Eerstelijns­zorg

Zorgverzekeraars en Bo Geboortezorg sluiten convenant om voldoende kraamzorg te garanderen

Door continuïteits- en capaciteitsproblemen staat de kraamzorgsector ernstig onder druk. Dit blijkt uit een quickscan door branchevereniging (Bo) Geboortezorg en signalen die verzekerden afgeven aan hun zorgverzekeraars. Bo Geboortezorg en Zorgverzekeraars Nederland (ZN) hebben nu een convenant getekend dat er voor moet zorgen dat de kraamzorg op de korte en langere termijn gegarandeerd blijft.

Ouders met baby bij de uitgang van het ziekenhuis

Door onder andere een tekort aan kraamverzorgenden, een hoge uitstroom van kraamverzorgenden, de naweeën van COVID en een hoog ziekteverzuim kampt de kraamzorgsector met serieuze capaciteitsproblemen. Kraamzorgaanbieders kunnen daardoor niet aan alle cliënten tijdig de zorg garanderen die nodig is.  Daarnaast komen organisaties hierdoor en door sterk gestegen kosten ook steeds verder onder druk te staan.

Om kraamzorg te kunnen blijven leveren op de korte termijn, kraamverzorgenden te behouden en toe te werken naar een toekomstbestendige kraamzorgsector is nu een convenant gesloten door Zorgverzekeraars Nederland en Bo Geboortezorg. Zodat de komende maanden iedereen toegang tot kraamzorg krijgt. Digitale zorg naast de fysieke kraamzorg is onderdeel van deze afspraak. Tevens bespreekt de kraamzorgaanbieder, net zoals nu, als onderdeel van de intake, de mogelijkheden voor de inzet van mantelzorg.

In het convenant zijn afspraken gemaakt over de korte termijn (zo snel mogelijk tot eind 2023) en de langere termijn oplossingen (vanaf 2024). Het convenant ziet toe op verbetering van arbeidsomstandigheden en beloning voor kraamverzorgenden, gezonde bedrijven en noodzakelijke vernieuwing van kraamzorg. Met de actielijnen maken de partijen een eerste kwalitatieve slag. Niet alleen om de huidige capaciteit in de sector te behouden, maar ook om de beschikbare capaciteit beter te benutten en te verdelen over cliënten.

Verder willen de partijen een impuls geven aan het opleiden van nieuwe kraamverzorgenden en de inzet van digitale zorg. De kraamzorgsector wil snel in actie komen om deze maatregelen te kunnen treffen. Om dit mogelijk te maken is afgesproken om de tarieven tijdelijk te verhogen tot 10 procent boven de al vastgestelde maximale uurtarieven. De acties voor de langere termijn worden in 2023 verder uitgewerkt. Ze vormen mede de basis voor een nog verder en dieper gaande transitie van de hele sector in lijn met de uitgangspunten van het Integraal Zorgakkoord (IZA).

Bij de uitwerking van het convenant blijven de NZa, VWS, PFN en ACM betrokken, ook om ervoor te zorgen dat de kraamzorg kwalitatief goed en toegankelijk blijft.

Uitgelichte artikelen

Bekijk alle berichten

Zorgverzekeraars: samen zoeken naar oplossingen seh’s en ziekenhuiszorg

Door het tekort aan arbeidskrachten, de toenemende zorgvraag door vergrijzing en de hoge(re) kwaliteitseisen komen in diverse regio’s de medisch specialistische zorg en spoedeisende hulp (seh’s) van ziekenhuizen in de regio onder ernstige druk te staan. In sommige regio’s, zoals Limburg en Friesland, zijn deze ontwikkelingen actueel. In alle regio’s zijn ziekenhuizen, zorgverleners, gemeenten en zorgverzekeraars in gesprek om de zorg anders te organiseren.

Arts meet bloeddruk bij een patient

Bestuursverslag 2023: samenwerken, verbinden en vertrouwen

In 2023 heeft Zorgverzekeraars Nederland een belangrijke bijdrage geleverd op onderwerpen voortkomend uit de afgesloten Zorgakkoorden, zoals huisartsenzorg, wijkverpleging, visie eerste lijn, digitalisering en transformatiemiddelen. Allemaal belangrijke bouwstenen om de zorg ander te organiseren vanuit onze maatschappelijke opgave: duurzame toegang tot zorg en een gezonder leven voor iedereen. Het Bestuursverslag 2023 laat zien welke resultaten er zijn gehaald en welke uitdagingen zijn opgepakt.

Duurzaamheid

Terugkijken webinar CSRD van 1 juli 2024

Enkele honderden zorgaanbieders en andere geïnteresseerden namen op 1 juli 2024 deel aan het webinar van ZN over de impact van de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) op zorgaanbieders. De belangrijkste boodschap in het webinar was dat zorgverzekeraars en zorgkantoren voor hun wettelijk verplichte rapportages over ecologische en sociale duurzaamheid over het jaar 2024 geen aanvullende gegevens bij zorgaanbieders gaan uitvragen.

Bekijk alle berichten