Langdurige zorg

Inkoop langdurige zorg vanaf 2024: meerjarig inkoopbeleid per regio op basis van landelijke visie

Zorgkantoren publiceren op 1 juni hun meerjarig inkoopbeleid. In dit inkoopbeleid heeft elk zorgkantoor voor hun regio uitgewerkt hoe de uitdagingen waarmee de langdurige zorg te maken heeft regionaal worden aangegaan. Daarin ligt de nadruk op het toegankelijk en betaalbaar houden van langdurige zorg voor iedereen die deze zorg nodig heeft. De gezamenlijke landelijke visie op duurzame toegang tot langdurige zorg vormt het uitgangspunt voor het meerjarig inkoopbeleid per zorgkantoorregio. Het inkoopbeleid gaat in op 1 januari 2024.

Om te komen tot het meerjarig inkoopbeleid per regio hebben zorgkantoren gezamenlijke een visie op de inkoop van langdurige zorg, een landelijke onderbouwing van de richttariefpercentages en aanvullende inkoopvoorwaarden opgesteld. “Het inkoopbeleid dat aansluit op de landelijke visie geeft stabiliteit in een onrustige en beweeglijke wereld. De zorgkantoren stellen er doelstellingen en uitgangspunten mee vast voor de zorg aan de cliënt”, legt Thérèse van den Hurk, a.i. manager van Zorgkantoor Menzis, uit.

Uitdagingen aangaan

Door de toenemende zorgvraag en schaarste aan personeel en financiële middelen, komt de toegankelijkheid en betaalbaarheid onder druk. De zorgkantoren geven in hun meerjarig inkoopbeleid aan hoe zij de uitdagingen aangaan om zo de langdurige zorg toegankelijk, betaalbaar en kwalitatief goed te houden. “De landelijke uitdagingen hebben regionale aandachtspunten. Op regionale verschillen kunnen we met het meerjarig inkoopbeleid inspelen”, aldus Myrthe Balder, afdelingsmanager Care bij Zorgkantoor Zorg & Zekerheid.

Andere kijk op zorg

De gezamenlijke visie en de invulling van het nieuwe inkoopbeleid zijn tevens een vertaling van landelijke programma’s en akkoorden die lopen en die de langdurige zorg raken. Zo is gezamenlijk gekeken naar thema’s die aansluiten bij het programma Wonen, Zorg en Ondersteuning voor Ouderen (WOZO), het Integraal Zorgakkoord (IZA), het bestuurlijk akkoord gehandicaptenzorg en de bestuurlijk afspraken over de langdurige ggz. Partijen vinden elkaar in een andere koers die is uitgezet. Tegelijkertijd zijn er ook zorgen over de voortgang en de concreetheid van de plannen voor de langdurige zorg. De zorgkantoren vinden dat een andere kijk op de inzet van zorg nodig is om de toenemende druk op de langdurige zorg te verlichten. In de inkoopvisie geven de zorgkantoren verdere invulling aan de beweging: Zelf als het kan, thuis als het kan, digitaal als het kan en een passend aanbod voor kwetsbare groepen, om de toenemende druk te verlichten voor alle sectoren. Per sector is uitgewerkt hoe de beweging wordt gestimuleerd. Daarnaast zijn vier thema’s uitgewerkt die de beweging gaan helpen. De vier thema’s zijn: kwaliteit, innovatie, verduurzaming en bedrijfsvoering.

Toegankelijk en betaalbaar

“Cliënten die afhankelijk zijn van langdurige zorg moeten deze zorg ook in de toekomst behouden. Daarvoor is in de hele langdurige zorg meer maatwerk nodig. Door te sturen op zorg thuis, mantelzorg, inzetten van het netwerk, eigen regie of technologie blijft intramurale zorg voor de meest kwetsbare mensen beschikbaar. Zo houd je de zorg niet alleen toegankelijk, maar ook betaalbaar”, aldus Thèrése. “We gaan hiervoor samen met het veld aan de slag”, vult Myrthe aan.

Samenwerking

De vernieuwing die nodig is, kunnen zorgkantoren niet alleen realiseren. Daarvoor is nauwe samenwerking met cliënten, zorgaanbieders, gemeenten en andere stakeholders nodig. Met de landelijke visie als uitgangspunt en het regionaal inkoopbeleid als concrete invulling hebben zorgkantoren er vertrouwen in dat met betrokken partijen in de regio de uitdagingen in de langdurige zorg aan kunnen worden gegaan. De samenwerking is daarbij cruciaal om de beweging die nodig is te realiseren.

Inkoopbeleid per zorgkantoor

Het meerjarig inkoopbeleid langdurige zorg wordt op 1 juni door elk zorgkantoor gepubliceerd op de eigen website. Op de website van ZN staat een overzicht van de zorgkantoren en een link naar elke website. De visie op duurzame toegang tot langdurige zorg is door ZN gepubliceerd.

Visie op duurzame toegang tot langdurige zorg

Uitgelichte artikelen

Bekijk alle berichten
De Glazen Koets tijdens Prinsjesdag

ZN: gebrek aan bestaanszekerheid grote bedreiging gezondheid Nederlanders

Zorgverzekeraars maken zich zorgen over de groeiende groep Nederlanders die onvoldoende bestaanszekerheid hebben. Steeds meer volwassenen en kinderen lopen gezondheidsschade op omdat ze door geldgebrek geen toegang hebben tot bijvoorbeeld goede voeding, een geschikte woning, sport en lichamelijke verzorging. Door onvoldoende hulp bij maatschappelijke problemen is de gezondheidszorg het vangnet voor veel mensen. De zorg raakt hierdoor overbelast en door de toegenomen vergrijzing dreigt de toegang tot zorg in gevaar te komen.

Oudere krijgt hulp van wijkverpleegkundige
Eerstelijns­zorg

Nieuwe aanvragen IZA-fonds Wijkverpleging weer mogelijk

Van 4 oktober tot en met 8 november 2023 kunnen zorgaanbieders in de wijkverpleging opnieuw aanvragen bij het IZA-fonds Wijkverpleging indienen voor financiering van projecten die passende zorg in de wijkverpleging versterken. Na een succesvolle eerste ronde in het voorjaar is er nog ruim voldoende budget beschikbaar voor een tweede aanvraagronde in het najaar. Het streven is nog voor het nieuwe jaar aanvragers te berichten of hun project wordt gefinancierd vanuit het fonds.

Gehandicapte man krijgt hulp bij het eten
Langdurige zorg

Zorgkantoren passen richttariefpercentages voor 2024 aan

Zorgkantoren hebben besloten om de zogeheten richttariefpercentages voor 2024 te verhogen. Deze richttariefpercentages zijn het vertrekpunt voor de inkoopafspraken die zorgkantoren en zorgaanbieders regionaal met elkaar maken. Aanleiding voor de verhoging van de percentages is een analyse van de beschikbare jaarrekeningen van zorgaanbieders over 2022. Hieruit komt naar voren dat de vastgestelde richttariefpercentages voor 2024 niet voldoen aan de uitgangspunten van de tariefsystematiek die de zorgkantoren gebruiken. Zorgkantoren beoordelen de wijziging als substantieel en hebben besloten de wijziging niet pas in 2025, maar al in 2024 te laten ingaan.

Bekijk alle berichten