Langdurige zorg

ZN doet beroep op Zorginstituut om Kwaliteitskompas goed fundament te geven

Het nieuwe Generiek kompas 'Samen werken aan kwaliteit van bestaan' is door een brede groep partijen, ingediend bij het Zorginstituut. Ook ZN is betrokken bij het opstellen en uitwerken van het kwaliteitskompas. ZN steunt de beweging die is ingezet, maar heeft meer houvast nodig op het vervolgproces en de tijdlijn. Daarom heeft ZN op dit moment nog niet definitief ingestemd met het kwaliteitskompas en een 'ja, mits' afgegeven.

Het kompas is vrijdag 24 maart ingediend bij Zorginstituut Nederland.

Voordat ZN een definitief ‘ja’ kan gegeven op het kompas is ruimte nodig van het Zorginstituut om de nadere uitwerking per 1 oktober 2023 tripartiete in te leveren. Van belang is dat de huidige kwaliteitskaders zorgvuldig geïntegreerd worden in het nieuwe kompas zodat er een goede aansluiting is. Bijzondere aandacht daarbij is nodig voor het kwaliteitskader wijkverpleging. Daarnaast vindt ZN het belangrijk dat de inbreng en instemming van de beroepsgroepen is geborgd. Zonder hun deelname en steun verliest het kompas zijn kracht.

Andere manier van kijken

Het nieuwe kompas  dat te zijner tijd in werking zou moeten treden, dient als vervanger van de huidige kwaliteitskaders wijkverpleging en verpleeghuiszorg. Het biedt ruimte voor een andere manier van kijken naar kwaliteit van bestaan en de rol van ondersteuning en zorg daarin. Het legt meer nadruk op het voorkomen van een grotere zorgvraag, door te kijken wat mensen zelf en samen kunnen en hoe de zorg daarop kan aansluiten. Zodat regie meer bij mensen zelf ligt, wat bijdraagt aan hun kwaliteit van bestaan. En zodat de beschikbare professionele zorg en ondersteuning zo goed mogelijk kan worden ingezet.

Steun voor de beweging

Het kompas is voorgelegd aan de achterbannen van de partijen die het kompas mede vorm hebben gegeven. Daar komt uit dat alle partijen de beweging steunen. ZN, Patiëntenfederatie Nederland, V&VN en Verenso hebben nog niet definitief ingestemd.

De reacties van alle partijen zijn gedeeld met het Zorginstituut met het verzoek dit onderdeel te maken van het toetsproces. Aan het Zorginstituut is gevraagd om hierover met de partijen in gesprek te gaan op zo’n manier dat het veld de positieve beweging samen verder vorm kan geven. Er zijn in zeer korte tijd grote stappen gezet. Gezamenlijk is de basis gelegd voor de beweging die we nu inzetten. Voor de verdere doorontwikkeling blijven we die gezamenlijke denkkracht benutten.

Uitgelichte artikelen

Bekijk alle berichten
Oudere krijgt hulp van wijkverpleegkundige

Oproep zorgpartijen: “Behoud middelen uit macrokader Wijkverpleging voor toekomstbestendige zorg thuis”

Het beschikbare macrobudget (het totale budget dat beschikbaar is) voor wijkverpleging is het afgelopen jaar niet volledig uitgegeven. Gezien de vergrijzing en de opgave om mensen langer zelfstandig thuis te kunnen laten wonen moet dit geld wel behouden blijven voor de sector. Wijkverpleging blijft immers cruciaal om mensen passende zorg thuis te bieden, ziekenhuiszorg te voorkomen en de huisarts te ontlasten. Dat is de oproep van brancheverenigingen Zorgthuisnl, ActiZ en Zorgverzekeraars Nederland (ZN).

Huisarts schrijft iets op

Reactie Zorgverzekeraars Nederland op hoofdlijnenakkoord

Zorgverzekeraars Nederland ziet veel goede elementen in de zorgparagraaf van PVV, VVD, NSC en BBB. In hun akkoord is veel aandacht voor de gezondheidszorg en wordt komende jaren doorgegaan met het Integraal Zorgakkoord (IZA).

Arts en patient in gesprek
Eerstelijns­zorg

Huisartsen en zorgverzekeraars maken nieuwe afspraken MTVP

Het anders werken in de praktijk met de mogelijkheid voor het nemen van meer tijd in de spreekkamer, is vanaf januari 2025 structureel verankerd in de basiszorg van huisartsen. Meer Tijd voor de Patiënt (MTVP), het landelijk programma dat in ongeveer een jaar tijd is uitgerold bij de huisartsen, wordt dan voor de huisarts structureel bekostigd. De brancheorganisaties in de huisartsenzorg en van de zorgverzekeraars hebben nieuwe afspraken gemaakt om MTVP verder door te ontwikkelen.

Bekijk alle berichten