Langdurige zorg

Op weg naar passende ondersteuning en zorg voor ouderen

De ondersteuning en zorg aan ouderen kent – net als andere zorgsectoren – veel uitdagingen. Door de landelijke programma’s WOZO en Wonen en Zorg voor Ouderen is een beweging ingezet om deze uitdagingen met alle betrokken partijen gezamenlijk het hoofd te bieden. De Tweede Kamer debatteert op 23 maart over de woon- en zorgplannen die er voor de ouderenzorg liggen.

Oudere dames aan tafel

ZN steunt de lijn die landelijk is ingezet in de genoemde programma’s. Er is een andere manier van kijken nodig om de ouderenzorg toegankelijk en betaalbaar te houden. Om dit te realiseren is op een aantal punten nog duidelijkheid en actie nodig.

De programma’s WOZO en Wonen en Zorg voor Ouderen zijn een mooie aanzet om tot oplossingen te komen voor deze toegankelijkheid en betaalbaarheid. Als alle betrokken partijen die urgentie voelen, kunnen we regionaal tot goede oplossingen voor de verschillende uitdagingen komen. Uitgangspunten voor de oplossingen die nodig zijn, sluiten aan bij de landelijke programma’s en akkoorden, zoals WOZO en IZA: zelf als het kan, thuis als het kan, digitaal als het kan. De ondersteuning en zorg die nodig is richt zich zoveel mogelijk op zelfstandigheid en kwaliteit van leven.

Wonen

Het realiseren van voldoende geschikte woningen voor ouderen is een absolute randvoorwaarde voor zelfstandigheid. Dit is een gezamenlijke opgave waarin ook de zorgkantoren een rol spelen. Zij gaan in de regio aan de slag met relevante partijen om afspraken te maken over het realiseren van woningen voor ouderen, ook bedenken zij oplossingen voor knelpunten die daarbij komen kijken.

Naast het beschikbaar komen van voldoende geschikte woonruimten, moet het nadenken over het wonen voor later worden gestimuleerd. Ook moet er aandacht zijn voor preventie en gezonde leeftstijl. Het anders denken over en kijken ouder worden is een belangrijk uitgangspunt in de landelijke programma’s, maar dat ontstaat niet zomaar. Een breed maatschappelijk debat over de ouderenzorg moet worden aangewakkerd. Daarin heeft iedereen een rol en dit moet zowel op landelijk niveau als regionaal gebeuren.

Zorg

Toegankelijke en betaalbare zorg is de prioriteit van zorgkantoren. Wonen is een deel van de oplossing om mensen langer zelfstandig te houden, een passend aanbod van zorg hoort daar evengoed bij. Het programma WOZO raakt de goede onderdelen, maar de uitwerking van de programma’s vraagt nog om meer concrete doelen, monitoring en sturing op deze doelen.

De uitvoering en invulling van de verandering is aan de zorgpartijen. Zorgkantoren pakken hun rol door de inzet van innovaties en het opschalen van de zorg in de hele keten te stimuleren. Cruciaal voor het slagen van deze opgave is duidelijkheid over wie in de toekomst nog toegang heeft tot de verpleeghuiszorg, zeker nu de intramurale verpleeghuiscapaciteit niet wordt uitgebreid. Ook is het domeinoverstijgend nadenken over oplossingen belangrijk om tot een integraal zorg -en of welzijnsaanbod te komen. Daartoe moeten gemeenten wel ook voldoende gefaciliteerd worden. In dit kader zijn wij voor het wettelijk verankeren van een gelijkwaardige zorgplicht voor gemeenten inclusief een geoormerkt Wmo budget voor gemeenten.

Uitgelichte artikelen

Bekijk alle berichten
Aan het werk op de laptop

Vacature adviseur business control kwaliteitsregistraties

Zorgverzekeraars Nederland zoekt een ervaren adviseur business control die samen met een ervaren collega verantwoordelijk wordt voor het ontwikkelen van beleid, het adviseren van diverse stakeholders en het uitvoering geven aan de financiering van kwaliteitsregistraties.

Man duwt rolstoel

Toekenning PGB’s voor deel budgethouders met chronische zorg naar maximaal 5 jaar

Voor een deel van de chronische patiënten die hun zorg betalen met een persoonsgebonden budget (PGB) uit de Zorgverzekeringswet (Zvw) is het vanaf half mei niet meer nodig om elke twee jaar opnieuw een indicatie te krijgen voor een nieuwe toekenning van het zorgbudget.

Duurzame toegang tot zorg voor iedereen

Zorgverzekeraars zetten zich in voor duurzame toegang tot zorg voor alle Nederlanders. Samen met alle zorgverleners, verzekerden én de politiek willen we nu de keuzes maken die noodzakelijk zijn voor goede en solidaire zorg morgen. Bekijk in deze animatie waarom duurzame toegang ons speerpunt is.

Bekijk alle berichten