Horizontaal Toezicht: administratieve lasten omlaag, vertrouwen omhoog

Voor het eerst is gemeten wat de effecten zijn van Horizontaal Toezicht in de zorg. De administratieve lasten zijn afgenomen en het vertrouwen tussen zorgaanbieders en zorgverzekeraars is toegenomen. Horizontaal Toezicht gaat over het correct registreren en declareren van zorg. Het is een graadmeter voor de rechtmatigheid van de zorguitgaven.

Oude meneer steekt zijn duim op

In opdracht van een aantal brancheorganisaties (NVZ, NFU, dNggz, ZN en DJI) heeft Equalis eind vorig jaar onderzoek gedaan naar de effecten van Horizontaal Toezicht. De effectmeting is gehouden onder zorgverzekeraars en zorgaanbieders binnen de medisch specialistische zorg (MSZ), geestelijke gezondheidszorg (GGZ) en forensische zorg (FZ). Deze brancheorganisaties, tevens de initiatiefnemers van Horizontaal Toezicht Zorg, zijn blij dat nu voor het eerst objectief gemeten is wat de effecten zijn. Equalis heeft een rapport uitgebracht met de resultaten van het onderzoek.

Positief effect

De resultaten laten zien dat werken volgens Horizontaal Toezicht een positief effect heeft op de hoofddoelen bij zowel zorgverzekeraars als zorgaanbieders. De ervaren administratieve lasten zijn afgenomen en het vertrouwen tussen partijen is toegenomen. Het onderzoek laat verder zien dat de positieve effecten toenemen naarmate zorgaanbieders langer bezig zijn met Horizontaal Toezicht.

Aandachtspunten

Het onderzoeksrapport bevat een aantal aandachtspunten. Zo blijkt dat zorgverzekeraars door Horizontaal Toezicht een beter inzicht hebben in de zorguitgaven, terwijl zorgaanbieders daar niet zo veel van merken. Verder zijn er verschillen per branche. In de MSZ en FZ is de verbetering op de hoofddoelen groter dan in de GGZ. De onderzoekers merken daarbij wel op dat GGZ-aanbieders al positiever waren over de hoofddoelen bij de start van HT. Ook is de GGZ later begonnen met HT en is er binnen de GGZ sprake van een nieuwe bekostiging.

Vervolg

De brancheorganisaties zijn van plan de effectmeting te herhalen, zodat de effecten van Horizontaal Toezicht inzichtelijk blijven. Ook kunnen ze gericht maatregelen nemen als er geen of weinig effect zichtbaar is.

Betrokken partijen

Horizontaal Toezicht is een initiatief van: Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ), de Nederlandse GGZ (dNggz), Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU), Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) en Zorgverzekeraars Nederland (ZN).

Uitgelichte artikelen

Bekijk alle berichten
Man en vrouw fietsen in het bos
Eerstelijns­zorg

Oproep ZN aan Tweede Kamer GALA debat

Op 29 februari debatteert de Tweede Kamer over het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA). Het GALA, waarbij zorgverzekeraars samenwerken met het ministerie van VWS en gemeenten, bestrijdt gezondheidsproblemen en bevordert een gezonde levensstijl door het versterken van domeinoverstijgende samenwerkingsverbanden.

Verpleegkundige en oudere wandelen buiten
Langdurige zorg

Regiomonitor capaciteitsplannen verpleegzorg 2023 gepubliceerd

Welke capaciteitsplannen er voor alle zorgkantoorregio’s voor de komende jaren liggen, is in beeld gebracht in de Regiomonitor Verpleegzorg 2023. Zorgkantoren hebben in oktober 2023 bij zorgaanbieders opgevraagd wat (vooralsnog) de capaciteitsplannen zijn voor de komende jaren. De input van de zorgaanbieders is verwerkt in de Regiomonitor 2023. Hierin staan de capaciteitsplannen tot en met 2027. De monitor vormt het uitgangspunt voor regionale en individuele gesprekken die zorgaanbieders en zorgkantoren met elkaar voeren over passende zorg voor ouderen.

Gehandicapte man krijgt hulp bij het eten
Langdurige zorg

Reactie zorgkantoren op uitspraak hoger beroep inkoop gehandicaptenzorg

De rechter heeft vandaag uitspraak gedaan in het hoger beroep dat de VGN en aanbieders van gehandicaptenzorg aanspanden tegen zorgkantoren*. Dit hoger beroep ging over elementen uit het inkoopbeleid voor langdurige zorg. De rechter geeft aan dat (een aantal onderdelen uit) dit inkoopbeleid van de zorgkantoren moet worden aangepast. Zorgkantoren gaan de komende dagen met de uitspraak en de toelichting aan de slag.

Bekijk alle berichten