragers te berichten of hun project wordt gefinancierd vanuit het fonds.

Gehandicapte man krijgt hulp bij het eten
Langdurige zorg

Zorgkantoren passen richttariefpercentages voor 2024 aan

Zorgkantoren hebben besloten om de zogeheten richttariefpercentages voor 2024 te verhogen. Deze richttariefpercentages zijn het vertrekpunt voor de inkoopafspraken die zorgkantoren en zorgaanbieders regionaal met elkaar maken. Aanleiding voor de verhoging van de percentages is een analyse van de beschikbare jaarrekeningen van zorgaanbieders over 2022. Hieruit komt naar voren dat de vastgestelde richttariefpercentages voor 2024 niet voldoen aan de uitgangspunten van de tariefsystematiek die de zorgkantoren gebruiken. Zorgkantoren beoordelen de wijziging als substantieel en hebben besloten de wijziging niet pas in 2025, maar al in 2024 te laten ingaan.

Bekijk alle berichten