Eerstelijns­zorg

Zorgverzekeraars en Bo Geboortezorg sluiten convenant om voldoende kraamzorg te garanderen

Door continuïteits- en capaciteitsproblemen staat de kraamzorgsector ernstig onder druk. Dit blijkt uit een quickscan door branchevereniging (Bo) Geboortezorg en signalen die verzekerden afgeven aan hun zorgverzekeraars. Bo Geboortezorg en Zorgverzekeraars Nederland (ZN) hebben nu een convenant getekend dat er voor moet zorgen dat de kraamzorg op de korte en langere termijn gegarandeerd blijft.

Door onder andere een tekort aan kraamverzorgenden, een hoge uitstroom van kraamverzorgenden, de naweeën van COVID en een hoog ziekteverzuim kampt de kraamzorgsector met serieuze capaciteitsproblemen. Kraamzorgaanbieders kunnen daardoor niet aan alle cliënten tijdig de zorg garanderen die nodig is.  Daarnaast komen organisaties hierdoor en door sterk gestegen kosten ook steeds verder onder druk te staan.

Om kraamzorg te kunnen blijven leveren op de korte termijn, kraamverzorgenden te behouden en toe te werken naar een toekomstbestendige kraamzorgsector is nu een convenant gesloten door Zorgverzekeraars Nederland en Bo Geboortezorg. Zodat de komende maanden iedereen toegang tot kraamzorg krijgt. Digitale zorg naast de fysieke kraamzorg is onderdeel van deze afspraak. Tevens bespreekt de kraamzorgaanbieder, net zoals nu, als onderdeel van de intake, de mogelijkheden voor de inzet van mantelzorg.

In het convenant zijn afspraken gemaakt over de korte termijn (zo snel mogelijk tot eind 2023) en de langere termijn oplossingen (vanaf 2024). Het convenant ziet toe op verbetering van arbeidsomstandigheden en beloning voor kraamverzorgenden, gezonde bedrijven en noodzakelijke vernieuwing van kraamzorg. Met de actielijnen maken de partijen een eerste kwalitatieve slag. Niet alleen om de huidige capaciteit in de sector te behouden, maar ook om de beschikbare capaciteit beter te benutten en te verdelen over cliënten.

Verder willen de partijen een impuls geven aan het opleiden van nieuwe kraamverzorgenden en de inzet van digitale zorg. De kraamzorgsector wil snel in actie komen om deze maatregelen te kunnen treffen. Om dit mogelijk te maken is afgesproken om de tarieven tijdelijk te verhogen tot 10 procent boven de al vastgestelde maximale uurtarieven. De acties voor de langere termijn worden in 2023 verder uitgewerkt. Ze vormen mede de basis voor een nog verder en dieper gaande transitie van de hele sector in lijn met de uitgangspunten van het Integraal Zorgakkoord (IZA).

Bij de uitwerking van het convenant blijven de NZa, VWS, PFN en ACM betrokken, ook om ervoor te zorgen dat de kraamzorg kwalitatief goed en toegankelijk blijft.

Uitgelichte artikelen

Bekijk alle berichten
De Glazen Koets tijdens Prinsjesdag

ZN: gebrek aan bestaanszekerheid grote bedreiging gezondheid Nederlanders

Zorgverzekeraars maken zich zorgen over de groeiende groep Nederlanders die onvoldoende bestaanszekerheid hebben. Steeds meer volwassenen en kinderen lopen gezondheidsschade op omdat ze door geldgebrek geen toegang hebben tot bijvoorbeeld goede voeding, een geschikte woning, sport en lichamelijke verzorging. Door onvoldoende hulp bij maatschappelijke problemen is de gezondheidszorg het vangnet voor veel mensen. De zorg raakt hierdoor overbelast en door de toegenomen vergrijzing dreigt de toegang tot zorg in gevaar te komen.

Oudere krijgt hulp van wijkverpleegkundige
Eerstelijns­zorg

Nieuwe aanvragen IZA-fonds Wijkverpleging weer mogelijk

Van 4 oktober tot en met 8 november 2023 kunnen zorgaanbieders in de wijkverpleging opnieuw aanvragen bij het IZA-fonds Wijkverpleging indienen voor financiering van projecten die passende zorg in de wijkverpleging versterken. Na een succesvolle eerste ronde in het voorjaar is er nog ruim voldoende budget beschikbaar voor een tweede aanvraagronde in het najaar. Het streven is nog voor het nieuwe jaar aanvragers te berichten of hun project wordt gefinancierd vanuit het fonds.

Gehandicapte man krijgt hulp bij het eten
Langdurige zorg

Zorgkantoren passen richttariefpercentages voor 2024 aan

Zorgkantoren hebben besloten om de zogeheten richttariefpercentages voor 2024 te verhogen. Deze richttariefpercentages zijn het vertrekpunt voor de inkoopafspraken die zorgkantoren en zorgaanbieders regionaal met elkaar maken. Aanleiding voor de verhoging van de percentages is een analyse van de beschikbare jaarrekeningen van zorgaanbieders over 2022. Hieruit komt naar voren dat de vastgestelde richttariefpercentages voor 2024 niet voldoen aan de uitgangspunten van de tariefsystematiek die de zorgkantoren gebruiken. Zorgkantoren beoordelen de wijziging als substantieel en hebben besloten de wijziging niet pas in 2025, maar al in 2024 te laten ingaan.

Bekijk alle berichten