Langdurige zorg

Zorgkantoren wijzigen Wlz-inkoopbeleid voor alle sectoren

Afgelopen jaar hebben de zorgkantoren een meerjarenbeleid gepubliceerd. De zorgkantoren continueren de ingezette koers. Er is wel een belangrijke wijziging voor 2024 en 2025. Dit gebeurt onder andere naar aanleiding van de uitspraak in het hoger beroep van februari 2024. De wijzigingen van het beleid gelden voor alle drie de Wlz-sectoren: gehandicaptenzorg, verpleging & verzorging en langdurige geestelijke gezondheidszorg. De wijzigingen voor 2024 worden met terugwerkende kracht per 1 januari dit jaar doorgevoerd. De aanpassingen voor 2024 zijn na te lezen in de Nota van Wijziging. Voor 2025 is het regionale beleid aangepast daar waar het uit de praktijk nodig bleek. Hierin zijn ook de wijzigingen naar aanleiding van het hoger beroep verwerkt. Alle wijzigingen voor 2025 zijn verwerkt in de regionale inkoopdocumenten van de zorgkantoren.

Oude man doet met veel plezier een spelletje met jongeren

Uit het arrest van het Gerechtshof van 13 februari 2024 volgt dat de zorgkantoren de tariefsystematiek uit het inkoopbeleid voor langdurige zorg moeten aanpassen. Het betreft de zorgkantoren: CZ, Menzis, Salland Zorgkantoor, VGZ, Zilveren Kruis en Zorg en Zekerheid.
Het arrest komt voort uit het hoger beroep dat 54 aanbieders van gehandicaptenzorg aanspanden tegen de zorgkantoren. De zorgkantoren moeten het marktaandeel en de financieringsbaten en –lasten meenemen bij de bepaling van het richttariefpercentage. Het marktaandeel kan met de beschikbare gegevens worden meegenomen in de berekening. De afgelopen tijd is gebleken dat het op korte termijn niet mogelijk is om de feitelijke financieringsbaten en -lasten op betrouwbare wijze vast te stellen. Zorgkantoren zijn dan ook genoodzaakt om in het model voor de berekening van het richttariefpercentage op het onderdeel financieringsbaten en -lasten uit te gaan van gegevens die leiden tot een hoger tariefpercentage dan noodzakelijk is om voor 2024 en 2025 uitvoering te geven aan het arrest. De zorgkantoren hebben geen cassatie ingesteld tegen de uitspraak.

Alle sectoren in de Wlz

Het arrest van het Gerechtshof heeft enkel betrekking op de zorgaanbieders in de gehandicaptenzorgsector die hebben meegedaan aan het hoger beroep. Om voor eenduidigheid te zorgen hebben de zorgkantoren besloten om de uitvoering van het arrest toe te passen op alle sectoren binnen de Wlz (dit zijn gehandicaptenzorg, verpleging & verzorging en langdurige geestelijke gezondheidszorg).

Aangepast richttariefpercentage

De afgelopen periode is zorgvuldig gekeken naar de best passende oplossing om uitvoering te geven aan het arrest van het Gerechtshof. Dit heeft geleid tot een aanpassing van de methodiek om het richttariefpercentage te berekenen. Hierover is met brancheorganisaties gesproken. De aanpassingen leest u terug in de documenten die de zorgkantoren op 31 mei op hun website hebben gepubliceerd:

Nota van Wijziging (tariefberekening) inclusief een herziene bijlage 7 2024
– De inkoopdocumenten 2025 (te vinden op de websites van de zorgkantoren)

Uitgelichte artikelen

Bekijk alle berichten
Hulp bij steunkousen aantrekken

Toegang van zorg hangt af van duidelijke keuzes en stabiele begroting nieuw kabinet

Zorgverzekeraars Nederland (ZN) pleit in een brief aan de Tweede Kamer voor duidelijke keuzes van het nieuwe kabinet. Er moet geïnvesteerd worden in een gezonde samenleving zodat de gezondheidszorg voor iedereen toegankelijk en betaalbaar blijft. Zorgverzekeraars benadrukken dat hun zorgplicht niet ‘stand-alone’ staat; de zorgplicht is steeds meer afhankelijk van de keuzes, informatie-uitwisseling en medewerking van de overheid en de zorgsector; of het gebrek hieraan. Zorgverzekeraars vragen al geruime tijd om actuele informatie over hun verzekerden op wachtlijsten van zorgaanbieders. Deze informatie is belangrijk voor de zorginkoop en zorgbemiddeling.

Oudere krijgt hulp van wijkverpleegkundige
Langdurige zorg

Nieuwe fase KIK-V: zorgaanbieders verpleeghuiszorg gezocht die ervaring willen opdoen met gegevensuitwisseling

Zorgkantoren zetten zich in om met het programma KIK-V automatische uitwisseling van kerngegevens over kwaliteit en bedrijfsvoering van zorgaanbieders te realiseren. Technisch zijn de zorgkantoren er klaar voor. Zij zoeken nu zorgaanbieders die samen met hun zorgkantoor ervaring willen opdoen met gegevensuitwisseling. Geïnteresseerde zorgaanbieders kunnen zich melden bij hun zorgkantoor.

Werkbezoek aan Archipel: Innovatie en digitalisering in Ouderenzorg

Op donderdag 30 mei brachten wij een werkbezoek aan zorggroep Archipel in Eindhoven. Gelegen in het hart van de stad, biedt Archipel haar bewoners een waardevol en comfortabel leven, waarbij zij streven naar zoveel mogelijk eigen regie voor de bewoners. Dit wordt gerealiseerd door gepassioneerde medewerkers en de inzet van verschillende technologische innovaties.

Bekijk alle berichten