Langdurige zorg

Zorgkantoren: kader voor inkoop langdurige zorg geactualiseerd

De zorgkantoren hebben hun meerjarige inkoopkader voor de langdurige zorg geactualiseerd. In dit kader staat hoe de zorgkantoren inkoopafspraken maken voor 2021-2023. Jaarlijks passen de zorgkantoren dit kader aan op de ontwikkelingen en uitdagingen in de langdurige zorg. Vanaf volgend jaar werken de zorgkantoren* voor alle sectoren en voor alle regio’s met één richttariefpercentage voor de vergoeding van langdurige zorg. Zorgkantoren gaan daarbij in hun regio aanvullende afspraken maken met zorgaanbieders over de zorg en de exacte financiering daarvan. 

Zorgkantoren hebben de afgelopen maanden in brancheverband gesproken met de koepels van zorgaanbieders en cliëntenorganisaties over de zorginkoop voor de komende jaren. Op basis van deze gesprekken hebben de zorgkantoren het inkoopkader zo aangepast dat het zo veel mogelijk recht doet aan de actuele ontwikkelingen en uitdagingen in de langdurige zorg, waaronder de toename van de vraag naar (complexe) zorg door onder andere de vergrijzing en de krapte op de arbeidsmarkt voor zorgpersoneel. Zij hebben daarbij ook zo goed mogelijk invulling gegeven aan de uitspraak van de rechter over de zorginkoop door zorgkantoren. Nu het nieuwe kader is gepubliceerd, blijven zij gezamenlijk met de koepels van zorgaanbieders in gesprek over de aanpak van deze grote maatschappelijke opgaven.

Landelijke systematiek

De zorgkantoren gaan met het aangepaste kader werken met nieuwe inkoopsystematiek. Alle kantoren hanteren hetzelfde richttariefpercentage voor de drie sectoren van de langdurige zorg: verpleging en verzorging, gehandicaptenzorg en geestelijke gezondheidszorg. De zorgkantoren willen met deze aanpassing bijdragen aan meer gelijkheid, duidelijkheid en transparantie bij het inkopen van zorg. De inkoopsystematiek geldt voor alle zorgkantoren met uitzondering van DSW en Menzis die voor 2022 en 2023 al een eigen systematiek hadden vastgesteld. Per 2022 hanteren de overige zorgkantoren als uitgangspunt voor de zorginkoop een richttariefpercentage van 95,8% van de door de Nederlandse Zorgautoriteit vastgestelde maximumtarieven. Dit geldt ook voor prestaties van de sector verpleging en verzorging waarvan de maximumtarieven door NZa worden verhoogd met de kwaliteitsgelden.

Aanvullende regionale afspraken

Elke regio heeft andere knelpunten in vraag en aanbod van zorg. De zorgkantoren geven daarom zelf verder invulling aan de zorginkoop. Zij hebben binnen het landelijke inkoopkader de ruimte om in hun regio’s (kwaliteits)verbeteringen te stimuleren en aanvullende afspraken met zorgaanbieders te maken. Zij kunnen daarvoor zowel naar boven als naar beneden afwijken van het richttariefpercentage. Dit kan bijvoorbeeld als een zorgaanbieder specialistische zorg aanbiedt of extra investeert in innovatie. Ook kan rekening worden gehouden met de specifieke positie van een zorgaanbieder. In het regionale beleid geven de zorgkantoren aan hoe zij hiermee omgaan. Alle zorgkantoren stimuleren aanbieders om te werken aan passende zorg, innovatie, goede en efficiënte bedrijfsvoering en duurzaamheid.

Inkoopkader langdurige zorg

Zorgkantoren zijn verantwoordelijk voor het inkopen van langdurige zorg binnen het budget dat daarvoor door het ministerie van VWS beschikbaar is gesteld. In het inkoopkader beschrijven zorgkantoren volgens welke systematiek zij het beschikbare budget verdelen. Zij zoeken daarbij steeds naar een balans tussen het bieden van zekerheid en continuïteit voor zorgaanbieders en het belonen van het werken aan vernieuwing en passende zorg. In het inkoopkader staat ook het beleid van de zorgkantoren voor bijvoorbeeld huisvesting en crisiszorg. Met zorginkoopbeleid en inkoopafspraken geven zorgkantoren samen met zorgaanbieders invulling aan toegankelijke, betaalbare en passende zorg van goede kwaliteit voor ouderen, gehandicapten en mensen met een psychische aandoening die langdurig zorg nodig hebben.

* CZ, Eno, VGZ, Zilveren Kruis, Zorg en Zekerheid

Uitgelichte artikelen

Bekijk alle berichten
Verpleegkundige en oudere wandelen buiten
Langdurige zorg

Regiomonitor capaciteitsplannen verschijnt februari 2024

De zorgkantoren en Zorgverzekeraars Nederland publiceren sinds december 2021 jaarlijks de regiomonitor verpleegzorg. De regiomonitor geeft per zorgkantoorregio een compleet beeld van de huidige én benodigde capaciteit van de verpleegzorg in Nederland. De Regiomonitor 2023 verschijnt in februari 2024.

Oudere meneer steekt zijn duim op
Langdurige zorg

Nieuw Generiek Kompas “Samen werken aan kwaliteit van bestaan” bevordert een open gesprek over kwaliteit van bestaan en samenwerking

Een krachtige alliantie van diverse partijen heeft het Generiek Kompas "Samen werken aan kwaliteit van bestaan" ontwikkeld. Dit Kompas voor ouderenzorg is gericht op het optimaliseren van het leven van individuen in verschillende zorgfases. Het Zorginstituut toetst het Kompas. Het is de verwachting dat het Generiek Kompas per 1 januari 2024 in werking kan treden.

Vrouw aan het werk in de apotheek

ZN Formulieren overzichtelijk te vinden op ZN.nl

Alle ZN Formulieren voor onder andere CieBAG en Farmacie zijn nu overzichtelijk te vinden op deze website. Gebruikers kunnen hier eenvoudig zoeken op bijvoorbeeld geneesmiddel of indicatie.

Bekijk alle berichten