Langdurige zorg

ZN doet beroep op Zorginstituut om Kwaliteitskompas goed fundament te geven

Het nieuwe Generiek kompas 'Samen werken aan kwaliteit van bestaan' is door een brede groep partijen, ingediend bij het Zorginstituut. Ook ZN is betrokken bij het opstellen en uitwerken van het kwaliteitskompas. ZN steunt de beweging die is ingezet, maar heeft meer houvast nodig op het vervolgproces en de tijdlijn. Daarom heeft ZN op dit moment nog niet definitief ingestemd met het kwaliteitskompas en een 'ja, mits' afgegeven.

Met de rollator door de gang lopen

Het kompas is vrijdag 24 maart ingediend bij Zorginstituut Nederland.

Voordat ZN een definitief ‘ja’ kan gegeven op het kompas is ruimte nodig van het Zorginstituut om de nadere uitwerking per 1 oktober 2023 tripartiete in te leveren. Van belang is dat de huidige kwaliteitskaders zorgvuldig geïntegreerd worden in het nieuwe kompas zodat er een goede aansluiting is. Bijzondere aandacht daarbij is nodig voor het kwaliteitskader wijkverpleging. Daarnaast vindt ZN het belangrijk dat de inbreng en instemming van de beroepsgroepen is geborgd. Zonder hun deelname en steun verliest het kompas zijn kracht.

Andere manier van kijken

Het nieuwe kompas  dat te zijner tijd in werking zou moeten treden, dient als vervanger van de huidige kwaliteitskaders wijkverpleging en verpleeghuiszorg. Het biedt ruimte voor een andere manier van kijken naar kwaliteit van bestaan en de rol van ondersteuning en zorg daarin. Het legt meer nadruk op het voorkomen van een grotere zorgvraag, door te kijken wat mensen zelf en samen kunnen en hoe de zorg daarop kan aansluiten. Zodat regie meer bij mensen zelf ligt, wat bijdraagt aan hun kwaliteit van bestaan. En zodat de beschikbare professionele zorg en ondersteuning zo goed mogelijk kan worden ingezet.

Steun voor de beweging

Het kompas is voorgelegd aan de achterbannen van de partijen die het kompas mede vorm hebben gegeven. Daar komt uit dat alle partijen de beweging steunen. ZN, Patiëntenfederatie Nederland, V&VN en Verenso hebben nog niet definitief ingestemd.

De reacties van alle partijen zijn gedeeld met het Zorginstituut met het verzoek dit onderdeel te maken van het toetsproces. Aan het Zorginstituut is gevraagd om hierover met de partijen in gesprek te gaan op zo’n manier dat het veld de positieve beweging samen verder vorm kan geven. Er zijn in zeer korte tijd grote stappen gezet. Gezamenlijk is de basis gelegd voor de beweging die we nu inzetten. Voor de verdere doorontwikkeling blijven we die gezamenlijke denkkracht benutten.

Uitgelichte artikelen

Bekijk alle berichten
Aan het werk op de laptop

Vacature adviseur business control kwaliteitsregistraties

Zorgverzekeraars Nederland zoekt een ervaren adviseur business control die samen met een ervaren collega verantwoordelijk wordt voor het ontwikkelen van beleid, het adviseren van diverse stakeholders en het uitvoering geven aan de financiering van kwaliteitsregistraties.

Man duwt rolstoel

Toekenning PGB’s voor deel budgethouders met chronische zorg naar maximaal 5 jaar

Voor een deel van de chronische patiënten die hun zorg betalen met een persoonsgebonden budget (PGB) uit de Zorgverzekeringswet (Zvw) is het vanaf half mei niet meer nodig om elke twee jaar opnieuw een indicatie te krijgen voor een nieuwe toekenning van het zorgbudget.

Duurzame toegang tot zorg voor iedereen

Zorgverzekeraars zetten zich in voor duurzame toegang tot zorg voor alle Nederlanders. Samen met alle zorgverleners, verzekerden én de politiek willen we nu de keuzes maken die noodzakelijk zijn voor goede en solidaire zorg morgen. Bekijk in deze animatie waarom duurzame toegang ons speerpunt is.

Bekijk alle berichten