Langdurige zorg

Reactie zorgkantoren op rechtszaak ouderenzorgorganisaties

Zorgkantoren hebben de hoop dat zorgaanbieders zien dat we alleen gezamenlijk de grote maatschappelijke en personele uitdagingen in de langdurige zorg het hoofd kunnen bieden. Zorgkantoren begrijpen dat zorgaanbieders hun positie veilig willen stellen door de weg naar de rechter te maken.

De beweging die nodig is, kunnen zorgkantoren niet alleen realiseren. Daarvoor is nauwe samenwerking met zorgaanbieders, gemeenten, cliënten en andere stakeholders nodig.

Het is goed en belangrijk dat er over de noodzaak van de transformatie overeenstemming bestaat. Met de landelijke visie als uitgangspunt en het regionaal inkoopbeleid als concrete invulling hebben zorgkantoren er vertrouwen in dat door gesprekken en gezamenlijke acties met alle betrokken partijen in de regio de uitdagingen in de langdurige zorg aan kunnen worden gegaan.

Om te komen tot het meerjarig inkoopbeleid per regio hebben zorgkantoren gezamenlijk een visie op de inkoop van langdurige zorg, een zorgvuldige onderbouwing van de richttariefpercentages en aanvullende inkoopvoorwaarden opgesteld. Deze tarieven en voorwaarden dienen volledig te passen binnen het door het ministerie van VWS bepaalde financiële macrokader.

Ter achtergrond

Zorgkantoren hebben op 1 juni jl. hun meerjarig inkoopbeleid gepubliceerd. In dit inkoopbeleid heeft elk zorgkantoor voor haar regio uitgewerkt hoe de uitdagingen waarmee de langdurige zorg te maken heeft regionaal worden aangegaan. Daarin ligt de nadruk op het toegankelijk en betaalbaar houden van langdurige zorg voor iedereen die deze zorg nodig heeft. De gezamenlijke landelijke visie op duurzame toegang tot langdurige zorg vormt het uitgangspunt voor het meerjarig inkoopbeleid per zorgkantoor dat geschreven is voor de periode 2024 – 2026.

De zorgkantoren vinden dat een andere kijk op de inzet van zorg nodig is om de toenemende druk op de langdurige zorg te verlichten. In de inkoopvisie wordt verdere invulling gegeven aan de WOZO beweging: Zelf als het kan, thuis als het kan, digitaal als het kan en een passend aanbod voor kwetsbare groepen, om de toenemende druk te verlichten voor alle sectoren.

 

Uitgelichte artikelen

Bekijk alle berichten
De Glazen Koets tijdens Prinsjesdag

ZN: gebrek aan bestaanszekerheid grote bedreiging gezondheid Nederlanders

Zorgverzekeraars maken zich zorgen over de groeiende groep Nederlanders die onvoldoende bestaanszekerheid hebben. Steeds meer volwassenen en kinderen lopen gezondheidsschade op omdat ze door geldgebrek geen toegang hebben tot bijvoorbeeld goede voeding, een geschikte woning, sport en lichamelijke verzorging. Door onvoldoende hulp bij maatschappelijke problemen is de gezondheidszorg het vangnet voor veel mensen. De zorg raakt hierdoor overbelast en door de toegenomen vergrijzing dreigt de toegang tot zorg in gevaar te komen.

Oudere krijgt hulp van wijkverpleegkundige
Eerstelijns­zorg

Nieuwe aanvragen IZA-fonds Wijkverpleging weer mogelijk

Van 4 oktober tot en met 8 november 2023 kunnen zorgaanbieders in de wijkverpleging opnieuw aanvragen bij het IZA-fonds Wijkverpleging indienen voor financiering van projecten die passende zorg in de wijkverpleging versterken. Na een succesvolle eerste ronde in het voorjaar is er nog ruim voldoende budget beschikbaar voor een tweede aanvraagronde in het najaar. Het streven is nog voor het nieuwe jaar aanvragers te berichten of hun project wordt gefinancierd vanuit het fonds.

Gehandicapte man krijgt hulp bij het eten
Langdurige zorg

Zorgkantoren passen richttariefpercentages voor 2024 aan

Zorgkantoren hebben besloten om de zogeheten richttariefpercentages voor 2024 te verhogen. Deze richttariefpercentages zijn het vertrekpunt voor de inkoopafspraken die zorgkantoren en zorgaanbieders regionaal met elkaar maken. Aanleiding voor de verhoging van de percentages is een analyse van de beschikbare jaarrekeningen van zorgaanbieders over 2022. Hieruit komt naar voren dat de vastgestelde richttariefpercentages voor 2024 niet voldoen aan de uitgangspunten van de tariefsystematiek die de zorgkantoren gebruiken. Zorgkantoren beoordelen de wijziging als substantieel en hebben besloten de wijziging niet pas in 2025, maar al in 2024 te laten ingaan.

Bekijk alle berichten