Langdurige zorg

Reactie zorgkantoren op rechtszaak ouderenzorgorganisaties

Zorgkantoren hebben de hoop dat zorgaanbieders zien dat we alleen gezamenlijk de grote maatschappelijke en personele uitdagingen in de langdurige zorg het hoofd kunnen bieden. Zorgkantoren begrijpen dat zorgaanbieders hun positie veilig willen stellen door de weg naar de rechter te maken.

Verpleegkundige en oudere wandelen buiten

De beweging die nodig is, kunnen zorgkantoren niet alleen realiseren. Daarvoor is nauwe samenwerking met zorgaanbieders, gemeenten, cliënten en andere stakeholders nodig.

Het is goed en belangrijk dat er over de noodzaak van de transformatie overeenstemming bestaat. Met de landelijke visie als uitgangspunt en het regionaal inkoopbeleid als concrete invulling hebben zorgkantoren er vertrouwen in dat door gesprekken en gezamenlijke acties met alle betrokken partijen in de regio de uitdagingen in de langdurige zorg aan kunnen worden gegaan.

Om te komen tot het meerjarig inkoopbeleid per regio hebben zorgkantoren gezamenlijk een visie op de inkoop van langdurige zorg, een zorgvuldige onderbouwing van de richttariefpercentages en aanvullende inkoopvoorwaarden opgesteld. Deze tarieven en voorwaarden dienen volledig te passen binnen het door het ministerie van VWS bepaalde financiële macrokader.

Ter achtergrond

Zorgkantoren hebben op 1 juni jl. hun meerjarig inkoopbeleid gepubliceerd. In dit inkoopbeleid heeft elk zorgkantoor voor haar regio uitgewerkt hoe de uitdagingen waarmee de langdurige zorg te maken heeft regionaal worden aangegaan. Daarin ligt de nadruk op het toegankelijk en betaalbaar houden van langdurige zorg voor iedereen die deze zorg nodig heeft. De gezamenlijke landelijke visie op duurzame toegang tot langdurige zorg vormt het uitgangspunt voor het meerjarig inkoopbeleid per zorgkantoor dat geschreven is voor de periode 2024 – 2026.

De zorgkantoren vinden dat een andere kijk op de inzet van zorg nodig is om de toenemende druk op de langdurige zorg te verlichten. In de inkoopvisie wordt verdere invulling gegeven aan de WOZO beweging: Zelf als het kan, thuis als het kan, digitaal als het kan en een passend aanbod voor kwetsbare groepen, om de toenemende druk te verlichten voor alle sectoren.

 

Uitgelichte artikelen

Bekijk alle berichten
Gehandicapte man krijgt hulp bij het eten
Langdurige zorg

Reactie zorgkantoren op uitspraak hoger beroep inkoop gehandicaptenzorg

De rechter heeft vandaag uitspraak gedaan in het hoger beroep dat de VGN en aanbieders van gehandicaptenzorg aanspanden tegen zorgkantoren*. Dit hoger beroep ging over elementen uit het inkoopbeleid voor langdurige zorg. De rechter geeft aan dat (een aantal onderdelen uit) dit inkoopbeleid van de zorgkantoren moet worden aangepast. Zorgkantoren gaan de komende dagen met de uitspraak en de toelichting aan de slag.

Gesprek tussen arts en patient

Zorgverzekeraars passen machtigingsbeleid voor tertiaire borstreconstructie na borstkanker aan

Zorgverzekeraars hebben besloten om vanaf 2024 het machtigingsbeleid voor een volledige tertiaire borstreconstructie na borstkanker gefaseerd aan te passen. Dit geldt voor de aanvragen binnen de gecontracteerde zorg, die voldoen aan de polisvoorwaarden van de zorgverzekeraar.

Wandelen in het bos

Reactie ZN op NOS berichtgeving foto’s bij borstreconstructie

Wij vinden het pijnlijk voor vrouwen, dat zij na een ernstige ziekte met ongewenste situaties zijn geconfronteerd. Medische foto’s worden door de arts gemaakt en verstuurd via Vecozo. Het beoordelen van medische foto’s wordt op een zorgvuldige en deskundige wijze gedaan door medewerkers die de juiste competenties hiervoor bezitten.

Bekijk alle berichten