Langdurige zorg

Zorgkantoren ontvangen minister Helder

Minister Helder bracht maandagavond een bezoek aan Zorgverzekeraars Nederland (ZN). Zij sprak met de commissie Langdurige Zorg over hoe de zorgkantoren eraan werken om de zorg toegankelijk, van goede kwaliteit en betaalbaar te houden.

Daarbij kwamen aansluitend op het programma Wonen en Zorg voor Ouderen (WOZO) en het Integrale Zorgakkoord (IZA) onder andere de capaciteit van de verpleegzorg, de transitie in de gehandicaptenzorg, het inkoopbeleid en cliëntondersteuning aan bod.

Zorgkantoren zijn ervoor verantwoordelijk dat iedereen die recht heeft op langdurige zorg, de zorg krijgt die hij of zij nodig heeft. Niet alleen nu, maar ook in de toekomst. Door ontwikkelingen als vergrijzing en personeelskrapte komt deze zorgplicht onder druk te staan. Zorgkantoren werken in ZN-verband samen aan een aantal strategische thema’s en tientallen projecten om de langdurige zorg toegankelijk te houden. Zij doen dat vanuit drie perspectieven: de klant, toegang en betaalbaarheid. Tijdens de ontmoeting werd een aantal thema’s en projecten toegelicht. Daarbij vormden het WOZO-programma en IZA de rode draad.

Toegang

Iedereen de zorg geven waar hij of zij recht op heeft, is een plicht van de zorgkantoren. Door ontwikkelingen als vergrijzing en de personeelskrapte in de zorg ligt daar een uitdaging. Het aantal mensen dat verpleegzorg nodig heeft, neemt toe. Net als de wachtlijsten. De zorgkantoren willen – aansluitend bij WOZO – versnellen op de capaciteitsopgave. Met zorgaanbieders, gemeenten, VWS en andere betrokken partijen moet de opgave die er ligt worden gerealiseerd. De vele maatregelen voortvloeiend uit WOZO vragen de komende tijd nog uitwerking. Zorgkantoren willen voorkomen dat het realiseren van extra plaatsen hierdoor vertraging oploopt. Om te zorgen dat de voortgang blijft lopen, zijn de zorgkantoren actief in de regio. De betrokken partijen spreken elkaar hierover regelmatig. Door samen te werken en de uitdagingen aan te gaan, kan de toegang tot de langdurige zorg voor iedereen worden gewaarborgd.

Betaalbaarheid

Zorgkantoren sluiten regionale contracten met aanbieders van langdurige zorg. Samen maken zij afspraken over de kwaliteit van de zorg en welke zorg de aanbieders kunnen leveren. De huidige ontwikkelingen vragen om stabiliteit van de inkoop van zorg. Daarom willen de zorgkantoren toe naar meerjarige contracten die aansluiten op de regionale praktijk. De transitie in de regio sluit aan bij de Integrale Zorgakkoorden (IZA) waarin regionale samenwerking centraal staat. Om de transitie goed vorm te geven is samenwerking tussen de Wet langdurige zorg, Zorgverzekeringswet en het sociaal domein noodzakelijk. IZA richt zich met name op de Zvw. In het gesprek met de minister vroegen de commissieleden aandacht voor de verbinding met de Wlz en integraal blijven benaderen van de transformatieplannen.

Cliëntondersteuning

De commissie heeft toegelicht hoe belangrijk clientondersteuning is voor mensen met een Wlz indicatie, nu en ook zeker in de toekomst. Cliëntondersteuners helpen mensen zorg en ondersteuning goed te organiseren. Voor mensen met een Wlz-indicatie is via de zorgkantoren cliëntondersteuning beschikbaar. De cliëntondersteuner kent het zorgaanbod en helpt mensen bij het aanvragen van zorg en om bewuste keuzes te maken over hun zorg. Ook het Landelijk Platform Langdurige Zorg (LPLZ) wat de zorgkantoren ontwikkelen helpt hierbij. Door de juiste keuzes te maken en de juiste ondersteuning bij het maken van die keuzes kan passende zorg worden gerealiseerd.

Uitgelichte artikelen

Bekijk alle berichten
De Glazen Koets tijdens Prinsjesdag

ZN: gebrek aan bestaanszekerheid grote bedreiging gezondheid Nederlanders

Zorgverzekeraars maken zich zorgen over de groeiende groep Nederlanders die onvoldoende bestaanszekerheid hebben. Steeds meer volwassenen en kinderen lopen gezondheidsschade op omdat ze door geldgebrek geen toegang hebben tot bijvoorbeeld goede voeding, een geschikte woning, sport en lichamelijke verzorging. Door onvoldoende hulp bij maatschappelijke problemen is de gezondheidszorg het vangnet voor veel mensen. De zorg raakt hierdoor overbelast en door de toegenomen vergrijzing dreigt de toegang tot zorg in gevaar te komen.

Oudere krijgt hulp van wijkverpleegkundige
Eerstelijns­zorg

Nieuwe aanvragen IZA-fonds Wijkverpleging weer mogelijk

Van 4 oktober tot en met 8 november 2023 kunnen zorgaanbieders in de wijkverpleging opnieuw aanvragen bij het IZA-fonds Wijkverpleging indienen voor financiering van projecten die passende zorg in de wijkverpleging versterken. Na een succesvolle eerste ronde in het voorjaar is er nog ruim voldoende budget beschikbaar voor een tweede aanvraagronde in het najaar. Het streven is nog voor het nieuwe jaar aanvragers te berichten of hun project wordt gefinancierd vanuit het fonds.

Gehandicapte man krijgt hulp bij het eten
Langdurige zorg

Zorgkantoren passen richttariefpercentages voor 2024 aan

Zorgkantoren hebben besloten om de zogeheten richttariefpercentages voor 2024 te verhogen. Deze richttariefpercentages zijn het vertrekpunt voor de inkoopafspraken die zorgkantoren en zorgaanbieders regionaal met elkaar maken. Aanleiding voor de verhoging van de percentages is een analyse van de beschikbare jaarrekeningen van zorgaanbieders over 2022. Hieruit komt naar voren dat de vastgestelde richttariefpercentages voor 2024 niet voldoen aan de uitgangspunten van de tariefsystematiek die de zorgkantoren gebruiken. Zorgkantoren beoordelen de wijziging als substantieel en hebben besloten de wijziging niet pas in 2025, maar al in 2024 te laten ingaan.

Bekijk alle berichten