Medisch specialistische zorg

Zorgverzekeraars reiken minister de hand bij zorgcoördinatie

Zorgverzekeraars hebben minister Ernst Kuipers een brief gestuurd waarin zij aangeven bereid te zijn een voortrekkersrol te vervullen bij de implementatie van zorgcoördinatie. Dit willen zij doen vanuit een functionele aanpak, wat naar verwachting zorgt voor het benodigde draagvlak bij de betrokken zorgaanbieders in de regio’s. Draagvlak is de sleutel om op korte termijn tot een succesvolle uitvoering te komen.

Zorgcoördinatie kan, in de vorm zoals het is beschreven in het adviesrapport, een belangrijke bijdrage leveren aan het toekomstbestendig organiseren van de acute zorg. Zorgverzekeraars staan daarom achter de doelstellingen van zorgcoördinatie zoals beschreven in het adviesrapport ‘Advies voor Landelijke Inrichting Zorgcoördinatie’. Op 12 mei jl. heeft de minister zijn reactie op het adviesrapport per brief naar de Kamer gestuurd.

Bottom-up benadering
Zorgverzekeraars hebben een aanpak uitgewerkt om zorgcoördinatie in heel Nederland te realiseren.  Het verzoek aan de minister is om de ROAZ-voorzitter en marktleider zorgverzekeraars de opdracht en het mandaat te geven om de regie te nemen bij de regionale implementatie van zorgcoördinatie. Zorgverzekeraars gaan uit van een functionele aanpak, met een bottom-up benadering vanuit samenwerkingsafspraken tussen bestaande aanbieders.

De focus van zorgcoördinatie in de dagelijkse praktijk ligt bij huisartsenzorg in ANW-uren, onplanbare nachtzorg in de wijkverpleging, ELV-coördinatiefunctie en ambulancezorg bij niet-levensbedreigende situaties. Per ROAZ-regio worden algemene afspraken gemaakt en komt er één systeem en inzicht in de actuele capaciteit van de zorg. De praktische invulling vindt plaats met zorgaanbieders per subregio, want daar ligt het zwaartepunt van zorgcoördinatie. Juist bij zorgcoördinatie is onderlinge verbondenheid en het kennen van de regionale situatie van dichtbij namelijk cruciaal. In verschillende regio’s zijn bovendien al goedlopende samenwerkingen op subregio-niveau.

Randvoorwaarden
Zorgverzekeraars willen hun verantwoordelijkheid nemen, maar kunnen dat alleen doen als hiervoor steun is vanuit het Ministerie van VWS en commitment van de zorgaanbieders in de regio. Ook is een helder kader noodzakelijk, waarin staat beschreven wat de scope is van zorgcoördinatie en binnen welk realistisch tijdsbestek de verschillende onderdelen van de implementatie gereed moeten zijn. Tenslotte is het belangrijk dat voorzien is in randvoorwaarden, zoals uitwisseling van patiëntgegevens en het inzichtelijk maken van capaciteit. Daarbij is een belangrijke rol weggelegd voor het Ministerie van VWS.

Link naar brief en aanpak

 

Uitgelichte artikelen

Bekijk alle berichten

Zorgverzekeraars: samen zoeken naar oplossingen seh’s en ziekenhuiszorg

Door het tekort aan arbeidskrachten, de toenemende zorgvraag door vergrijzing en de hoge(re) kwaliteitseisen komen in diverse regio’s de medisch specialistische zorg en spoedeisende hulp (seh’s) van ziekenhuizen in de regio onder ernstige druk te staan. In sommige regio’s, zoals Limburg en Friesland, zijn deze ontwikkelingen actueel. In alle regio’s zijn ziekenhuizen, zorgverleners, gemeenten en zorgverzekeraars in gesprek om de zorg anders te organiseren.

Arts meet bloeddruk bij een patient

Bestuursverslag 2023: samenwerken, verbinden en vertrouwen

In 2023 heeft Zorgverzekeraars Nederland een belangrijke bijdrage geleverd op onderwerpen voortkomend uit de afgesloten Zorgakkoorden, zoals huisartsenzorg, wijkverpleging, visie eerste lijn, digitalisering en transformatiemiddelen. Allemaal belangrijke bouwstenen om de zorg ander te organiseren vanuit onze maatschappelijke opgave: duurzame toegang tot zorg en een gezonder leven voor iedereen. Het Bestuursverslag 2023 laat zien welke resultaten er zijn gehaald en welke uitdagingen zijn opgepakt.

Duurzaamheid

Terugkijken webinar CSRD van 1 juli 2024

Enkele honderden zorgaanbieders en andere geïnteresseerden namen op 1 juli 2024 deel aan het webinar van ZN over de impact van de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) op zorgaanbieders. De belangrijkste boodschap in het webinar was dat zorgverzekeraars en zorgkantoren voor hun wettelijk verplichte rapportages over ecologische en sociale duurzaamheid over het jaar 2024 geen aanvullende gegevens bij zorgaanbieders gaan uitvragen.

Bekijk alle berichten