Langdurige zorg

Inkoopbeleid onafhankelijke cliëntondersteuning 2024 en 2025 is gereed

Steeds meer mensen met een indicatie voor de Wet langdurige zorg (Wlz) doen een beroep op cliëntondersteuning. Voor de inkoop van onafhankelijke cliëntondersteuning (OCO) hebben de zorgkantoren een landelijke inkoopbeleid voor 2024 en 2025 opgesteld. Dit inkoopbeleid beschrijft de doelen en uitgangspunten van onafhankelijke cliëntondersteuning.

Cliëntondersteuning is erop gericht om de positie van de cliënt te versterken. Met de juiste ondersteuning kan de cliënt weloverwogen keuzes maken en sluit de zorg beter aan op de wensen en mogelijkheden van de cliënt. Cliëntondersteuning is beschikbaar via het zorgkantoor of bij een organisatie voor onafhankelijke cliëntondersteuning (OCO). Voor deze onafhankelijke cliëntondersteuning sluiten zorgkantoren overeenkomsten af met aanbieders van deze ondersteuning op basis van het vastgestelde landelijke inkoopbeleid.

Uitgangspunten

In het inkoopbeleid staan de doelen en uitgangspunten van onafhankelijke cliëntondersteuning. Ook zijn hierin de voorwaarden en procedure beschreven waaraan een aanbieder van onafhankelijke cliëntondersteuning moet voldoen om zich in te kunnen schrijven bij het zorgkantoor. Dit landelijke inkoopbeleid is opgesteld door alle zorgkantoren. Zij maken via hun eigen websites de inschrijfprocedure voor 2024 en 2025 bekend.

Visie op cliëntondersteuning 2023 en verder

Diverse landelijke ontwikkelingen raken de onafhankelijke cliëntondersteuning. We zien een toename aan vragen en complexiteit van de vraagstukken die op ons afkomen. Daarnaast is er een aantal landelijke initiatieven zoals het programma Wonen, Ondersteuning en Zorg voor Ouderen (WOZO), de toekomstagenda gehandicaptenzorg en de landelijke voorziening voor gespecialiseerde cliëntondersteuning (GCO). Deze initiatieven vragen een verdere ontwikkeling van cliëntondersteuning. Om hierop goed te zijn voorbereid is begin 2023 de visie op (onafhankelijke) cliëntondersteuning aangescherpt. Deze visie op cliëntondersteuning 2023 en verder vormt de basis van het inkoopbeleid.

Passende advisering en ondersteuning

Met de visie en het landelijk inkoopbeleid stimuleren zorgkantoren dat de Wlz-cliënten goed geïnformeerd zijn, zodat zij weloverwogen keuzes kunnen maken voor passende Wlz zorg. Verder zorgt het beleid ervoor dat de (onafhankelijke) cliëntondersteuning beschikbaar is voor alle Wlz-cliënten die daarvan gebruik willen maken en dat hierin keuzevrijheid is. Wlz-cliënten kunnen vertrouwen op goede kwaliteit van de ondersteuning. Om dit te realiseren is in het inkoopbeleid aandacht besteed aan doelmatigheid. Zo krijgen zoveel mogelijk cliënten ondersteuning binnen de beschikbare middelen.

In het beleid is aandacht voor het vergroten van eigen regie en zelfredzaamheid, het inzetten van het eigen netwerk en de beweging naar langer thuis wonen, digitalisering en innovatie. Dit alles om de cliënt zo goed mogelijk te adviseren en ondersteunen.

Het inkoopbeleid en bijbehorende documenten staan op de pagina cliëntondersteuning.

Uitgelichte artikelen

Bekijk alle berichten
De Glazen Koets tijdens Prinsjesdag

ZN: gebrek aan bestaanszekerheid grote bedreiging gezondheid Nederlanders

Zorgverzekeraars maken zich zorgen over de groeiende groep Nederlanders die onvoldoende bestaanszekerheid hebben. Steeds meer volwassenen en kinderen lopen gezondheidsschade op omdat ze door geldgebrek geen toegang hebben tot bijvoorbeeld goede voeding, een geschikte woning, sport en lichamelijke verzorging. Door onvoldoende hulp bij maatschappelijke problemen is de gezondheidszorg het vangnet voor veel mensen. De zorg raakt hierdoor overbelast en door de toegenomen vergrijzing dreigt de toegang tot zorg in gevaar te komen.

Oudere krijgt hulp van wijkverpleegkundige
Eerstelijns­zorg

Nieuwe aanvragen IZA-fonds Wijkverpleging weer mogelijk

Van 4 oktober tot en met 8 november 2023 kunnen zorgaanbieders in de wijkverpleging opnieuw aanvragen bij het IZA-fonds Wijkverpleging indienen voor financiering van projecten die passende zorg in de wijkverpleging versterken. Na een succesvolle eerste ronde in het voorjaar is er nog ruim voldoende budget beschikbaar voor een tweede aanvraagronde in het najaar. Het streven is nog voor het nieuwe jaar aanvragers te berichten of hun project wordt gefinancierd vanuit het fonds.

Gehandicapte man krijgt hulp bij het eten
Langdurige zorg

Zorgkantoren passen richttariefpercentages voor 2024 aan

Zorgkantoren hebben besloten om de zogeheten richttariefpercentages voor 2024 te verhogen. Deze richttariefpercentages zijn het vertrekpunt voor de inkoopafspraken die zorgkantoren en zorgaanbieders regionaal met elkaar maken. Aanleiding voor de verhoging van de percentages is een analyse van de beschikbare jaarrekeningen van zorgaanbieders over 2022. Hieruit komt naar voren dat de vastgestelde richttariefpercentages voor 2024 niet voldoen aan de uitgangspunten van de tariefsystematiek die de zorgkantoren gebruiken. Zorgkantoren beoordelen de wijziging als substantieel en hebben besloten de wijziging niet pas in 2025, maar al in 2024 te laten ingaan.

Bekijk alle berichten