Geestelijke gezondheids­zorg

Eigenaarschap en commitment in de regio sleutels tot terugdringen GGZ-wachttijden

Eigenaarschap en commitment in de regio zijn sleutels om wachttijden in de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) terug te dringen. Omdat er in steeds meer regio’s eigenaarschap en commitment is, lukt het ook om tot concrete en gezamenlijke plannen te komen.

Dat blijkt uit de tussenevaluatie van het Actieplan Wachttijden GGZ, die MeerGGZ, MIND, GGZ Nederland en Zorgverzekeraars Nederland (ZN) naar staatssecretaris Blokhuis hebben gestuurd. De uitkomsten van vier landelijke onderzoeken uit het actieplan bieden de regio’s daarnaast concrete handvatten om knelpunten samen op te lossen. MeerGGZ, MIND, GGZ Nederland en ZN zien dat in sommige regio’s waar nauw samengewerkt wordt tussen betrokken partijen, de wachttijden beginnen te dalen. Voor regio’s die een extra zetje kunnen gebruiken, is binnenkort een Versnellingsprogramma beschikbaar.

In de Tussenevaluatie van februari 2019 kregen 21 regio’s  het dringende verzoek concrete en openbare plannen te maken rond wachttijden GGZ. Op dit moment zijn van 17 regio’s de plannen gepubliceerd en van 3 regio’s wordt dit op korte termijn verwacht; de regio Zuid Holland Noord heeft spontaan haar plan openbaar gemaakt. Naast de samenwerkingsacties in de regio, zijn er GGZ-instellingen die zelf het heft in handen nemen en een eigen plan maken. In sommige regio’s is er echter minder beweging te zien: er ontbreekt samenhang, focus en/of samenwerking. Waar nodig is het ook van belang dat via de route van contractering (zorgverzekeraars) en toezicht en handhaving (IGJ, NZa) partijen uitgedaagd worden om met concrete plannen te komen en hun inspanningen zichtbaar te maken, zo schrijven Meer GGZ, MIND, GGZ Nederland en ZN in hun tussenevaluatie.

Verdiepende onderzoeken

Door vier verdiepende onderzoeken is er steeds beter zicht op de kritische succesfactoren om de wachttijden terug te dringen. Instellingen en regio’s krijgen hierdoor concrete handvatten om de wachttijden voor specifieke groepen aan te pakken, om te gaan met complexe casuïstiek, om wachttijden te overbruggen én om ervaringsdeskundigen in te zetten.

Versnellingsprogramma

De inzichten uit de onderzoeken worden ook verwerkt in een Versnellingsprogramma voor geselecteerde regio’s om de wachttijden terug te dringen: doel is om te laten zien dat met focus, concrete actie, een brede blik en oog voor duurzame verandering het mogelijk is om meer grip op de wachttijden te krijgen. Daarnaast zijn de inzichten uit de onderzoeken door MeerGGZ, GGZ Nederland en ZN opgenomen in een gespreksleidraad voor aanbieders en verzekeraars die bij de contractering behulpzaam kan zijn.

Vier actielijnen

MeerGGZ, MIND, GGZ Nederland en ZN blijven samen optrekken om de wachttijden terug te dringen tot onder de Treeknormen. Daarbij staan vier actielijnen centraal: versnellen, vertellen, verdiepen en volgen. De belangrijkste actielijn is die van het versnellen, dat draait om het Versnellingsprogramma en om afspraken in de contractering 2020 over het aanpakken van wachttijden.

Oproep aan staatssecretaris Blokhuis

MeerGGZ, MIND, GGZ Nederlanden ZN vinden dat er meer moet gebeuren om de randvoorwaarden in te vullen om de wachttijden terug te dringen. Ze roepen staatssecretaris Blokhuis dan ook op om daar een grotere bijdrage aan te leveren. Het gaat specifiek om oplossingen voor de arbeidsmarktproblematiek, de aanpak van de regeldruk, goede afspraken in de samenwerking met VNG en gemeenten, extra woningen voor de doorstroom en het wegnemen van belemmeringen in financiering tussen domeinen zodat zorg op de juiste plek geleverd kan worden.

Bijlagen:

• Brief over de evaluatie van het Actieplan Wachttijden 2018-2019 over de afgelopen periode (januari 2019-juni 2019) 

• Bijlage bij de evaluatiebrief

Uitgelichte artikelen

Bekijk alle berichten

Zorgverzekeraars: samen zoeken naar oplossingen seh’s en ziekenhuiszorg

Door het tekort aan arbeidskrachten, de toenemende zorgvraag door vergrijzing en de hoge(re) kwaliteitseisen komen in diverse regio’s de medisch specialistische zorg en spoedeisende hulp (seh’s) van ziekenhuizen in de regio onder ernstige druk te staan. In sommige regio’s, zoals Limburg en Friesland, zijn deze ontwikkelingen actueel. In alle regio’s zijn ziekenhuizen, zorgverleners, gemeenten en zorgverzekeraars in gesprek om de zorg anders te organiseren.

Arts meet bloeddruk bij een patient

Bestuursverslag 2023: samenwerken, verbinden en vertrouwen

In 2023 heeft Zorgverzekeraars Nederland een belangrijke bijdrage geleverd op onderwerpen voortkomend uit de afgesloten Zorgakkoorden, zoals huisartsenzorg, wijkverpleging, visie eerste lijn, digitalisering en transformatiemiddelen. Allemaal belangrijke bouwstenen om de zorg ander te organiseren vanuit onze maatschappelijke opgave: duurzame toegang tot zorg en een gezonder leven voor iedereen. Het Bestuursverslag 2023 laat zien welke resultaten er zijn gehaald en welke uitdagingen zijn opgepakt.

Duurzaamheid

Terugkijken webinar CSRD van 1 juli 2024

Enkele honderden zorgaanbieders en andere geïnteresseerden namen op 1 juli 2024 deel aan het webinar van ZN over de impact van de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) op zorgaanbieders. De belangrijkste boodschap in het webinar was dat zorgverzekeraars en zorgkantoren voor hun wettelijk verplichte rapportages over ecologische en sociale duurzaamheid over het jaar 2024 geen aanvullende gegevens bij zorgaanbieders gaan uitvragen.

Bekijk alle berichten