Controle en fraudebeheersing

Wet verbetert strijd tegen ‘domeinoverstijgende’ zorgfraude

De Tweede Kamer debatteert op 14 februari over de Wet bevorderen samenwerken en rechtmatige zorg. Deze nieuwe wet stelt gemeenten, zorgverzekeraars en zorgkantoren in staat om zorgvuldig en gecontroleerd fraudesignalen met elkaar te delen. Hierdoor kunnen zij beter samenwerken bij de bestrijding van ‘domeinoverstijgende’ zorgfraude.

Veel fraudeurs beperken zich namelijk niet tot één zorgwet. Zij maken juist vaak gebruik van schotten tussen zorgwetten om ongezien te blijven. Zorgverzekeraars Nederland vindt fraude met zorggeld onacceptabel en vraagt in een brief aan de Tweede Kamer om te zorgen voor een snelle inwerkingtreding van de wet.

Verankering zorgvuldige uitwisseling van fraudesignalen tussen zorgdomeinen

De Wet bevorderen samenwerken en rechtmatige zorg geeft gemeenten, zorgverzekeraars en zorgkantoren de noodzakelijke wetgeving om zorgvuldige uitwisseling van fraudesignalen tussen de zorgdomeinen mogelijk te maken, onder andere via het waarschuwingsregister. Daarnaast wordt door de wet het huidige samenwerkingsverband Informatie Knooppunt Zorgfraude (IKZ), dat in 2016 is opgericht, een rechtspersoon met een wettelijke taak. De wet neemt een aantal belangrijke beperkingen weg in de bestrijding van zorgfraude, die ook de Algemene Rekenkamer vorig jaar in een onderzoek aan het licht bracht.

Het veld wacht sinds 2015 op de wetgeving voor uitwisseling van fraudesignalen

In 2015 is er met de overheveling van AWBZ-zorg naar de Wet langdurige zorg, Zorgverzekeringswet en Wet maatschappelijke ondersteuning niet gedacht aan een grondslag om fraudesignalen uit te kunnen wisselen. Na een zorgvuldige voorbereiding door het ministerie van VWS en betrokken veldpartijen repareert de Wet bevorderen samenwerken en rechtmatige zorg deze beperkingen. De wet is in 2020 ingediend en wacht sindsdien op behandeling door de Tweede Kamer.

Uitgelichte artikelen

Bekijk alle berichten
Gehandicapte man krijgt hulp bij het eten
Langdurige zorg

Reactie zorgkantoren op uitspraak hoger beroep inkoop gehandicaptenzorg

De rechter heeft vandaag uitspraak gedaan in het hoger beroep dat de VGN en aanbieders van gehandicaptenzorg aanspanden tegen zorgkantoren*. Dit hoger beroep ging over elementen uit het inkoopbeleid voor langdurige zorg. De rechter geeft aan dat (een aantal onderdelen uit) dit inkoopbeleid van de zorgkantoren moet worden aangepast. Zorgkantoren gaan de komende dagen met de uitspraak en de toelichting aan de slag.

Gesprek tussen arts en patient

Zorgverzekeraars passen machtigingsbeleid voor tertiaire borstreconstructie na borstkanker aan

Zorgverzekeraars hebben besloten om vanaf 2024 het machtigingsbeleid voor een volledige tertiaire borstreconstructie na borstkanker gefaseerd aan te passen. Dit geldt voor de aanvragen binnen de gecontracteerde zorg, die voldoen aan de polisvoorwaarden van de zorgverzekeraar.

Wandelen in het bos

Reactie ZN op NOS berichtgeving foto’s bij borstreconstructie

Wij vinden het pijnlijk voor vrouwen, dat zij na een ernstige ziekte met ongewenste situaties zijn geconfronteerd. Medische foto’s worden door de arts gemaakt en verstuurd via Vecozo. Het beoordelen van medische foto’s wordt op een zorgvuldige en deskundige wijze gedaan door medewerkers die de juiste competenties hiervoor bezitten.

Bekijk alle berichten