Controle en fraudebeheersing

Wet verbetert strijd tegen ‘domeinoverstijgende’ zorgfraude

De Tweede Kamer debatteert op 14 februari over de Wet bevorderen samenwerken en rechtmatige zorg. Deze nieuwe wet stelt gemeenten, zorgverzekeraars en zorgkantoren in staat om zorgvuldig en gecontroleerd fraudesignalen met elkaar te delen. Hierdoor kunnen zij beter samenwerken bij de bestrijding van ‘domeinoverstijgende’ zorgfraude.

Vrouw werkt op laptop

Veel fraudeurs beperken zich namelijk niet tot één zorgwet. Zij maken juist vaak gebruik van schotten tussen zorgwetten om ongezien te blijven. Zorgverzekeraars Nederland vindt fraude met zorggeld onacceptabel en vraagt in een brief aan de Tweede Kamer om te zorgen voor een snelle inwerkingtreding van de wet.

Verankering zorgvuldige uitwisseling van fraudesignalen tussen zorgdomeinen

De Wet bevorderen samenwerken en rechtmatige zorg geeft gemeenten, zorgverzekeraars en zorgkantoren de noodzakelijke wetgeving om zorgvuldige uitwisseling van fraudesignalen tussen de zorgdomeinen mogelijk te maken, onder andere via het waarschuwingsregister. Daarnaast wordt door de wet het huidige samenwerkingsverband Informatie Knooppunt Zorgfraude (IKZ), dat in 2016 is opgericht, een rechtspersoon met een wettelijke taak. De wet neemt een aantal belangrijke beperkingen weg in de bestrijding van zorgfraude, die ook de Algemene Rekenkamer vorig jaar in een onderzoek aan het licht bracht.

Het veld wacht sinds 2015 op de wetgeving voor uitwisseling van fraudesignalen

In 2015 is er met de overheveling van AWBZ-zorg naar de Wet langdurige zorg, Zorgverzekeringswet en Wet maatschappelijke ondersteuning niet gedacht aan een grondslag om fraudesignalen uit te kunnen wisselen. Na een zorgvuldige voorbereiding door het ministerie van VWS en betrokken veldpartijen repareert de Wet bevorderen samenwerken en rechtmatige zorg deze beperkingen. De wet is in 2020 ingediend en wacht sindsdien op behandeling door de Tweede Kamer.

Uitgelichte artikelen

Bekijk alle berichten
Mensen houden elkaars handen vast
Langdurige zorg

Inkoop langdurige zorg vanaf 2024: meerjarig inkoopbeleid per regio op basis van landelijke visie

Zorgkantoren publiceren op 1 juni hun meerjarig inkoopbeleid. In dit inkoopbeleid heeft elk zorgkantoor voor hun regio uitgewerkt hoe de uitdagingen waarmee de langdurige zorg te maken heeft regionaal worden aangegaan. Daarin ligt de nadruk op het toegankelijk en betaalbaar houden van langdurige zorg voor iedereen die deze zorg nodig heeft. De gezamenlijke landelijke visie op duurzame toegang tot langdurige zorg vormt het uitgangspunt voor het meerjarig inkoopbeleid per zorgkantoorregio. Het inkoopbeleid gaat in op 1 januari 2024.

Oudere vrouw en man zitten aan tafel
Langdurige zorg

Inkoopbeleid onafhankelijke cliëntondersteuning 2024 en 2025 is gereed

Steeds meer mensen met een indicatie voor de Wet langdurige zorg (Wlz) doen een beroep op cliëntondersteuning. Voor de inkoop van onafhankelijke cliëntondersteuning (OCO) hebben de zorgkantoren een landelijke inkoopbeleid voor 2024 en 2025 opgesteld. Dit inkoopbeleid beschrijft de doelen en uitgangspunten van onafhankelijke cliëntondersteuning.

John Rijsdijk wint Jan Taco te Gusselinklo Prijs
Digitalisering

ZN-beleidsadviseur John Rijsdijk wint zorginnovatieprijs

John Rijsdijk, beleidsadviseur bij Zorgverzekeraars Nederland, heeft de Jan Taco te Gussinklo Prijs gewonnen als baanbrekende persoon in de zorg. De prijs werd aan hem toegekend voor zijn initiatiefrijke karakter en voor het vele grondwerk in zijn rol als kwartiermaker van het Kenniscentrum Digitale Zorg. De Jan Taco te Gussinklo prijs werd dit jaar voor het eerst uitgereikt ter nagedachtenis aan deze in 2021 overleden internist, innovator, schrijver en onderzoeksjournalist.

Bekijk alle berichten