Toekenning PGB’s voor deel budgethouders met chronische zorg naar maximaal 5 jaar

Toekenning PGB’s voor deel budgethouders met chronische zorg naar maximaal 5 jaar

Voor een deel van de chronische patiënten die hun zorg betalen met een persoonsgebonden budget (PGB) uit de Zorgverzekeringswet (Zvw) is het vanaf half mei niet meer nodig om elke twee jaar opnieuw een indicatie te krijgen voor een nieuwe toekenning van het zorgbudget.

Op basis van nieuwe landelijke afspraken kunnen zorgverzekeraars deze standaardregel in uitzonderingssituaties loslaten en maatwerk toepassen, zodat deze verzekerden niet zo vaak meer de aanvraagformulieren hoeven in te vullen. PGB’s in de Zvw kunnen, als de zorgvraag daarbij passend is, vanaf heden langer dan twee jaar en maximaal tot vijf jaar worden toegekend.

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft dit vandaag in een brief aan de Tweede Kamer bekend gemaakt. VWS, Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN), belangenorganisatie Per Saldo en Zorgverzekeraars Nederland (ZN) hebben samen een zogeheten ‘handreiking’ gemaakt voor pgb-houders bij wie duidelijk is dat hun zorgvraag chronisch en stabiel is. Bijvoorbeeld bij mensen met een dwarslaesie of amputatie.

Handreiking met nieuwe werkwijze

In de handreiking, die getoetst is bij een aantal budgethouders en verpleegkundigen, staat de werkwijze voor wijkverpleegkundigen en zorgverzekeraars omschreven. De indicerend wijkverpleegkundige bepaalt de indicatie en zorgverzekeraars bepalen – net zoals nu – uiteindelijk of zij het budget (deels of helemaal) toekennen. “Geen cliënt is hetzelfde, en voor bepaalde cliënten geldt dat de zorgvraag ook voor langere tijd constant en voorspelbaar is’’, aldus Wout Adema, directeur Zorg van ZN. “Voor deze groep valt door deze afspraken de noodzaak tot het tweejaarlijks opnieuw invullen van de formulieren weg.’’

Zorgvraag kan veranderen

Dat er voor een herindicatie een periode van maximaal vijf jaar is afgesproken, heeft een duidelijke reden. Adema legt uit: “Ook als je chronisch ziek of gehandicapt bent, kan je zorgvraag veranderen. Misschien kun je met minder professionele zorg toe, of wellicht heb je meer nodig. Dit kan overigens ook binnen de vijfjaars periode het geval zijn. In dat geval kan de wijkverpleegkundige dit signaleren en een nieuwe indicatie opstellen.’’

Zorgverzekeraars hebben een wettelijke taak om te controleren of indicaties (en de duur hiervan) voldoen aan de beroepsnormen en aan wet- en regelgeving. Cliënten vinden herindicaties vaak lastig en ongewenst. Zorgverzekeraars begrijpen dit, zegt Wout Adema. “Maar hoe je het wendt of keert, ze zijn vaak nodig. Ze zijn bedoeld om te kijken of de verzekerde zowel voldoende als ook doelmatige zorg krijgt. In de PGB’s gaat veel geld om, premiegeld van verzekerden. We moeten er met zijn allen voor zorgen dat de cliënten voldoende zorg krijgen maar ook dat onze collectieve middelen goed worden besteed.’’

Monitoring

VWS, V&VN, Per Saldo en ZN zijn vorig jaar gestart met het onderzoeken van de mogelijkheden om de indicering voor deze groep kwetsbare patiënten voor langere tijd te maken. De nieuwe werkwijze gaat half mei in, alle partijen gaan samen monitoren hoe het gaat en of aanscherping van de handreiking nodig is.

Uitgelichte artikelen

Bekijk alle berichten
De Glazen Koets tijdens Prinsjesdag

ZN: gebrek aan bestaanszekerheid grote bedreiging gezondheid Nederlanders

Zorgverzekeraars maken zich zorgen over de groeiende groep Nederlanders die onvoldoende bestaanszekerheid hebben. Steeds meer volwassenen en kinderen lopen gezondheidsschade op omdat ze door geldgebrek geen toegang hebben tot bijvoorbeeld goede voeding, een geschikte woning, sport en lichamelijke verzorging. Door onvoldoende hulp bij maatschappelijke problemen is de gezondheidszorg het vangnet voor veel mensen. De zorg raakt hierdoor overbelast en door de toegenomen vergrijzing dreigt de toegang tot zorg in gevaar te komen.

Oudere krijgt hulp van wijkverpleegkundige
Eerstelijns­zorg

Nieuwe aanvragen IZA-fonds Wijkverpleging weer mogelijk

Van 4 oktober tot en met 8 november 2023 kunnen zorgaanbieders in de wijkverpleging opnieuw aanvragen bij het IZA-fonds Wijkverpleging indienen voor financiering van projecten die passende zorg in de wijkverpleging versterken. Na een succesvolle eerste ronde in het voorjaar is er nog ruim voldoende budget beschikbaar voor een tweede aanvraagronde in het najaar. Het streven is nog voor het nieuwe jaar aanvragers te berichten of hun project wordt gefinancierd vanuit het fonds.

Gehandicapte man krijgt hulp bij het eten
Langdurige zorg

Zorgkantoren passen richttariefpercentages voor 2024 aan

Zorgkantoren hebben besloten om de zogeheten richttariefpercentages voor 2024 te verhogen. Deze richttariefpercentages zijn het vertrekpunt voor de inkoopafspraken die zorgkantoren en zorgaanbieders regionaal met elkaar maken. Aanleiding voor de verhoging van de percentages is een analyse van de beschikbare jaarrekeningen van zorgaanbieders over 2022. Hieruit komt naar voren dat de vastgestelde richttariefpercentages voor 2024 niet voldoen aan de uitgangspunten van de tariefsystematiek die de zorgkantoren gebruiken. Zorgkantoren beoordelen de wijziging als substantieel en hebben besloten de wijziging niet pas in 2025, maar al in 2024 te laten ingaan.

Bekijk alle berichten