Medisch specialistische zorg

Zorgverzekeraars reiken minister de hand bij zorgcoördinatie

Zorgverzekeraars hebben minister Ernst Kuipers een brief gestuurd waarin zij aangeven bereid te zijn een voortrekkersrol te vervullen bij de implementatie van zorgcoördinatie. Dit willen zij doen vanuit een functionele aanpak, wat naar verwachting zorgt voor het benodigde draagvlak bij de betrokken zorgaanbieders in de regio’s. Draagvlak is de sleutel om op korte termijn tot een succesvolle uitvoering te komen.

Zorgcoördinatie kan, in de vorm zoals het is beschreven in het adviesrapport, een belangrijke bijdrage leveren aan het toekomstbestendig organiseren van de acute zorg. Zorgverzekeraars staan daarom achter de doelstellingen van zorgcoördinatie zoals beschreven in het adviesrapport ‘Advies voor Landelijke Inrichting Zorgcoördinatie’. Op 12 mei jl. heeft de minister zijn reactie op het adviesrapport per brief naar de Kamer gestuurd.

Bottom-up benadering
Zorgverzekeraars hebben een aanpak uitgewerkt om zorgcoördinatie in heel Nederland te realiseren.  Het verzoek aan de minister is om de ROAZ-voorzitter en marktleider zorgverzekeraars de opdracht en het mandaat te geven om de regie te nemen bij de regionale implementatie van zorgcoördinatie. Zorgverzekeraars gaan uit van een functionele aanpak, met een bottom-up benadering vanuit samenwerkingsafspraken tussen bestaande aanbieders.

De focus van zorgcoördinatie in de dagelijkse praktijk ligt bij huisartsenzorg in ANW-uren, onplanbare nachtzorg in de wijkverpleging, ELV-coördinatiefunctie en ambulancezorg bij niet-levensbedreigende situaties. Per ROAZ-regio worden algemene afspraken gemaakt en komt er één systeem en inzicht in de actuele capaciteit van de zorg. De praktische invulling vindt plaats met zorgaanbieders per subregio, want daar ligt het zwaartepunt van zorgcoördinatie. Juist bij zorgcoördinatie is onderlinge verbondenheid en het kennen van de regionale situatie van dichtbij namelijk cruciaal. In verschillende regio’s zijn bovendien al goedlopende samenwerkingen op subregio-niveau.

Randvoorwaarden
Zorgverzekeraars willen hun verantwoordelijkheid nemen, maar kunnen dat alleen doen als hiervoor steun is vanuit het Ministerie van VWS en commitment van de zorgaanbieders in de regio. Ook is een helder kader noodzakelijk, waarin staat beschreven wat de scope is van zorgcoördinatie en binnen welk realistisch tijdsbestek de verschillende onderdelen van de implementatie gereed moeten zijn. Tenslotte is het belangrijk dat voorzien is in randvoorwaarden, zoals uitwisseling van patiëntgegevens en het inzichtelijk maken van capaciteit. Daarbij is een belangrijke rol weggelegd voor het Ministerie van VWS.

Link naar brief en aanpak

 

Uitgelichte artikelen

Bekijk alle berichten
De Glazen Koets tijdens Prinsjesdag

ZN: gebrek aan bestaanszekerheid grote bedreiging gezondheid Nederlanders

Zorgverzekeraars maken zich zorgen over de groeiende groep Nederlanders die onvoldoende bestaanszekerheid hebben. Steeds meer volwassenen en kinderen lopen gezondheidsschade op omdat ze door geldgebrek geen toegang hebben tot bijvoorbeeld goede voeding, een geschikte woning, sport en lichamelijke verzorging. Door onvoldoende hulp bij maatschappelijke problemen is de gezondheidszorg het vangnet voor veel mensen. De zorg raakt hierdoor overbelast en door de toegenomen vergrijzing dreigt de toegang tot zorg in gevaar te komen.

Oudere krijgt hulp van wijkverpleegkundige
Eerstelijns­zorg

Nieuwe aanvragen IZA-fonds Wijkverpleging weer mogelijk

Van 4 oktober tot en met 8 november 2023 kunnen zorgaanbieders in de wijkverpleging opnieuw aanvragen bij het IZA-fonds Wijkverpleging indienen voor financiering van projecten die passende zorg in de wijkverpleging versterken. Na een succesvolle eerste ronde in het voorjaar is er nog ruim voldoende budget beschikbaar voor een tweede aanvraagronde in het najaar. Het streven is nog voor het nieuwe jaar aanvragers te berichten of hun project wordt gefinancierd vanuit het fonds.

Gehandicapte man krijgt hulp bij het eten
Langdurige zorg

Zorgkantoren passen richttariefpercentages voor 2024 aan

Zorgkantoren hebben besloten om de zogeheten richttariefpercentages voor 2024 te verhogen. Deze richttariefpercentages zijn het vertrekpunt voor de inkoopafspraken die zorgkantoren en zorgaanbieders regionaal met elkaar maken. Aanleiding voor de verhoging van de percentages is een analyse van de beschikbare jaarrekeningen van zorgaanbieders over 2022. Hieruit komt naar voren dat de vastgestelde richttariefpercentages voor 2024 niet voldoen aan de uitgangspunten van de tariefsystematiek die de zorgkantoren gebruiken. Zorgkantoren beoordelen de wijziging als substantieel en hebben besloten de wijziging niet pas in 2025, maar al in 2024 te laten ingaan.

Bekijk alle berichten