Medisch specialistische zorg

Rapport landelijke inrichting zorgcoördinatie aangeboden aan minister Kuipers

Om de toenemende druk op de acute zorg het hoofd te bieden, is het essentieel dat niet-levensbedreigende zorgvragen domeinoverstijgend en regionaal worden georganiseerd. Dit staat in het rapport ‘Advies landelijke inrichting zorgcoördinatie’ dat ActiZ, Ambulancezorg Nederland (AZN), InEen, Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ) en Zorgverzekeraars Nederland (ZN) op 28 maart hebben aangeboden aan minister Kuipers.

De Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ), de Nederlandse ggz en Patiëntenfederatie Nederland hebben het advies medeondertekend. In de brief die minister Kuipers vandaag verstuurde aan de Tweede Kamer zegt hij het volgende: “zorgcoördinatie moet een belangrijke bijdrage leveren aan de toegankelijkheid van de acute zorg.”Naar verwachting volgt eind april een verdere inhoudelijke reactie.

De vraag naar acute zorg stijgt en wordt steeds complexer, terwijl het aanbod achter blijft vanwege personeelskrapte. Zorgcoördinatie wordt door zorgaanbieders gezien als één van de oplossingen om de toenemende druk op de acute zorg het hoofd te bieden. In zorgcoördinatievoorzieningen organiseren en coördineren verschillende regionale zorgaanbieders, zoals de huisarts, huisartsenspoedpost, ambulancezorg, wijkverpleging en geestelijke gezondheidszorg, samen alle niet-levensbedreigende acute zorgvragen. Hierdoor krijgen patiënten sneller de juiste zorg, door de juiste zorgverlener, op de juiste plek en worden schaarse zorgverleners efficiënter en effectiever ingezet. ActiZ, InEen, AZN, LNAZ en ZN hebben, in opdracht van minister Kuipers, een adviesrapport opgesteld met randvoorwaarden die nodig zijn om zorgcoördinatie te realiseren.

Veranderopgaven

Het advies aan de minister bevat zeven veranderopgaven om zorgcoördinatie te realiseren. Twee van deze veranderopgaven lichten we in dit bericht nader toe. Ten eerste moeten medewerkers van de zorgcoördinatievoorzieningen inzicht kunnen krijgen in patiëntgegevens én in de actuele beschikbare capaciteit bij ketenpartners. Hierdoor kan een zorgcoördinatievoorziening het zoeken van een juiste vervolgzorgplek of vervolgzorg voor een patiënt uit handen nemen van de zorgverlener, waardoor de zorgverlener meer tijd over houdt voor de patiënt. Ten tweede moeten de werkprocessen van de huisartsenspoedpost, ambulancezorg en acute ouderenzorg regionaal bij elkaar komen. Het advies laat – binnen de voorgestelde kaders – voldoende ruimte voor regionale invulling, waar wenselijk en mogelijk.

Te nemen stappen

Om de beweging naar zorgcoördinatie te maken, is het belangrijk dat het ministerie van VWS snel start met het realiseren van de landelijke randvoorwaarden, bijvoorbeeld voor het uitwisselen van gegevens en de bekostiging. De partijen gaan hierover medio april met minister Kuipers in gesprek.

Breed draagvlak

De NVZ, de Nederlandse GGZ en Patiëntenfederatie Nederland hebben het rapport medeondertekend en aangeboden. De Nederlandse Federatie van Universitair Medisch Centra (NFU) en de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) onderschrijven de richting van het advies en scharen zich achter de conclusies en aanbevelingen. In totaal zijn er 25 zorgpartijen betrokken geweest bij de totstandkoming van het advies.

Kamerbrief over Advies over zorgcoördinatie | Kamerstuk | Rijksoverheid.nl

Uitgelichte artikelen

Bekijk alle berichten
Verpleegkundige en oudere wandelen buiten
Langdurige zorg

Regiomonitor capaciteitsplannen verschijnt februari 2024

De zorgkantoren en Zorgverzekeraars Nederland publiceren sinds december 2021 jaarlijks de regiomonitor verpleegzorg. De regiomonitor geeft per zorgkantoorregio een compleet beeld van de huidige én benodigde capaciteit van de verpleegzorg in Nederland. De Regiomonitor 2023 verschijnt in februari 2024.

Oudere meneer steekt zijn duim op
Langdurige zorg

Nieuw Generiek Kompas “Samen werken aan kwaliteit van bestaan” bevordert een open gesprek over kwaliteit van bestaan en samenwerking

Een krachtige alliantie van diverse partijen heeft het Generiek Kompas "Samen werken aan kwaliteit van bestaan" ontwikkeld. Dit Kompas voor ouderenzorg is gericht op het optimaliseren van het leven van individuen in verschillende zorgfases. Het Zorginstituut toetst het Kompas. Het is de verwachting dat het Generiek Kompas per 1 januari 2024 in werking kan treden.

Vrouw aan het werk in de apotheek

ZN Formulieren overzichtelijk te vinden op ZN.nl

Alle ZN Formulieren voor onder andere CieBAG en Farmacie zijn nu overzichtelijk te vinden op deze website. Gebruikers kunnen hier eenvoudig zoeken op bijvoorbeeld geneesmiddel of indicatie.

Bekijk alle berichten