Eerstelijns­zorg

Visie op eerstelijnszorg is vastgesteld

De eerstelijnszorg toegankelijk houden voor de mensen die dat nodig hebben en bijdragen aan gelijke kansen op goede gezondheid voor iedereen. Dat is het doel van de visie eerstelijnszorg 2030 die dinsdag 30 januari is vastgesteld. De visie is opgesteld voor en door partijen uit het veld. ZN is één van deze partijen. Dat de visie eerstelijnszorg er is, vindt ZN een mooie stap. Het is nu aan de betrokken partijen om gezamenlijk aan de slag te gaan met de uitvoering van de visie.

Met de visie nemen de partijen van de eerstelijnszorg samen de verantwoordelijkheid om de toegankelijkheid en continuïteit te waarborgen. Ze werken krachtig samen aan het vernieuwen van de eerstelijnszorg en versterken de organisatie ervan. Zodat de eerstelijnszorg in 2030 is gebaseerd op de principes van passende zorg, waarbij beschikbare capaciteit en middelen op de beste manier worden ingezet. Wat verandert de visie concreet?

1. We verminderen de ongewenste druk op de eerstelijnszorg.
2. Patiënten worden beter voorbereid op en toegeleid naar de eerste lijn.
3. We bieden passende eerstelijnszorg met focus op gezondheid en kwaliteit van leven, waar van meerwaarde digitaal ondersteund.
4. We benutten de capaciteit binnen de eerstelijnszorg beter en organiseren taken waar nodig anders.
5. We realiseren hechte samenwerking tussen professionals in wijken/dorpen, zodat er proactief kan worden ingespeeld op gezondheidsproblemen en knelpunten in de wijk.
6a. We zorgen voor goede aanspreekbaarheid van de eerstelijnszorg in de regio.
6b. We verbeteren de samenwerking met het sociaal domein, de tweede- en derdelijnszorg, en langdurige zorg.
6c. We realiseren een 24/7 infrastructuur voor de eerstelijnszorg voor crisissituaties.

De visie is tot stand gekomen met bijdragen van opgesteld door Patiëntenfederatie, Landelijke Huisartsen Vereniging, Nederlands Huisartsen Genootschap, InEen, Zorgverzekeraars Nederland, ActiZ, Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland, ZorgthuisNL, Apothekersorganisatie KNMP, Koninklijk Nederlands Genootschap Fysiotherapie, Paramedisch Platform Nederland, Verenso, NVAVG, VNG (Vereniging van Nederlandse Gemeenten), SWN, NZa, ZiN, ZonMw, FMS, NLGGZ, NFU, NVZ, ZKN en VWS.

Nu de visie is vastgesteld, starten we met de uitvoering.

Uitgelichte artikelen

Bekijk alle berichten
Man en vrouw fietsen in het bos
Eerstelijns­zorg

Oproep ZN aan Tweede Kamer GALA debat

Op 29 februari debatteert de Tweede Kamer over het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA). Het GALA, waarbij zorgverzekeraars samenwerken met het ministerie van VWS en gemeenten, bestrijdt gezondheidsproblemen en bevordert een gezonde levensstijl door het versterken van domeinoverstijgende samenwerkingsverbanden.

Verpleegkundige en oudere wandelen buiten
Langdurige zorg

Regiomonitor capaciteitsplannen verpleegzorg 2023 gepubliceerd

Welke capaciteitsplannen er voor alle zorgkantoorregio’s voor de komende jaren liggen, is in beeld gebracht in de Regiomonitor Verpleegzorg 2023. Zorgkantoren hebben in oktober 2023 bij zorgaanbieders opgevraagd wat (vooralsnog) de capaciteitsplannen zijn voor de komende jaren. De input van de zorgaanbieders is verwerkt in de Regiomonitor 2023. Hierin staan de capaciteitsplannen tot en met 2027. De monitor vormt het uitgangspunt voor regionale en individuele gesprekken die zorgaanbieders en zorgkantoren met elkaar voeren over passende zorg voor ouderen.

Gehandicapte man krijgt hulp bij het eten
Langdurige zorg

Reactie zorgkantoren op uitspraak hoger beroep inkoop gehandicaptenzorg

De rechter heeft vandaag uitspraak gedaan in het hoger beroep dat de VGN en aanbieders van gehandicaptenzorg aanspanden tegen zorgkantoren*. Dit hoger beroep ging over elementen uit het inkoopbeleid voor langdurige zorg. De rechter geeft aan dat (een aantal onderdelen uit) dit inkoopbeleid van de zorgkantoren moet worden aangepast. Zorgkantoren gaan de komende dagen met de uitspraak en de toelichting aan de slag.

Bekijk alle berichten