Langdurige zorg

Zorgkantoren: kader voor inkoop langdurige zorg geactualiseerd

De zorgkantoren hebben hun meerjarige inkoopkader voor de langdurige zorg geactualiseerd. In dit kader staat hoe de zorgkantoren inkoopafspraken maken voor 2021-2023. Jaarlijks passen de zorgkantoren dit kader aan op de ontwikkelingen en uitdagingen in de langdurige zorg. Vanaf volgend jaar werken de zorgkantoren* voor alle sectoren en voor alle regio’s met één richttariefpercentage voor de vergoeding van langdurige zorg. Zorgkantoren gaan daarbij in hun regio aanvullende afspraken maken met zorgaanbieders over de zorg en de exacte financiering daarvan. 

Zorgkantoren hebben de afgelopen maanden in brancheverband gesproken met de koepels van zorgaanbieders en cliëntenorganisaties over de zorginkoop voor de komende jaren. Op basis van deze gesprekken hebben de zorgkantoren het inkoopkader zo aangepast dat het zo veel mogelijk recht doet aan de actuele ontwikkelingen en uitdagingen in de langdurige zorg, waaronder de toename van de vraag naar (complexe) zorg door onder andere de vergrijzing en de krapte op de arbeidsmarkt voor zorgpersoneel. Zij hebben daarbij ook zo goed mogelijk invulling gegeven aan de uitspraak van de rechter over de zorginkoop door zorgkantoren. Nu het nieuwe kader is gepubliceerd, blijven zij gezamenlijk met de koepels van zorgaanbieders in gesprek over de aanpak van deze grote maatschappelijke opgaven.

Landelijke systematiek

De zorgkantoren gaan met het aangepaste kader werken met nieuwe inkoopsystematiek. Alle kantoren hanteren hetzelfde richttariefpercentage voor de drie sectoren van de langdurige zorg: verpleging en verzorging, gehandicaptenzorg en geestelijke gezondheidszorg. De zorgkantoren willen met deze aanpassing bijdragen aan meer gelijkheid, duidelijkheid en transparantie bij het inkopen van zorg. De inkoopsystematiek geldt voor alle zorgkantoren met uitzondering van DSW en Menzis die voor 2022 en 2023 al een eigen systematiek hadden vastgesteld. Per 2022 hanteren de overige zorgkantoren als uitgangspunt voor de zorginkoop een richttariefpercentage van 95,8% van de door de Nederlandse Zorgautoriteit vastgestelde maximumtarieven. Dit geldt ook voor prestaties van de sector verpleging en verzorging waarvan de maximumtarieven door NZa worden verhoogd met de kwaliteitsgelden.

Aanvullende regionale afspraken

Elke regio heeft andere knelpunten in vraag en aanbod van zorg. De zorgkantoren geven daarom zelf verder invulling aan de zorginkoop. Zij hebben binnen het landelijke inkoopkader de ruimte om in hun regio’s (kwaliteits)verbeteringen te stimuleren en aanvullende afspraken met zorgaanbieders te maken. Zij kunnen daarvoor zowel naar boven als naar beneden afwijken van het richttariefpercentage. Dit kan bijvoorbeeld als een zorgaanbieder specialistische zorg aanbiedt of extra investeert in innovatie. Ook kan rekening worden gehouden met de specifieke positie van een zorgaanbieder. In het regionale beleid geven de zorgkantoren aan hoe zij hiermee omgaan. Alle zorgkantoren stimuleren aanbieders om te werken aan passende zorg, innovatie, goede en efficiënte bedrijfsvoering en duurzaamheid.

Inkoopkader langdurige zorg

Zorgkantoren zijn verantwoordelijk voor het inkopen van langdurige zorg binnen het budget dat daarvoor door het ministerie van VWS beschikbaar is gesteld. In het inkoopkader beschrijven zorgkantoren volgens welke systematiek zij het beschikbare budget verdelen. Zij zoeken daarbij steeds naar een balans tussen het bieden van zekerheid en continuïteit voor zorgaanbieders en het belonen van het werken aan vernieuwing en passende zorg. In het inkoopkader staat ook het beleid van de zorgkantoren voor bijvoorbeeld huisvesting en crisiszorg. Met zorginkoopbeleid en inkoopafspraken geven zorgkantoren samen met zorgaanbieders invulling aan toegankelijke, betaalbare en passende zorg van goede kwaliteit voor ouderen, gehandicapten en mensen met een psychische aandoening die langdurig zorg nodig hebben.

* CZ, Eno, VGZ, Zilveren Kruis, Zorg en Zekerheid

Uitgelichte artikelen

Bekijk alle berichten
Oudere krijgt hulp van wijkverpleegkundige

Oproep zorgpartijen: “Behoud middelen uit macrokader Wijkverpleging voor toekomstbestendige zorg thuis”

Het beschikbare macrobudget (het totale budget dat beschikbaar is) voor wijkverpleging is het afgelopen jaar niet volledig uitgegeven. Gezien de vergrijzing en de opgave om mensen langer zelfstandig thuis te kunnen laten wonen moet dit geld wel behouden blijven voor de sector. Wijkverpleging blijft immers cruciaal om mensen passende zorg thuis te bieden, ziekenhuiszorg te voorkomen en de huisarts te ontlasten. Dat is de oproep van brancheverenigingen Zorgthuisnl, ActiZ en Zorgverzekeraars Nederland (ZN).

Huisarts schrijft iets op

Reactie Zorgverzekeraars Nederland op hoofdlijnenakkoord

Zorgverzekeraars Nederland ziet veel goede elementen in de zorgparagraaf van PVV, VVD, NSC en BBB. In hun akkoord is veel aandacht voor de gezondheidszorg en wordt komende jaren doorgegaan met het Integraal Zorgakkoord (IZA).

Arts en patient in gesprek
Eerstelijns­zorg

Huisartsen en zorgverzekeraars maken nieuwe afspraken MTVP

Het anders werken in de praktijk met de mogelijkheid voor het nemen van meer tijd in de spreekkamer, is vanaf januari 2025 structureel verankerd in de basiszorg van huisartsen. Meer Tijd voor de Patiënt (MTVP), het landelijk programma dat in ongeveer een jaar tijd is uitgerold bij de huisartsen, wordt dan voor de huisarts structureel bekostigd. De brancheorganisaties in de huisartsenzorg en van de zorgverzekeraars hebben nieuwe afspraken gemaakt om MTVP verder door te ontwikkelen.

Bekijk alle berichten