Duurzaamheid

Ook zorgverzekeraars en zorgkantoren zetten extra stappen voor verduurzaming zorg

Zorgverzekeraars Nederland heeft de nieuwe Green Deal Duurzame Zorg ondertekend, net als verschillende andere partijen uit de zorgsector en minister van VWS Ernst Kuipers.

De Green Deal Duurzame Zorg 2.0 is recent afgelopen. Deze deal was ondertekend door meer dan 330 partijen uit het zorgveld en daarbuiten. In de zorgsector was er veel animo om een nieuwe Green Deal 3.0 op te stellen met concretere afspraken. Partijen zijn het erover eens dat de klimaatcrisis een grote bedreiging vormt voor de volksgezondheid, en dat deze daardoor bijdraagt aan de toch al groeiende zorgvraag. Dat moet een halt toe worden geroepen.

Impact zorgsector

De zorgsector draagt bij aan de klimaatcrisis door onder meer de hoeveelheid CO2 die zij uitstoot en de hulpmiddelen die zij vaak na eenmalig gebruik weer weggooit. Steeds meer zorgaanbieders en zorgprofessionals willen dat de zorg meer bijdraagt aan een gezonde leefomgeving. Daarom hebben andere brancheorganisaties uit de zorg, van zorgverzekeraars en van banken samengewerkt aan de totstandkoming van een nieuwe Green Deal. Dit proces werd gefaciliteerd door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Voorzitter Dirk Jan van den Berg ondertekende namens Zorgverzekeraars Nederland de Green Deal. Hij is blij met de nieuwe afspraken: “De sector zet hiermee een stap die alle zorgaanbieders in beweging moet gaan brengen. Dat is belangrijk, nu we steeds beter weten hoe belangrijk schone lucht en een groene leefomgeving is voor onze gezondheid. De zorgsector, inclusief zorgverzekeraars en zorgkantoren, kan daarom zeker niet achterblijven met het stimuleren van duurzaamheid. We gaan nu echt met elkaar aan de slag. De jaarlijkse gesprekken over de zorginkoop zijn voor zorgverzekeraars en zorgkantoren een belangrijk moment om de mogelijkheden voor verduurzaming te bespreken met zorgaanbieders.”

Concrete doelen

In de nieuwe Green Deal Duurzame Zorg zijn er concretere en ambitieuzere doelen gesteld. Ook wordt in deze Green Deal meer ingezet op gezondheidsbevordering en preventie. En op het vergroten van bewustwording en kennis over de impact van de zorg op het klimaat en milieu en andersom. De vijf thema’s in de Green Deal zijn:

  • Actievere inzet op gezondheidsbevordering;
  • Vergroten van kennis & bewustwording;
  • Verlagen van CO2-uitstoot, met als doel klimaatneutraal in 2050;
  • Verminderen van primair grondstoffengebruik, met als doel maximaal circulaire zorg in 2050;
  • Terugbrengen van de milieubelasting door medicatie(gebruik).

De partijen uit het zorgveld werken de doelstellingen en afspraken de komende tijd uit in sectorale uitvoeringsplannen. Hierin verduidelijken ze op welke manier er uitvoering wordt gegeven aan de afspraken in de Green Deal en wat daarvoor nodig is.

Visie zorgverzekeraars op verduurzaming

Door de ondertekening van de Green Deal committeren ook zorgverzekeraars en zorgkantoren zich aan extra inspanningen voor vergroening van de zorg. In een eigen visie werken zij die inzet verder uit. Zij schrijven daarin dat het verduurzamen van de zorg voor hen noodzakelijk is om ook in de toekomst te kunnen blijven voldoen aan hun zorgplicht voor verzekerden. Zij willen daarom dat dit proces zo efficiënt en vlot mogelijk verloopt. Zorgverzekeraars en zorgkantoren faciliteren en stimuleren zorgaanbieders daarbij, onder andere via de zorginkoop. Zorgkantoren en zorgverzekeraars verduurzamen ook zichzelf en hun omgeving. Dit doen zij onder andere met een duurzaam beleggingsbeleid, sociaal debiteurenbeheer, participatie in lokale sociaal-maatschappelijke projecten, duurzaam werkgeverschap, en duurzame bedrijfsvoering (kantoorpanden en -benodigdheden, wagenparken, etc.).

Uitgelichte artikelen

Bekijk alle berichten
Verpleegkundige en oudere wandelen buiten
Langdurige zorg

Regiomonitor capaciteitsplannen verschijnt februari 2024

De zorgkantoren en Zorgverzekeraars Nederland publiceren sinds december 2021 jaarlijks de regiomonitor verpleegzorg. De regiomonitor geeft per zorgkantoorregio een compleet beeld van de huidige én benodigde capaciteit van de verpleegzorg in Nederland. De Regiomonitor 2023 verschijnt in februari 2024.

Oudere meneer steekt zijn duim op
Langdurige zorg

Nieuw Generiek Kompas “Samen werken aan kwaliteit van bestaan” bevordert een open gesprek over kwaliteit van bestaan en samenwerking

Een krachtige alliantie van diverse partijen heeft het Generiek Kompas "Samen werken aan kwaliteit van bestaan" ontwikkeld. Dit Kompas voor ouderenzorg is gericht op het optimaliseren van het leven van individuen in verschillende zorgfases. Het Zorginstituut toetst het Kompas. Het is de verwachting dat het Generiek Kompas per 1 januari 2024 in werking kan treden.

Vrouw aan het werk in de apotheek

ZN Formulieren overzichtelijk te vinden op ZN.nl

Alle ZN Formulieren voor onder andere CieBAG en Farmacie zijn nu overzichtelijk te vinden op deze website. Gebruikers kunnen hier eenvoudig zoeken op bijvoorbeeld geneesmiddel of indicatie.

Bekijk alle berichten