ZN: Integraal Zorgakkoord is belangrijke werkagenda, succes hangt af van kabinetsbrede inzet

De vergrijzing en personeelskrapte betekenen dat er in vrijwel alle sectoren van de zorg lastige en acute knelpunten ontstaan. Met het Integraal Zorgakkoord (IZA) gaan zorgpartijen, zorgverzekeraars en het ministerie van VWS deze knelpunten oplossen. Verzekerden moeten ook in de toekomst kunnen blijven rekenen op toegang tot goede en betaalbare zorg.

Begin september hebben zorgverzekeraars het Integraal Zorgakkoord ondertekend en ze zijn direct met het akkoord aan de slag gegaan. Zorgverzekeraars Nederland laat in een brief aan de Tweede Kamer weten dat de uitvoering van het IZA geen gebaand pad is en dat nog veel punten vragen om verdere uitwerking. Daarnaast vragen zorgverzekeraars in de brief aandacht voor de noodzaak van een kabinetsbrede inzet op gezondheidsbevordering.

Voorbereiden op vergrijzende samenleving

Het kabinet moet Nederland voorbereiden op een vergrijzende samenleving. Ook zijn er hervormingen nodig van de arbeidsmarkt zodat werken in de zorg aantrekkelijk blijft.In Nederland krijgen zorgverzekeraars samen met zorgaanbieders en gemeenten al veel voor elkaar. Belangrijke (lokale) transformaties in de zorg gaan echter niet vanzelf.

Zorgverzekeraars realiseren zich heel goed dat er hierbij ook kritisch wordt gekeken naar hun eigen rol. Er zijn daarom in het IZA afspraken gemaakt over meer samenwerking, digitalisering en extra investeringen in de eerstelijnszorg. Zorgverzekeraars gaan daarbij de netwerken versterken die bijdragen aan passende zorg.

Voortvarend starten met uitvoering akkoord

Het is bij de uitvoering van het akkoord van groot belang dat alle afgesproken acties snel en voortvarend worden opgepakt. ZN pleit ook voor een toets van het akkoord door de ACM op de mededingingswet. Dit om te voorkomen dat de autoriteit gaandeweg de uitvoering van het akkoord knelpunten met de mededingingsregels constateert. Daarnaast vraagt ZN begrip bij de Kamer voor het feit dat de uitvoering van het IZA een enorme inspanning gaat vragen van alle betrokken partijen.

Kabinetsbreed gezondheidsbeleid houdt zorg toegankelijk op lange termijn

Naast de punten van zorg bij de uitvoering van het Integraal Zorgakkoord, stelt ZN vast dat het kabinet werk moet maken van kabinetsbreed gezondheidsbeleid. Veel Nederlanders blijven te lang rondlopen met sociaal-maatschappelijke problemen die leiden tot gezondheidsklachten. Onze gezondheidszorg is dan voor veel mensen het vangnet. Met als gevolg dat de wachtlijsten oplopen, de werkdruk in de zorg stijgt en we als samenleving veel duurder uit zijn.

Zorgverzekeraars vragen om een maatschappelijke dialoog (bijvoorbeeld via burgerfora) over de toekomst van de zorg voor ouderen. Het kabinet moet Nederland voorbereiden op een sterk vergrijsde samenleving die andere eisen stelt aan werk, huisvesting, mantelzorg en de betaalbaarheid van de zorg. Tot slot is het belangrijk dat de zorg een aantrekkelijk sector blijft om in te werken. Daarbij is het belangrijk dat het kabinet de arbeidsmarkt hervormt. Meer werken in de zorg moet lonen en de groei van het aantal zzp-ers in de zorg moet worden afgeremd.

Uitgelichte artikelen

Bekijk alle berichten
Oudere krijgt hulp van wijkverpleegkundige

Oproep zorgpartijen: “Behoud middelen uit macrokader Wijkverpleging voor toekomstbestendige zorg thuis”

Het beschikbare macrobudget (het totale budget dat beschikbaar is) voor wijkverpleging is het afgelopen jaar niet volledig uitgegeven. Gezien de vergrijzing en de opgave om mensen langer zelfstandig thuis te kunnen laten wonen moet dit geld wel behouden blijven voor de sector. Wijkverpleging blijft immers cruciaal om mensen passende zorg thuis te bieden, ziekenhuiszorg te voorkomen en de huisarts te ontlasten. Dat is de oproep van brancheverenigingen Zorgthuisnl, ActiZ en Zorgverzekeraars Nederland (ZN).

Huisarts schrijft iets op

Reactie Zorgverzekeraars Nederland op hoofdlijnenakkoord

Zorgverzekeraars Nederland ziet veel goede elementen in de zorgparagraaf van PVV, VVD, NSC en BBB. In hun akkoord is veel aandacht voor de gezondheidszorg en wordt komende jaren doorgegaan met het Integraal Zorgakkoord (IZA).

Arts en patient in gesprek
Eerstelijns­zorg

Huisartsen en zorgverzekeraars maken nieuwe afspraken MTVP

Het anders werken in de praktijk met de mogelijkheid voor het nemen van meer tijd in de spreekkamer, is vanaf januari 2025 structureel verankerd in de basiszorg van huisartsen. Meer Tijd voor de Patiënt (MTVP), het landelijk programma dat in ongeveer een jaar tijd is uitgerold bij de huisartsen, wordt dan voor de huisarts structureel bekostigd. De brancheorganisaties in de huisartsenzorg en van de zorgverzekeraars hebben nieuwe afspraken gemaakt om MTVP verder door te ontwikkelen.

Bekijk alle berichten