Langdurige zorg

Ingebruikname indicatieregister Wlz bevordert efficiënte gegevensuitwisseling

Cliënten in de langdurige zorg hebben behoefte aan meer overzicht en inzicht in hun eigen zorginformatie en zorgproces. Voor zorgprofessionals zijn minimale administratieve lasten en tijdige, volledige en betrouwbare informatie over langdurige zorg en hun cliënten van belang. De ingebruikname van het indicatieregister Wlz van het Actieprogramma iWlz op 5 juli 2023 brengt deze efficiëntere gegevensuitwisseling een stap dichterbij. En dat is goed nieuws voor cliënten, zorgaanbieders, zorgkantoren en andere Wlz-partijen.

In de afgelopen jaren is gewerkt aan een technisch ingewikkeld en lang proces. Het Actieprogramma iWlz werkt aan een nieuwe manier om gegevens over Wlz-zorg uit te wisselen. Dit netwerkmodel vervangt het huidige estafettemodel waarvan nu gebruik wordt gemaakt in het berichtenverkeer door partijen in de langdurige zorg. Van het doorgeven van informatie naar het ophalen van informatie uit één bron. Bij dit proces zijn veel partijen betrokken. Programmamanager Eduard Renger: “Samen willen we allemaal betere afstemming en overzicht, en cliënten inzicht geven in hun eigen zorginformatie. Dat is het hogere doel.”

Succesvolle pilot met zorgaanbieders en zorgkantoren

De livegang van het Indicatieregister markeert het begin van de ingebruikname van meer registers. Aan de bron eenmalig vastleggen en via een netwerk met elkaar delen en meervoudig gebruiken, gaat ook op voor gegevens van cliënten, zorgbemiddeling en zorglevering. Eduard: “Die registers zijn de volgende die we beschikbaar willen stellen. Daarbij zetten we bevindingen en ervaringen in die we met alle koplopers hebben opgedaan tijdens de bouw- en testfase.”

Zorgkantoren zijn aangesloten bij het Actieprogramma iWlz omdat goede digitale gegevensuitwisseling helpt bij het organiseren van passende langdurige zorg. Een aantal zorgkantoren is als koploper betrokken en nam deel aan een pilot met het indicatieregister.. De zorgkantoren DSW, Salland en Menzis, CIZ en een aantal zorgaanbieders zijn de koplopers. Zij wisselden in een proefopstelling geruime tijd gegevens uit alsof het live was. Laurens Rupert, programmamanager bij zorgkantoor Menzis vertelt hierover: “Bij Menzis is de cliënt de primaire focus. Het principe om de cliënt de regie over zijn eigen proces te kunnen geven met het netwerkmodel is de belangrijkste overweging om over te gaan. Positief om te zien is dat we in de Wlz-keten gericht zijn op samenwerking, juist ook met andere zorgverzekeraars. De opzet van het netwerkmodel is erg goed, het is belangrijk om altijd terug te kijken naar de principes waarop dit model is gestoeld. Het beste advies dat ik kan geven bij de instap in dit mooie programma is: zoek de verbinding met de andere partijen in de keten. De juiste kennis is altijd te vinden, het wiel zelf uitvinden kost veel meer inspanning.”

Ook technisch projectleider Emiel Delvaux van zorgkantoor DSW is positief over het netwerkmodel: “In de afgelopen jaren is het steeds duidelijker geworden dat wij langzaam tegen limitaties van het estafettemodel aanlopen. Wat opvalt bij de overstap op het netwerkmodel is dat het technisch complexer is geworden. Maar ons idee is wel dat het gebruikersgemak is verbeterd.

Stap voor stap overstappen

Na de ingebruikname van het indicatieregister door de koplopers kunnen ook de andere zorgkantoren gaan aansluiten. Zij bepalen zelf, binnen bepaalde grenzen, het moment waarop ze dit doen. Het Actieprogramma gaat nu samen met de koplopers en betrokken partijen aan de slag met de opzet en realisatie van het tweede register, het zogenaamde bemiddelingsregister. Het bemiddelingsregister bevat gegevens over de door zorgkantoren toegewezen te leveren zorg in natura en of er sprake is van PGB. Gegevens in het bemiddelingsregister kunnen geraadpleegd worden door alle partijen die op basis van wettelijke grondslagen daartoe bevoegd zijn.

Lees meer over het Actieprogramma iWlz en het indicatieregister op de website van Zorginstituut Nederland.

Uitgelichte artikelen

Bekijk alle berichten
De Glazen Koets tijdens Prinsjesdag

ZN: gebrek aan bestaanszekerheid grote bedreiging gezondheid Nederlanders

Zorgverzekeraars maken zich zorgen over de groeiende groep Nederlanders die onvoldoende bestaanszekerheid hebben. Steeds meer volwassenen en kinderen lopen gezondheidsschade op omdat ze door geldgebrek geen toegang hebben tot bijvoorbeeld goede voeding, een geschikte woning, sport en lichamelijke verzorging. Door onvoldoende hulp bij maatschappelijke problemen is de gezondheidszorg het vangnet voor veel mensen. De zorg raakt hierdoor overbelast en door de toegenomen vergrijzing dreigt de toegang tot zorg in gevaar te komen.

Oudere krijgt hulp van wijkverpleegkundige
Eerstelijns­zorg

Nieuwe aanvragen IZA-fonds Wijkverpleging weer mogelijk

Van 4 oktober tot en met 8 november 2023 kunnen zorgaanbieders in de wijkverpleging opnieuw aanvragen bij het IZA-fonds Wijkverpleging indienen voor financiering van projecten die passende zorg in de wijkverpleging versterken. Na een succesvolle eerste ronde in het voorjaar is er nog ruim voldoende budget beschikbaar voor een tweede aanvraagronde in het najaar. Het streven is nog voor het nieuwe jaar aanvragers te berichten of hun project wordt gefinancierd vanuit het fonds.

Gehandicapte man krijgt hulp bij het eten
Langdurige zorg

Zorgkantoren passen richttariefpercentages voor 2024 aan

Zorgkantoren hebben besloten om de zogeheten richttariefpercentages voor 2024 te verhogen. Deze richttariefpercentages zijn het vertrekpunt voor de inkoopafspraken die zorgkantoren en zorgaanbieders regionaal met elkaar maken. Aanleiding voor de verhoging van de percentages is een analyse van de beschikbare jaarrekeningen van zorgaanbieders over 2022. Hieruit komt naar voren dat de vastgestelde richttariefpercentages voor 2024 niet voldoen aan de uitgangspunten van de tariefsystematiek die de zorgkantoren gebruiken. Zorgkantoren beoordelen de wijziging als substantieel en hebben besloten de wijziging niet pas in 2025, maar al in 2024 te laten ingaan.

Bekijk alle berichten