Toekenning PGB’s voor deel budgethouders met chronische zorg naar maximaal 5 jaar

Voor een deel van de chronische patiënten die hun zorg betalen met een persoonsgebonden budget (PGB) uit de Zorgverzekeringswet (Zvw) is het vanaf half mei niet meer nodig om elke twee jaar opnieuw een indicatie te krijgen voor een nieuwe toekenning van het zorgbudget.

Op basis van nieuwe landelijke afspraken kunnen zorgverzekeraars deze standaardregel in uitzonderingssituaties loslaten en maatwerk toepassen, zodat deze verzekerden niet zo vaak meer de aanvraagformulieren hoeven in te vullen. PGB’s in de Zvw kunnen, als de zorgvraag daarbij passend is, vanaf heden langer dan twee jaar en maximaal tot vijf jaar worden toegekend.

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft dit vandaag in een brief aan de Tweede Kamer bekend gemaakt. VWS, Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN), belangenorganisatie Per Saldo en Zorgverzekeraars Nederland (ZN) hebben samen een zogeheten ‘handreiking’ gemaakt voor pgb-houders bij wie duidelijk is dat hun zorgvraag chronisch en stabiel is. Bijvoorbeeld bij mensen met een dwarslaesie of amputatie.

Handreiking met nieuwe werkwijze

In de handreiking, die getoetst is bij een aantal budgethouders en verpleegkundigen, staat de werkwijze voor wijkverpleegkundigen en zorgverzekeraars omschreven. De indicerend wijkverpleegkundige bepaalt de indicatie en zorgverzekeraars bepalen – net zoals nu – uiteindelijk of zij het budget (deels of helemaal) toekennen. “Geen cliënt is hetzelfde, en voor bepaalde cliënten geldt dat de zorgvraag ook voor langere tijd constant en voorspelbaar is’’, aldus Wout Adema, directeur Zorg van ZN. “Voor deze groep valt door deze afspraken de noodzaak tot het tweejaarlijks opnieuw invullen van de formulieren weg.’’

Zorgvraag kan veranderen

Dat er voor een herindicatie een periode van maximaal vijf jaar is afgesproken, heeft een duidelijke reden. Adema legt uit: “Ook als je chronisch ziek of gehandicapt bent, kan je zorgvraag veranderen. Misschien kun je met minder professionele zorg toe, of wellicht heb je meer nodig. Dit kan overigens ook binnen de vijfjaars periode het geval zijn. In dat geval kan de wijkverpleegkundige dit signaleren en een nieuwe indicatie opstellen.’’

Zorgverzekeraars hebben een wettelijke taak om te controleren of indicaties (en de duur hiervan) voldoen aan de beroepsnormen en aan wet- en regelgeving. Cliënten vinden herindicaties vaak lastig en ongewenst. Zorgverzekeraars begrijpen dit, zegt Wout Adema. “Maar hoe je het wendt of keert, ze zijn vaak nodig. Ze zijn bedoeld om te kijken of de verzekerde zowel voldoende als ook doelmatige zorg krijgt. In de PGB’s gaat veel geld om, premiegeld van verzekerden. We moeten er met zijn allen voor zorgen dat de cliënten voldoende zorg krijgen maar ook dat onze collectieve middelen goed worden besteed.’’

Monitoring

VWS, V&VN, Per Saldo en ZN zijn vorig jaar gestart met het onderzoeken van de mogelijkheden om de indicering voor deze groep kwetsbare patiënten voor langere tijd te maken. De nieuwe werkwijze gaat half mei in, alle partijen gaan samen monitoren hoe het gaat en of aanscherping van de handreiking nodig is.

Uitgelichte artikelen

Bekijk alle berichten
Gehandicapte man krijgt hulp bij het eten
Langdurige zorg

Reactie zorgkantoren op uitspraak hoger beroep inkoop gehandicaptenzorg

De rechter heeft vandaag uitspraak gedaan in het hoger beroep dat de VGN en aanbieders van gehandicaptenzorg aanspanden tegen zorgkantoren*. Dit hoger beroep ging over elementen uit het inkoopbeleid voor langdurige zorg. De rechter geeft aan dat (een aantal onderdelen uit) dit inkoopbeleid van de zorgkantoren moet worden aangepast. Zorgkantoren gaan de komende dagen met de uitspraak en de toelichting aan de slag.

Gesprek tussen arts en patient

Zorgverzekeraars passen machtigingsbeleid voor tertiaire borstreconstructie na borstkanker aan

Zorgverzekeraars hebben besloten om vanaf 2024 het machtigingsbeleid voor een volledige tertiaire borstreconstructie na borstkanker gefaseerd aan te passen. Dit geldt voor de aanvragen binnen de gecontracteerde zorg, die voldoen aan de polisvoorwaarden van de zorgverzekeraar.

Wandelen in het bos

Reactie ZN op NOS berichtgeving foto’s bij borstreconstructie

Wij vinden het pijnlijk voor vrouwen, dat zij na een ernstige ziekte met ongewenste situaties zijn geconfronteerd. Medische foto’s worden door de arts gemaakt en verstuurd via Vecozo. Het beoordelen van medische foto’s wordt op een zorgvuldige en deskundige wijze gedaan door medewerkers die de juiste competenties hiervoor bezitten.

Bekijk alle berichten