Duurzaamheid

Ook zorgverzekeraars en zorgkantoren zetten extra stappen voor verduurzaming zorg

Zorgverzekeraars Nederland heeft de nieuwe Green Deal Duurzame Zorg ondertekend, net als verschillende andere partijen uit de zorgsector en minister van VWS Ernst Kuipers.

De Green Deal Duurzame Zorg 2.0 is recent afgelopen. Deze deal was ondertekend door meer dan 330 partijen uit het zorgveld en daarbuiten. In de zorgsector was er veel animo om een nieuwe Green Deal 3.0 op te stellen met concretere afspraken. Partijen zijn het erover eens dat de klimaatcrisis een grote bedreiging vormt voor de volksgezondheid, en dat deze daardoor bijdraagt aan de toch al groeiende zorgvraag. Dat moet een halt toe worden geroepen.

Impact zorgsector

De zorgsector draagt bij aan de klimaatcrisis door onder meer de hoeveelheid CO2 die zij uitstoot en de hulpmiddelen die zij vaak na eenmalig gebruik weer weggooit. Steeds meer zorgaanbieders en zorgprofessionals willen dat de zorg meer bijdraagt aan een gezonde leefomgeving. Daarom hebben andere brancheorganisaties uit de zorg, van zorgverzekeraars en van banken samengewerkt aan de totstandkoming van een nieuwe Green Deal. Dit proces werd gefaciliteerd door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Voorzitter Dirk Jan van den Berg ondertekende namens Zorgverzekeraars Nederland de Green Deal. Hij is blij met de nieuwe afspraken: “De sector zet hiermee een stap die alle zorgaanbieders in beweging moet gaan brengen. Dat is belangrijk, nu we steeds beter weten hoe belangrijk schone lucht en een groene leefomgeving is voor onze gezondheid. De zorgsector, inclusief zorgverzekeraars en zorgkantoren, kan daarom zeker niet achterblijven met het stimuleren van duurzaamheid. We gaan nu echt met elkaar aan de slag. De jaarlijkse gesprekken over de zorginkoop zijn voor zorgverzekeraars en zorgkantoren een belangrijk moment om de mogelijkheden voor verduurzaming te bespreken met zorgaanbieders.”

Concrete doelen

In de nieuwe Green Deal Duurzame Zorg zijn er concretere en ambitieuzere doelen gesteld. Ook wordt in deze Green Deal meer ingezet op gezondheidsbevordering en preventie. En op het vergroten van bewustwording en kennis over de impact van de zorg op het klimaat en milieu en andersom. De vijf thema’s in de Green Deal zijn:

  • Actievere inzet op gezondheidsbevordering;
  • Vergroten van kennis & bewustwording;
  • Verlagen van CO2-uitstoot, met als doel klimaatneutraal in 2050;
  • Verminderen van primair grondstoffengebruik, met als doel maximaal circulaire zorg in 2050;
  • Terugbrengen van de milieubelasting door medicatie(gebruik).

De partijen uit het zorgveld werken de doelstellingen en afspraken de komende tijd uit in sectorale uitvoeringsplannen. Hierin verduidelijken ze op welke manier er uitvoering wordt gegeven aan de afspraken in de Green Deal en wat daarvoor nodig is.

Visie zorgverzekeraars op verduurzaming

Door de ondertekening van de Green Deal committeren ook zorgverzekeraars en zorgkantoren zich aan extra inspanningen voor vergroening van de zorg. In een eigen visie werken zij die inzet verder uit. Zij schrijven daarin dat het verduurzamen van de zorg voor hen noodzakelijk is om ook in de toekomst te kunnen blijven voldoen aan hun zorgplicht voor verzekerden. Zij willen daarom dat dit proces zo efficiënt en vlot mogelijk verloopt. Zorgverzekeraars en zorgkantoren faciliteren en stimuleren zorgaanbieders daarbij, onder andere via de zorginkoop. Zorgkantoren en zorgverzekeraars verduurzamen ook zichzelf en hun omgeving. Dit doen zij onder andere met een duurzaam beleggingsbeleid, sociaal debiteurenbeheer, participatie in lokale sociaal-maatschappelijke projecten, duurzaam werkgeverschap, en duurzame bedrijfsvoering (kantoorpanden en -benodigdheden, wagenparken, etc.).

Uitgelichte artikelen

Bekijk alle berichten
Oudere krijgt hulp van wijkverpleegkundige

Oproep zorgpartijen: “Behoud middelen uit macrokader Wijkverpleging voor toekomstbestendige zorg thuis”

Het beschikbare macrobudget (het totale budget dat beschikbaar is) voor wijkverpleging is het afgelopen jaar niet volledig uitgegeven. Gezien de vergrijzing en de opgave om mensen langer zelfstandig thuis te kunnen laten wonen moet dit geld wel behouden blijven voor de sector. Wijkverpleging blijft immers cruciaal om mensen passende zorg thuis te bieden, ziekenhuiszorg te voorkomen en de huisarts te ontlasten. Dat is de oproep van brancheverenigingen Zorgthuisnl, ActiZ en Zorgverzekeraars Nederland (ZN).

Huisarts schrijft iets op

Reactie Zorgverzekeraars Nederland op hoofdlijnenakkoord

Zorgverzekeraars Nederland ziet veel goede elementen in de zorgparagraaf van PVV, VVD, NSC en BBB. In hun akkoord is veel aandacht voor de gezondheidszorg en wordt komende jaren doorgegaan met het Integraal Zorgakkoord (IZA).

Arts en patient in gesprek
Eerstelijns­zorg

Huisartsen en zorgverzekeraars maken nieuwe afspraken MTVP

Het anders werken in de praktijk met de mogelijkheid voor het nemen van meer tijd in de spreekkamer, is vanaf januari 2025 structureel verankerd in de basiszorg van huisartsen. Meer Tijd voor de Patiënt (MTVP), het landelijk programma dat in ongeveer een jaar tijd is uitgerold bij de huisartsen, wordt dan voor de huisarts structureel bekostigd. De brancheorganisaties in de huisartsenzorg en van de zorgverzekeraars hebben nieuwe afspraken gemaakt om MTVP verder door te ontwikkelen.

Bekijk alle berichten